Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof KOGUT"

Badania izolatorów długopniowych na Terenowej Stacji Prób Huty Miedzi w Głogowie oraz w komorze wysokiej wilgotności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona praca składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje badania przeprowadzone na różnego typu izolatorach znajdujących się na Terenowej Stacji Prób Huty Miedzi w Głogowie. Drugą część stanowią pomiary wykonane na izolatorach zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów i przeprowadzone w komorze wysokiej wilgotności znajdującej się na Politechnice Wrocławskiej. Wyniki oraz ich analiza ma[...]

Czynniki wpływające na wytrzymałość powierzchniową dielektryków

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona praca opisuje podstawowe czynniki, które wpływają na wytrzymałość powierzchniową dielektryków. Przeprowadzone badania potwierdzają występowanie mechanizmów decydujących o wytrzymałości elektrycznej dielektryków. Opisano metodę poprawy wytrzymałości powierzchniowej polegającą na zastosowaniu warstwy półprzewodzącej w postaci lakierów, charakteryzujących się różną rezystywnością pow[...]

Elektryczne metody sterylizacji cieczy oraz utylizacji odpadów

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano technologie oczyszczania wody z materiału biologicznego przy użyciu technik wysokiego napięcia m.in. sterylizacji cieczy opartą na zastosowaniu wysokiego impulsowego pola elektrycznego (zjawisko elektroporacji ściany komórkowej), a także technikę oczyszczania wody ze związków węglowodorowych za pomocą promieniowania elektronowego. W pracy omówiono także elektryczne metody utylizacji odpadów. Opisano szczegółowo istotę działania procesu witryfikacji oraz przedstawiono wyniki badań nad możliwością modyfikacji popiołów lotnych/witryfikatów. Abstract. This paper describes the technologies of water treatment with biological material use by high-voltage techniques such as sterilization of liquids based on the high pulsed electric field application (the phenomenon of electroporation of cellular walls), as well as the technique of purifying water from hydrocarbon compounds with electron radiation. The electrical method of waste utilization and the essence of the vitrification process were described. The results of the studies on the modification of the fly ash/vitrification properties was showed. (Electric methods of the water sterilization and the wastes utilization) Słowa kluczowe: wysokie napięcie, węglowodory, witryfikacja, popiół lotny, odpady Keywords: high voltage, hydrocarbon, vitrification, fly ash, waste Wstęp Polska stoi przed szeregiem wyzwań i zobowiązań jakie w aspekcie zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych wynikają z akcesji do UE. Przyjęte zapisy akcesyjne zobowiązują Polskę do podjęcia szeregu działań w zakresie uporządkowania szeroko rozumianej gospodarki odpadami, w wyniku których osiągnięte zostaną standardy obowiązujące państwa członkowskie UE. Wraz z szybkim rozwojem przemysłu coraz więcej źródeł wody ulega zanieczyszczeniu. Wiele gałęzi współczesnego przemysłu (np. metalurgia, przemysł maszynowy, przemysł papierniczy i inne) jest odpowiedzialnych za produkcję ścieków, które przedostają się d[...]

Przebiegi prądów i napięć podczas rozwoju wyładowań w układach z dielektrykiem stałym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolatorów ceramicznych, zarejestrowano przebiegi prądów oraz napięć podczas prób. Badane obiekty zmodyfikowano powierzchniowo poprzez nałożenie warstw zmieniających ich rezystywność powierzchniową. Określono wpływ modyfikacji powierzchni na zarejestrowane przebiegi jak i charakter wyładowań. Wyznaczono napięcie przeskoku na badanych próbkach. Zastosowanie warstw półprzewodzących o rezystywności na poziomie 1010-1011 Ω podnosi napięcie przeskoku o ok. 17%. Zarejestrowano obrazy wyładowań powierzchniowych podczas prób napięciem impulsowym o dodatniej biegunowości. Na podstawie wyników pomiarów oraz obserwacji wyładowań stwierdzono, że istotną rolę w ich trajektorii może odgrywać ładunek gromadzony na powierzchni próbki. Abstract. The results of electrical strength investigations of a ceramic insulators was showed. The current and voltage graphs during impulse high voltage tests were recorded. The spices were modified by coatings which change the surface resistivity of the samples. Effect of surface modification on the current and voltage figures was described. The results of the flashover voltage with the use of impulse voltage was showed. Using the layers with surface resistivity in order of 1010 - 1011 Ω increases flashover voltage about 17%. The figures of discharges during impulse voltage tests with positive polarization were recorded. Based on the electrical strength results and discharge observation the impact of surface charge on the discharge trajectory was showed.(The current and voltage figures during discharges for the solid dielectric constructions ). Słowa kluczowe: Wyładowanie powierzchniowe, napięcie przeskoku, ładunek powierzchniowy, prąd udarowy, napięcie udarowe. Keywords: Surface discharge, flashover voltage, surface charge, impulse current, impulse voltage. Wstęp Wyładowania po powierzchni dielektryków stałych są zagadnieniami bardzo ważnymi z punk[...]

