Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA BIERSKA-PIECH"

Zastosowanie metody stałego kąta padania (SKP) do analizy produktów korozji powłok cynkowych i cynkowo-niklowych

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy była próba zastosowanie metody SKP do badań produktów korozji warstw ochronnych otrzymanych w procesie elektroosadzania. Przedmiotem badań były elektrolityczne powłoki cynkowe i cynkowo-niklowe poddane uprzednio testom w obojętnej mgle solnej. Stwierdzono, że głównym składnikiem produktów korozji jest faza Zn5(OH)8Cl2ּ H2O. Zastosowanie metody SKP pozwoliło na określenie zmian składu fazowego produktów korozji w zależności od głębokości wnikania promieniowania rentgenowskiego. Słowa kluczowe: metoda SKP, powłoki cynkowe, korozja The application of the GIXD method to investigate the corrosion products of zinc and zinc-nickel protective coatings The aim of this study was the application of the GIXD method to investigate the corrosion products of protective coatings obtained by electrolytic method. The subject of this investigation were zinc and zinc-nickel coatings submitted to salt spray tests. It was stated, that the main component of corrosion products was Zn5(OH)8Cl2ּ H2O phase.The application of the GIXD method allows to determine the changes of phase composition of the corrosion products in dependence on the penetration distance of the X-ray radiation. Keywords: GIXD method, zinc coatings, corrosion 1. Wstęp[...]

Struktura i skład fazowy powierzchni stopu TiNi modyfikowanej tlenem i azotem

Czytaj za darmo! »

Stopy TiNi o składzie zbliżonym do równoatomowego są szeroko stosowane jako biomateriały w ortopedii i chirurgii szczękowej [1]. Ze względu na dużą zawartość alergogennego niklu, biomateriały te są pokrywane warstwami ochronnymi. Zarówno tlenki, jak i azotki tytanu mogą stanowić skuteczną barierę dla ewentualnej metalozy, zwłaszcza niepożądanego przenikania jonów niklu do otaczających tkanek. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego i struktury powierzchni stopu TiNi, modyfikowanej tlenem i azotem w celu wytworzenia na powierzchni ochronnej warstwy tlenków lub azotków tytanu. Określono zmiany struktury pasmowej i krystalicznej warstw i ich wpływ na właściwości dielektryczne powierzchni. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA Rentgenowską analizę fazową wykonano na pods[...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Mn


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, w warunkach galwanostatycznych. Określono morfologię powierzchni, skład fazowy, skład chemiczny oraz odporność korozyjną osadzonych powłok. Stwierdzono, że właściwości powłok Zn-Mn zależą zarówno od warunków prądowych ich osadzania jak i stężenia jonów Mn2+ w kąpieli galwanicznej. Przeprowadzone badania wykazały możliwość otrzymania elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Mn, zawierających 0,2÷9% at. manganu. Spośród badanych powłok Zn-Mn, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka zawierająca 9% at. manganu, osadzona przy gęstości prądowej j = 50 mA·cm-2 w kąpieli galwanicznej o wyższej zawartości jonów Mn2+ (0,9 M). Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna The production and corrosion properties of Zn-Mn coatings The Zn-Mn coatings were obtained under galvanostatic conditions, from a sulfate-citrate bath. The surface morphology, phase and chemical composition and the corrosion resistance of deposited coatings were investigated. It was found that these properties of the Zn-Mn coatings depends on both current conditions of deposition and Mn2+ ions concentration in a galvanic bath. The possibility of obtaining of electrolytic Zn-Mn coatings containing from 0,2 to 9% at. of manganese was shown. The Zn-Mn coating containing 9% at. Mn, deposited [...]

ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Zn+Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn+Ni były otrzymywane drogą współosadzania cynku z proszkiem niklu na podłoże stalowe, z kąpieli na bazie chlorku cynku, w której proszek niklowy był dyspergowany poprzez mechaniczne mieszanie roztworu. Elektroosadzanie prowadzono w warunkach galwanostatycznych. Zbadano wpływ ilości proszku niklu dyspergowanego w kąpieli oraz gęstości prądu osadzania na zawartość niklu wbudowanego do powłoki. Maksymalna ilość wbudowanego niklu wynosiła około 40 % wag. Mechanizm współosadzania cynku z cząstkami niklu wyjaśniono opierając się na zjawisku adsorpcji jonów cynkowych na powierzchni proszku niklu. Morfologię otrzymanych powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Osadzone powłoki charakteryzowały się obecnością cząstek niklu wbudowanych do krystalicznej osnowy cynkowej. Skład fazowy powłok zbadano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD). Badania te wykazują obecność w powłokach roztworu stałego cynku w niklu oraz krystalicznej osnowy cynkowej. Słowa kluczowe: cynk, nikiel, powłoki kompozytowe, elektroosadzanie ELECTROLYTIC PRODUCTION OF COMPOSITE Zn+Ni COATINGS Electrolytic composite Zn+Ni coatings were obtained by electrodeposition of Zn with Ni particles on a steel substrate from the zinc chloride bath in which metallic Ni powder was suspended by mechanical stirring. The deposition was conducted under galvanostatic conditions. The influence of the metal powder amount in the bath, as well as the deposition current density on the content of incorporated Ni particles in the coatings was investigated. Maximum amount of incorporated nickel was about 40 wt%. The mechanism of metallic particles embedding was explained on the base of Zn2+ ions adsorption process. The surface morphology of obtained coatings was investigated by scanning electron microscopy (SEM) method. Deposits were characterized by the presence of Ni particles embedded into the crystalline Zn matrix. Phase composition of the inve[...]

