Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SZOŁOMICKI"

NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE WZBOGACANIA RUD Zn-Pb W ZAKŁADACH GÓRNICZO-HUTNICZYCH BOLESŁAW S.A.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wprowadzone w ostatnich latach nowe rozwiązania technologiczne w procesie mechanicznego wzbogacania rudy Zn-Pb w ZGH BOLESŁAW S.A. obejmujące flotację kolektywną Zn-Pb z frakcji mułowej rudy, modernizację układu wstępnej klasyfikacji rudy, modernizację flotacji galeny, opierając się na wielkogabarytowych maszynach flotacyjnych typu IF-57, oraz uruchomienie produkcji wysokojakościo[...]

USUWANIE ARSENU W POSTACI SKORODYTU METODĄ BEZCIŚNIENIOWĄ DOI:10.15199/67.2016.2.1


  W artykule przedstawiono podstawy hydrometalurgicznej technologii bezciśnieniowego wydzielania arsenu w postaci skorodytu na przykładzie przerobu jednego z półproduktów arsenonośnych powstających w hutnictwie miedzi. W Instytucie Metali Nieżelaznych opracowano sposób wytrącania skorodytu metodą bezciśnieniową z użyciem zarówno jonów Fe(III), jak i Fe(II). Badania były prowadzone w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Jakość otrzymanego skorodytu była oceniana poprzez pomiar kilku wybranych właściwości fizykochemicznych, takich jak: powierzchnia właściwa ziaren, ich wielkość i podatność na wymywanie arsenu według normy PN-EN 12457-4:2006, określającej kryteria klasyfikacji odpadu do składowania na odpowiednim składowisku. Słowa kluczowe: arsen, skorodyt, metody bezciśnieniowe otrzymywania skorodytu ARSENIC REMOVAL AS A SCORODITE ET AMBIENT PRESSURE CONDITION The paper presents the basics of hydrometallurgical technology for arsenic separation as a scorodite at ambient pressure conditions with regard to one of the arsenic — bearing by products from copper smelting. At IMN the method for scorodite precipitation at ambient pressure conditions with the use of Fe(III) ions, as well as Fe(II) ions, has been developed. The investigations have been carried out on the lab — and the large — laboratory scales. The quality of produced scorodite was assessed through determination of the few physico-chemical properties, such as: grains specific surface, particle size and susceptibility for elution according to standard PN-EN 12457-4:2006, which determines waste classification criteria for landfilling. Keywords: arsenic, scorodite, ambient pressure method for scorodite precipitation Wstęp Obecność arsenu w koncentratach miedzi stwarza poważne problemy techniczne i ekologiczne w trakcie złożonego procesu technologicznego produkcji Cu. Jednym z najważniejszych jest konieczność utrzymywania na wyznaczonym poziomie stężenia As w[...]

Usuwanie arsenu w postać skorodytu z wybranego materiału arsenonośnego metodą bezciśnieniową skala 1/4 techniczna DOI:10.15199/67.2016.11.1


  W Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach opracowano sposób wytrącania skorodytu metodą bezciśnieniową, z użyciem zarówno jonów Fe(III), jak i Fe(II). Przedmiotem badań był jeden z półproduktów arsenonośnych powstających w hutnictwie miedzi. Technologia przerobu materiału arsenonośnego składa się z 4 podstawowych węzłów technologicznych: ługowania materiału arsenonośnego, wytrącania skorodytu, usuwania resztek As i Fe oraz wytrącania Cu, wszystkie połączone z niezbędnymi operacjami rozdziału faz. W artykule zaprezentowano kompleksowe wyniki badań procesu, zmierzającego do przeprowadzenia arsenu zawartego w gąbce miedziowo-arsenowej w postać skorodytu z zastosowaniem jonów Fe(II), wraz ze sposobem zagospodarowania miedzi. Badania wykonano w skali ¼ technicznej na instalacji pilotowej w IMN. Jakość otrzymanego skorodytu była oceniana poprzez pomiar kilku wybranych właściwości fizykochemicznych, takich jak: powierzchnia właściwa ziaren, ich wielkość oraz wyznaczenie podatności na wymywanie arsenu według normy PN-EN 12457-4: 2006, określającej kryteria klasyfikacji odpadu do deponowania na odpowiednim składowisku. Słowa kluczowe: arsen, skorodyt, metody bezciśnieniowe otrzymywania skorodytu AR SENIC RE MOVAL AS A SCORODI TE FRO M SELEC TED AR SENIC -BEARI NG MATERIAL USING PRE SSURE -LE SS METHOD - ¼ TEC HNICAL SCALE Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice developed a method for precipitation of scorodite by non-pressure method from one of the arsenic intermediates generated in copper metallurgy, by application of both Fe(III) and Fe(II) ions. Treatment of the arsenic-bearing material consists of four basic technological operations: 1 - leaching of arsenic-bearing material with separation of phases, 2 - precipitation of scorodite with separation of phases, 3 - removal of As and Fe residues with separation of phases, and 4 - precipitation of Cu with separation of phases. Paper presents complex results of the studies performed on[...]