Wpływ efektu rozmiarowego na wytrzymałość elektryczną izolatorów średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolatorów ceramicznych średniego napięcia. Wyznaczono 50% oraz 10% napięcie przeskoku podczas prób napięciem impulsowym. Zarejestrowano obrazy wyładowań podczas prób napięciem impulsowym o biegunowości dodatniej. Określono wpływ geometrii elektrody napięciowej na wytrzymałość elektryczną układu izolacyjnego. Stwierdzono, że istotny wpływ na znaczne różnice w wynikach napięć przeskoku może mieć pojemność zastępcza układu izolacyjnego. Dołączenie równolegle kilku izolatorów zmienia pojemność układu oraz rozkład pola elektrycznego, co wpływa na energię wyładowań elektrycznych. Abstract. The results of the electrical strength of the medium voltage ceramic insulators were shown. Pictures of the discharges by high impulse voltage tests with the positive polarity were recorded. The geometry of electrode influence on the electrical strength of insulation system was determined. It was found that the capacity of the system has an effect on the different in the results of the flashover voltage measurement. Parallel connection of the insulators changes the capacitance and the electrical field distribution that influence on the electrical discharges energy. (The size effect influence on the electrical strength medium voltage insulators). Słowa kluczowe: izolator ceramiczny, napięcie przeskoku, wyładowanie powierzchniowe, napięcie impulsowe. Keywords: ceramic insulator, flashover voltage, surface discharge, impulse voltage. Wstęp Powszechnie wiadomo, że wpływ na wytrzymałość układów z dielektrykiem stałym ma wiele, często niezależnych, czynników [1, 2, 3]. Są to między innymi: rodzaj zastosowanego napięcia i jego zmiana w czasie, biegunowość napięcia, kształt i rodzaj elektrod, występowanie punktów potrójnych (ang. triple junction points), geometria oraz rodzaj dielektryka stałego, zabrudzenia dielektryka stałego czy też rodzaj otaczającego gazu, jego ciśnienia oraz innych warunków a[...]

Wytrzymałość elektryczna stosów warystorów tlenkowych o modyfikowanej powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.10.16

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej stosów warystorów tlenkowych o modyfikowanej powierzchni bocznej. Pomiary wykonano dla dwóch geometrii elektrod naniesionych na płaską powierzchnię warystorów. Wyznaczono charakterystyki udarowe stosów warystorowych. Zarejestrowano obrazy wyładowań podczas prób napięciem impulsowym. Stwierdzono, że pokrycie powierzchni bocznej warystora poprawia jego elektryczną wytrzymałość powierzchniową jak również zwiększa odporność na wyładowania powierzchniowe. Abstract. The results of the electrical strength of varistors pile with modified side surface, were showed. The measurements were carried out for two types of electrodes geometry. The impulse characteristics of the varistors pile, were determined. The surface discharges during impulse voltage tests were recorded. It was found that the covering of the side surface of varistors increase electrical strength and also increase their strength to surface discharges. (Electrical strength of the metal oxide varistors pile with modified surface). Słowa kluczowe: stos warystorów, wytrzymałość elektryczna, wyładowania powierzchniowe, charakterystyki impulsowe. Keywords: varistors pile, electrical strength, surface discharge, impulse characteristics. doi:10.12915/pe.2014.10.16 Wstęp Jednym z najważniejszych zagrożeń dla sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci oraz instalacji elektrycznych są przepięcia. Mogą one być efektem zjawisk występujących wewnątrz, jak i na zewnątrz systemu elektroenergetycznego. W celu zabezpieczenia sieci i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć. Ich konstrukcja w głównej mierze opiera się na działaniu nieliniowych elementów jakimi są warystory. Jak pokazują doświadczenia wielu ośrodków naukowych w tym doświadczenia własne autorów nie tylko badania wysokoprądowe, ale również próby impulsami napięciowymi mogą prowadzić do powstawania uszkodzeń ograniczników [1, 2, 3[...]

