Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Maciej SIWCZYŃSKI"

Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny w dziedzinie czasu - obwody jednofazowe

Czytaj za darmo! »

W artykule tym pokazano, że zarówno dziedzina częstotliwościowa jak i czasowa ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne w obwodach elektrycznych, tj. rozkład prądu obwodu na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu. Abstract. In the article was shown that the frequency domain and the time domain approach too makes identification of power phenomena in electrical circuit: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current. (The distribution: active current, scattered current, reactive current, the time domain approach in single-phase circuits) Słowa kluczowe: prąd aktywny, prąd czynny, prąd bierny, prąd rozrzutu, dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości. Keywords: active current, reactive current, scattered current, time domain, frequency domain. 1. Wstęp Artykuł niniejszy jest odpowiedzią na artykuł [1] L.S. Czarneckiego opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym R-85 nr 6/2009. W artykule tym autor pisze m. innymi: cytat ze str. 165: "Podstawowe właściwości energetyczne obwodów elektrycznych zostały ujawnione w dziedzinie częstotliwości. Nie wiadomo obecnie, czy jest to możliwe w dziedzinie czasu." a następnie, cytat ze str. 166: "Przesunięcie fazowe harmonicznych oraz zmiana kondunktancji odbiornika z częstotliwością, powodujące szkodliwy wzrost wartości skutecznej prądu zasilania, są zjawiskami obserwowalnymi bezpośrednio w dziedzinie częstotliwości. Czy można te zjawiska zidentyfikować w dziedzinie czasu i w dziedzinie czasu wyodrębnić prąd rozrzutu i prąd bierny? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Wynika z tego, że dziedzina częstotliwości dostarcza skuteczniejszych narzędzi do wyjaśniania zjawisk energetycznych w obwodach niż dziedzina czasu." Autor niniejszego artykułu chce polemizować z tymi twierdzeniami i wykazuje, że wspomniany rozkład prądu odbiornika na następujące składowe: - prąd aktywny (Fryze) - prąd czynny - prąd bierny - prąd rozrzutu możliwy jest takż[...]

Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny w dziedzinie czasu dyskretnego

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano, że dziedzina czasu dyskretnego ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne w obwodach elektrycznych, tj. rozkład prądu obwodu na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu. Abstract. In the article was shown that the discrete-time domain approach makes identification of power phenomena in electrical circuit: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current. (The distribution: active current, scattered current, reactive current in discrete-time domain) Słowa kluczowe: prąd aktywny, prąd czynny, prąd bierny, prąd rozrzutu, dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości. Keywords: active current, reactive current, scattered current, time domain, frequency domain. 1. Wstęp W opracowaniu [3] po raz pierwszy przedstawiono rozkład sygnału prądu odbiornika na składowe: - prąd czynny - prąd bierny - prąd aktywny - prąd rozproszenia w dziedzinie czasu ciągłego. Admitancyjną funkcję impulsową y(t) rozłożono na dwie nieprzyczynowe składowe yt  gt bt  yt y t yt y t 2 1 2 1 parzystą g(t) i nieparzystą b(t), a rozkład ten jest jednoznaczny. Składowe te wchodząc w splot z sygnałem napięcia dają odpowiednio składową prądu czynnego i składową prądu biernego w postaci L1 -impulsów. Są one co prawda nieprzyczynowe, ale ich T-periodyczne rozprzestrzenienia otrzymane za pomocą tzw. "T-powielacza" stają się już użytecznymi T-okresowymi sygnałami, które można też otrzymać za pomocą splotów cyklicznych. Zaproponowano też podejście operatorowe (podkr. autora: operatorowe a nie częstotliwościowe!) zgodnie z którym operator admitancji odbiornika rozkłada się na dwa operatory: Ys  Gs Bs gdzie operator: Gs[...]

Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny, prąd niesymetrii w dziedzinie czasu – obwody trójfazowe

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano, że dziedzina czasu ujawnia wszystkie zjawiska energetyczne także w obwodach trójfazowych, tj. rozkład prądu odbiornika na prąd aktywny, prąd bierny i prąd rozrzutu i prąd niesymetrii. Abstract. In the article was shown that the time domain approach makes identification of power phenomena in three phase electrical circuits: the current distribution to physical components: active current, reactive current, scattered current and asymmetrical current. (The distribution: active current, reactive current, scattered current, asymmetrical current in three-phase circuit - the time domain approach) Słowa kluczowe: prąd aktywny, prąd czynny, prąd bierny, prąd rozrzutu, dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości. Keywords: active current, reactive current, scattered current, time domain, frequency domain. 1. Wstęp W artykule [1] jak też i w innych swoich artykułach [2] L.S. Czarnecki twierdzi (cytat z [1]): "Wydaje się, że w dziedzinie czasu nie udało się jak dotąd wyjaśnić zjawisk energetycznych w obwodach trójfazowych z przebiegami okresowymi tak jak to się udało w dziedzinie częstotliwości". Jeszcze mocniej akcentuje to L.S. Czarnecki w artykule [2] w odniesieniu do obwodów jednofazowych, o czym pisałem w artykule [5]. W tymże artykule pokazano, że twierdzenie L.S. Czarneckiego teraz już nie jest prawdziwe. W dziedzinie czasu da się bowiem bezpośrednio dokonać rozkładu prądu na składowe fizyczne: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny. Artykuł [5] pokazuje taki rozkład w dziedzinie czasu ciągłego, a opracowanie [6] w dziedzinie czasu dyskretnego. Obydwa artykuły dotyczą obwodów jednofazowych, to opracowanie poświęcono obwodom trójfazowym. 2. Rozkład prądu odbiornika trójfazowego na składowe fizyczne w dziedzinie czasu W artykule [5] przedstawiono dwie metody analizy energetycznej obwodu w dziedzinie czasu: bezpośrednią metodę opartą na splocie i metodę operatorową. Tutaj zastosowana zostanie metoda operatorowa (po[...]

Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny w dziedzinie czasu - podstawy matematyczne, metoda splotowa

Czytaj za darmo! »

W artykule podano podstawy matematyczne rachunku operatorowego L1-impulsów i sygnałów okresowych z zastosowaniem splotu cyklicznego. Takie podejście umożliwia identyfikację zjawisk energetycznych w obwodach elektrycznych bezpośrednio w dziedzinie czasu. W szczególności dotyczy to kwestii rozkładu prądu odbiornika na składowe fizyczne. Abstract. In the article the mathematical theory of the operational calculus of the L1-impulses and periodical signals are presented. The cyclic convolution were used. Was shown that this approach makes identification of power phenomena in electrical circuit in the time domain: the distribution of current to physical components in special case. (The distribution: active current, scattered current, reactive current, the time domain approach - the mathematical theory) Słowa kluczowe: L1 - impulsy, splot cykliczny, dziedzina czasu. Keywords: L1 - impulses, cyclic convolution, time domain. 1. Wstęp W pracy [4] po raz pierwszy podano koncepcję rozkładu prądu liniowego na składowe czynną i bierną w periodycznym stanie ustalonym formułując zagadnienie bezpośrednio w dziedzinie czasu. Prąd bierny nie przenosi energii tylko szkodliwie zwiększa wartość skuteczną prądu odbiornika. Ale od prądu czynnego "lepszy" jest prąd aktywny, który przenosi taką samą energię jak czynny, lecz ma najmniejszą wartość skuteczną. Został on intuicyjnie wprowadzony jeszcze przez Fryzego. Do rozkładu prądu L.S. Czarnecki wprowadza jeszcze jedną składową, którą nazywa prądem rozrzutu, jako różnicę między prądem czynnym a prądem aktywnym. 2. Rozkład prądu odbiornika na składowe fizyczne w dziedzinie czasu W dziedzinie czasu liniowy, stacjonarny odbiornik opisuje impulsowa przyczynowa funkcja y(t), która jak to wynika z warunku stabilności jest elementem przestrzeni L1 (tzw. L1 - impulsem [3]), tj.:        y t dt Jest ona oryginałem transformaty Fouriera Y[...]

