Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech PIASECKI"

Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczenie trwałości produktów Przegląd badań stosowanych do oceny trwałości Cz. IV. Badania trwałości piwa DOI:


  Z konsumenckiego punktu widzenia najistotniejszymi cechami piwa, świadczącymi o jego jakości, są cechy sensoryczne: stabilność piany, smak, aromat, kolor i klarowność. W trakcie dystrybucji i przechowywania cechy te mogą ulegać istotnym zmianom, obniżając atrakcyjność konsumencką piwa. Do głównych zmian przechowalniczych należą: brunatnienie koloru piwa, obniżenie jego klarowności oraz zmiany smaku i aromatu: wietrzenie i powstawanie nut obcych. Zmiany te powodowane są dwoma czynnikami: mikrobiologicznym, związanym z rozwojem niepożądanej dla tego rodzaju produktu mikroflory, oraz chemicznym, związanym przede wszystkim z oksydacją oraz reakcjami Maillarda [1]. Wady piwa związane z czynnikami mikrobiologicznymi Piwo jest zaliczane do produktów stabilnych mikrobiologicznie ze względu na: małą zawartość cukrów i aminokwasów, które są wykorzystywane przez drożdże przeprowadzające proces fermentacji, obecność produktów metabolizmu drożdży i związków goryczkowych chmielu, niskie pH (<4,5) oraz obecność alkoholu. Czynniki te sprawiają, że w piwie n[...]

Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczanie trwałości produktów Przegląd badań stosowanych do oceny trwałości Cz. III. Znaczenie badań sensorycznych w badaniach trwałości żywności DOI:


  Cechy sensoryczne produktów spożywczych są jednym z najistotniejszych elementów wpływających na wybory konsumentów. Charakterystyka sensoryczna żywności świadczy nie tylko o jej jakości, ale także stanowi dla konsumentów podstawę do weryfikacji świeżości i przydatności produktów do spożycia. Produkty, których cechy sensoryczne ulegną znacznemu pogorszeniu przed upływem ich terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, szybko tracą zaufanie konsumentów [1]. Z tego właśnie powodu uwzględnienie badań sensorycznych w badaniach przechowalniczych żywności stało się niezbędne. Produkty spożywcze można zasadniczo podzielić na trzy kategorie: 1) produkty, w których w trakcie przechowywania następuje wzrost niepożądanej, w tym patogennej mikroflory, bez jednoczesnych zmian ich charakterystyki sensorycznej, 2) produkty, w których w trakcie przechowywania następuje wzrost niepożądanej mikroflory z jednoczesną zmianą cech sensorycznych, 3) produkty stabilne mikrobiologicznie. W przypadku pierwszej kategorii obserwacja wzrostu drobnoustrojów jest jedynym wyznacznikiem trwałości w powiązaniu z bezpieczeństwem produktu. Jednak w przypadku dwóch pozostałych kategorii niezbędne jest śledzenie zmian ich cech sensorycznych w czasie przechowywania. Do kategorii drugiej można zaliczyć produkty łatwo psujące się, w szczególności świeże owoce i warzywa, a także produkty minimalnie przetworzone, jak np. gotowe do u[...]

High dU/dt transients resistant distribution transformers comprising filtering bushings

Czytaj za darmo! »

In the article a concept of increasing the transformer withstand to voltage surges characterised by high rate of rise based on using special bushings comprising filtering chokes is presented. The concept has been implemented in new distribution transformers providing superior resistance to high dU/dt transients. The new transformers are compliant with highly demanding standard SFS2646. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia odporności transformatora na przepięcia o dużej stromości, polegająca na zastosowaniu w przepustach specjalnych dławików tłumiących. Koncepcja ta została wdrożona w nowych transformatorach rozdzielczych zapewniając radykalną poprawę odporności na stromość narastania napięcia dU/dt. Transformatory wyposażone w nowe przepusty spełniają wymagania normy SFS 2646. (Odporność na stromość narastania napięcia dU/dt w transformatorach mocy) Keywords: Distribution transformer, dU/dt, lightning surges, SFS 2646. Słowa kluczowe: Transformatory rozdzielcze, dU/dt, wyładowania atmosferyczne, SFS2646. Introduction Ultra steep wavefront transients characterized by a high voltage rate of rise dU/dt are extremely dangerous to electrical equipment such as transformers and motors. High dU/dt surges are superimposed on the normal phase voltages and pose significant hazard to the insulation system of the equipment, which needs to be dimensioned to withstand those temporary events. Nevertheless, according to [1], still as many as 35% of total dielectric failures in power equipment are caused by surges. The high frequency components present in the spectrum of the surge result in a highly non-uniform potential distribution, leading to local overstressing of the insulation system, as illustrated in Fig. 1, showing a simulated initial distribution of voltage with a transformer winding. Fig.1. Simulated time-evolution of voltage distribution along a transformer winding when subjected to high dU/dt transient. Due to c[...]

