Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Skut"

Perspektywy zastosowania częściowego rozkładu surowców fosforowych metodą PAPR w przemysłowych instalacjach nawozowych

Czytaj za darmo! »

Uwzględniając uwarunkowania agroekologiczne na terytorium centralnej Europy oraz profil krajowych instalacji nawozowych alternatywnym rozwiązaniem dla łatwo rozpuszczalnych nawozów fosforowych wytwarzanych tradycyjnymi metodami superfosfatowymi może być zastosowanie fosforytów zmodyfikowanych metodą PAPR (partially acidulated phosphate rocks) do częściowo rozłożonych fosforytów. Dokonano przeglądu dostępnych technologii częściowego rozkładu krystalicznej struktury apatytowej surowców fosforowych oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań procesu otrzymywania preparatów nawozowych typu PAPR w skali laboratoryjnej w aparaturze modelowej zbudowanej z jednostkowych elementów modułowych typu Atlas (Syrris Ltd.). Na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy wyników testów laboratoryjnych ustalono wytyczne badawczo-rozwojowe dla modyfikowania surowców fosforowych metodą PAPR. Moroccan phosphorite was treated with 64% H2SO4 at 110°C and extd. with aq. soln. of HCl and HNO3, with 2% citric acid and with water to det. the contents of soluble phosphates. The content of phosphates soluble in strong acidic medium was 18.64-20.22% by mass at the full decompn. of the feedstock. The contents of citric acid and water-soluble phosphates were 15.08-17.79% and 13.28-16.54% , resp. under the same conditions. Produkcja nawozów fosforowych konwencjonalnymi metodami wi􀄅􀄪e si􀄊 z wytwarzaniem ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, który niekorzystnie oddzia􀃡uje na 􀄞rodowisko poprzez py􀃡y, 􀄞cieki, zwi􀄅zki fluoru i fosfogips. Ponadto ma􀃡a zawarto􀄞􀃼 fosforanów w produktach nawozowych otrzymywanych metod􀄅 superfosfatow􀄅, a tak􀄪e periodyczno 􀄞􀃼 niektórych operacji, powoduj􀄅 w konsekwencji ograniczenie zdolno􀄞ci produkcyjnej instalacji nawozowych. Przy stosowaniu tradycyjnych technologii przetwa[...]

Ocena postępu reakcji rozkładu fosforytu kwasem siarkowym prowadzonej w warunkach metody PAPR


  Dokonano oceny postępu reakcji rozkładu fosforytu kwasem siarkowym w trakcie otrzymywania nawozów typu PAPR (partially acidulated phosphate rocks). Obecnie, w wyniku trendu zwiększania udziału preparatów niekonwencjonalnych w całkowitej produkcji nawozów fosforowych, produkty PAPR należą do najbardziej obiecujących. Składają się na to możliwości obniżenia jednostkowego kosztu produkcji nawozu poprzez zastosowanie mniejszej ilości reagentów oraz ekonomicznych surowców fosforowych o małej reaktywności i zawartości P2O5. Wyniki przeprowadzonych testów sugerują możliwość ograniczenia czasu dojrzewania produktu do 30 min w przypadku produktów PAPR o spełnionym warunku ηPAPR ≤ 0,5. Po tym czasie uzyskano stabilne poziomy zawartości poszczególnych form fosforu, co pozwala na zwiększenie zdolności produkcyjnej linii technologicznej otrzymywania nawozów typu PAPR w stosunku do konwencjonalnych instalacji superfosfatowych. Israelian phosphate rock was treated with H2SO4 (conc. 76% by mass) at 90°C for 60 min to decomp. the rockcontained fluoroapatite to sol. Ca(H2PO4)2·H2O. The H2SO4 amt. was lower than the stechiometric one. The content of the citric acid-sol. P compds. increased up to 11% by mass with decreasing the H2SO4 amt. and did not depend on the reaction time. Mgr inż. Jakub SKUT w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych na Politechnice Wrocławskiej. Specjalność - biotechnologia przemysłowa. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław, tel.: (71) 320-37-60, fax: (71) 328-04-25, e-mail: jozef.hoffmann@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: Dr hab. inż. Józef HOFFMANN, prof. PWr - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 784. Dr inż. Krystyna HOFFMANN - notkę [...]

