Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Batog"

Nowe cementy żużlowe CEM II, CEM III klasy wytrzymałościowej 52,5N

Czytaj za darmo! »

Granulowany żużel wielkopiecowy jest jednym z głównych składników cementów powszechnego użytku spełniających wymagania PN-EN 197-1. Cementy z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego, w porównaniu z cementem portlandzkim CEM I charakteryzują się niższymciepłemhydratacji i skurczem, dużym przyrostem wytrzymałości w długim okresie twardnienia, wysoką odpornością na oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie oraz jaśni[...]

Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A. DOI:10.15199/33.2016.10.02


  Wartykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznychNAprodukowanych przezGórażdże Cement S.A. w świetle wymagań normPN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania. Słowa kluczowe: cement niskoalkaliczny, granulowany żużel wielkopiecowy, właściwości cementu, właściwości specjalne. Abstract. In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways.The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented. Keywords: low alkaline cement, ground granulated blast furnace slag, cement properties, special properties.Cementy o niskiej zawartości alkaliów są zalecane wszędzie tam, gdzie stosowane kruszywo jest potencjalnie reaktywne alkalicznie.Cementy niskoalkaliczneNA, np.CEMI42,5R-NA,CEMII/B-S42,5N-NA czy CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA, powodują obniżenie całkowitej ilości alkaliów w mieszance betonowej, co zapobiega negatywnym skutkom reakcji alkalia-kruszywo, tj. ekspansji i spękaniu betonu. Górażdże Cement S.A. ma w swojej ofercie handlowej bogaty asortyment cementów niskoalkalicznych NA, które spełniają wymagania normPN-EN 197-1 [6], PN-B-19707 [7] oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego [3, 4]. Reakcja alkaliów z kruszywami zawierającymi reaktywną krzemionkę (ASR) Niektóre rodzaje kruszywzawierają reaktywne formy kr[...]

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie DOI:10.15199/33.2015.10.30


  W artykule omówiono właściwości granulowanego żużla wielkopiecowego jako składnika głównego cementu w kontekście wymagań normy PN-EN 197-1. Przedstawiono technologię produkcji cementów żużlowych oraz korzyści wynikające ze stosowania granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie cementu, na przykładzie właściwości cementu hutniczego CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA. Słowa kluczowe: cement hutniczy, granulowany żużel wielkopiecowy, właściwości cementu, właściwości specjalne.Jednym z ważnych problemów przemysłu cementowego jest konieczność ograniczenia emisji CO2. Działania podejmowane w tej dziedzinie są wielokierunkowe, m.in.: stosowanie paliw alternatywnych, głównie biomasy; wykorzystywanie alternatywnych surowców do produkcji klinkieru cementowego; zastępowanie klinkieru portlandzkiego w składzie cementu niskoemisyjnymi składnikami głównymi oraz rozwój alternatywnych technologii produkcji spoiw budowlanych bez udziału klinkieru [1 ÷ 4]. Najczęściej stosowane nieklinkierowe składniki główne cementów powszechnego użytku, to granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny krzemionkowy oraz kamień wapienny [1 ÷ 6]. W artykule omówiono właściwości i obszary stosowania cementów zawierających granulowany żużel wielkopiecowy na przykładzie cementu hutniczego CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA, który jest obecnie dostępny na rynku krajowym. Granulowany żużel wielkopiecowy składnikiem cementu Żużel wielkopiecowy jest produktem ubocznym otrzymywanym w procesie wytapiania surówki żelaza w wielkim piecu hutniczym (rysunek 1). Proces prowadzony jest w temperaturze 1400 -1600°C.Wwyniku wytopumieszaniny wsadu uzyskuje się stopiony żużel wielkopiecowy, który po rozdzieleniu od surówki poddaje się procesowi granulacji przez gwałtowne chłodzenie wodą lub powietrzem, co umożliwia odpowiednie ukształtowanie jego mikrostruktury. Granulowany żużel wielkopiecowy jest materiałem o utajonych właściwościach hydraulicznych. Odpowiednio rozdrobniony i [...]

Stosowanie dodatków typu II w składzie betonu wg normy PN-EN 206:2014 DOI:10.15199/33.2015.10.33


