Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Chęciński"

Nowy element systemu odwodnień mostów i wiaduktów - sączek odwadniający DWD

Czytaj za darmo! »

DWDSystemSp. zo.o., znanynapolskimrynkuproducent SystemuodwodnieńmostówiwiaduktówzpolipropylenuPP - DWD System, dostępnego w dowolnymkolorze, wprowadził do swojej oferty Sączki odwadniające DWD (omega) przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni hydroizolacji obiektów komunikacyjnych i budowli inżynierskich. Sączki DWD (omega)(rysunek) zostały opracowane po dogłębnej ana[...]

Nowy element systemu odwodnień mostów i wiaduktów - sączek odwadniający DWD

Czytaj za darmo! »

DWDSystemSp. zo.o., znanynapolskimrynkuproducent SystemuodwodnieńmostówiwiaduktówzpolipropylenuPP - DWD System, dostępnego w dowolnymkolorze, wprowadził do swojej oferty Sączki odwadniające DWD Ω przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni hydroizolacji obiektów komunikacyjnych i budowli inżynierskich. Sączki DWD Ω (rysunek) zostały opracowane po dogłębnej analizie trendówrynkowych na świecie i dlatego spełniają oczekiwania najbardziej wymagających inżynierów. Produkowane są w trzech odmianach z następujących materiałów: stali nierdzewnej; poliamidu - Itamid B-GF-35, wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego w ilości 35%; żywic poliestrowych. Główne elementy sączka odwadniającego DWD Ω: ■ lej - przeznaczony do zbierania wody z powierzchni hydroizolac[...]

Innowacyjne odwodnienia mostów i wiaduktów DWD

Czytaj za darmo! »

Firma DWD System Sp. z o.o. produkuje i oferuje następujące wyroby oraz usługi: ● odwodnienia mostów i wiaduktów DWD flow: system PP (polipropylen); system HD-PE (polietylen wysokiej gęstości); systemGRP (żywice poliestrowe); ● wpusty mostowe DWD: Premium - z wkładką regulacyjną DWD; Standard; ● sączki odwadniające izolacjęDWDΩ: z poliamidu (Itamid B-GF-35) wzmocnionego włóknami szklanymi w ilości 35%; ze stal[...]

Implementacja stacji bazowej GSM z wykorzystaniem samodzielnej platformy radia programowalnego USRP


  System GSM jest obecnie najbardziej znanym i popularnym standardem telefonii komórkowej, wykorzystywanym przez niemal 80% ludności na całym świecie. Przenośne terminale wykonują w nim połączenia za pośrednictwem stacji bazowych, będących elementami stacjonarnej infrastruktury systemu. Wysokie koszty budowy tej infrastruktury oraz specjalistycznego sprzętu, wchodzącego w jej skład, zmuszały użytkowników do korzystania z usług operatorów GSM. Taka sytuacja powodowała istotne problemy, zwłaszcza dla osób znajdujących się na granicy zasięgu GSM lub poza jego zasięgiem. Równocześnie przebywający w bardzo wysokich budynkach niejednokrotnie nie mogli korzystać z usług GSM ze względu na przesłanianie przez sąsiednie obiekty i duże zagęszczenie użytkowników. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w momencie pojawienia się na rynku telekomunikacyjnym platform radia programowalnego, których najważniejszą cechą jest elastyczność zastosowań oraz niewielki koszt. Wynika to z przejęcia funkcji niektórych podzespołów sprzętowych przez programy komputerowe, które mogą być dowolnie zmieniane i konfigurowane. Zapewnia to między innymi tworzenie własnych "hot spotów", opartych na miniaturowych stacjach bazowych GSM. Umożliwia na przykład zbudowanie własnego systemu łączności wewnętrznej z wykorzystaniem klasycznych telefonów GSM. Ponadto użytkownicy mogą się łączyć z użytkownikami zewnętrznymi np. przez bramki IP. Obecnie na rynku istnieje kilka znanych platform radia programowalnego, m.in. SFF SDR (Small Form Factor Software-Defined Radio) [1] czy WARP [2]. Jednakże najbardziej popularne ze względu na koszt oraz elastyczność zastosowań, są moduły USRP (Universal Software Radio Peripheral) firmy Ettus Research [3]. Platforma radia programowalnego USRP E100 jest kolejnym modułem radiowym USRP, który pojawił się na rynku telekomunikacyjnym w 2011 roku. Poprzednie generacje modułów USRP (USRP1, USRP2, USRP N210) wymagały stałej współpracy z zewnętrznym[...]