Przemiany związków fosforu zawartych w fosforycie Maroko II w warunkach techniki PAPR z zastosowaniem mieszaniny kwasu siarkowego i fosforowego


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu otrzymywania nawozów fosforowych PAPR (partially acidulated phosphate rock) z zastosowaniem mieszaniny kwasu siarkowego i fosforowego (PAPRKS KF) pod kątem przemian związków fosforu zawartych w fosforycie Maroko II. W przypadku wyników efektywności rozkładu na podstawie fosforu (P) rozpuszczalnego w wodzie (ERH2O) stwierdzono zależność liniową dla produktów nawozowych PAPRKS KF o udziale H2SO4 w stopniu normy stechiometrycznej PAPR (ηPAPR) równym 80%. W miarę zmniejszania udziału H2SO4 w ηPAPR, następował wzrost nieliniowości trendu, dzięki czemu osiągano równocześnie wyższe wartości ηPAPR dla serii produktów PAPRKS KF o tej samej wartości ηPAPR. Stwierdzono bardziej efektywną konwersję fosforu pochodzącego z fluoroapatytu do rozpuszczalnego w wodzie Ca(H2PO4)2 w konsekwencji wzrostu udziału procentowego H3PO4 w mieszaninie kwasów H2SO4 + H3PO4 w procesie zarabiania mlewa. Rezultaty efektywności rozkładu na podstawie fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu (EROCA) charakteryzują się dla wszystkich serii próbek zależnością nieliniową, przy czym (szczególnie dla ηPAPR 0,1-0,5) osiągano wyższe wartości wraz ze wzrostem udziału H3PO4 w ηPAPR. Zaproponowano optymalny bilans materiałowy, wyrażony w postaci wykresu strumieniowego Sankeya dla otrzymywania produktu nawozowego PAPRKS KF o ηPAPR 0,3. Phosphate rock was decompd. with mixts. of H2SO4 and H3PO4 and studied for contens of citric acid, HCOOH, mineral acids, neutral NH4 citrate and water-sol. P. The optimum fertilizer was produced at H2SO4/H3PO4 ratio 20:80 and contained mineral acid-sol. P2O5 at least 38% by mass, and H2O-sol. P2O5 less than 1.5% by mass. Technologia wytwarzania nawozów fosforowych typu PAPR oparta jest na stosowaniu części stechiometrycznej ilości kwasu siarkowego, ortofosforowego lub ich mieszaniny o stężeniu i temperaturze niezbędnej do całkow[...]

Environmental assessment of production technology of PAPR-type phosphate fertilizers by using the LCA methodology. Ekologiczna ocena technologii wytwarzania nawozów fosforowych typu PAPR z zastosowaniem metody LCA


  Processes for prodn. of phosphate fertilizers were evaluated from ecol. point of view by life cycle assessment method. The process based on partially acidulated phosphate rocks showed a lower environmental impact than the conventional single superphosphatic process. Dokonano ekologicznej oceny technologii wytwarzania nawozów fosforowych typu PAPR z zastosowaniem metody LCA (life cycle assessment). Dokonano modelowej analizy porównawczej oddziaływania na środowisko naturalne procesu produkcji PAPR z zastosowaniem H2SO4 oraz konwencjonalnej metody superfosfatowej dla SSP na bazie fosforytu pochodzącego ze złóż marokańskich. Plany systemu wyrobu poszczególnych produktów nawozowych, bazując na etapie LCI (life cycle inventory), oraz fazę LCIA (life cycle impact assessment) wykonano w oprogramowaniu GaBi w wersji 5. Ocena wykazała, że technologia wytwarzania nawozów fosforowych typu PAPR może generować potencjalnie niższe wartości wskaźników wpływu na środowisko niż konwencjonalna metoda superfosfatowa wytwarzania SSP.Polski rynek nawozów fosforowych oparty jest na 4 zakładach produkcyjnych oraz w mniejszym stopniu na importerach nawozów. W ujęciu zbiorczym roczna zdolność produkcyjna krajowych linii technologicznych wynosi ok. 540 Gg P2O5, podczas gdy średnioroczne zużycie w gospodarstwach rolnych kształtowało się w latach 2000-2011 na poziomie ok. 350 Gg P2O5 (tabela 1). Biorąc pod uwagę fakt, że nawozy z importu pokrywają ok. 1/3 polskiego zapotrzebowania, rynek krajowy odznacza się znaczną nadprodukcją, która kierowana jest na eksport3). Krajowa produkcja nawozów fosforowych zdominowana jest [...]

