Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kaźmierowski"

Analiza odkształceń ścian prostokątnych żelbetowych zbiorników na ciecze z uwzględnieniem zbrojenia przeciwskurczowego DOI:10.15199/33.2015.09.14


  W artykule przedstawiono wpływ zbrojenia przeciwskurczowego na odkształcalność ścian zagłębionych żelbetowych zbiorników na ciecze w stadiumeksploatacyjnym. Przeprowadzono numeryczne obliczenia statyczne dwóch wariantów konstrukcji zbiornika - z uwzględnieniem i pominięciem przyjętego szacunkowo minimalnego zbrojenia przeciwskurczowego ścian i dna. Omówiono uzyskane wyniki obliczeń i sformułowano wnioski. Słowa kluczowe: zagłębione żelbetowe prostokątne zbiorniki na ciecze, zbrojenie przeciwskurczowe, odkształcenia ścian.Prostopadłościenne, zwane potocznie i w artykule prostokątnymi, monolityczne żelbetowe zbiorniki na ciecze są często wykonywane, szczególniewwersji zagłębionejwgruncie. Stopień zagłębienia wynika głównie z rodzaju magazynowanej cieczy i technologii użytkowania [1]. Obszerna klasa zbiorników na wodę obejmuje wyłącznie zbiorniki przykryte, często z zasypką wierzchnią. W artykule rozważania ograniczono do zagłębionych zbiorników otwartych. Zazwyczaj są to zbiorniki przemysłowych cieczy technologicznych bądź ścieków w oczyszczalniach ścieków. W każdym przypadkuwystępuje stały przepływmagazynowanego medium, zapewniający możliwość użytkowania ich bez konieczności przekrywania i ocieplania. Ponadto otwarty typ zbiornika na ścieki umożliwia zastosowanie mechanicznych zgarniaczy, poruszających się na poziomie korony ścian [2]. Analizowano prostokątne zbiorniki zagłębione po koronę ścian, o różnych proporcjach wymiarów a, b, h. W literaturze przed[...]

Nośność na ścinanie belek wykonanych z fibrobetonu


  Wartykule przedstawiono kilka sposobów obliczania nośności na ścinanie belek fibrobetonowych z betonu zwykłej wytrzymałości. Omówiono czynniki wpływające na nośność belek na ścinanie. Porównano nośności na ścinanie belek fibrobetonowych otrzymanych z poszczególnych metod z wartościami doświadczalnymi. Słowa kluczowe: fibrobeton, włókna stalowe, belki, nośność na ścinanie.Ścinanie w belkach żelbetowych jest jednymze stanów granicznych nośności, który należy sprawdzać na etapie projektowania konstrukcji. Beton jest materiałem kruchym, dlatego poszukuje się sposobów poprawy jego wytrzymałości na rozciąganie. Zaczęto więc dodawać do betonu zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych lub tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskano nowy materiał (kompozyt) nazywany fibrobetonem (drutobetonem). Wporównaniu z betonem bez włókien, fibrobeton charakteryzuje się większą ciągliwością i wytrzymałością na rozciąganie, pozwala na stosowanie przekrojów o mniejszych wymiarach oraz zastąpienie zbrojenia poprzecznego (strzemion) zbrojeniem rozproszonym [1]. Mając to na uwadze, zasadne wydaje się popularyzowanie tegomateriału przez przybliżenie algorytmów projektowania przekrojów fibrobetonowych na ścinanie. Czynniki decydujące o nośności na ścinanie fibrobetonu Efektywnośćmechaniczna zbrojenia rozproszonego fEf.mech. (stopień zbrojenia włóknistego) określa współdziałanie pojedynczych włókien w betonie, umożliwiając hamowanie jego zarysowania. Zależy ona od smukłości λ i kształtu włókien (zakończenia haczykowate, wiosełkowe itp.), objętościowego udziału Vf wł[...]

Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2015.06.26


  W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu wysokowartościowegomodyfikowanego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Porównano je z wynikami badań próbek bez dodatku włókien oraz przeprowadzono estymację wytrzymałości na ściskanie betonu w funkcji zawartości włókien stalowych.Wyniki badań odniesiono do literatury przedmiotu. Słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna stalowe, wytrzymałość na ściskanie.Wytrzymałość betonu na ściskanie jest jego najważniejszą techniczną i użytkową właściwością w kontekście projektowania konstrukcji żelbetowych. Minimalna wartość 28-dniowej wytrzymałości betonu na ściskanie fck, cube ≥ 60 MPa pozwala na zakwalifikowanie go do betonów wysokowartościowych BWW[1, 5].Wadą BWWjest kruche zniszczenie po przekroczeniu naprężeń równych wytrzymałości na ściskanie betonu.Wcelu ograniczenia tego efektu oraz nadania quasi-plastycznego charakteru pracy BWW, zaczęto dodawać do betonu włókna stalowe. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wytrzymałości na ściskanie kostek wykonanych z BWWz dodatkiemwłókien stalowych oraz podjęto próbę równ[...]

Odkształcenia skurczowe betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.06.07


  Skurczwbetonach jest zjawiskiempolegającymna powstawaniu samoistnych odkształceń związanych z procesami hydratacji cementu oraz ruchem wody w mikrostrukturze zaczynu cementowego [5]. Zgodnie z normą [6] całkowite odkształcenia skurczowe (εcs) są sumą odkształceń spowodowanychwysychaniem (εcd) oraz odkształceń skurczu autogenicznego (εca). Odkształcenia εcd pojawiają sięwsposób powolny na skutek odparowaniawody z betonu do otoczenia, zaś tempo ich powstawania zależy od migracjiwody przez stwardniały beton. Z kolei odkształcenia εca rozwijają się podczas twardnienia betonu. Podstawowe czynniki mające wpływ na wartość odkształceń skurczowych betonu to: rodzaj i zawartość cementu; ilość i rodzaj kruszywa; wartość współczynnika wodno-cementowego (w/c); wiek betonu; wilgotność i temperatura otoczenia oraz wymiary elementu [5]. Przebieg zmian εcs w betonie BWW i zwykłym jest różny. W BWW obserwuje się największy i gwałtowny przyrost skurczu εcawpierwszymokresie hydratacji, zaś skurcz εcd w okresie późniejszym jest mniejszy w porównaniu z betonemzwykłym. Końcowewartości εcdmalejąwraz ze zwiększaniem wytrzymałości na ściskanie betonuBWW.Wprzypadku odkształceń εca obserwuje się zależność odwrotną.Wcelu zmniejszenia tempa odkształceń skurczowych w betonach BWW stosuje się m.in. włókna stalowe [1, 8, 9].Wartykule przedstawiono wyniki [...]

Badanie współczynnika sprężystości fibrobetonu wysokowartościowego DOI:10.15199/33.2016.09.22


  Wartykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wartość współczynnika sprężystości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien (fibrobetonu). Omówiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika sprężystości betonu - czterech serii próbek cylindrycznych o różnymstopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe oraz polipropylenowe). Dokonano estymacji wartości średniej współczynnika sprężystości w funkcji stopnia zbrojenia włóknistego, a uzyskane wyniki odniesiono do literatury przedmiotu. Słowa kluczowe: współczynnik sprężystości, BWW, włókna stalowe i polipropylenowe, estymacja.Wprzewidywaniu wartości współczynnika sprężystości betonów wysokowartościowych (BWW - betony o wytrzymałości kostkowej na ściskanie fck,cube ≥ 60MPa [4]), nie należy kierować się tylko jego wytrzymałością na ściskanie [5], gdyż głównymi czynnikami mającymi wpływ na jego wartość są [10]: rodzaj kruszywa (najlepsze łamane, np. bazaltowe); stopień wypełnienia objętości betonu kruszywem; przyczepność kruszywa do zaczynu cementowego oraz zawartość włókien (fibrobeton wysokowartościowy). Badania, dotyczące wzrostu współczynnika sprężystościwzależności od smukłości Ld oraz zawartościwłókien stalowych (Vf), prowadzili m.in. Ezeldin [6], Gao [7], Padmarajaiah [8] oraz Sivaraja [9]. Ich równania doświadczalne przedstawionowtabeli 1.Wartykule oceniono zgodność tych równań z wynikami własnych badań doświadczalnych. Program badań Program badań zakładał oznaczenie współczynnika sprężystości podłużnej [...]

