Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Józef Adamowski"

Zarysowania i spękania tynków

Czytaj za darmo! »

Do podstawowych uszkodzeń ścian otynkowanych i nieotynkowanych zalicza się: zarysowania i spękania; odparzenia, odspojenia, osłabienie przyczepności; wykwity i wysolenia; odpryski i pęcherze; zabrudzenia; rozwój grzybów, glonów i mchów; nierównomierność właściwości fizykomechanicznych i optycznych faktury. Przyczyny powstawania rys Przyczyny powstawania rys to: - zmiana stateczności konstr[...]

Hydroizolacje i osuszanie przyziemia budynków

Czytaj za darmo! »

Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić jego przegrody budowlane przed zawilgoceniem i destrukcyjnymi skutkami wynikającymi z oddziaływania wody namateriały budowlane. Na polskim rynku jest bogaty asortyment wyrobów izolacyjnych do projektowania i wykonawstwa ścian, dachów płaskich, tarasów i balkonów. Już na etapie projektowania budynku bardzo ważny staje się dobór odpowiedniego układu warstw izolacyjnych. Niestety, jest to obecnie coraz trudniejsze, przede wszystkim ze względu na wspomnianą ogromną różnorodność wyrobów izolacyjnych, wprowadzanie w ostatnich latach dużej liczby nowych norm, przepisów techniczno- budowlanych, przy jednoczesnym braku dostępnej literatury technicznej (książek, poradników, katalogów, detali) przedstawiających [...]

Nowoczesne elewacje budynków projektowane zgodnie z zasadami inżynierii fasad


  Inżynieria fasad (z angielskiego Facade Engineering) to zakres prac inżynierów fasad obejmujący zarówno projektowanie nowych budynków wykonanych z najnowocześniejszych materiałów i przy wykorzystaniu najnowszych technologii, jak i podniesienie standardu funkcjonowania istniejących obiektów biurowych oraz modernizacja budynków zabytkowych z zachowaniem ich dotychczasowego wyglądu. Inżynierię fasad wprowadzili specjaliści z firmy Arup Facade Engineering, a w Polsce tę nową dziedzinę wiedzy zainaugurował w 2011 r. dr hab. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej [1], [2]. Inżynieria fasad wymaga ścisłej współpracy architektów, inżynierów, geologów, metalurgów, kosztorysantów, projektantów, fizyków budowli. Współpraca ekspertów jest ważną częścią podejmowania spójnych decyzji, a różnorodne umiejętności są nierozdzielnie związane z projektowaniem. Przykłademmoże być opracowywanie powłoki nowegomagazynu dla firmy Selfridges w Birmingham w Wielkiej Brytanii (2003; autorzy: Future Systems; konstrukcja: Arup Façade Engineering), składającej się z okrągłych, trójwymiarowych, zakrzywionych,metalowych dysków (fotografia 1).Wprojekcie tym należało wziąć pod uwagę wiele aspektów, poczynając od typu materiału, którego można byłoby użyć, aby uzyskać odpowiedni kształt, przez produkcję, kończąc na sposobie montażu kręgów i uniemożliwieniu wspinania się po budynku. Wiele przykładów kształtowania fasad wynika z założeń środowiskowych, np. wymagania dotyczące magazynowania energii, zgodnie z założeniem przyjętym przez architekta, wymuszają zastosowanie okładziny szklanej o odpowiednich parametrach i wymiarach. W celu zredukowania strat energii, szkło użyte do wykonania fasady jest specjalnie powlekane. Można także zastosować fasadę podwójnie szkloną. Obydwie opcje są bardziej ekonomiczne niż zastosowanie na zewnątrz - w celu polepszenia izolacyjności obiektu - dużej liczby paneli z kamienia, płytek ceramicznych czy metalu. Fasadę bu[...]

Metody osuszania przegród budowlanych

Czytaj za darmo! »

Pod określeniem "metody osuszania" rozumie się zespół działań technicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych, które powodują trwałe zmniejszenie wilgotności przegród budowlanych do stanu umożliwiającego wykonywanie robót budowlanych lub remontowo-budowlanych i bezpieczną eksploatację nowo wznoszonych lub remontowanych budynków, tj. do stanu tzw. wilgotności równowagowej. Osuszanie budynków[...]