  W artykule omówiono rodzaje i możliwości stosowania dodatków typu II do betonu w kontekście wymagań normy PN-EN 206. Przedstawiono również zasady stosowania dodatkówwg dopuszczonych normą koncepcji, pozwalających na ich uwzględnienie w składzie betonu. Słowa kluczowe: dodatki do betonu, dodatki typu II, PN-EN206, beton, normalizacja.Beton jest najpowszechniej stosowanymmateriałembudowlanym. W Polsce roczne zapotrzebowanie na beton towarowy wynosi blisko 19 mln m3, a w krajach Unii Europejskiej przekracza 210 mln m3 [1]. Ze względu na rodzaj i ilość stosowanych surowców (cement, kruszywo naturalne, woda), produkcja betonu w istotny sposób oddziałuje na środowisko. Ograniczenie negatywnego wpływu realizowane jest głównie przez zmniejszenie zawartości cementu, którego produkcja związana jest z emisją CO2 na poziomie 800 - 850 kg/t [2, 3]. W składzie betonu cement częściowo zastępowany jest przez dodatki typu II, najczęściej uboczne produkty przemysłowe, jak np. popioły lotne, pył krzemionkowy, mielony granulowany żużel wielkopiecowy. Wartykule przedstawiono zasady stosowania tego typu dodatków wg normy PN-EN 206:2014 [4]. Dodatki do betonu wg normy PN-EN 206 Zgodnie z normą PN-EN 206 [4] dodatek to drobnoziarnisty nieorganiczny składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych, którego zawartość zazwyczaj przekracza 5% masy cementu. Dodatek może w znaczny sposób modyfikować właściwo[...]

Realizacja drogi betonowej DW 423 zgodnie z nowymi OST GDDKiA DOI:10.15199/33.2019.04.07


  Zalety dróg z nawierzchnią betonową są powszechnie znane. Zalicza się do nich: większą trwałość; brak zjawiska koleinowania; większe bezpieczeństwo (jaśniejszy kolor nawierzchni); niższy koszt eksploatacji, możliwość wykonania z dostępnych lokalnych surowców, niższy poziom hałasu (nawierzchnie z eksponowanym kruszywem) oraz możliwość pełnego recyklingu wporównaniu z nawierzchniami asfaltowymi. 7 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzono do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego (OST) [2], którego zapisy odzwierciedlają obecny stan wiedzy. Charakterystyka obwodnicy Malni i Choruli Obwodnica Malni i Choruli wchodzi w skład drogi wojewódzkiej nr 423, która stanowi ważny szlak komunikacyjny w województwie opolskim, łączący dwie największe miejscowości Opolszczyzny, stolicę regionu Opole z Kędzierzynem- Koźlem. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów poruszających się obecnie przez miejscowości Malnia i Chorula. Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego (szczególnie ciężkiego) w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Obwodnica Malni i Choruli jest drogą klasy G1/2 o długości 6,06 km [1]. Inwestor, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zdecydował się na wykonanie nawierzchni drogi w technologii betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem w warstwie górnej i układanej metodą "mokre na mokre" [5]. Warstwa dolna ma grubość 22 cm, zaś warstwa górna 5 cm. Drogę zaprojektowano na kategorię ruchu KR5. Wymagania OST dotyczące betonu nawierzchniowego i jego składników Dobór cementu. Zgodnie z OST [2], przy doborze cementu do betonu na nawierzchnie drogowe należy uwzględnić warunki środowiskowe (klasy ekspozycji i kategorie środowiskowe), w jakich [...]

Cementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A. DOI:


  W artykule omówiono właściwości cementu i spoiw z klinkierem siarczanoglinianowym, a także hydraulicznych spoiw drogowych oferowanych przez Górażdże Cement S.A. Przedstawiono kierunki zastosowania tych produktów w budownictwie i geotechnice. Słowa kluczowe: cementy specjalne, klinkier siarczanoglinianowy, hydrauliczne spoiwa drogowe.Górażdże Cement S.A. jako znany producent cementu powszechnego użytku i specjalnych, wprowadził na rynek dwie nowe linie produktowe: - cementy i spoiwa z klinkieremsiarczanoglinianowym (CSA); - spoiwa dla szeroko pojętego budownictwa geotechnicznego. Produkty te są uzupełnieniem bogatej oferty cementów powszechnego użytku oferowanych przez Górażdże Cement S.A. i wychodzą naprzeciw wymaganiom rynku i budownictwa. Cementy specjalne z klinkierem siarczanoglinianowym W wyniku przejęcia przez koncern Heidelberg Cement grupy Italcementi, będącej jedynym europejskim producentem klinkieru siarczanoglinianowego (CSA), Górażdże Cement S.A. od 2017 r., współpracując z firmą Italcementi, oferuje 4 cementy specjalne na bazie klinkieru siarczanoglinianowego: - AliPre (zmielony klinkier CSA); - AliCem (cement CSA); - AliFlash (cement "szybkosprawny"); - AliEasy (zaprawa naprawcza). Klinkier CSA charakteryzuje się zupełnie odmiennym składem mineralogicznym (tabela 1) w porównaniu z klinkierem portlandzkim [3]. Konsekwencją tego jest inny przebieg reakcji hydratacji spoiw z jego udziałem [2]. Wefekcie możliwe jest otrzymanie cementów i spoiw o właściwościach, które w przypadku powszechnie stosowanych cementów portlandzkich są nieosiągalne [2, 4]. CementsiarczanoglinianowyAliCem zawiera klinkierAliPre i anhydryt w proporcji 4 : [...]