Nośność na zginanie belek modyfikowanych włóknami stalowymi DOI:10.15199/33.2016.09.23


  Nośność na zginanie belek żelbetowych zależy od: stopnia zbrojenia podłużnego,usytuowania tegozbrojenia w przekroju, wytrzymałości betonu na ściskanie, granicy plastyczności stali zbrojeniowej, wymiarów geometrycznych przekroju, a także odmetody obliczeniowej. Podczas obliczania nośności na zginanie belek żelbetowych z dodatkiemwłókien stalowych (fibrobetonowych) należy dodatkowo uwzględnić wpływ struktur zbrojenia rozproszonego, które opisuje efektywność mechaniczna (1), określająca współdziałanie pojedynczych włókien w betonie. Zależy ona od smukłości (λ) i kształtu włókien, objętościowego ich udziału w kompozycie (Vf), przestrzennego rozkładu w betonie oraz przyczepności włókien domatrycy cementowej (τf), wynikającej zmechanicznego zakotwienia, adhezji i tarcia [2]. fEf.mech. = Vfλτf (1) gdzie: λ = l/d - smukłość włókien (l, d - odpowiednio długość i średnica włókien). Określenie parametrów przestrzennego rozkładu włókien oraz ich przyczepności do betonu jest kłopotliwe, dlatego też nośność na zginanie przekrojów fibrobetonowych, w podejściu "normowym", określana jest za pomocą umownych naprężeń rozciągających nazywanych "resztkową" wytrzymałością na rozciąganie (w przypadku metod omawianych w artykule). Metody obliczania nośności na zginanie W[...]

Pręty kompozytowe FRP jako zbrojenie na ścinanie DOI:10.15199/33.2016.09.25


  W artykule przedstawiono możliwość zastosowania prętów FRP (Fiber Reinforced Polymer) jako zbrojenia głównego na ścinanie w zginanych elementach betonowych zabudowanych w obiektach wymagających szczególnej odporności na korozję, czy obojętności elektromagnetycznej. Przeanalizowano dostępne zalecenia projektowe podejmujące tematykę zbrojenia FRPw przypadku ścinania. Nośność na ścinanie wyznaczoną wg zaleceń kanadyjskich, amerykańskich, japońskich i włoskich porównano z rezultatami 75 badań belek betonowych zbrojonych prętami FRP. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, ścinanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Elementy żelbetowe, narażone na działanie szczególnie niekorzystnych warunków środowiska w relatywnie krótkim czasie przestają spełniać wymagania dotyczące trwałości i niezawodności. Sposobemzwiększeniam.in. trwałości elementu konstrukcyjnego jest zastosowanie zbrojenia niemetalicznego z włókien szklanych (GFRP), węglowych (CFRP), bazaltowych (BFRP), czy aramidowych (AFRP). Pręty kompozytowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) charakteryzują się dobrymi właściwościamimechanicznymi (duża wytrzymałość na rozciąganie) i fizycznymi (znacznie mniejsza gęstość od stali zbrojeniowej). Znalazły one zastosowanie w elementach betonowych obiektów szczegól[...]

