Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Wanda STANKIEWICZ"

Odwzorowanie otoczenia operatora radiostacji plecakowej w numerycznej ocenie narażenia na pole elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

W pracy skupiono się na wyznaczaniu prądu indukowanego w numerycznym modelu ciała pracownika obsługującego radiostację plecakową w różnych warunkach otoczenia. Dobór otoczenia, w którym umieszczono model operatora został podyktowany typowymi warunkami eksploatacji radiostacji plecakowych, tj. pracą w otwartym terenie oraz pracą w warunkach zabudowy miejskiej. Wyniki analizy wskazują na znaczący związek otoczenia operatora z wielkością jego ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Abstract. This paper presents the results of computations of currents induced the in the numerical model of the body of the manpack radio operator. The model had been placed in the typical for manpack radio work environment. The results of the analysis indicate a significant relationship between the type of work environment of the manpack radio operator and his exposure to electromagnetic fields. (Model of work environment in numerical evaluation of exposure of manpack radio operators to electromagnetic fields). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, computational electromagnetics. Wstęp Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące ochrony pracowników przed wpływem pola elektromagnetycznego [1] nie rozróżniają ekspozycji całego ciała i ekspozycji miejscowej. Wyjątek dotyczy pracowników obsługujących źródła niskiej impedancji w zakresie częstotliwości do 800 kHz. Regulacja ta mocno ogranicza warunki użytkowania licznej grupy urządzeń łączności bezprzewodowej pracujących w zakresie VHF, takich jak radiotelefony, czy radiostacje plecakowe. Przyczyną tej sytuacji jest znacząca (jak na przepisy bhp) wartość natężenia pola elektromagnetycznego w bezpośrednim są[...]

Ball Lightning in the Light of Transcranial Magnetic Stimulation

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the phenomenon which is supposed to be enigmatic and mysterious, namely the ball lightning. The exemplary hitherto explanations are quoted. New explanation, based on electromagnetic phenomena, like magnetophosphenes and transcranial magnetic stimulation has been proposed. Streszczenie. Artykuł omawia zjawisko, mające charakter zagadkowy i tajemniczy, mianowicie piorun kulisty. Przytoczono istniejące do tej pory wyjaśnienia tego zjawiska. W artykule podano nowe wyjaśnienie pioruna kulistego, oparte na zjawisku magnetofosfenów i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. (Piorun kulisty w świetle przezczaszkowej stymulacji magnetycznej) Keywords: ball lightning, magnetophosphenes, transcranial magnetic stimulation Słowa kluczowe: piorun kulisty. magnetofosfeny, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna Introduction Ball lightning (BL) is being observed since the written sources quote the phenomenon (Fig.1) [1]. It is recorded in various places all over the world but all these records are not repeatable. Each of situation when ball lightning has been seen is described separately, thus it can be consider as the case study. But the case has gone. The ball lightnings which are reported by various sources are various as well. As to the shape they are pure balls, rods, ovals, spheres and, more poetically, like teardrops. As to the dimension there is also a big discrepancy since the diameter of, say, ball is from 10 cm till 40 cm but the [...]

The Cellular Phone-Induced Electromagnetic Radiation as the Risk Factor in Brain Cancer - a Survey of Recent Research

Czytaj za darmo! »

This paper summarizes our current knowledge about the potential influence of exposition to electromagnetic field generated by cellular phone technology and other everyday-use appliances, on the risk of onset of brain tumors. The results of several large-scale international epidemiologic studies are compared and analyzed in detail. No results were found to clearly prove the significant effect of cellular phones, base stations, microwave ovens etc. in enhancing the risk of brain tumor incidence. Streszczenie. W artykule podsumowano bieżącą wiedzę na temat możliwego wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez terminale telefonii mobilnej na powstawanie guzów mózgu. Wyniki międzynarodowych badań epidemiologicznych zostały szczegółowo porównane i przedyskutowane. Badania te wykazały, że nie ma istotnego wpływu telefonów komórkowych na podniesienie ryzyka powstawania gózów mózgu. (Promieniowanie elektromagnetyczne generowane terminalami telefonii mobilnej jako czynnik ryzyka nowotworów mózgu - przegląd współczesnych badań). Keywords: telefonia komórkowa, pole elektromagnetyczne, analiza ryzyka, guzy mózgu. Słowa kluczowe: cellular telephony, electromagnetic field, risk analysis, brain tumors. Aim of the study The use of cellular phones has grown explosively during the last past two decades and there are over 5.6 billion subscribers in the world which is about 80% of world population. Such a wide availability of this technology is accompanied by the growing interest in its safety. The special anxiety of electromagnetic field is evoked by the mass-media which from time to time excite the readers by news, like this presented in Fig. 1. Fig.1. The article from the press (after [1]) In the late 1990s, several expert groups have voiced their critical concern about the impact on human health, caused by exposition to high-frequency electromagnetic field emitted by these devices. In consequence, the investigation of potential health thre[...]

