Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Artur SZCZĘSNY"

Przydatność elektronicznych przekładników prądowych do pracy w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania jakie powinny spełniać przekładniki elektroniczne pracujące w pętli zamkniętej (C/L), ze względu na rosnące wymagania środowiska pracy. Decydują o tym między innymi coraz większe moce układów wykonawczych, powodujące podwyższenie temperatury pracy półprzewodnikowych elementów sterujących, nawet do 200C, a co za tym idzie temperatury środowiska pracy przekładników elektronicznych. Podwyższona temperatura wpływa na dokładność przetwarzania sygnałów przez przekładniki elektroniczne, umieszczane w pobliżu tych elementów, ponieważ zmieniają się właściwości rdzenia magnetycznego oraz punkt pracy układów elektronicznych wykorzystanych w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Artykuł prezentuje także wyniki badań mających na celu ocenę przydatności przekładników elektronicznych do pracy w podwyższonej temperaturze, poprzez, wyznaczenie wpływu temperatury na częstotliwościowe pasmo pracy przekładnika. Abstract. In this article are preset the requirements which the electronic transducers working in closed loop (C/L) should fulfil, for the sake of growing requirements of working condition. About conditions of work decide the mainly the higher powers of executive elements. It causes the rise of temperature of work semiconductor elements of electric drive even to 200 C and also the temperature of environment of work the electronic transducers. The increased temperature influences on accuracy of processing the signals by electronic transducers, located in close by high power electronics elements, because the proprieties of magnetic core and the working point of elements used in negative feedback loop are changing. The article presents the results of research which aim was the evaluation of usefulness electronic transducers to work in raised temperature. For this evaluation was determine the influence of temperature on frequency band of work of transducers. (Practicability electronic current transducers to w[...]

Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej przekładników prądowych

Czytaj za darmo! »

Przekładnik prądowy jako część systemu elektroenergetycznego stanowi element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywany do pomiarów i / lub zabezpieczeń. W związku z tym może on tworzyć główną drogę do przenoszenia zakłóceń między tymi obwodami. Przedmiotem artykułu są analizy ilościowa i jakościowa transferu zakłóceń przewodzonych o częstotliwościach do [...]

Voltage transformer operation in connection with the power quality

Czytaj za darmo! »

Conductive disturbances in the supplying voltage may affect the root mean square voltage and shape of the voltage curve on the mains which reflect in degradation of the power quality. The object of the article is the discussion of the results of the laboratory studies of the transmission of conductive disturbances from primary side of the voltage transformer to the secondary side and inversely. [...]

Identyfikacja układu funkcyjnego multimetrów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Większość produkowanych obecnie multimetrów z odczytem cyfrowym reklamowana jest przez producentów, jako przyrządy mierzące rzeczywistą wartość skuteczną napięcia i prądu przemiennego. Na obudowach takich przyrządów, oprócz oznaczenia typu, umieszczany jest napis TRUE RMS. W praktyce okazuje się,, że pomiar wartości skutecznej napięcia lub prądu przemiennego o przebiegu odkształconym za pomocą niektórych multimetrów nie daje wyniku poprawnego. Przyczyną tego jest rodzaj układu funkcyjnego zastosowanego w multimetrze. W referacie opisano sposób identyfikacji tego układu, bez użycia przyrządu wzorcowego. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających praktyczną przydatność opisanego sposobu identyfikacji. Abstract. The most of produced multimeters with digital reading is advertised by manufacturers, as instruments which measuring the real effective value of voltage and the alternating current. On casings of this attachments except sign of type is placed inscription “TRUE RMS". In practice, the measurement of effective value of voltage or alternating deformed current by using some multimeters it does not give the correct result. The reason of this inaccuracy is the kind of applied in multimeter the functional structure. In report was described the method of identification of this structure, without use of standardized instrument. The lecture contains also the results of laboratory studies and theoretical considerations which confirming the practical usefulness of described method of identification. (The identification of the functional system of digital multimeters). Słowa kluczowe: wartość skuteczna, multimetr cyfrowy Keywords: effective value, digital multimeter Wprowadzenie Produkowane obecnie multimetry są przyrządami z odczytem cyfrowym, w których wartość wielkości mierzonej wyznaczana jest za pomocą analogowego układu operacyjnego. Schemat blokowy multimetru przedstawia rys. 1 [1, 2]. [...]

Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia DOI:10.15199/48.2018.12.39

Czytaj za darmo! »

Uziomy mogą być realizowane w postaci pojedynczych elementów poziomych lub pionowych (uziomy skupione) lub w postaci układu złożonego, składającego się z układu uziomów o zróżnicowanej konfiguracji (uziomy otokowe, kratowe, promieniowe). Uziomy w postaci układu złożonego są wykonywane w celu zapewnienia małej rezystancji uziemienia. Przy wykonywaniu uziomów należy zwrócić uwagę na potencjały elektrochemiczne poszczególnych elementów systemu. Gdy system będzie się składał z połączenia uziomu fundamentowego naturalnego (stal w betonie) z uziomem sztucznym, znajdującym się na zewnątrz fundamentu, wykonanym ze stali ocynkowanej, to różnica potencjałów elektrochemicznych między tymi elementami będzie wynosiła około 1V. W wyniku tej różnicy będzie przepływał prąd powodujący korozję stali w gruncie. Uziomy o takiej konstrukcji nie mogą być stosowane a powinny być one wykonane ze stali pomiedziowanej, z miedzi lub ze stali nierdzewnej. Uziemienia punktu neutralnego i przewodów PE (PEN) wykonane w sieciach typu TN oraz uziemienia punktów neutralnych w sieciach typu TT i spełniają równocześnie obie funkcje. Są to więc uziemienia ochronno - robocze, są one oznaczone symbolem RB. Uziemienia zacisków ochronnych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci typu TT i IT - oznaczone symbolem RA, pełnią jedynie rolę uziemień ochronnych. W Polsce tradycyjnie uziemienia w układach TN nazywało się uziemieniami roboczymi, zaś w układach TT i IT - uziemieniami ochronnymi. Uziemienia ochronne (w tym uziemienia ochronno - robocze) spełniają swoje funkcje przez: 1) przenoszenie potencjału ziemi na uziemione części urządzeń lub obwodów 2) stwarzanie połączenia między częściami uziemianymi a ziemią dla wykorzystania jej jako przewodu powrotnego dla prądu uszkodzeniowego.[1] Rezystancja uziemienia i rezystywność gruntu Charakterystycznym parametrem określającym cechy uziemienia jest jego rezystancja, przy czym rozróżnia się rezystancję statyczną, od[...]

Inductive current-voltage transducers for electric-power industry

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w artykule indukcyjny przetwornik prądowo-napięciowy zmienia pierwotny sygnał prądowy na sygnał napięciowy w obwodzie wtórnym z dokładnością 0,5%, 1% lub 3%. Przetwornik umożliwia transformację sygnału pierwotnego w obwodach silnoprądowych o prądzie pierwotnym od 1A do 1000A. W zależności od zastosowanych układów elektronicznych wtórny sygnał napięciowy może osiągać wartości w prz[...]

Metrological parameters for determine the practicability of usage of electronic transducers for processing the deformed signals

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia magnetycznego w rdzeniu mogą być stosowane do przetwarzania, z określoną dokładnością, prądów odkształconych. Maksymalna częstotliwość harmonicznej przetwarzanego prądu jest uzależniona od pasma pracy uwarunkowanego właściwościami bloku elektronicznego przekładnika. Konieczne jest przy tym określenie parametrów metrologicznych decydujących o przydatności elektronicznych przekładników prądowych do przetwarzania sygnałów odkształconych. (Parametry metrologiczne decydujące o przydatności przekładników elektronicznych, do przetwarzania sygnałów odkształconych). Abstract. Electronics transducers may be used for processing, with fixed accuracy, of deformed currents. Nevertheless, the frequency of the maximum harmonics of this signals, should belong to the processing band of the electronic block of the transducer. Qualification of metrological parameters which determine the practicability of usage of electronic transducers for processing the deformed signals is important due to incensement of its accuracy. Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, parametry metrologiczne, pasmo pracy, sygnały odkształcone. Keywords: electronic transducers, metrological parameters, frequency band, deformed signals. Introduction Producers of electronic transducers to characterizing the metrological properties of these circuits, for the measurement of deformed signals, uses time-parameters: 1. the admissible buildup speed di1/dt of the primary current, 2. the border-frequency fg (fig.1), which is characterizing the bandwidth of the transformati[...]