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE OPRACOWANE W ZAKŁADZIE HYDROMETALURGII INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.10


  WPROWADZENIE Hydrometalurgia jest dziedziną badań stosowanych, wykorzystującą wiedzę z zakresu chemii i fizykochemii wodnych roztworów zawierających metale. Jest to dziedzina stosowana do przetwarzania rud, koncentratów i innych materiałów zawierających metale, w tak zwanych procesach "mokrych". Stanowi ona prężenie rozwijającą się dziedzinę badań, alternatywną dla pirometalurgii. Hydrometalurgia pozwala na przetwarzanie surowców, dla których nie opłaca się stosowanie metod tradycyjnych lub są one kłopotliwe środowiskowo. Początkowo, w zestawieniu z dominującą w przemyśle metali nieżelaznych, pirometalurgią, miała znaczenie marginalne, dość powoli zdobywając nowe obszary zastosowań. Jednak zmniejszające się zasoby naturalnych surowców, przy wysokim zapotrzebowaniu na metale, zmuszają do poszukiwań nowych, często uboższych surowców. Należą do nich zarówno surowce pierwotne, jak i wtórne oraz materiały pochodzące z recyklingu. Sytuacja ta stwarza duże możliwości zastosowania procesów hydrometalurgicznych. Obecnie w Europie i w świecie hydrometalurgia stanowi jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin [9, 11]. Do najbardziej spektakularnych rozwiązań opracowanych w ostatnich latach przez zespół Zakładu Hydrometalurgii IMN należą: ?? intensyfikacja procesu elektrorafinacji miedzi, ?? opracowanie nowych sposobów przerobu surowców cynkowych, ?? opracowanie sposobu eliminacji arsenu występującego w obiegach przemysłowych hut, ?? opracowanie kompleksowych technologii dotyczących przerobu zużytych baterii, to jest: Ni-MH, Li-ion oraz cynkowo- -węglowych i alkalicznych, ?? opracowanie i w konsekwencji wdrożenie nowej technologii odzysku renu z odpadów i złomów superstopów. INTENSYFIKACJA PROCESU ELEKTRORAFINACJI MIEDZI W Pracowni Badań Procesów Elektrochemicznych Zakładu Hydrometalurgii IMN od wielu lat prowadzona jest działalność dotycząca opracowania, modyfikacji i doskonalenia technologii elektrowydzielania i elektrorafina[...]