Zasady stosowania tynków renowacyjnych

Czytaj za darmo! »

Tynki renowacyjne pozwalają na skuteczne, dosyć proste rozwiązanie problemu zawilgocenia i zasolenia murów. Ich właściwości i zasady stosowania są inne niż tradycyjnych tynków cementowo- wapiennych. Tynki tradycyjne wykonuje się, jeżeli wilgotność murów (cegieł) nie przekracza 5 % (wagowo), co w starych murach jest prawie niemożliwe do osiągnięcia bez stosowania dodatkowych zabiegów osu[...]

Problemy zawilgocenia oraz osuszania budynków po powodzi

Czytaj za darmo! »

Wody powodziowe w różny sposób oddziałują na budynki. W terenach górskich, gdzie nurt rzek i strumieni jest wartki, duże znaczenie ma dynamiczne oddziaływanie wody na konstrukcję. W górach czas kontaktu budowli z wodami powodziowymi jest z reguły krótki. Inaczej jest na nizinach, gdzie oddziaływanie dynamiczne wód powodziowych na obiekty jest znacznie mniejsze, ale czas zalania budynków jest znacznie dłuższy (może dochodzić do kilku tygodni). Podczas powodzi w 2010 r. żywioł wodny zniszczył ogromną liczbę obiektów budowlanych usytuowanych w dorzeczach głównych rzek Polski przez ich zalanie lub podtopienie. Badania stopnia zawilgocenia budynków bezpośrednio po powodzi wykazały, że: ● wilgotność masowa zalanych lub podtopionych murów ceglanych wynosi 18 ÷ 25%i osiąga stan pełnego nasycenia; ● zawilgocenie murów wskutek podciągania kapilarnego jest o 30 ÷ 50 cm wyższe od poziomu wód powodziowych; ● wilgotność ścian betonowych wynosi 7 ÷ 9%, a podciąganie kapilarne jest o 10 ÷ 20 cm wyższe od poziomu zalania; ● wilgotność posadzek i podkładów betonowych (jastrychów) podłóg wynosi 8 ÷ 9%; ● wilgotność murów z betonu komórkowego może osiągać 50 ÷ 60%. Przed przystąpieniemdo właściwego osuszania obiektów po powodzi należy uzmysłowić sobie, że mury ceglane wchłonęły w trakcie powodzi ogromne ilości wody, np. 1 m2 muru ceglanego grubości 51 cm pobrał 300 ÷ 400 litrów wody. Największe ilości wody wchłonęły ściany warstwowe (szczelinowe), sklepienia stropów w strefie pach, wszelkie pustki w stropach (np. wolne przestrzenie w pustakach stropowych, w otworach kanałowych), pustki i kanały instalacji sanitarnych, kominów, wentylacji, instalacji c.o. Wodę znajdującą się w zalanych obiektach najogólniej można podzielić na dwa rodzaje: ■ wodę wolną, zalegającą we wszystkich pustkach i szczelinach, którą można wyprowadzić z obiektu za pomocą sił grawitacyjnych; ■ wodę związaną f[...]

Wybrane problemy związane z remontem zabytkowego budynku żelbetowego we Wrocławiu

Czytaj za darmo! »

Pawilon 4 Kopuł został wybudowany na początku XX w. na terenach wystawowych w rejonie osiedla Szczytniki we wschodniej części Wrocławia, na potrzeby Wystawy Stulecia. Wystawa ta, planowana w stulecie zwycięskiej dla Prus bitwy pod Lipskiem (1813 r.) była częścią obchodów upamiętniających wzrost znaczenia państwa pruskiego w Europie. Pawilon 4 Kopuł umiejscowiono w pobliżu Hali Ludowej wraz z innymi obiektami towarzyszącymi (m.in. Pergolą i Ogrodem Japońskim). W latach 1937 - 1938 do Pawilonu została dobudowana część administracyjno- -wystawiennicza z salą, która służyła do celów targowych oraz spotkań kulturalnych i koncertów. Po II wojnie światowej obiekt został przebudowany na potrzeby Wytwórni Filmów Fabularnych. Obecnie trwają prace przygotowawcze i projektowe przed wykonaniem modernizacji całości obiektu. Ogólny opis obiektu Pawilon 4 Kopuł wzniesiony jest na planie zbliżonym do prostokąta (rysunek) i składa się z czterech skrzydeł: północnego, południowego, wschodniego i zachodniego, rozmieszczonych wokół dziedzińca wewnętrznego, na który prowadzi brama przejazdowa zlokalizowana w skrzydle zachodnim. W części środkowej każdego skrzydła znajduje się część wyższa, zwieńczona kopułą o rzucie kołowym lub eliptycznym (fotografia 1). Części boczne każdego ze skrzydeł są jednokondygnacyjne. Pomimo dużej długości poszczególnych skrzydeł budynku (ok. 42 i 41 m), nie stwierdzono żadnych dylatacji konstrukcji fundamentów, ścian oraz dachów. Główna konstrukcja nośna obiektu jest żelbetowa (choć wg dzisiejszych kryteriów ze względu na zbyt mały stopień zbrojenia powinno się ją nazywać betonową), monolityczna, częściowo szkieletowa, a częściowo ścianowa.Wblendachmiędzy słupami ścian zewnętrznych wykonane są ściany warstwowe o następującym układzie warstw: tynk cementowo-wapienny, cegła dziurawka - 12 cm, pustka powietrzna, cegła dziurawka - 12 cm. W budynku wykonano kilka rodzajów stropów. Są to stropy żelbet[...]

