Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew POHL"

Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w pracach Wrocławskiej Szkoły Naukowej "Materiałoznawstwo elektryczne i elektrotechnologia"

Czytaj za darmo! »

Autor, bliski współpracownik prof. J.I. Skowrońskiego, przedstawia najistotniejsze osiągnięcia Jego Szkoły Naukowej w zakresie napowietrznej izolacji wysokonapięciowej. Podkreśla aktualność wielu kierunków tej tematyki badawczej. Abstract. The Author, a close co-worker pf Prof. J.I. Skowroński, presents the essential achievements of his Research Group in the field of high voltage outdoor insulation. The Author also strongly emphasis present interest in many of the research trends selected by the Group leader.(Outdoor high voltage insulation in works of Wroclaw research group “Electrical Materials and Electrotechnology"). Słowa kluczowe: wysokonapięciowa izolacja napowietrzna, szkoła naukowa, izolator kompozytowy, badania terenowe Keywords: high voltage outdoor insulation, research group, composite insulator, field testing Twórca Szkoły Chociaż określenie szkoła naukowa uległo w ostatnim czasie znacznej dewaluacji, to jednak nie można mieć żadnej wątpliwości, że dzieło życia prof. J.I. Skowrońskiego obejmujące jego główną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną we Wrocławiu na takie miano w pełni zasługuje. Dało temu wyraz kolegium redakcyjne Encyklopedii Wrocławia [1], jak wydawnictwo Ossolineum w zaprezentowanym niedawno dziele: Wrocławskie Środowisko Akademickie, Twórcy i ich uczniowie [2], podkreślając rolę szkoły Materiałoznawstwo Elektryczne i Elektrotechnologia. Warto dodać, że tematyka Szkoły prof. J. Skowrońskiego i jej osadzenie we Wrocławiu nie były dziełem przypadku. O decydującej roli materiałów w rozwoju elektrotechniki prof. J. Skowroński był przekonany już od początku swojej działalności inżynierskiej. Świadczy o tym temat jego rozprawy doktorskiej z 1937 r. "O przydatności krajowych szkieł do wyrobu izolatorów liniowych" oraz mniej znany fakt, że już w 1939 r. profesor miał przygotowany rękopis rozprawy habilitacyjnej na temat przydatności krajowych surowców mineralnych do produkcji wysokonapięcio[...]

Problematyka napowietrznej izolacji wysokonapięciowej w 100-leciu wrocławskich wyższych uczelni technicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony tekst charakteryzuje osiągnięcia polskiego środowiska naukowego i inżynierskiego elektryków w zakresie rozwoju izolacji wysokonapięciowej elektroenergetycznych linii napowietrznych. Nawiązano do jubileuszy: 100-lecia wrocławskich wyższych uczelni technicznych, 110 rocznicy urodzin głównego autora tych osiągnięć prof. Jerzego I. Skowrońskiego oraz 10. kolejnej ogólnopolskiej konferencji "Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce". Abstract. The paper presents polish electrical scientific and engineering achievements related to development of outdoor high voltage insulation lines. Authors refer to the following jubilees: 100th anniversary of Wrocław universities of technology, 110th anniversary of profesor’s Jerzy Skowroński birthday (who was chief author of these achievements) and also the 10th all-Polish Conference on Outdoor High Voltage Insulation in Electrical Power Enginnering. (Polish electrical scientific and engineering achievements related to development of outdoor high voltage insulation lines) Słowa kluczowe: napowietrzna izolacja wysokonapięciowa, wrocławskie uczelnie techniczne, jubileusz 100-lecia. Keywords: high-voltage outdoor insulation, universities of technology of Wrocław, 100th anniversary, scientific and engineering conference. Narodziny Uczelni i okres początkowego rozwoju W 1910 roku na mocy decyzji cesarza Wilhelma II została uruchomiona we Wrocławiu (ówczesnym Breslau) Königliche Technische Hochschule. Była to pierwsza na Śląsku wyższa uczelnia techniczna. Jej utworzenie wiązało się z potrzebami przemysłu. Stanowiło odpowiedź na burzliwy rozwój elektrotechniki i elektroenergetyki u progu 20. stulecia. Utworzono wówczas zarówno zręby organizacyjne Uczelni, jak oddano do użytku pierwsze budynki. Struktura dydaktyczno-organizacyjna obejmowała od początku 3 wydziały: Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemii i Hutnictwa oraz Nauk Podstawowych (matematyka, fizyka, chemia jak rów[...]

 Strona 1