EKSTRAKCJA MIEDZI(II) Z ROZTWORÓW AMONIAKALNYCH


  W artykule zaprezentowano wyniki prób hydrometalurgicznego odzysku miedzi z roztworów amoniakalnych pochodzących z ługowania półproduktów hutnictwa miedzi (żużla konwertorowego). Przebadano kilka, oferowanych przez dostawców, komercyjnych ekstrahentów miedzi(II): (LIX 860 N‐IC, LIX 84 I, LIX 54‐100, LIX 984). Zbadano i porównano podstawowe właściwości ekstrakcyjne wszystkich tych ekstrahentów przygotowanych w postaci 40 % obj. roztworów węglowodorowych (EXXSOL D80). Na tej podstawie wybrano najlepszy z nich do dalszych prób ekstrakcji miedzi(II) z roztworów amoniakalnych (40 % obj. roztwór LIX’u 84 I). Z jego użyciem przeprowadzono szczegółowe badania ekstrakcji i reekstrakcji miedzi(II) z przygotowanych roztworów technologicznych. Na podstawie wykonanych badań wyznaczono parametry pracy układu ekstrakcyjnego, pracującego w sposób ciągły w układzie przeciwprądowym. Przeprowadzono najpierw symulację próby ciągłej, a następnie, opierając się na jej wynikach, pełną próbę ciągłą przeciwprądową w skali laboratoryjnej. Otrzymano bardzo dobry reekstrakt o zawartości miedzi na poziomie 60 g/dm3. Słowa kluczowe: ekstrakcja rozpuszczalnikowa miedzi, amoniakalny roztwór, LIX EXTRACTION OF COPPER(II) FROM AMMONIA SOLUTIONS The article presents the results of the tests hydrometallurgical recovery of copper from solutions of ammonia coming from the leaching of copper metallurgy intermediates. There has been examined several offered by suppliers of commercial extractants of copper(II): (LIX 860 N‐IC, LIX 84 I, LIX 54‐100, LIX 984). Were tested and compared the basic properties of these extractants extracting all prepared in the form of 40 % vol. hydrocarbon solutions (Exxsol D80). On this basis, the best one to further test the extraction of copper(II) with ammonia solution (40 % vol. solution of LIX 84‐I). With its use, in‐depth research of stripping extraction of copper(II) solutions prepared in technology. On [...]

BADANIA MOŻLIWOŚCI ODZYSKU INDU ZE SZLIKRÓW MIEDZIOWYCH Z RAFINACJI OŁOWIU


  Przedstawiono wyniki działań, wykonanych w celu określenia możliwości wykorzystania szlikrów miedziowych z krajowych rafinerii ołowiu do odzysku indu. Przeprowadzone badania laboratoryjne wstępnych etapów odzysku indu z najbogatszych w tej grupie materiałowej szlikrów likwacyjnych, pochodzących z rafinacji ołowiu surowego z pieca szybowego (ISP), i spełniających następujące minimalne parametry jakościowe: granulacja: -0,5 mm, zawartość: In ≥ 1000 ppm, podsumowano w postaci schematu technologicznego, obejmującego etapy: ługowania nadawy w roztworze HCl (S/L = ¼, 65÷70 °C, 3h, pH < 0,5), z filtracją gęstwy poługowniczej przy temperaturze otoczenia; oczyszczania roztworu od zanieczyszczeń, głównie Cu, Sb i As, przy użyciu Na2S (70 °C, 2h, pH 1,0÷1,2), oraz — wytrącania z oczyszczonego roztworu kolektywnego koncentratu hydrolitycznego Sn‐In, poprzez częściową alkalizację z użyciem NaOH (70 °C, 2h, pH ~ 4,5). W podanych warunkach osiągnięto wysoki (ponad 90 %) stopień uzysku indu do koncentratu zawierającego Sn ≥ 50 %, In ≥ 5 %, co oznacza ponad pięćdziesięciokrotne wzbogacenie w ind, przy znaczącym stopniu eliminacji makroskładników: Pb, Cu, Sb, As, Fe i Zn. Schematy koncepcyjne dalszych etapów technologicznych przedstawiono z wykorzystaniem źródeł literaturowych z zakresu technologii wytwarzania indu metalicznego i jego rafinacji. Słowa kluczowe: odmiedziowanie ołowiu, likwacja, szlikry miedziowe, odzysk indu, przerób hydrometalurgiczny Mgr inż. Ksawery Becker, mgr Zbigniew Szołomicki, dr inż. Leszek Gotfryd, dr inż. Katarzyna Leszczyńska‐Sejda, mgr inż. Justyna Piwowońska, mgr inż. Grzegorz Pietek — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 688 STUDY INTO FEASIBILITY OF INDIUM RECOVERY OUT OF COPPER DROSS FROM LEAD REFINING Paper presents results of activities performed to evaluation of indium recovery feasibility out of copper dross from domestic lead refineries. The results of lab‐scale i[...]

ZAGADNIENIA PRZEROBU WTÓRNYCH MATERIAŁÓW TLENKOWYCH W PROCESIE ISP W HC MIASTECZKO ŚL.