O współzależności między mocą bierną a stabilnością napięcia zasilania w przypadku okresowych niesinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule podano nieznany dotąd związek miedzy mocą bierną a stabilnością napięcia zasilania w przypadku występowania okresowych niesinusoidalnych sygnałów napięcia i prądu. Abstract. In the article the unknown up to now relationship between the reactive power and stability of voltage of source were given. The nonsinusoidal situation is considered. (The relationship between reactive power and voltage stability in nonsinusoidal situation) Słowa kluczowe: Moc bierna, stabilność napięcia, optymalizacja, niesinusoidalne prądy i napięcia. Keywords: Reactive power, voltage stability, optimization, nonsinusoidal current and voltage. Wprowadzenie Dobrze znany jest związek między stabilnością napięcia zasilania a mocą bierną w przypadku występowania sygnałów sinusoidalnych prądu i napięcia. Jednak zupełnie nic nie wiadomo o tej zależności dla przebiegów niesinusoidalnych - okresowych, zwłaszcza wtedy gdy znacznie odbiegają one od sinusoidy. Zadaniem niniejszego artykułu jest danie odpowiedzi na to pytanie i to zarówno w dziedzinie częstotliwości jak i w dziedzinie czasu. Moc bierna jest uważana za ten wskaźnik energetyczny który ma zasadniczy wpływ na stabilność napięcia układu zasilającego (źródła energii elektrycznej, generatora, systemu elektroenergetycznego). W przypadku sinusoidalnych przebiegów prądów i napięć współzależność między mocą bierną a spadkiem napięcia zasilania jest na tyle prosta, że predysponuje ona moc bierną do roli ważnego pojęcia teorii mocy. Rys. 1. Schemat zastępczy źródła zasilania z sinusoidalnymi przebiegami sygnałów napięcia i prądu Zachodzi mianowicie: S  UA  jUB I A  jIB  UAI A UBIB  jUBI A UAIB  stąd P UAI A UBIB (moc czynna) Q UBI A UAIB (moc bierna) Dla biernej impedancji wewnętrznej (źródło bezstratne): UB  0; IB IB i wówczas: P U[...]

Moc bierna w układach zasilanych impulsowo

Czytaj za darmo! »

W artykule podano nowe rozwiązania zdefiniowania mocy biernej dla impulsowego źródła energii w postaci optymalnego sygnału prądu zamiast wskaźnika mocowego. Abstract. In the article the new conception of definition of the reactive power for impulse voltage supply source is given. The optimal current signal is used, instead the reactive power ratio. (The reactive power in the impulse voltage supply source) Słowa kluczowe: Impulsowe źródło energii, moc bierna, optymalizacja. Keywords: Impulse supply source, reactive power, optimization. 1. Optymalny sygnał prądowy źródła impulsowego Dobrze znany jest związek między stabilnością napięcia zasilania a mocą bierną w przypadku występowania sygnałów sinusoidalnych prądu i napięcia. Jednak zupełnie nic nie wiadomo o tej zależności dla przebiegów okresowych - niesinusoidalnych, zwłaszcza wtedy gdy znacznie odbiegają one od sinusoidy. Kwestię tę rozwiązuje częściowo artykuł [4] w którym problem poszukiwania "mocy biernej" zastąpiono lepszym zadaniem poszukiwania sygnału prądu przy którym norma spadku napięcia źródła jest zminimalizowana [2]. Dla źródła bezstratnego, ale niesztywnego rozwiązaniem tak postawionego zagadnienia minimum jest optymalny sygnał prądowy, którego transformata Fouriera rozszerzona na całą płaszczyznę Gaussa określona jest wzorem: (1) Iopt s  Gopt sEs (2)    YsY s f e G s P opt   , (3) Fs  YsY sEs gdzie: Es,Ys - transformaty Fouriera sygnału napięcia źródłowego i operatora admitancji wewnętrznej bezstratnego, lub prawie bezstratnego źródła rozszerzone na całą płaszczyznę Gaussa;  f ,e - iloczyn skalarny periodycznych sygnałów f(t), e(t) jako oryginałów czasowych transformat Fouriera F(s), E(s); P - zadany[...]