Dobór układów skalowania i przetwarzania analogowocyfrowego miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przeanalizowano pracę układów odpowiedzialnych za skalowanie wejściowego sygnału napięcia sieciowego oraz jego przetwarzanie do postaci cyfrowej. Analizę wykonano uwzględniając zalecane przez normy częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika oraz biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się wahań napięcia i migotania światła na skutek występowania wyższych harmonicznych i interharmonicznych napięcia w sieci energetycznej. Abstract. In this paper functioning of scaling and analog to digital conversion systems have been analyzed. The analysis has been done taking into consideration the frequency band given in the standard and the influence of harmonics and interharmonics of network voltage on appearing voltage fluctuations and flicker. (A selection of scaling and analog to digital conversion systems of a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, wskaźnik Pst, migotanie światła Keywords: flickermeter, Pst indicator, flicker Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywanym do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Zasada działania miernika bazuje na metodzie pomiarowej, w której wahania napięcia ocenia się na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Podstawową miarą jest statystyczny wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst. Normy [1, 2] opisują jedynie konstrukcję analogowego miernika co daje producentom możliwość stosowania różnych rozwiązań technicznych przy budowie cyfrowej wersji tego urządzenia. Konsekwencją tego jest brak zgodności wyników otrzymywanych za pomocą mierników różnych producentów [3, 4]. Jedną z przyczyn tego problemu może być niewłaściwy dobór parametrów wstępnego kondycjonowania i przetwarzani analogowo-cyfrowego wejściowego sygnału napięciowego. Na ich wybór szczególny wpływ ma częstotliwościowe pasmo wejściowe miernika, które powinno uwzględniać nie tylko częstotliwość napięcia [...]

Stanowisko do testowania mierników migotania światła

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzystano generator wirtualny funkcjonujący w środowisku LabView. Generator ten wytwarza wszystkie sygnały zalecane w odpowiednich normach niezbędne do testowania mierników migotania światła. Abstract. In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards. (A measuring set for testing of flickermeters). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, jakość energii elektrycznej, przyrząd wirtualny Keywords: flickermeter, virtual instrument. Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest używany do oceny jakości energii elektrycznej w zakresie zakłóceń niskoczęstotliwościowych. Za pomocą przyrządu ocenić można poziom wahań napięcia występujących w sieci energetycznej na podstawie stopnia ludzkiej irytacji wywołanej zjawiskiem migotania światła. Tor pomiarowy miernika zawiera zestaw filtrów modelujących zachowanie się układu oko ludzkie - mózg pod wpływem powtarzających się zmian intensywności świecenia żarowego źródła światła. Miarą wahań są statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Do testowania i kalibracji miernika migotania światła wykorzystuje się zestaw sygnałów napięciowych o częstotliwości 50 Hz zmodulowanych amplitudowo sygnałami sinusoidalnymi i prostokątnymi o niskich częstotliwościach i niewielkich współczynnikach głębokości modulacji [1, 2]. Sygnały te symulują okresowe wahania napięcia powodujące migotanie światła o częstotliwościach postrz[...]

Dobór przetwornika napięcia dla miernika migotania światła

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano wykorzystanie czterech różnych przetworników napięci do skalowania sygnału pomiarowego w mirniku migotania światła. Zamieszczono wyniki pomiarów oraz uzyskane błędy. Do testów użyto komputerowy system pomiarowy zbudowany w środowisku LabView, który realizuje funkcje generatora oraz miernika migotania światła. Abstract. In this paper the use of four different voltage transducers for scaling the measuring signal in the flickermeter have been analyzed. The obtained results and errors have been described. The tests were done with a computer measurement system, which was built using LabView. The system realizes functions of the generator and the flickermeter. (A selection of a voltage transducer for a flickermeter). Słowa kluczowe: miernik migotania światła, przetwornik napięcia Keywords: flickermeter, voltage transducer Wstęp Miernik migotania światła (ang. flickermeter) jest wykorzystywany do oceny poziomu wahań napięcia w sieci energetycznej. Pomiar odbywa się metodą pośrednią poprzez oszacowanie poziomu irytacji człowieka wywołanej migotaniem źródła światła, które pojawia się jeżeli w sieci występują wahania napięcia. Miarą są dwa statystyczne wskaźniki migotania światła: krótkookresowy Pst i długookresowy Plt [1, 2]. Szczegółowy opis cyfrowego miernika z modyfikacjami wprowadzonymi przez Autorów jest zamieszczony w pracach [7, 8, 9]. Sygnałem pomiarowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci energetycznej, które w układach wejściowych zostaje zmniejszone i dopasowane do zakresu przetwornika analogowo-cyfrowego (rys. 1). Rys. 1. Schemat blokowy miernika migotania światła. Układ skalowania napięcia jest istotnym elementem miernika, którego dokładność znacząco rzutuje na dokładność całego przyrządu pomiarowego. Ze względu na możliwość pojawienia się migotania światła na skutek występowania w napięciu zasilania składowych harmonicznych i interharmonicznych [11, 12], element skalujący powinien[...]

 Strona 1  Następna strona »