Impact of high voltage GIS substation configuration on lightning overvoltages

Czytaj za darmo! »

In the present article simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical HV GIS substation are presented. As demonstrated, analyzed overvoltages are dependent on various system parameters. The influence of key factors on maximum overvoltage peak values was presented. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS station and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane przykładowe symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Wykazano zależność symulowanych przepięć od parametrów systemu oraz wykazano wpływ kluczowych parametrów na maksymalne wartości przepięć. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez wprowadzenie wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja elektroenergetyczna typu GIS, przepięcia piorunowe, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Fast Transients in power systems cover a frequency range from 10 kHz up to 1 MHz and are caused by lightning strokes to the transmission line’s phase or ground wire. High overvoltage wave is being generated, which propagates along the network can lead to speeding up the insulation ageing processes and in most severe conditions even failures of machines and apparatuses. As it was mentioned before, two different situations can be distinguished: lightning stroke to phase wire called direct stroke and lightning stroke to shield wire causing current flash across the insulator chain namely back-flash. Its occurrence depends on various system conditi[...]

Influence of HV LC filter on lightning overvoltages in Gas-Insulated Switchgear substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the propagation of lightning overvoltages in a typical HV GIS substation are presented. The influence of HV LC filter on maximum overvoltages peak values was analyzed. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS substation and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Wpływ filtra LC wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach gazowych typu GIS) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, LC low pass filter, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja GIS, przepięcia piorunowe, LC filtr dolno-przepustowy, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Studies of power systems involving lightning surge phenomena are performed to design transmission lines and substations as well as for the insulation coordination of power system equipment. Lightning overvoltages are generated by a current stroke to a tower structure, which results in complex surge phenomena propagating throughout the transmission lines and substations. An overvoltage is a voltage wave which is superimposed on the rated voltage of the network. It is characterized by: the magnitude (in kV), the rise time (in μs) and the rate of rise called steepness (in kV/μs). Overvoltages which can disturb electrical installations and loads can have lightning or switching origin. GIS substations are protected against switching and lightning overvoltages by means of surge arresters. The protective levels of the a[...]

Distribution transformers protection against High Frequency Switching Transients

Czytaj za darmo! »

Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition prototype windmill installation is presented. For simulations realistic VCB model was used enabling one to study both prestrikes, generated during the contact making process as well as re-ignitions generated during the contact breaking. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wyłączania transformatorów. Symulacji dokonano przy użyciu pakietu ATP/EMTP. Zaprezentowano również przykładową istniejącą instalację opisanych w artykule urządzeń. (Ochrona transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami łączeniowymi). Keywords: przepięcia łączeniowe, transformatory, ochrona. Słowa kluczowe: switching transients, transformers, protection. Introduction Transformers operating in power network are exposed to various types of surges. High frequency transients and high rate overvoltages pose a hazards to the connected equipment [2] and can create local overstressing of the insulation system. One of the potential sources of high du/dt transients are Vacuum Circuit Breakers (VCB). According to [1], of special concern are:  transformers connected to cables of moderate length,  transformers connected to GIS,  transformers connected through a VCB,  dry type transformers connected through the cables,  transformers exposed to lightning,  transformers exposed to frequent switching operations. Complex internal structure of th[...]

Measurements and Simulations of Very Fast Transients during Disconnector Type Testing in UHV Gas-Insulated Switchgear

Czytaj za darmo! »

Increasing power demand in China requires an efficient and reliable transmission system at highest voltage levels of 1100 kV AC. The paper presents measurement and simulation results performed for UHV disconnector testing in demonstration pilot project in China. Very Fast Transient Overvoltages impact on the disconnector design is investigated. A new approach of Trapped Charge Voltage analysis is presented which allows one to select the design optimized for more realistic calculation of overvoltages due to the disconnector operations. Streszczenie. Rosnące zapotrzebowanie na moc elektryczną w Chinach skutkuje ciągłym podwyższaniem napięć przesyłowych w celu ograniczenia strat mocy. W gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć istotnym zagadnieniem jest analiza przepięć spowodowanych operacją odłącznika. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i symulacji przeprowadzonych w układzie próby typu odłącznika w celu ograniczania przepięć poprzez zmianę prędkości rozchodzenia się styków odłącznika. (Pomiary i symulacje przepięć szybkozmiennych w gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć w układzie próby typu odłącznika). Keywords: Gas Insulated Switchgear, Very Fast Transient overvoltages, disconnector switch, insulation coordination. Słowa kluczowe: rozdzielnica GIS, szybkozmienne przepięcia, odłącznik, koordynacja izolacji. Introduction Ultra High Voltage (UHV) transmission system in China was designed to operate at 1100 kV AC voltage to satisfy the constantly increasing electrical power demand. The power is delivered with limited transmission losses over some thousand kilometers from huge hydro plants located in south-west part of the country to the megacities load centers in the east. Reliable switchgears are core elements for any transmission system. Application of Gas-Insulated Switchgear (GIS) technology provides increase of reliability and space reduction when compared to Air-Insulated Switchgear (AIS). GIS technology proved its f[...]