Postać wykładnicza i hiperboliczna operatora bądź sygnału okresowego w dziedzinie czasu - zastosowania w teorii mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono realizację splotową wzoru zespolonego de Moivre’a-Eulera: Yejφ = Ycosφ + jYsinφ w dziedzinie czasu dyskretnego. Podano przykłady zastosowań do rozkładu fizycznego prądu w teorii mocy. Abstract. Abstract: In the article is presented the convolution realization of de Moivre-Euler formula: Yejφ = Ycosφ + jYsinφ in discrete time domain. It was shown that this approach makes identification of power phenomena in electrical circuit in the time domain and current decomposition into physical components in special case. (The exponential and hyperbolic form of the periodical-convolution operator of signals in time domain and it’s applications in power theory). Słowa kluczowe: wykładnicze; hiperboliczne; logarytmiczne filtry cyfrowe; L1-impulsy; operatory splotu; teoria mocy Keywords: Digital filters; exponential, hiperbolic; logarithmic; L1-impulses; convolution operators; Power theory Algorytmy filtrów: wykładniczych, logarytmicznych, pierwiastkowych, odwrotnych Niech A będzie zadanym filtrem cyfrowym typu NoI, bez rekursji zadanym za pomocą szeregu potęgowego operatora opóźnienia jednostkowego "z": (1) Filtry cyfrowe: (2) Nazywa się odpowiednio filtrami: wykładniczymi (ekspotencjalnymi), logarytmicznymi, pierwiastkowymi. Problem rozwiązania tych filtrów polega na znalezieniu współczynników szeregu (3) Różnicując funkcje podług z otrzymuje się odpowiednio: (4) B' = A'B → zB'z[...]

Twierdzenie o zespolonej mocy wymiany źródeł energii i o mocach otwarciowo-zwarciowych DOI:10.15199/48.2016.08.61

Czytaj za darmo! »

W artykule wykazano, że zespolona moc wymiany energetycznej między dwoma źródłami jest funkcją czterech zespolonych tzw. mocy otwarciowo-zwarciowych układu źródeł połączonych. Wynik ten jest przedmiotem odpowiedniego twierdzenia nieznanego dotąd w teorii obwodów elektrycznych. Abstract. The article shows that the complex power of energy exchange between the two sources is a function of the four so-called open-closed- circuit complex powers for the connected sources. This result is the subject of the previously unknown appropriate theorems in the theory of electrical circuits. (Theorem of the energy sources complex power exchange and of the open-closed-circuit powers) Słowa kluczowe: źródła energii, wymiana energii, funkcje energetyczne Keywords: energy sources, energy exchange, energy functions Parametry i równania źródła energii elektrycznej Na rysunku 1 pokazano dwie wersje tego samego źródła energii elektrycznej: wersję napięciową (rys. 1a) i wersję prądową (rys. 1b), napięcia i prądu sinusoidalnie zmiennego. Rys. 1. Wersja napięciowa (a) i wersja prądowa (b) źródła energii elektrycznej o sinusoidalnych przebiegach sygnałów napięć i prądów Zespolonymi parametrami źródła energii są: - UO - napięcie otwarciowe ( I  0 ), - Z I - prąd zwarciowy (U  0 ), - Z , Y - immitancja wewnętrzna ( Z  Y 1 ) - * O Z U I - zespolona moc otwarciowo-zwarciowa (gwiazdka - sprzężenie zespolone). Równania źródła w wersjach: - napięciowej: O U  ZI U , 0 Z O  ZI U (otwarcie), O Z Z U I  , - prądowej: Z I YU  I , 0 O Z YU  I (zwarcie), Z O Y I U  . Połączenie dwóch źródeł - zespolona moc wymiany Na rysunku 2 pokazano dwa zespolone źródła energii: niepołączone (a) i połączone (b) z zaznaczonym strumieniem zespolonej mocy wymiany S . Rys. 2. Dwa zespolone źródła energii elektrycznej: niepołączone (a), połączone (b) z zaznaczon[...]

 Strona 1  Następna strona »