Badanie odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok kompozytowych cynkowo-niklowych

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były powłoki kompozytowe Zn+Ni, zawierające około 40% wag. niklu, osadzane metodą elektrolityczną z kąpieli cynkowej, zawierającej zdyspergowany proszek niklowy, a następnie poddane obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Do badań odporności korozyjnej powłok zastosowano test w obojętnej mgle solnej w 5% roztworze NaCl, w temperaturze 35oC. Określono skład fazowy produktów korozji metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Rozkład potencjału na powierzchni powłok badano przy użyciu techniki skanowania sondą Kelvina. Badania korozyjne powłok przed i po teście w komorze solnej prowadzono również klasycznymi technikami elektrochemicznymi w 5% roztworze NaCl, stosując metodę Sterna do wyznaczenia wartości potencjału i prądu korozyjnego oraz oporu polaryzacji jako miary odporności korozyjnej. Stwierdzono niewielki wzrost odporności korozyjnej powłok kompozytowych w stosunku do powłoki cynkowej, który przypisywany jest obecności fazy międzymetalicznej Ni2Zn11. Przeprowadzone badania w komorze solnej wykazały występowanie tzw. korozji białej, charakterystycznej dla powłok cynkowych. Głównym składnikiem produktów korozji jest faza Zn5(OH)8Cl2ּ H2O. Obecność produktów korozji na powierzchni powłok wpływa na dalszy wzrost ich zdolności ochronnych i zahamowanie procesów korozyjnych. Słowa kluczowe: cynk, nikiel, powłoki kompozytowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of electrolytic composite zinc-nickel coatings The subject of this investigation were composite Zn+Ni40% coatings, deposited by electrolytic method from a zinc chloride bath, containing dispersed nickel powder, and next subjected to a thermal treatment in order to obtain their homogenization. To investigate t[...]

OTRZYMYWANIE ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK Zn-Mn W OBECNOŚCI ZWIĄZKÓW KOMPLEKSUJĄCYCH


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kwaśnej kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, z dodatkiem związków kompleksujących: EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego. Powłoki osadzano w warunkach galwanostatycznych, na podłożu stalowym (S235). Morfologię powierzchni określono przy użyciu mikroskopu skaningowego (JEOL JSM-6480), a skład chemiczny wyznaczono metodą EDS. Badania odporności korozyjnej powłok prowadzono metodą potencjodynamiczną oraz na podstawie testu w komorze solnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj związku kompleksującego w kąpieli galwanicznej wpływa zdecydowanie na morfologię powierzchni i skład chemiczny otrzymanych powłok Zn-Mn, co warunkuje obserwowane różnice ich właściwości korozyjnych. Obecność EDTA, sarkozyny lub kwasu metoksyoctowego w siarczanowo-cytrynianowej kąpieli galwanicznej, daje pozytywne efekty dotyczące poprawy jej stabilności oraz wzrostu odporności korozyjnej otrzymanych powłok Zn-Mn. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna PRODUCTION OF ELECTROLYTIC Zn-Mn COATINGS IN A PRESENCE OF COMPLEXING COMPOUNDS The electrolytic Zn-Mn coatings were deposited from an acid sulphate-citrate bath with an additions of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid, as complexing agents. The coatings were deposited in galvanostatic conditions, on steel substrate (S235). The surface morphology of the electrodeposits were carried out by using the scanning electron microscope (JEOL JSM-6480) and their chemical composition was determined by the EDS method. The studies of corrosion resistance were carried out using a potentiodynamic method and a salt spray test. On the basis of the research, it was ascertained that the kind of the complexing compound in the galvanic bath, influences morphology and chemical compositions of Zn-Mn coatings, what determines the observed differences in their corrosive properties. The presence of EDTA, sarcosine or methoxyacetic acid in t[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI GALWANICZNYCH POWŁOK Zn-Ni-P

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania miały na celu zmniejszenie efektu anomalnego osadzania cynku w obecności niklu poprzez zmianę mechanizmu współosadzania jonów tych metali. Opracowano warunki otrzymywania powłok Zn-Ni-P na podłożu stalowym (OH18N9). Stopy Zn-Ni-P otrzymywano z kąpieli amoniakalnej z dodatkiem podfosforynu sodowego. Proces prowadzono galwanostatycznie stosując warunki prądowe wybrane na podstawie analizy procesu osadzania w celce Hulla. Stwierdzono, że dla kąpieli amoniakalnej optymalny zakres gęstość prądu osadzania powłok wynosi 2÷15 mA ⋅ cm-2. Dla otrzymanych w tych warunkach powłok Zn-Ni-P określono skład fazowy i chemiczny oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. W zakresie gęstości prądowej 5÷12,5 mA ⋅ cm-2 sk[...]

