Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Bereski"

Statyczne i dynamiczne modele sieci DOI:10.15199/59.2015.8-9.4


  MODELE SIECI Artykuł jest poświęcony szeroko pojętym sieciom. Przez sieć rozumie się skończoną liczbę elementów aktywnych, ponoszących pewien nakład, aby wytworzyć wartość, która może być udostępniona innym. Odbywa się to za pośrednictwem połączeń, zapewniających przepływ wartości pomiędzy elementami, będącymi węzłami sieci. Definicja ta, jakkolwiek ogólna, umożliwia zastosowanie modeli omówionych w artykule do wszystkich sieci, w których proces wytwarzania i przepływu wartości przebiega z uwzględnieniem elementów racjonalności zachowań, umotywowanych ekonomicznie. Pokazano, że czynniki te istotnie wpływają na strukturę powstałej sieci, a także że możliwe jest przeprowadzenie analizy i oceny struktury owej sieci. Wiele klasycznych modeli sieci jest opartych na matematycznych modelach grafowych, opracowanych w ramach teorii grafów z przeznaczeniem do modelowania relacji pomiędzy obiektami dowolnego rodzaju. Głównym elementem klasycznego modelu sieci są reguły określające sposób konstruowania grafu. Na przykład w modelu Erdős-Rényi formowanie krawędzi następuje przez wybranie węzłów losowo z rozkładu równomiernego. Każda możliwa do utworzenia krawędź jest włączana do grafu z jednakowym prawdopodobieństwem, niezależnie od innych krawędzi. Z kolei w modelach Watts-Strogatz oraz Albert-Barabási formowanie krawędzi następuje w inny sposób, charakterystyczny dla owych modeli. Reguły te prowadzą do powstania sieci o pewnej strukturze i właściwościach. Przykłady takich sieci wraz z empirycznym histogramem rzędu węzła przedstawiono na rys. 1. Model Erdős-Rényi prowadzi do powstania sieci o strukturze nieregularnej (rys. 1a). Model Watts-Strogatz powoduje uformowanie grafu o wysokim stopniu koncentracji węzłów (small word), rys. 1c. Węzły są skupione w ogniska koncentracji, co powoduje, że średnia długości ścieżki w grafie jest mała w porównaniu z innymi modelami. Model Barabási-Albert prowadzi do powstania sieci wyróżniających się tym[...]

 Strona 1