Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MACIOŁ"

Reprezentacja wiedzy o technologiach przeróbki plastycznej i cechach wyrobów w oparciu o relacyjną bazę danych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano propzycję realizacji zagadnienia opisu parametrów wyrobu przeróbki plastycznej opierając się na relacyjnej bazie danych.Przedstawiono strukturę bazy danych.Przedstawiono strukturę bazy danych oraz opis wybranych elementów.Zaprezentowano możliwości wykorzystania tejże bazy danych jako bazy wiedzy dla systemu ekspertowego wspomagającego dobór technologi oraz jako.[...]

Modelling of thixoforming using CFD methods

Czytaj za darmo! »

Main advantages and disadvantages of thixoforming are presented in the paper. Materials, which are presently used for thixoforming are described, as well. A short review of numerical methods dedicated recently to thixoforming modelling, is also included, dividing them into two groups - structural and Computational Fluid Dynamic methods. Internal Variable Convection method, which combines main advantages of both groups, is introduced IVC. Numerical models of two tests, as well as results of computations are shown. The first it the test designed to determine a semi-solid metal viscosity with a rotational viscometer. The second one is a filling of a T-shape mould. Main disadvantages, as well as expected improvements of the presented software are described in the paper. W artykule opisan[...]

PRZEGLĄD MODELI NUMERYCZNYCH ZJAWISK FIZYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PROCESACH EKSTRAKCJI JONOWYMIENNEJ METALI


  W artykule przedstawiono przegląd modeli numerycznych, stosowanych do modelowania zjawisk fizycznych zachodzących w procesach ekstrakcji jonowymiennej metali. Skrótowo omówiony został sam proces oraz najistotniejsze zjawiska. Omówiono metody badawcze, pozwalające na wyznaczenie parametrów modeli numerycznych. Zaprezentowano prace, opisujące modele numeryczne przepływów laminarnych i turbulentnych, powstawania dyspersji dwóch niemieszających się cieczy oraz ich grawitacyjnej separacji, polimeryzacji oraz zachowania powierzchni swobodnej. Słowa kluczowe: modelowanie komputerowe, modelowanie wieloskalowe, ekstrakcja jonowymienna metali.REVIEW OF NUMERICAL MODELS OF PROCESSES IN ION-EXCHANGE SOLVENT EXTRACTION The first step of multiscale model design is choosing numerical models for all significant phenomena. It this paper, the review of existing numerical models for phenomena present in ion-exchange solvent extraction is done. Modelling of this process is focused mainly on calculating of a composition of phases leaving a reactor. Phenomena influencing on a final result are: a flow of two, immiscible fluids, a dispersion of one of them, a gravitational separation and an ion-exchange on phase’s boundaries itself. Each of them should be described with a suitable numerical model. A macroscopic flow is usually described with Computational Fluid Dynamic (CFD). An addition of microscopic effects, like bubbles topology and surface tensions allows modelling of dispersion and separation, as well as improves a reliability of a fluid flow model. In a spatial scale comparable with a size of dispersed bubbles, diffusion and an ion exchange are present. Some additional models for phenomena like a surface eddy and a polymerization should be also considered. Due to a lack of a comprehensive description of modelling of an ion-exchange solvent extraction in the literature, models for all phenomena were reviewed separately. Modelling of a two-fluid flow c[...]

Identyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczego


  Metody numerycznego modelowania, pozwalaj.ce rozwi.zywa. problemy wyst.puj.ce w przemys.owych procesach spawania, za- stosowano w niniejszej pracy do identyfikacji parametrow cieplnych stanowiska do spawania stopow Inconel metod. TIG. Celem pracy jest okre.lenie wymiany ciep.a mi.dzy elementami stanowiska roboczego i przedmiotem obrabianym na podstawie pomiarow temperatury w czasie spawania. Temperatur. elementow stanowiska roboczego zmierzono przy u.yciu termopar oraz obliczono metod. elementow sko.czonych w programie Abaqus. Zaproponowana w pracy metodyka identyfikacji wymiany ciep.a mi.dzy przedmiotem spawanym i elementami uchwytu spawalniczego zapewnia minimalizacj. ro.nicy mi.dzy temperatur. zmierzon. i obliczon.. Problem minimalizacji rozwi.zano dla funkcji celu wyra.onej w postaci ro.nicy mi.dzy wynikami pomiarow i oblicze., okre.lonej jako b..d .redni kwadratowy. Minimum funkcji celu wyznaczono wzgl.dem wspo.czynnikow wymiany ciep.a. Numerical modelling technique applicable for solving various problems occurring in industrial welding processes, is used in this paper to identify heat exchange between a workpiece and a welding fixture. The objective is to develop a methodology for assessment of heat exchange on the basis of temperature measurements during welding of Inconel alloys compared with results of finite element evaluations. Temperature is measured by thermoelements and evaluated by Abaqus software. The minimization problem for the difference between measured and calculated temperatures is solved with the objective function defined as the square root of differences between measured and predicted temperatures. The optimal heat exchange coefficients are determined. S.owa kluczowe: Inconel, spawanie metod. TIG, metoda elementow sko.czonych, optymalizacja, identyfikacja Key words: Inconel, TIG welding, finite element method, identification S. 333 UHTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE Nr 4 powany jest przez hel przy spawaniu przedmiotow o gru[...]

 Strona 1