Wpływ wyżarzania po przeróbce plastycznej na zimno na przemiany fazowe i właściwości drutów TiNiCo przeznaczonych na implanty medyczne

Czytaj za darmo! »

Stopy NiTi wykazujące efekty pamięci kształtu od wielu lat są stosowane w produkcji wyrobów medycznych [1÷3]. Najbardziej rozpowszechnione są łuki ortodontyczne, klamry do zespoleń złamań kości, stenty do małoinwazyjnej chirurgii naczyń krwionośnych, tchawicy, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i przewodów moczowych, klipsy do zespalania tkanek miękkich oraz aktywatory dla robotyki medycznej, końcówki narzędzi chirurgicznych i części aparatury medycznej [4÷10]. Strukturę, przemiany fazowe i właściwości tych stopów można kształtować przez zmiany zawartości niklu i tytanu oraz stosowanie odpowiedniej przeróbki plastycznej i obróbki cieplno-plastycznej [11, 12]. Wprowadzenie do stopów dwuskładnikowych innych pierwiastków również umożliwia zmiany sekwencji i zakresu temperatury odwracalnych przemian fazowych oraz właściwości stopów [13, 14]. Wprowadzenie do stopów dla medycyny dodatku od 1 do 2% at. trzeciego składnika, np. Mo, Ta, Nb, Zr lub Co zamiast niklu, umożliwia modyfikowanie kinetyki przemian fazowych i charakterystycznych wartości temperatury, uzyskanie pożądanych właściwości umocnienia lub uplastycznienia stopów oraz regulowanie zakresu temperatury występowania efektów pamięci kształtu lub supersprężystości. W stopach z dodatkiem kobaltu przemiany zachodzą odwracalnie z udziałem pośredniej fazy romboedrycznej R [15]. Po przeróbce plastycznej na zimno i wyżarzaniu można uzyskać ich dobre właściwości supersprężyste [16]. Trójskładnikowe stopy Ti50Ni48,7Co1,3 wytworzone w końcu lat 80. ubiegłego wieku w Instytucie Fizyki i Chemii Metali Uniwersytetu Śląskiego stosowano do wyrobu prototypowych klamer pamięciowych do osteosyntezy. Klamry te zostały użyte w latach 90. za zgodą komisji bioetycznej początkowo w eksperymentalnych zespoleniach złamań żuchwy u psów i następnie w badaniach klinicznych w leczeniu złamań żuchwy u ludzi w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiej Akademii Medycznej [17]. Obecnie z drutów z [...]

Badania nanostruktur krzemowych w zastosowaniu do fotowoltaiki


  Spo.rod wielu koncepcji ogniw trzeciej generacji, ogniwa tandemowe w oparciu o krzem nale.. do jednych z najbardziej obiecuj.cych. Przyk.adem ogniw tandemowych o wysokiej sprawno.ci jest ogniwo trojz..czowe GaInP/GaInAs/Ge (Spectrolab), ktorego rekordowa sprawno.. wynosi 41,6% dla skoncentrowanego .wiat.a s.onecznego o warto.ci 364 s.o.c. Du.e nadzieje dla uzyskania jeszcze wi.kszych sprawno.ci zwi.zane s. z niskowymiarowymi strukturami po.przewodnikowymi. Idea wykorzystania nanostruktur krzemowych jest szczegolnie atrakcyjna dla fotowoltaiki. W koncepcji ogniw tandemowych opartych ca.kowicie na krzemie, krzem jest w postaci kropek kwantowych umieszczonych w warstwie dielektryka np. SiO2, Si3N4 lub SiC. Je.li kropki kwantowe maj. jednakowe .rednice i s. jednorodnie rozmieszczone w dielektryku w odleg.o.ciach umo.liwiaj.cych przep.yw .adunkow w wyniku tunelowania przez bariery potencja.u, to uzyskuje si. tzw. supersie. kwantow. z mini-pasmami energetycznymi. Szeroko.. przerwy energetycznej takiego materia.u jest wi.ksza od przerwy energetycznej w zwyk.ym krzemie i zale.y od .rednicy kropek kwantowych. Umo.liwia to wytwarzanie po.przewodnikow o okre.lonej przerwie energetycznej. W najprostszym przypadku ogniwa tandemowego rozpatruje si. ogniwo dwu-z..czowe sk.adaj.ce si. ze zwyk.ego ogniwa krzemowego i drugiego ogniwa zbudowanego z supersieci kwantowej posiadaj.cej szeroko.. przerwy energetycznej 1.7 eV. Dla uzyskania takiej przerwy energetycznej .rednica krzemowych kropek kwantowych powinna wynosi. 2 nm. W przypadku ogniwa tandemowego z.o.onego z trzech ogniw, gorne ogniwo zbudowane jest z supersieci kwantowej o szeroko.ci przerwy energetycznej 2 eV, ogniwo .rodkowe z supersieci kwantowej o szeroko.ci przerwy energetycznej 1.5 eV, a dolne ogniwo jest to zwyk.e ogniw[...]

 Strona 1