Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ KOWALSKI"

Określenie zmian struktury tlenkowej powierzchni czystego niobu wywołanych wygrzewaniem w niewysokich temperaturach w próżni przy użyciu analiz XPS

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania struktury warstw tlenkowych utworzonych na powierzchni blachy z czystego niobu poddanej procesowi buforowanego polerowania chemicznego lub polerowania elektrochemicznego. Tego rodzaju materiał jest używany do produkcji nadprzewodzących wnęk rezonansowych w akceleratorach cząstek elementarnych. Analizę powierzchni wykonywano przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii fotoele[...]

Diffusion of Ce in yttria-stabilized zirconia and in titania-doped yttria-stabilized zirconia

Czytaj za darmo! »

Bulk and grain boundary diffusion of Ce4+ cations in yttriastabilized zirconia (YSZ: 8 mol% Y2O3 - 92 mol% ZrO2) and in titania-doped yttria-stabilized zirconia (Ti-YSZ: 5 %mol TiO2 - 8 %mol Y2O3 - 87 %mol ZrO2) was studied in the air atmosphere in the temperature range from 1100 to 1300 C. Experiments were performed in the B-type kinetic region. Cerium diffusion profiles were determi[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2006 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2006 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2006 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2006 r.Wprowadzenie. W ostatnich la[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2007 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono, w powiązaniu z nią, eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2007 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2007 r.The paper presents in a shor[...]

Anodic and nanostructural layers on titanium and its alloys for medical applications

Czytaj za darmo! »

For the last more than thirty years medical applications of titanium alloys take advantage of their excellent corrosion resistance and biocompability for use as prosthetic and surgical devices. Although poor wear resistance stable oxide layer on titanium alloys prevents any redox reaction between metal and tissue. The extended use of titanium and its alloys, especially in medical and aerospace applications, is due to treatments which enhance properties of oxide surface layer. To obtain corrosion resistant, bioactive and anti-fretting surface for biomedical use, the application of a proper surface finishing treatment like anodizing is necessary [1, 2]. PASSIVATION OF TITANIUM ALLOYS The spontaneous passivation upon exposing titanium to air [3]. In contact with air, native oxide [...]

Przemiany hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2007 roku

Czytaj za darmo! »

W okresie ostatnich kilku lat światowe zużycie stali rośnie w tempie zbliżonym do 10% rocznie. W 2007 r. w całej gospodarce światowej zużyto ponad 1,2 mld ton wyrobów hutniczych, o 7% więcej niż w 2006 r. Największą konsumpcję stali i dynamikę jej przyrostu odnotowano w Azji - odpowiednio 662 mln ton i 10,2%. Tylko w Chinach zużycie wyrobów stalowych przekroczyło 408 mln ton i było o 13% wyż[...]

Anodowe właściwości niklu w metanolowych roztworach LiClO4

Czytaj za darmo! »

Mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych środowiskach organicznych nie jest tak dobrze opisany, jak mechanizm roztwarzania tego metalu w roztworach wodnych. Szczególnie niewiele poświęcono miejsca w literaturze mechanizmowi anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych alkoholowych roztworach elektrolitów [1÷6]. Poznanie tego mechanizmu jest bardzo ważne, gdyż nikiel i jego tlenek NiO są materiałami powszechnie stosowanymi w produkcji katalizatorów utleniania związków organicznych [7÷9]. Poza tym produkty anodowego roztwarzania niklu w roztworach alkoholowych - alkosylany niklu - mogą być prekursorami tlenku niklu [10]. Metanol podobnie jak woda, należy do grupy rozpuszczalników aprotycznych, ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem: 2CH3OH CH3OH2 CH O + Û + 3 - (1) Właściwościami jest zbliżony do wody, dlatego zachowanie się metali w jego środowisku powinno być podobne do zachowania się metali w środowisku wodnym. Polarna cząsteczka metanolu adsorbuje się na powierzchni metalicznej i w zależności od zawartości wody w alkoholu powstają różne produkty elektrokatalitycznego rozkładu metanolu [4]. Grupa OCH3 pełni analogiczną rolę do grupy OH i zakłada się, że grupy metoksylowe, adsorbując się na powierzchni metalicznej, tworzą z nią kompleks M(MOCH3)ad [4]. Metoksylacja powierzchni prowadzi do jej pasywacji w zakresie małych nadpotencjałów, zwykle do potencjału utleniania metanolu [4]. W niniejszej pracy badano elektrochemiczne zachowanie się niklu w bezwodnych roztworach CH3OH-LiClO4 w aspekcie udziału grup metoksylowych w pasywacji powierzchni niklu. Badania te miały na celu określenie mechanizmu tworzenia warstwy alkoksylowej oraz badanie jej stabilności w szerokim zakresie potencjałów. Część eksperymentalna Badania elektrochemiczne prowadzono na polikrystalicznych próbkach niklowych o czystości 99,99%. Próbki w formie dysku cięto z pręta i oprawiano w teflon. Pole powierzchni przekroju pracującej elektrody[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2008 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Production and sales situation in Polish iron and steel industry in 2008 W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2008 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. The paper presents in a shorten form of the manufacturing volume of steel and steel products for 2008 compared to previous years. Except the production itself, related exports and imports of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented. Słowa kluczowe: produkcja wyrobów stalowych, zużycie jawne stali w Polsce Key words: production of steel products, apparent steel consumption in Poland 1. Wprowadzenie. Produkcja stali surowej na świecie dynamicznie rosła do 2007 r. W 2004 r. przekroczyła poziom 1 mld ton, aby w kolejnych latach osiągnąć wielkości: odpowiednio 1,147, 1,251 i 1,345 mld ton. Światowa produkcja stali surowej w 2008 r. wyniosła 1,330 mld ton i była niższa o 1,2 % w porównaniu z 2007 r. [5]. Spadek produkcji stali nastąpił w większości krajów Świata: w krajach UE o 5,3 %, krajac WNP o 8,1 %, a w Ameryce Północnej o 5,5 %. Mimo ogólnego spadku produkcji w krajach Azji nastąpił wzrost o 1,9 % (w Korei o 3,8 %, w Indiach o 3,7 % i Chinach o 2,6 %). Wprawdzie w Chinach produkcja stali wzrosła mniej dynamicznie niż w latach poprzednich, ale po raz pierwszy przekroczyła ona poziom 500 mln ton [1, 5] (tabl. 1). 2. Produkcja. W 2008 r. w polskim przemyśle stalowym nastąpił znaczny spadek pro[...]

