Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KŁYS"

High dU/dt transients resistant distribution transformers comprising filtering bushings

Czytaj za darmo! »

In the article a concept of increasing the transformer withstand to voltage surges characterised by high rate of rise based on using special bushings comprising filtering chokes is presented. The concept has been implemented in new distribution transformers providing superior resistance to high dU/dt transients. The new transformers are compliant with highly demanding standard SFS2646. Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia odporności transformatora na przepięcia o dużej stromości, polegająca na zastosowaniu w przepustach specjalnych dławików tłumiących. Koncepcja ta została wdrożona w nowych transformatorach rozdzielczych zapewniając radykalną poprawę odporności na stromość narastania napięcia dU/dt. Transformatory wyposażone w nowe przepusty spełniają wymagania normy SFS 2646. (Odporność na stromość narastania napięcia dU/dt w transformatorach mocy) Keywords: Distribution transformer, dU/dt, lightning surges, SFS 2646. Słowa kluczowe: Transformatory rozdzielcze, dU/dt, wyładowania atmosferyczne, SFS2646. Introduction Ultra steep wavefront transients characterized by a high voltage rate of rise dU/dt are extremely dangerous to electrical equipment such as transformers and motors. High dU/dt surges are superimposed on the normal phase voltages and pose significant hazard to the insulation system of the equipment, which needs to be dimensioned to withstand those temporary events. Nevertheless, according to [1], still as many as 35% of total dielectric failures in power equipment are caused by surges. The high frequency components present in the spectrum of the surge result in a highly non-uniform potential distribution, leading to local overstressing of the insulation system, as illustrated in Fig. 1, showing a simulated initial distribution of voltage with a transformer winding. Fig.1. Simulated time-evolution of voltage distribution along a transformer winding when subjected to high dU/dt transient. Due to c[...]

Wpływ stromości udarów napięciowych na propagację przepięć w transformatorach DOI:10.15199/48.2016.10.19

Czytaj za darmo! »

Wartości szczytowe przepięć pojawiających się na zaciskach transformatorów są ograniczane przez stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepięć do wartości wynikających z koordynacji izolacji. Wartości przepięć docierających do zacisków transformatora są jednak większe od wartości maksymalnych napięć roboczych. Przepięcia są przenoszone przez uzwojenia transformatorów i propagują się wzdłuż linii zasilających. Zjawiska przejściowe w uzwojeniach i liniach mają wpływ na przebiegi i wartości maksymalne przepięć. W artykule przedstawiono analizę przepięć przenoszonych przez transformator i propagujących się w układzie doświadczalnym modelującym typowy fragment sieci rozdzielczej. Wyznaczono wartości maksymalne oraz częstotliwości rezonansowe przepięć generowanych przez udar napięciowy prostokątny o stromym czole i sygnał sinusoidalny w szerokim zakresie częstotliwości. Abstract. The crest values of overvoltages appearing at the transformer terminals are limited by surge arresters to the level determined by the insulation coordination. Those values are much higher than maximum nominal voltage. Overvoltages are transferred through transformers and propagate along supplying lines. Transient phenomena in transformers and lines have influence on shapes and maximal values of overvoltages. Analysis of overvoltages transferred through transformers and propagated in experimental system modeling typical part of electrical distribution network are presented in the paper. Wartości maksymalne and resonant frequency overvoltages generated by surge voltage with short time to the crest nad sinusoidal signal in wide frequency have been determined (Influence of steepness for voltage strokes on propagation of overvoltages in transformers). Słowa kluczowe: przepięcia, transformatory, rdzeń amorficzny, wpływ stromości. Keywords: overvoltages, power transformers, amorphous core, impact of steepness. Wstęp Układy izolacyjne transformatorów i urządzeń pracującyc[...]

Distribution transformers protection against High Frequency Switching Transients

Czytaj za darmo! »

Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition prototype windmill installation is presented. For simulations realistic VCB model was used enabling one to study both prestrikes, generated during the contact making process as well as re-ignitions generated during the contact breaking. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wyłączania transformatorów. Symulacji dokonano przy użyciu pakietu ATP/EMTP. Zaprezentowano również przykładową istniejącą instalację opisanych w artykule urządzeń. (Ochrona transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami łączeniowymi). Keywords: przepięcia łączeniowe, transformatory, ochrona. Słowa kluczowe: switching transients, transformers, protection. Introduction Transformers operating in power network are exposed to various types of surges. High frequency transients and high rate overvoltages pose a hazards to the connected equipment [2] and can create local overstressing of the insulation system. One of the potential sources of high du/dt transients are Vacuum Circuit Breakers (VCB). According to [1], of special concern are:  transformers connected to cables of moderate length,  transformers connected to GIS,  transformers connected through a VCB,  dry type transformers connected through the cables,  transformers exposed to lightning,  transformers exposed to frequent switching operations. Complex internal structure of th[...]

 Strona 1