  Przedstawiono podstawowe zagadnienia techniczne i technologiczne przerobu cynkowo-ołowiowych materiałów tlenkowych w procesie Imperial Smelting, obejmujące przygotowanie wsadu do procesu spiekania (odchlorowanie niektórych materiałów), równoważenie bilansu energetycznego na maszynie spiekalnicze, utylizacji gazów technologicznych z procesu spiekania (metodą mokrą wapniakową). Podano wyniki badań modyfikacji składu chemicznego żużli celem utrzymania ich temperatury topnienia na poziomie umożliwiającym poprawną pracę pieca szybowego oraz wyniki badań składu chemicznego spieku celem zniwelowania szkodliwego wpływu zwiększonych zawartości alkaliów w niektórych materiałach wsadowych. Słowa kluczowe: cynk, proces Imperial Smelting, materiały tlenkowe, spiekanie, żużel TREATMENT OF SECONDARY OXIDE MATERIALS IN IMPERIAL SMELTING PROCESS AT HC MIASTECZKO SL. ZINC SMELTER Basic technical and technological problems of treatment of zinc-lead bearing oxide materials in Imperial Smelting Process are described, including charge preparation for sintering process (chlorine removal from some of materials), compensation of energy balance in sintering machine, management of process gases from sintering process (wet limestone method). Results of studies into modification of chemical composition of slags to maintain their melting point at the level suitable for proper shaft furnace operation and results of studies into chemical composition of the sinter for elimination of harmful influence of increased alkalis content in some charge materials are presented. Keywords: zinc, Imperial Smelting Process, oxide materials, sintering, slag Wprowadzenie Wyczerpywanie się polimetalicznych złóż rud cynkowo- -ołowiowych oraz rosnące koszty przerobu koncentratów siarczkowych są przyczyną, że w procesie Imperial Smelting w HC Miasteczko Śląskie w coraz większym stopniu przerabiane są tańsze półprodukty i odpady zawierające cynk i ołów postaci utlenionej. Zdecydowanie i[...]

HYDROMETALURGICZNY RECYKLING AKUMULATORÓW Ni-MH i Li-ion DOI:10.15199/67.2016.6.1


  Przedstawiono opracowane procesy odzysku wartościowych składników z frakcji elektrodowych wydzielonych ze zużytych baterii Ni-MH i Li-ion w instalacji pilotowej uruchomionej w ZUO Gorzów Wielkopolski. Dla masy elektrodowej ze zużytych baterii Ni-MH, zawierającej: ~51% Ni, ~5,6% Co i ~14,4% sumy lantanowców (La + Ce + Pr + Nd), oraz inne zanieczyszczenia, zaproponowany proces przetwarzania (poziom TRL-6) obejmuje pięć dwuetapowych bloków technologicznych. W wyniku jego realizacji odzyskano nikiel i kobalt z uzyskami po ≥98,5%, w postaci kolektywnego koncentratu tlenkowego (Ni ~62%, Co ~7% + zanieczyszczenia), przeznaczonego do produkcji stopów lub do dalszego przetwarzania do postaci czystych związków niklu i kobaltu, oraz - lantanowce z uzyskiem ≥97% w postaci ich tlenkowego koncentratu (ΣLn ~73%) o ograniczonej zawartości zanieczyszczeń, przydatnego do wytwarzania stopu wodorochłonnego typu LnNi5, lub - do dalszego przetwarzania do postaci czystych związków lantanu, ceru, neodymu i prazeodymu. Dla masy elektrodowej ze zużytych baterii Li-ion, zawierającej: ~18%Co, ~9%Ni, ~6,5%Mn, ~35%Cog (w tym ~27% w postaci grafitu), ~4%Li oraz inne zanieczyszczenia, proponowany proces przetwarzania (poziom TRL-4) obejmuje trzy bloki operacyjne. W wyniku jego realizacji odzyskano: kobalt, nikiel i mangan z uzyskami po ≥95% w postaci kolektywnego koncentratu tlenkowego (Co ~40%, Ni ~18%, Mn ~12%) o ograniczonej zawartości zanieczyszczeń, przydatny do produkcji stopów lub do dalszego przetwarzania na czyste związki kobaltu, niklu i manganu, oraz - grafit, z uzyskiem ~100%, w postaci mieszaniny frakcji ziarnowych (bulk) lub oddzielnych frakcji granulometrycznych, o minimalnej zawartości większości zanieczyszczeń (Co, Ni, Mn, Li, Zn po <0,001%, Cu<0,002%, Fe<0,005%), za wyjątkiem Al (~0,15%) i Cl (~0,15%), co ogranicza możliwości aplikacyjne tych produktów do zastosowań o niskich lub średnich wymaganiach jakościowych. Słowa kluczowe: rec[...]

 Strona 1