Automatyzacja i robotyzacja w budownictwie japońskim


  Japonia jest światowym liderem w dziedzinie automatyzacji w budownictwie. Przyczyną takiego stanu rzeczy stały się czynniki demograficzne oraz polityka gospodarcza, które spowodowały niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, a w konsekwencji poszukiwanie rozwiązańmających zastąpić człowieka na placu budowy. Jak pokazano na rysunku (Automation of building construction and building products industry - state of art in Japan, Shinko Research, 2007), w 1990 r. zanotowano największy spadek (4,2%) siły roboczej w branży konstrukcyjnej. Fakt tenmiał decydujący wpływ na rozwój automatyzacji oraz robotyzacji budownictwa japońskiego. Należy dodać, że pierwsze roboty zaczęto stosować na masową skalę już w latach osiemdziesiątych XX wieku, głównie do spa[...]

Aktualne problemy osuszania i remontów zalanych i zawilgoconych budynków


  W Polsce, w okresie ostatnich dwudziestu lat, na skutek wyraźnych zmian klimatycznych, nasiliło się występowanie intensywnych oddziaływań atmosferycznych, takich jak wichury, a nawet trąby powietrzne, intensywne opady śniegu powodujące oszronienia i szadź oraz intensywne opady deszczu powodujące powodzie. Główne źródła zawilgocenia obiektów murowanych: - kapilarne podciąganiewilgoci z gruntu; - sorpcja wilgoci zawartej w powietrzu przez porowate i higroskopijne materiały; - kondensacja pary wodnej, zwłaszcza w miejscach mostków termicznych; - woda napływająca z zewnątrz z powierzchni terenu, z rynien, rur spustowych, woda z przecieków dachów, ścian, okien, nieszczelnych instalacji, a także w czasie powodzi. Ponadto częstym źródłem zawilgocenia i niszczenia obiektów budowlanych mogą być nieprawidłowo stosowane współczesnemateriały budowlane, zmiana sposobu użytkowania obiektu, zmiana sposobu ogrzewania oraz brak wentylacji w pomieszczeniu i przegrodach budowlanych, a także zmiana poziomu wód gruntowych. Skutki nadmiernego zawilgocenia budynków Woda we wszystkich jej postaciach: pary, cieczy i lodu jest największym wrogiem wielu materiałów i konstrukcji, zwłaszcza w obiektach zabytkowych. Zawilgocenie struktury murów stanowi pierwsze ogniwo procesu ich niszczenia, szczególnie gdy woda zawiera szkodliwe lub agresywne domieszki.Wówczas mogą powstawać negatywne procesy fizyczne, chemiczne lub biologiczne, występujące często we wzajemnym powiązaniu. W budynkach poważny problem stanowią zazwyczaj sole, gromadzące sięwmurach w wyniku zachodzącego przez długi czas transportu kapilarnego wody wraz z zawartymi w niej roztworami solnymi. Obecność soli w murach powoduje zwiększenie zdolności higroskopijnego wchłanianiawilgoci. Wzrost zawilgoceniamurów wskutek sorpcji wilgoci z powietrza może być, w przypadku mocno zasolonych murów, porównywalny z zawilgoceniem spowodowanym innymi przyczynami.[...]

 Strona 1  Następna strona »