Badania nad zastosowaniem NH4OH do usuwania substancji goryczkowych z odpadów chmielowych


  Przedstawiono wyniki badań procesu usuwania substancji goryczkowych z poekstrakcyjnych odpadów chmielowych (wychmielin) z przemysłu browarniczego przy zastosowaniu roztworów NH4OH. Proces umożliwiał prawie całkowite usunięcie α- i β-kwasów, a izokwasy pozostawały w ilościach pozwalających na wykorzystanie odpadów w mieszankach paszowych. Na podstawie wyników badań doświadczalnych określono warunki prowadzenia procesu. Hop extn. residues were treated with aq. NH4OH solns. (concn. 1-5%) at room temp. for 1 h (mass ratio 1:20) to remove bitter acids and prep. fodder components. The α and β acids were removed in 70% and iso-acids in 50% when 2% NH4OH soln. was used. Chmiel zwyczajny (Humulus Lupulus L.) jest zaliczany do roślin przemysłowych uprawianych w specjalnych celach gospodarczych. Do produkcji piwa konieczne są cztery główne surowce: woda, jęczmień, chmiel i drożdże. Obecnie w piwowarstwie nie stosuje się bezpośrednio szyszek chmielowych, lecz odpowiednio przygotowane granulaty i ekstrakty zawierające substancje goryczkowe. Polska zajmuje 5. miejsce pod względem powierzchni uprawy chmielu. Według danych za 2008 r. chmiel był uprawiany na powierzchni ok. 2300 ha w ok. 1300 plantacjach; dane z 1996 r. mówią o 2480 ha. Należy przypuszczać, że powierzchnia ta będzie wzrastać ze względu na zwiększone spożycie piwa1). Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel.: (71) 320-39-30, fax: (71) 328-04-25, e-mail: jozef. hoffmann@pwr.wroc.pl Dr inż. Krystyna HOFFMANN w roku 1977 ukoń- * Autor do korespondencji: czyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna. Dr hab. inż. Józef HOFFMANN, prof. PWr*) w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym[...]

Production of compound fertilizers on the basis of phosphorus component obtained by partial acidulation of low-grade phosphate rocks Otrzymywanie nawozów wieloskładnikowych na bazie komponentu fosforowego otrzymanego poprzez częściowy rozkład fosforytów o niskiej jakości DOI:10.12916/przemchem.2014.924