Badania belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP DOI:10.15199/33.2016.09.26


  W artykule przedstawiono wyniki badań belek betonowych zbrojonych na ścinanie prętami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Analizowano cztery belki zbrojone strzemionami GFRP bądź prętami z zakotwieniemgłówkowym.Wartykule przedstawiono zaobserwowane mechanizmy zniszczenia oraz porównano oznaczone doświadczalnie nośności na ścinanie badanych belek z nośnościami teoretycznymi wyznaczonymi wg dostępnych zaleceń projektowych. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, ścinanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Welementach narażonych na działanie agresywnego środowiska (korozja chlorkowa, elektrokorozja) coraz częściej wykorzystuje się zbrojenie kompozytowe m.in. z włókna szklanego (GFRP). Może ono występować w postaci prętów, siatek,mat oraz lin. Dostępne są następujące typy zbrojenia kompozytowego (FRP - Fiber Reinforced Polymer): z włókna szklanego (GFRP); zwłóknawęglowego (CFRP), zwłókna bazaltowego (BFRP) oraz zwłókna aramidowego (AFRP). Spośród wymienionych typów zbrojenia FRP najpopularniejsze są pręty z włókna szklanego.Wynika to zarówno z ich dobrych właściwości (duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna,mała gęstość), jak również z relatywnie niskiej ceny. Wcelu określeniam.in.możliwości wykorzystania GFRP jako zbrojenia na ścinanie badaniu poddano cztery belki z różnie ukształtowanym zbrojeniem podłużnym i poprzecznym. Głównym założeniem była weryfikacja mechanizmów zniszczenia belek zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP oraz prętami GFRP z zakotwieniem głów[...]

Badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu fibrobetonów wysokowartościowych DOI:10.15199/33.2017.06.08


  Podstawową zaletą betonu wysokowartościowego (HSC) jest dużawytrzymałość na ściskanie (fck, cube > 60 MPa) [6], a wadą - eksplozyjne (kruche) zniszczenie po przekroczeniu granicznych odkształceń poprzecznych, odpowiadających wytrzymałości betonu na rozciąganie. W celu poprawy właściwości plastycznych HSC dodaje się m.in. włókna stalowe iwten sposób powstaje fibrobetonwysokowartościowy - HSFRC [3, 4, 9]. Za jeden z przybliżonych sposobów określania wytrzymałości na rozciąganieHSCiHSFRC można uznać metodę pośrednią, polegającą nawyznaczeniuwytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct,sp) [2, 3, 5, 9], tzw. metodę brazylijską [8]. Badanie fct,sp polega na obciążeniu próbki walcowej siłami ściskającymi, przyłożonymiwzdłuż przeciwległych tworzących do momentu, gdy ulegnie pęknięciu.Ocenawynikówoparta jest na teoretycznym rozwiązaniu zagadnienia walca jako materiału sprężystego i izotropowego w płaskim stanie odkształcenia o zadanych warunkach brzegowych [2]. Wytrzymałość określa się z zależności: fct,sp = 2F/NdL (1) gdzie: F - maksymalne obciążenie; L - długość linii styku próbki; d - deklarowanywymiar przekroju poprzecznego. Badania Programbadań zakładał oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct, sp) czterech serii próbek sześciennych o boku 150 mm (po 3 próbki na każdą serię), wykonanych z betonu HSFRC z różną objętościową zawartością włókien stalowych w kompozycie (Vf). Zgodnie z normą [8] fct, sp oznacza się na podstawi[...]

Analiza zarysowania zginanych belek żelbetowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.06.09


  Do podstawowych czynników mających wpływ na szerokość rozwarcia rys w belkach żelbetowych (RC) należy zaliczyć: stopień zbrojenia podłużnego, średnicę zbrojenia, przyczepność i grubość otulenia zbrojenia betonem, rodzaj i wielkość oddziaływań (pośrednie i bezpośrednie) oraz wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wcelu zmniejszenia szerokości rys zginanych belek RC stosowane są m.in. włókna stalowe (SFRC) [3, 6]. W artykule przedstawiono metody pozwalające przewidzieć maksymalną szerokość rys zginanych belek RC i SFRC oraz przeprowadzono analizę porównawczą szerokości rozwarcia rys. Założenia i metoda przeprowadzonej analizy W przypadku zginanych belek RC i SFRC maksymalna szerokość rys prostopadłych (wk) obliczana jest w stanie ustabilizowanego zarysowania (założenie niezmiennego rozmieszczenia rys). Maksymalna szerokość rys wyznaczana jest na podst[...]

 Strona 1  Następna strona »