Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka RUSTECKA"

Badanie temperatury ciała człowieka metodą termowizyjną w rozpoznawaniu zespołu Tietzego

Czytaj za darmo! »

Termografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą rejestrować na odległość emisję promieniowania podczerwonego i w ten sposób bardzo precyzyjnie określić temperaturę na powierzchni skóry. Badanie wykonane kamerą termowizyjną jest bezdotykowe, proste, nieobciążające chorego, może być wielokrotnie powtarzane i wykorzystywane do postawienia rozpoznania jak również do monitorowania leczenia. Zespół Tietzego to choroba objawiająca się stanem zapalnym jednej bądź większej liczby chrząstek stawów żebrowo-mostkowych. Charakteryzuje się ostrym bólem w klatce piersiowej, obrzękiem oraz zaczerwienieniem zajętej okolicy, najczęściej dotyczy 2-3 pierwszych żeber. Rozpoznanie ustala się na podstawie starannie zebranego wywiadu oraz po wykluczeniu innych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Wciąż jednak poszukuje się łatwych i szybkich metod pomagających w postawieniu prawidłowej diagnozy. Termografia wizyjna może znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu zespołu Tietzego. Abstract. Thermography is a diagnostic method that allows to see variations in temperature of the skin and organs caused by an ongoing inflammatory process. We can precisely asses the temperature of the skin surface. It is a simple diagnostic method without any negative influence on the patient, that can be used not only for diagnosis but also to monitor the progress in treatment of various disorders. Tietze’s syndrome is an inflammatory process affecting one or more chondrosternal joints of the anterior chest. It is characterized by a painful and tender swelling , with a predilection to the upper ribs. The diagnosis is made on clinical grounds after exclusion of other conditions presenting with chest pain. Physicians are still looking for simple, safe and non- invasive diagnostic method to support the diagnosis of Tietze’s syndrome. Infrared thermography may be used to diagnose Tietze’s costochondritis. (The study of human body temperature using thermal imaging in the diagnosi[...]

Zastosowanie metody termowizyjnej do nieinwazyjnego pomiaru temperatury ciała dzieci w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych

Czytaj za darmo! »

Badania temperatury ciała zgodnie z wytycznymi norm ISO wykonano u 402 dzieci (gorączkujących oraz bez gorączki) i 24 pacjentów wymagających intensywnego nadzoru używając termometrów kontaktowych oraz bezkontaktowych metod pomiaru. Wykazano korelację wyników pomiarów temperatury okolicy wewnętrznych kątów oczu metodą termograficzną i pomiarów termometrem kontaktowym w dole pachowym. Zastosowana metodologia pomiarów termograficznych może być użyta w epidemiologicznych badaniach przesiewowych (np. na lotniskach) pod warunkiem zastosowania ścisłego protokołu badania. Abstract. Using the new ISO guidelines a study of 402 children has given values from the face (in febrile and non febrile patients) and 24 patients of emergency department. This shows that measurements by infrared measurements from the inner canthus of the eye correlates highly with axillary thermometry. This methodology can be used in epidemiological or airport screening when the correct protocols are used. (Infrared thermal imaging as noninvasive method of body temperature measurement in hospitalized and nonhospitalised children). Słowa kluczowe: temperatura ciała, termografia, gorączka, epidemiologia Keywords: body temperature, thermography, fever, epidemiology Wprowadzenie Nieinwazyjne badania obrazowe mają istotny udział w diagnostyce medycznej. Należą do nich badania termograficzne, którym drogę do zastosowań medycznych utorował rozwój technik opartych o pomiar temperatur ciała ludzkiego. Metoda badania termowizyjnego wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego oraz daje możliwość rejestracji emisji fali elektromagnetycznej z określonego obszaru powierzchni ciała. Jedną z jej podstawowych zalet jest możliwość bezdotykowego wykonania pomiarów, co warunkuje pełną nieinwazyjność badania. Wynik badania jest przedstawiany w postaci termogramu, w którym zakresy temperatur będące odpowiednikiem natężenia promieniowania podczerwonego przedstawiane są w ska[...]

Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych

Czytaj za darmo! »

Trudności w ocenie postępu oraz niedogodności w monitorowaniu leczenia niektórych chorób naczyniowych skłaniają do poszukiwania nowych, obiektywnych, nieinwazyjnych i nieobciążających pacjenta metod. Termografia wizyjna wydaje się być idealnym narzędziem badawczym w tej grupie chorych. Praca ta przedstawia zastosowanie metody termograficznej wśród chorych dotkniętych erytromelalgią oraz wśród dzieci z wrodzonymi naczyniakami w ocenie toczącego się procesu chorobowego i efektów jego leczenia. Abstract. Difficulties in progress assessment and problems in treatment monitoring of some of the vascular diseases motivate to searching for new, objective and non-invasive methods. The thermography seems to be an ideal research tool in this group of patients. The article reports the application of the thermal imaging among patients with erythromelalgia and among children with hemangiomas in disease process and treatment results observations. (Application of thermal imaging in monitoring of the treatment of selected vascular diseases). Słowa kluczowe: termografia, choroby naczyniowe, naczyniaki, erytomelalgia. Keywords: thermography, vascular diseases, hemangiomas, erythromelalgia. Wstęp Badanie termograficzne ma istotny udział w diagnostyce medycznej. Metoda ta wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego. Daje ona możliwość rejestracji emisji promieniowania z określonego obszaru powierzchni ciała uwidocznionej na termogramie w skali barwnej. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia dokładną analizę wartości oraz rozkładu temperatur w obrębie badanych obszarów. Pomiar jest bezdotykowy co warunkuje jego nieinwazyjność. Badanie powinno odbywać się w standaryzowanych warunkach [1,2]. Metoda ta znalazła zastosowanie między innymi w monitorowaniu procesu chorobowego oraz efektów leczenia niektórych chorób naczyniowych. Wynika to z faktu, iż temperatura skóry zależy w dużej mierze od przepływu krwi w naczyniach krwionośnych [3,4]. Prezen[...]

 Strona 1