  The low-grade Chilisai phosphate rocks were used for prodn. of phosphate fertilizers by dissol. with H2SO4 and H3PO4. As ref. raw material, a high-grade Algerian phosphate rock was used. The quality of products and economy of their prodn. were compared. A prodn. plant was designed. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych częściowego rozkładu fosforytu o niskiej jakości ze złóż zlokalizowanych w Kazachstanie (Chilisai) oraz referencyjnego surowca fosforowego z Algieru. Następnie produkty częściowego rozkładu zostały wykorzystane do produkcji nawozów NPK. Mieszanki surowców do otrzymania nawozów NPK były dobrane w taki sposób, aby ich skład odpowiadał składom produktów handlowych. Na podstawie przeprowadzonych prób wykazano, iż możliwe jest wykorzystanie fosforytów o małej zawartości P2O5, takich jak Chilisai, do produkcji nawozów NPK. Zastosowanie fosforytu Chilisai, rozłożonego techniką PAPR umożliwia obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu nawozowego. W ostatnich latach znaczne fluktuacje cen powodowały niestabilną sytuację na rynku surowców fosforowych1). Jednocześnie ciągle obserwuje się rosnący popyt na nawozy. W tabeli 1 przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na składniki odżywcze w najbliższych latach. Notowano rosnące zainteresowanie alternatywami dla konwencjonalnych technologii superfosfatowych. Jedną z alternatyw są nawozy bazujące na częściowym rozkładzie fosforytów. Nawozy fosforowe typu PAPR (partially acidulated phosphate rock) powstają w reakcji surowca fosforowego z mniejszą ilością kwasów mineralnych niż wynikałoby to ze stechiometrii reakcji rozkładu do produktu superfosfatowego. Całkowity rozkład fosforytu kwasem siarkowym przebiega wg reakcji (1) i (2)2, 3): Ca5(PO4)3F + 5H2SO4 + 5nH2O → 5CaSO4∙nH2O + 3H3PO4 + HF (1) Ca5(PO4)3F + 7H3PO4 + 5H2O → 5Ca(H2PO4)2∙H2O + HF (2) Wskutek zastosowania mniejszej ilości kwasów mineralnych produkt zawiera zarówno formy fosf[...]

Mineral-organic fertilizers based on filter sludge from pig slurry treatment.Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadu pofiltracyjnego z przetwarzania gnojowicy


  Pig slurry was treated by addn. of H3PO4, H2SO4, superphosphate and milk of lime optionally under heating to remove solid phase recommended as fertilizer. The solid phase was studied for content of soluble P2O5, total ammonium N, macro and microelements as well as for BOD and COD, microbial purity and phase compn. The studied solid phase met all requirements for P-contg. fertilizers for agriculture. Badano proces uzdatniania gnojowicy, głównie pod względem zawartości substancji organicznych, w stopniu pozwalającym na ponowne jej wykorzystanie do nawadniania użytków rolnych oraz w charakterze nawozów. Dokonano regulacji pH przy użyciu kwasu fosforowego i siarkowego oraz przeprowadzono strącanie mlekiem wapiennym i superfosfatem pojedynczym zarówno w temperaturze otoczenia, jak i z ogrzewaniem a także z dodatkami substancji utleniających. Efektem przetwarzania gnojowicy był dwufazowy produkt rozdzielany przez filtrację. Faza stała z tego procesu stanowiła wyjściowy materiał do badań ukierunkowanych na możliwość wytwarzania or-ganiczno-mineralnego produktu nawozowego. W probkach gnojowicy okre.lano jako.ciowo zawarto.. pa.eczek z rodzaju Salmonella i jaj paso.ytow. Badania fizykochemiczne gnojowicy przed i po procesie filtracji pozwol. na opracowanie receptur nawozow mineralnoorganicznych uwzgl.dniaj.cych ro.norodn. specyfik. ich zastosowa.. Gnojowica, b.d.ca uci..liwym odpadem pochodz.cym z hodowli trzody chlewnej, zawiera znaczne ilo.ci azotu, fosforu i potasu oraz innych sk.adnikow od.ywczych. Jest od dawna stosowana przez rolnikow do nawo.enia pol, co pozwala na zmniejszenie zu.ycia nawozow mineralnych, szczegolnie azotowych1). Wykorzystanie, uprzednio przetworzonej, gnojowicy w nawo.eniu umo.liwia nie tylko pozbycie si. uci..liwych odpadow z produkcji zwierz.cej, ale tak.e zawrocenie cz..ci materii organicznej i sk.adnikow od.ywczych do gleby. W obecnych czasach jest to szczegolnie [...]

 Strona 1