Immunocorrective Effects of Magnetostimulation Administered in Patients with Thermal Injury

Czytaj za darmo! »

The group of 40 patients with burn injuries (>20% body surface) was routinely treated. Twenty of them received additional treatment with magnetostimulation. This treatment improved the efficiency of immune system increasing activity of T regulatory cells and decreasing proinflammatory activity of different effector cells. The gained immunocorrection contributed for better clinical status of patients treated with magnetostimulation. Streszczenie. Grupę 40 pacjentów z oparzeniami ponad 20% powierzchni ciała poddano rutynowemu leczeniu. Ponadto 20 pacjentów tej grupy otrzymało leczenie magnetostymulacyjne. Leczenie to poprawiło sprawność układu odpornościowego, pobudzając aktywność limfocytów T regulacyjnych i hamując pro-zapalną aktywność różnych komórek efektorowych. Uzyskana immunoko[...]

Pomiary prądów indukowanych jako element oceny ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od przenośnych radiostacji plecakowych oraz urządzeń fizykoterapii. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych i urządzeń fizykoterapii. Abstract. In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of medical devices and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body operators and results of computations of these currents has been compared. The applicability for health risk assessment of computations of SAR and inducted in human body currents has been discussed. (Measurements of induced currents as the part of assessment of professional exposition on electromagnetic field) Słowa kluczowe: prąd indukowany, ocena ekspozycji. Keywords: induced current, assessment of exposure. Wstęp Przepływ prądu elektrycznego przez tkanki i narządy, powodowany wnikaniem pola elektromagnetycznego do organizmu, jest jednym z mechanizmów oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi. Przepływ prądu elektrycznego może być skutkiem bezpośredniego oddziaływani[...]

Aplikacja pola elektromagnetycznego zakresu mikrofalowego w badaniach eksperymentalnych in vitro

Czytaj za darmo! »

Wiedza o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest gromadzona w studium eksperymentalnym. Dotyczy ono oceny stanu zdrowia organizmu żywego poddanego wpływowi pola elektromagnetycznego w ściśle kontrolowany sposób. Przedmiotem takich badań mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, ale i izolowane z ich organizmów komórki żyjące w warunkach hodowli in vitro. W artykule opisano doświadczenia autorów dotyczące ustanawiania warunków ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne. Abstract. The knowledge about the biological effects of electromagnetic fields comes from an experimental study. The experimental study refers to the assessment of health status of a living organism exposed to the electromagnetic field in a strictly controlled manner. The subject of such studies are people, animals, plants, but also isolated cells that are living in a in vitro culture. The article describes the authors' own experience in the establishment of exposure conditions to electromagnetic fields for cell cultures. (Application of microwave electromagnetic field in experiments with cell cultures). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, hodowla komórkowa, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, cell culture, computational electromagnetics. Wstęp W związku z zasadniczym znaczeniem sprawności układu odpornościowego dla prawidłowego rozwoju organizmu, jego zdolności prokreacyjnych, odporności przeciwinfekcyjnej, nadzoru metabolizmu i genetycznie poprawnej jakości regeneracji tkanek, potencjaln[...]