WIELOKANAŁOWY DETEKTOR ENERGII Z WYKORZYSTANIEM FILTRU WOLA DOI:10.15199/59.2015.8-9.123


  W artykule przedstawiono własności wielokanałowego detektora energii dla potrzeb dynamicznego dostępu do widma w radiowych systemach kognitywnych. Podział obserwowanego pasma na wąskie kanały częstotliwościowe został zrealizowany w oparciu o algorytm WOLA, natomiast na wyjściu każdego z nich realizowana jest detekcja energii sygnałów. Opisane rozwiązanie zostało zaimplementowane na platformie radia programowalnego USRP. 1. WSTĘP Koncepcja radia kognitywnego [1] zakłada rozszerzenie funkcjonalności klasycznego urządzenia radiowego o zdolności mające na celu pozyskanie wiedzy o otaczającym je środowisku elektromagnetycznym oraz dobór optymalnych parametrów transmisji własnego sygnału. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw obecnym problemom związanym z ograniczonym dostępem do medium transmisyjnego oraz jego efektywnym wykorzystaniem. Architekturą sprzętową, która spełnia wymagania stawiane radiom kognitywnym są platformy radia programowalnego SDR (ang. Software Defined Radio) [2], które umożliwiają elastyczną konfigurację parametrów wykorzystywanych waveformów. Jednym z najważniejszych elementów radia kognitywnego jest mechanizm detekcji transmisji sygnałów przez inne systemy w celu pozyskania świadomości o otaczającym środowisku elektromagnetycznym pod kątem poszukiwania wolnych zasobów radiowych. Powinien on wykazywać zdolność do wykrywania sygnałów o różnych parametrach w tym sygnałów wąskopasmowych oraz sygnałów o krótkim czasie transmisji. Ważne jest, aby opracowywane algorytmy do detekcji sygnałów charakteryzowały się wysoką skutecznością oraz niską złożonością obliczeniową i szybkim czasem reakcji. Istnieje szereg metod wykrywania sygnałów, gdzie do najbardziej popularnych można zaliczyć detektory energii, cyklostacjonarne, czy detektory wykorzystujące filtry dopasowane [3]. Zaletą detektorów energetycznych jest ich prostota implementacji oraz niska złożoność obliczeniowa, gdyż polega ona jedynie na obliczeniu e[...]

Analiza możliwości wykorzystania modemów COTS do zdalnego sterowania bezzałogowej platformy lądowej DOI:10.15199/48.2015.03.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów mających na celu ocenę przydatności dostępnych na rynku COTS (ang. Commercial Off The Shelf) modemów radiowych dla zapewnienia łączności radiowej pomiędzy operatorem a bezzałogową platformą lądową. Zamieszczono opis badanych radiomodemów, jak również ich działanie w różnych warunkach propagacyjnych, na różnych odległościach.. Abstract. This paper presents the methodology and results of measurements COTS (Commercial Off The Shelf) radio modems to provide radio communication between the operator and UGV (Unmanned Ground Vehicle). A description of the tested radio modems and tests prepared with different propagation conditions on different distances are presented. (Analysis of using COTS radio modems for Unmanned Ground Vehicle remote). Słowa kluczowe: UGV, COTS, zdalne sterowanie, radiokomunikacja Keywords: UGV, COTS, remote control, radiocommunication Wstęp Bezzałogowe platformy lądowe są coraz częściej wykorzystywane zarówno w działaniach wojskowych jak i cywilnych. Dzięki nim istnieje mniejsze ryzyko utraty życia ludzi biorących udział w tych operacjach. Niestety urządzenia te są w dalszym ciągu kosztowne, co powoduje ograniczenia w ich stosowaniu. Dlatego też, podczas konstruowania pojazdów bezzałogowych, jednym z ważnych aspektów jest ich minimalny koszt produkcji. Jednym z ważnych elementów w bezzałogowych pojazdach jest łączność pomiędzy pojazdem a operatorem. Musi się ona charakteryzować w głównej mierze dużymi zasięgami i małymi opóźnieniami. Ponadto pojazdy te muszą działać w różnych warunkach klimatycznym i propagacyjnych [1], przez co wymagania na urządzenia łączności są bardzo wysokie. Celem przeprowadzonych pomiarów była ocena przydatności dostępnych na rynku COTS (ang. Commercial Off The Shelf) modemów radiowych [2] dla zapewnienia łączności bezprzewodowej pomiędzy operatorem a bezzałogową platformą lądową. Urządzenia powinny zapewnić wymianę[...]

BUDOWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM DETEKTORA WIELOKANAŁOWEGO Z ED-ENP W SIECIACH CRN DOI:10.15199/59.2017.8-9.23


  Monitorowanie środowiska elektromagnetycznego można prowadzić z wykorzystaniem różnego typu detektorów. Detekcja jednokanałowa umożliwia uzyskanie informacji czy dany kanał częstotliwościowy jest wolny czy zajęty, podczas gdy detekcja wielokanałowa pozwala określić zajętość podkanałów i ewentualnie umożliwić współdzielenie kanału z innymi użytkownikami. Detektory jednokanałowe, oparte o wybrany algorytm działają z założenia w całym paśmie sygnału odbieranego przez urządzenie odbiorcze i umożliwiają uzyskanie odpowiedzi, czy w paśmie pracy odbiornika występuje sygnał o zadanych parametrach. Taka informacja wykorzystywana jest przez odbiornik do podjęcia decyzji, czy dany kanał transmisyjny jest wolny czy zajęty i czy można go wykorzystać do własnej transmisji.[1][2] W przypadku systemów szerokopasmowych, występuje jednak możliwość częściowego zajmowania pasma przez systemy wąskopasmowe, co powoduje konieczność stosowania detektorów umożliwiających ocenę zajętości poszczególnych podzakresów częstotliwości. Detektory tego typu stosowane są najczęściej w dwóch przypadkach:  gdy odbiornik radiowy wykorzystuje 2 tunery radiowe: jeden do odbioru transmisji, a drugi, o szerszym paśmie, do monitorowania widma i szybkiego wyszukiwania wolnych kanałów;  gdy w systemie radiowym wykorzystywane jest adaptacyjne kształtowanie charakterystyki widmowej sygnału, umożliwiające współistnienie z systemami wąskopasmowymi poprzez wykorzystywanie jedynie wolnych fragmentów pasma. 2. PROJEKTOWANIE DETEKTORÓW Kluczowym zagadnieniem związanym z projektowaniem detektorów parametrycznych jest wyznaczenie kryteriów decyzyjnych modułu detekcji - np. progu decyzyjnego dla detektora binarnego. Detekcja parametryczna dotyczy z definicji przypadku, kiedy znamy prawdopodobieństwa warunkowe sygnału z przestrzeni obserwacji. Posługując się mechanizmami statystyki matematycznej oraz rachunkiem prawdopodobieństwa można wyznaczyć poszukiwane[...]

 Strona 1