Problem rtęci w eksploatacji i zużyciu gazu ziemnego na tle innych paliw DOI:10.15199/62.2018.6.10


  Rtęć w gazie ziemnym występuje przede wszystkim w postaci pierwiastkowej (pary lub mikrokrople), ale w kondensatach węglowodorowych dominującą formą tego pierwiastka są organiczne związki rtęci. W gazie ziemnym mogą w niewielkich ilościach prawdopodobnie występować również nieorganiczne (HgCl2), organiczne ((CH3)2Hg, (C2H5)2Hg) i organiczno-jonowe (CH3HgCl) związki rtęci. Są one bardziej agresywne w procesach korozyjnych niż postać pierwiastkowa1, 2). W Polsce rtęć jest spotykana w wielu złożach gazu ziemnego na Niżu Polskim (rys. 1, tabela 1), a więc w głównym regionie zarówno pod względem zasobów gazu ziemnego (67,5% wydobywal-nych zasobów), jak również pod względem wydobycia (71,4% krajowego wydobycia)5, 6). Zgodnie z rozporządzeniem7) stężenie par rtęci w paliwach gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazowymi nie może przekraczać 30 μg/m3. Analizując problem emisji rtęci, w przypadku Polski należy wiązać go przede wszystkim z sektorami gospodarki wykorzystującymi węgiel, które odpowiadają za prawie 98,3% rocznej emisji. Dominują procesy spalania (93,4%)8). Geneza i występowanie rtęci w złożach gazu ziemnego w Polsce W okresie permskiej działalności wulkanicznej na obszarze Niżu Polskiego karbońskie skały pochodzenia organicznego stanowiły czynnik przechwytujący strumień par rtęci wydobywających się z głębi Ziemi do atmosfery jako utwory mogące kumulować rtęć do wartości ekstremalnych. W okresie późniejszym, w miarę coraz to większego pogrążania się utworów karbońskich i przemian geoche-Fig. 1. Location of natural gas plants and gas stations where elevated mercury contents were measured. 1 - Kotowo, 2 - Mchy, 3 - Nowe Tłoki, 4 - Chynów, 5 - Paproć, 6 - Kościan, 7 - Bonikowo, 8 - Racot, 9 - Radlin, 10 - Roszków1, 3, 4) Rys. 1. Lokalizacja kopalń gazu ziemnego oraz stacji gazowych, w których zmierzono podwyższone zawartości rtęci. 1 - Kotowo, 2 - Mchy, 3 - Nowe Tłoki, 4 - Chynów, 5 - Pap[...]

Wytrzymałość powierzchniowa poliamidowej osłony ogranicznika przepięć w zależności od zawartości włókna szklanego

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano mechanizm przeskoku elektrycznego na powierzchni próbek wykonanych z poliamidu oraz poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, stosowanych na osłony izolacyjne beziskiernikowego ogranicznika przepięć. Podczas prób napięciem impulsowym stwierdzono występowanie przeskoków powierzchniowych, które prowadzą do trwałego uszkodzenia ograniczników przepięć. Podczas wyładowań powstają rozwarstwienia pomiędzy stosem warystorowym a izolacją, które powodują obniżenie wytrzymałości powierzchniowej Wykazano rolę ładunku powierzchniowego w rozwoju wyładowania powierzchniowego. Stwierdzono, że włókno szklane wykorzystane w poliamidowej osłonie izolacyjnej ogranicznika, może powodować zwiększenie jej wytrzymałości elektrycznej oraz mechanicznej. W pracy wyznaczono napięcia przeskoku na próbkach. Zarejestrowano obrazy wyładowań powierzchniowych przy napięciu impulsowym, przemiennym oraz stałym obu biegunowości. Na ich podstawie określono wpływ zawartości włókna szklanego na napięcie przeskoku, charakter wyładowania powierzchniowego oraz określono rolę ładunku powierzchniowego determinującego przeskok. Abstract. This paper describes the mechanism of an electric flashover on the surface of polyamide samples and samples of the polyamide with the glass fiber, which are used as an insulating housing of the metal oxide surge arrester. During the impulse voltage tests it was claimed that the surface flashovers occurring, which lead to the damage of the surge arresters. During the discharges, the stratification between varistors pile and insulating, which lead to lower surface strength are occurred. The role of a surface charge in the development of surface discharge was shown. It was found that the glass fiber used in polyamide housing of the surge arrester can be cause the increasing the electrical and mechanical strength. In this work the flashover voltage was measured. Pictures of the surface discharges by high impulse voltage tests, AC and DC test[...]