Beton zawierający cement wapniowo-siarczanoglinianowy (CSA) DOI:10.15199/33.2018.10.01


  Prace nad technologią produkcji klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego sięgają lat trzydziestych XX w. W praktyce budowlanej na szerszą skalę cementy zawierające klinkier wapniowo-siarczanoglinianiowy (CSA) stosowane są w Chinach, gdzie obecnie produkowane są w ilości ok. 2 mln t/r, a od przeszło trzydziestu lat są produktami znormalizowanymi [1, 7, 12].WPolsce cementy CSA nie były dotychczas powszechnie stosowane. Klinkier wapniowo-siarczanoglinianowy charakteryzuje się odmiennym składem chemicznym i mineralogicznym w porównaniu z klinkierem portlandzkim. Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego jest ye’elimite (C4A3$).Wkonsekwencji inny jest przebieg hydratacji spoiw z jego udziałem. Cechy charakterystyczne tych spoiw i cementu CSA, to: bardzo krótki czas wiązania (kilkanaście minut); bardzo szybki przyrost wytrzymałości wczesnych; mniejszy skurcz niż cementów zawierających klinkier portlandzki (przy odpowiednim doborze składników możliwe jest uzyskanie cementu bezskurczowego, a nawet wykazującego niewielką ekspansję) [6]. W artykule omówiono właściwości cementów i betonów na bazie klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego. Właściwości klinkieru i cementu wapniowo-siarczanoglinianowego Grupa cementów wapniowo-siarczanoglinianowych (CSA) obejmuje wiele rodzajów spoiw, które różnią się między sobą składem fazowym klinkieru (rysunek 1). Głównym składnikiem fazowym klinkieru wapniowo- -siarczanoglinianowego, w odróżnieniu od klinkieru portlandzkiego, jest ye’elimite (C4A3$). Porównanie składu fazowego klinkieru CSA ze składem klinkieru portlandzkiego przedstawiono w tabeli 1. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ jest znany jako kompleks Kleina, od nazwiska amerykańskiego badacza, który w latach sześćdziesiątych XX w. opisał ten związek jako źródło jonów glinianowych w reakcji powstawania etryngitu w technologii cementów ekspansywnych [8, 9, 12]. Siarczanoglinian wapnia C4A3$ w reakcji z[...]

Studium technologiczne betonu hydrotechnicznego na bazie wybranych cementów i kruszyw


  Budowle hydrotechniczne z uwagi na warunki w jakich są eksploatowane muszą być wykonane z odpowiedniego betonu, tzn. betonu hydrotechnicznego spełniającego liczne wymagania w zakresie m.in. klasy wytrzymałości, stopnia wodoszczelności czy stopnia mrozoodporności. Szczególne znaczenie dla uzyskania wymaganych parametrów ma rodzaj i jakość stosowanych do ich produkcji materiałów. Odpowiednio zaprojektowana z nich mieszanka betonowa pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności cementu przy zachowaniu wymaganych parametrów. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma stosowanie odpowiedniej jakości kruszywa.Współczesne, usankcjonowane normatywnie [16], podejście do projektowania betonu odwołuje się do pojęcia trwałości. Aby ją zapewnić, skład betonu musi uwzględniać wymagania wynikające z tzw. klas ekspozycji, czyli warunków pracy elementu lub obiektu betonowego w ciągu cyklu życia (eksploatacji). Przed wprowadzeniem tego podejścia betony klasyfikowano na zwykłe [12] i specjalne, np. drogowe, hydrotechniczne [2, 9] itp., a dokumenty im poświęcone opisywały odpowiednie dla tak wyodrębnionych zastosowań właściwości mieszanki i betonu stwardniałego. Sprowadzało się to do wskazania zbioru właściwości - tzw. szeregu parametrycznego - które powinien wykazać beton, aby móc go zastosować w konkretnej budowli określonego rodzaju. Dla betonów hydrotechnicznych takim podstawowym zestawem wymagań było określenie klasy wytrzymałościowej, stopnia wodoszczelności i mrozoodporności, np.: BH25 (C20/25) W8 M200, a w wielu wypadkach także dodatkowych wymagań, dotyczących np. wielkości ciepła hydratacji cementu lub układu spoiwowego (cement, popiół lotny). Mimo oczywistych podobieństw opisane podejścia nie prowadzą do jednakowych wyników. Bierze się to z trudności w opisie wszystkich możliwych Tabela I. Skład cementów CEM III/A i CEM V/A wg [19] Nazwa Oznaczenie cementu Zawartość [% masy]: klinkieru portlandzkiego granu[...]

 Strona 1