New Method of Protection against Lightning Overvoltages for High Voltage GIS Substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical 420 kV SF6 GIS substations are presented. A new overvoltage mitigating passive device in a form of a high-voltage L-C filter is proposed. A process of its development and research is explained along with a simulation results. As demonstrated, the proposed device can be used in HV networks as an alternative or additional improvement for lightning overvoltages mitigation purposes. All simulations have been conducted using MATLAB and ATP/EMTP software. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowych stacjach GIS. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą filtru L-C. Proponowane rozwiązanie może być użyte jako alternatywne lub spełniające dodatkową ochronę przeciwprzepięciową. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programów MATLAB i ATP/EMTP. (Nowa metoda na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach typu GIS). Keywords: insulation coordination, GIS substation, lightning overvoltages, L-C filter, ATP/EMTP, MATLAB Simulink. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja typu GIS, przepięcia piorunowe, filtr dolno-przepustowy, ATP/EMTP, MATLAB Simulink. Introduction In high voltage power systems, insulation coordination studies are needed in order to minimize the probability of equipment failure due to the lightning or switching surges hazards. Proper surge arresters as well as installation of other mitigation devices are essential from the point of view of reliable working conditions of the transmission and distribution networks. It is difficult to measure such overvoltages due to operational, technological and economic issues. However, over the years reliable methods of computational analyses have been developed, which allow one to determine possible overvoltage waveforms for dif[...]

Impact of power-cable length on operation of NPC inverter fed induction motor drive for various LC filter topologies

Czytaj za darmo! »

This paper presents detailed analysis of phenomena which occur in cable connection between the drive and the motor. The impact of cable length on the proper inverter operation as well as protection against additional stress of motor caused by reflection in cable is analyzed, on a model developed for this purpose. Several configurations of output LC filters were implemented to investigate the optimal solution to reduce transient effect caused by dv/dt and high order harmonics. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w układzie zasilania silnika indukcyjnego z trójpoziomowego falownika napięcia poprzez linię kablową. Zbadano wpływ długości linii kablowej na przebiegi wyjściowe falownika dla różnych konfiguracji filtra. Celem badań było ustalenia topologii filtra zapewniającej uniwersalność rozwiązania napędu przekształtnikowego, a zarazem eliminującej niekorzystne zjawiska występujące w tego typu układach. (Wpływ długości kabla na pracę trójpoziomowego falownika NPC zasilającego silnik indukcyjny dla różnych konfiguracji filtrów LC). Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. Introduction In many applications, a long connection between the inverter and the motor is required to achieve an optimal solution of constructions and environmental requirements. Therefore, a cable connection is required to energize distant electric devices. On the other hand, additional consequences take place where long power cables are employed such as: premature failure of motor winding insulation, early bearing failure and wave reflections [1, 2]. Wide range of applications in high-power and mediumvoltages drive units utilize three-level neutral point clamped (3L-NPC) inverters. The basic circuit diagram of such inverter is presented in Fig. 1. In the paper such solution will be taken in[...]

New approach to protecting transformers against high frequency transients - wind turbine case study

Czytaj za darmo! »

Novel protection method of wind turbine transformers against high frequency transients occurring during switchgear operation is described in this paper. Presented results are continuation of research on Very Fast Transients mitigation methods previously published in literature [8]. Principles of novel suppressing device parameters optimization for windmill transformers are also included. ATP-EMTP simulations results for wind farm application were verified by full scale functional tests. Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę ochrony transformatorów turbin wiatrowych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami mogącymi wystąpić w trakcie ich pracy. Przedstawione rezultaty są wynikiem kontynuacji wcześniejszych badań prowadzonych nad ochroną transformatorów dystrybucyjnych przed zakłóceniami o wysokokiej częstotliwości mogącymi wystąpić w sieci SN [8, 9]. Wyniki symulacji przepięć oraz doboru parametrów urządzeń ochronnych, zostały zweryfikowane w trakcie testów funkcjonalnych. (Ochrona transformatorów turbin wiatrowych przed przepięciami wysokoczęstotliwościowymi). Keywords: przepięcia wysokoczęstotliwościowe, transformatory rozdzielcze, metody ochrony, turbiny wiatrowe. Słowa kluczowe: high frequency transients, transformers, protection, wind turbines Introduction and problem definition High Frequency (HF) transients influence on wind turbine transformers (especially dry type) has been observed within the research activities presented in this article. They were mainly focused on protection of transformers located at the windmill nacelle. This configuration type is mostly used in practice. Research results presented in this document are study continuation on Fast Transients (FTs) phenomenon overstressing the distribution transformer’s insulation system [2, 4]. Present activities were focused on transients occurrence during normal wind turbine operation [8]. Wind turbines, considering variable operation conditions e.[...]

 Strona 1