Rozwiązania konstrukcyjne osłon kompozytowych dla beziskiernikowych ograniczników przepięć SN

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne kompozytowych obudów wewnętrznych i elastomerowych osłon zewnętrznych beziskiernikowych ograniczników przepięć średniego napięcia (SN) służących do ochrony izolacji odpowiedzialnych elektroenergetycznych urządzeń stacyjnych, np. transformatorów o napięciu do kilkudziesięciu kilowoltów. Przedstawiono zalety i wady zarówno obudów wewnętrznych jak i osłon zewnętrznych napowietrznych ograniczników SN. Zaprezentowano wyniki prób mechanicznych na zginanie i rozciąganie. Stwierdzono spełnienie kryterium wytrzymałościowego, jakim jest wytrzymywany moment zginający większy niż 250 Nm w przypadku wszystkich badanych ograniczników. Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne ograniczników przepięć ASI pełniących rolę izolatorów odciągowych. Przedstawiono wyniki prób mechanicznych na rozciąganie ograniczników poddanych długotrwałym udarom prądowym i stwierdzono, że udar prądowy nie prowadzi do istotnego osłabienia konstrukcji mechanicznej ogranicznika ASI. Abstract. This paper describes the solution of construction the composites internal housings and silicon rubber external housings of the metal oxide surge arresters (for medium voltage), which protect the insulation of the station apparatus (transformers) the electroenergetic system. The advantages and faults for both: internal and external housings of the surge arresters, were showed. The results of mechanical testes for flexion and tension, were presented. It was found that the withstanding criterion as the flexion moment more the 250 Nm for all samples is satisfied. The solution of the construction ASI surge arresters as a tension insulators, was considered. The results of the tension tests of the surge arrester, tested with the use of the current impulse, are showed. It was found that the current impulse doesn’t lead to fundamental mechanical weakness of the construction the ASI surge arrester. (Construction of the composites housing for medium voltag[...]

Wyładowania elektryczne na granicy faz

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano mechanizm wyładowań powierzchniowych na granicy faz dielektryk stały - powietrze atmosferyczne. Przedstawiono wyniki pomiarów napięć przeskoku przy próbach napięciem impulsowym wykonanych na płytkach porcelanowych z różnego rodzaju powłokami zewnętrznymi o różnej wartości rezystywności powierzchniowej. Na podstawie pomiarów natężenia pola elektrycznego, przed doprowadzeniem do przeskoku elektrycznego jak i po wystąpieniu wyładowania, pośrednio wykazano wpływ ładunku powierzchniowego na trajektorię wyładowań jak również wartości napięć przeskoku. Stwierdzono, że wykorzystanie jako powłoki lakieru półprzewodzącego o rezystywności powierzchniowej rzędu 1010 Ω podnosi wartość napięcia przeskoku i obniża wartość natężenia pola elektrycznego od ładunku powierzchniowego, zmieniającego rozkład pola przy badanej próbce. Abstract. This paper describes the mechanism of a surface discharges on the solid dielectric - atmospheric air boundary phase. The results of the flashover voltage, with the use of impulse voltage, on the ceramic samples with different coating and various surface resistivity, was showed. Based on electrical field measurements, before and after flashover, the impact on the discharge trajectory and flashover voltage, was showed. Using the semiconducting varnish layer with surface resistivity about 1010 Ω as a coating, increase flashover voltage and decrease the electrical field from the surface charge, which change the electrical field distribution near the tested sample. (Electrical discharges on the boundary phase). Słowa kluczowe: Wyładowanie powierzchniowe, ceramika, natężenie pola elektrycznego, napięcie przeskoku, ładunek powierzchniowy Keywords: Surface discharge, ceramic, electrical field, flashover voltage, surface charge. Wstęp Wyładowania, które rozwijają się na granicy faz ciała stałego oraz gazu, cieczy lub próżni nazywane są wyładowania powierzchniowymi. Zagadnienia wyładowań powierzchniowyc[...]

 Strona 1  Następna strona »