Nowe rozwiązania w ocenie narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy - projekt dozymetru mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań oceny narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy. Wskazano trudności związane z realizację takiego procesu. Przedstawiono założenia projektu dozymetru mikrofalowego oraz jego rozwiązanie konstrukcyjne. Zaprezentowano możliwości pomiarowe oraz obliczeniowe opracowanego oprogramowania. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki pomiarowe dozymetru. Abstract. In this paper the analysis of exposure assessment for electromagnetic field in the work environment has been presented. Also has been noted difficulties in implementing such process. The paper presents the design goals of the microwave dosimeter and its design solutions, also presents capabilities of dedicated software. (New solutions in assessment of electromagnetic field exposure in occupational environment - a design of microwave dosimeter) Słowa kluczowe: dozymetr mikrofalowy, narażenie na pole elektromagnetyczne, ocena narażenia. Keywords: microwave dosimeter, exposure to electromagnetic field, assessment of exposure. Wstęp Zasady oceny narażenia personelu na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy są ściśle określone w prawodawstwie krajowym [1, 2, 3]. Omawia je szczegółowo Polska Norma PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na sta[...]

Badanie temperatury ciała człowieka metodą termowizyjną w rozpoznawaniu zespołu Tietzego

Czytaj za darmo! »

Termografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą rejestrować na odległość emisję promieniowania podczerwonego i w ten sposób bardzo precyzyjnie określić temperaturę na powierzchni skóry. Badanie wykonane kamerą termowizyjną jest bezdotykowe, proste, nieobciążające chorego, może być wielokrotnie powtarzane i wykorzystywane do postawienia rozpoznania jak również do monitorowania leczenia. Zespół Tietzego to choroba objawiająca się stanem zapalnym jednej bądź większej liczby chrząstek stawów żebrowo-mostkowych. Charakteryzuje się ostrym bólem w klatce piersiowej, obrzękiem oraz zaczerwienieniem zajętej okolicy, najczęściej dotyczy 2-3 pierwszych żeber. Rozpoznanie ustala się na podstawie starannie zebranego wywiadu oraz po wykluczeniu innych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Wciąż jednak poszukuje się łatwych i szybkich metod pomagających w postawieniu prawidłowej diagnozy. Termografia wizyjna może znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu zespołu Tietzego. Abstract. Thermography is a diagnostic method that allows to see variations in temperature of the skin and organs caused by an ongoing inflammatory process. We can precisely asses the temperature of the skin surface. It is a simple diagnostic method without any negative influence on the patient, that can be used not only for diagnosis but also to monitor the progress in treatment of various disorders. Tietze’s syndrome is an inflammatory process affecting one or more chondrosternal joints of the anterior chest. It is characterized by a painful and tender swelling , with a predilection to the upper ribs. The diagnosis is made on clinical grounds after exclusion of other conditions presenting with chest pain. Physicians are still looking for simple, safe and non- invasive diagnostic method to support the diagnosis of Tietze’s syndrome. Infrared thermography may be used to diagnose Tietze’s costochondritis. (The study of human body temperature using thermal imaging in the diagnosi[...]

Analiza numeryczna konstrukcji badawczej do pomiarów ekranowania pola elektromagnetycznego przez ubiór ochronny

Czytaj za darmo! »

Właściwości ochronne ubioru do pracy w polu elektromagnetycznym sprawdza się określając zapewniane przez niego ekranowanie w standardowym układzie badawczym. W opisywanej metodzie wyznacza się je mierząc pole elektryczne wewnątrz wykonanego ze stratnego materiału fantomu oraz wewnątrz tego fantomu umieszczonego w ubiorze ochronnym. Poprawność uzyskiwanych wyników zależy od budowy fantomu. Poniższa praca dotyczy doboru właściwości elektrycznych wykorzystywanego w fantomie stratnego materiału. Abstract. The protective properties of clothing, that is used to protect workers against the strong electromagnetic field, are specified by measurement of the electromagnetic shielding provided by clothing in the standard test system. In the described method the electric field is measured inside the lossy phantom and inside this phantom when is placed inside the protective suit. The correctness of the measurement depends on the phantom structure. This work concerns matching of the dielectric properties of the phantom lossy medium. (Numerical analysis of test structures for the measurement of the shielding of electromagnetic field by protective suits). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież ochronna, pole elektromagnetyczne, modelowanie numeryczne. Keywords: environmental safety at work, protective suit, electromagnetic field, numerical modeling. Wstęp Zadaniem ubiorów ochronnych jest zmniejszenie poziomów pola elektromagnetycznego, na jakie narażony jest pracownik, do wartości dopuszczalnych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania pracownika w obszarze strefy niebezpiecznej. W niektórych wypadkach odzież taką stosuje się również w obsza[...]

 Strona 1  Następna strona »