Anodowe właściwości tytanu w roztworach CH3OH-LiClO4

Czytaj za darmo! »

Tytan jest metalem bardzo odpornym na korozję w wodnych roztworach chlorków i ta cecha, obok małej gęstości, powoduje, że metal ten i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie jako materiały konstrukcyjne w agresywnych środowiskach korozyjnych [1]. Wymienione właściwości, a także dobre właściwości biomedyczne tytanu powodują, że jego stopy używane są do produkcji biomateriałów na wszczepy protetyczne, endoprotezy, elementy sztucznego serca itp. [1, 2]. W środowiskach organicznych tytan traci niekiedy odporność korozyjną [3÷10], co jest związane z niedostateczną liczbą cząsteczek wody niezbędnych do utworzenia i stabilizacji tlenkowej warstwy pasywnej [11]. Ze środowiskami takimi ma się do czynienia w przemyśle chemicznym, spożywczym, w ogniwach paliwowych. Również płyny fizjologiczne mogą zawierać znaczną ilość fazy organicznej. Dlatego znajomość elektrochemicznych właściwości tytanu w środowiskach organicznych jest ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Interesujące jest zachowanie tytanu w bezwodnych roztworach alkoholowych. Alkohole, podobnie jak woda, należą do rozpuszczalników protonogennych. W wyniku dysocjacji, obok jonu wodorowego, tworzy się anion OR- - analog anionu hydroksylowego w wodzie. Powstaje zatem pytanie, czy grupy alkoksylowe, podobnie jak grupy hydroksylowe, biorą udział w procesie tworzenia pasywnej warstwy tlenkowej (czy mogą być źródłem tlenu) i czy uczestniczą w procesie wzrostu warstwy tlenkowej (TiO2) w czasie anodowania w zakresie wysokich potencjałów (wzrost w silnym polu elektrycznym). Jak dotąd brak jest odpowiedzi na te pytania. Niniejsza praca poświęcona została właściwościom elektrochemicznym tytanu w bezwodnym metanolu. Z przeglądu literatury wynika, że pierwotna amorficzna warstwa Ti2O3/TiO2 powstała na powietrzu jest stabilna w obojętnych, bezwodnych roztworach metanolowych tylko w obszarze potencjałów odpowiadających stabilności metanolu i grup metoksylowych [9, 10]. Natomiast [...]

Characterization of lanthanum lutetium oxide thin films grown by pulsed laser deposition

Czytaj za darmo! »

Exposure to ionizing can occur in the range of industries, medical institution, educational and research establishments and nuclear fuel cycling facilities. Adequate radiation protection is essential for the safe and acceptable use of radiation, radioactive materials and nuclear energy [1]. Due to large number of different applications, there are many alternatives of materials and design for radiation sensors or detectors. To optimize the trade-offs that exist among the requirements, different materials, geometric arrangements and different physical detection techniques are used [2]. A number of efforts were devoted to investigate the influence of radiation on the properties of metal-oxide materials [3÷5]. Metal oxides are interesting for their low-cost and simplicity. Properties of metal oxides materials are directly or indirectly connected to the presence of defects. In particular oxygen vacancies determine the optical, electronic and transport properties of the materials and usually dominate the chemistry of its surface. The promising materials for gamma sensor applications are TiO2, TeO2, NiO, CeO2, In2O3, LaFeO3, LaLuO3 [2, 3, 6, 7]. The gamma detecting oxide materials can be in the form of both: thin or thick films [3]. Only crystallized LaLuO3 exhibits luminescence properties that could be used in detection. There are a wide variety of techniques for deposition of thin films. The examples are thermal evaporation (also known as vacuum vapour deposition), electron-beam evaporation, magnetron sputtering, chemical vapour deposition (CVD) and molecular beam epitaxy (MBE) [8÷10]. Pulsed laser deposition was already used to grow amorphous LaLuO3, mainly as high-K gate dielectrics [11], but barely crystallized LaLuO3 films were grown by this technique. For this reason, in the present work to obtain crystallized LaLuO3 thin films PLD technique was used and the morphology and chemical composition of thin films were investigated. I[...]

 Strona 1  Następna strona »