Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Skokowski"

SYMULATOR SIECI RADIA KOGNITYWNEGO (SCORE) DOI:10.15199/59.2017.8-9.24


  Nowadays, in light of dynamic and rapid development of Cognitive Radio (CR) algorithms and methods, including dynamic spectrum access, it is necessary to provide a comprehensive simulation environment, which would enable quick and reliable verification of the proposed solutions. SCORE - Simulator of COgnitive Radio nEtwork was developed to meet these demands. First section of the paper contains an overview of the SCORE solution and a short description of the simulator components. Next section contains example results for a prepared simulation scenario and cognitive solutions. A brief summary at the end of the article presents the conclusions and advantages of developed software. 2. SIMULATOR OVERVIEW SCORE is a convenient tool for building and analysis of radio networks, and works the in Matlab/Simulink environment. The tool is modular, with each module responsible for a different part of simulation. Fig.1 presents general overview of the developed software and simulation flow. Fig. 1. Simulator of Cognitive Radio Network (SCORE) - general overview The SCORE solution consists of the following modules: Scenario Creator (SC), Radio Environment Preparation (REP), Simulation Options (SO), Model Creator (MC) and Re[...]

SENSING KOOPERACYJNY SCENTRALIZOWANY VS. LOKALNY W KOGNITYWNYCH SIECIACH RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.91


  Monitorowanie widma (ang. Signal Sensing) zostało zdefiniowane jako kluczowa funkcjonalność radia inteligentnego. Wykrywanie "dziur widmowych/białych przestrzeni" (ang. spectrum holes/white spaces) jest istotnym wymaganiem dla radiostacji inteligentnej. Białe przestrzenie odnoszą się do częstotliwości przeznaczonych dla usług transmisyjnych, ale nie używanych lokalnie. Na podstawie wypracowanych rezultatów bloku monitorowania widma skuteczniej można zarządzać zasobami radiowymi (ang. Spectrum Management) w celu przystosowania się do różnych warunków oraz zwiększenia elastyczności w przeskakiwaniu z kanału na kanał bez błędów transmisyjnych.[1][2][3] Elastyczność tej warstwy wymagana jest także do dynamicznego dostosowywania się do planów kodowania, modulacji oraz przepustowości. W skutek poprawnej detekcji dziury widmowej użytkownikowi może zostać przypisane najlepsze dostępne pasmo częstotliwości by sprostać jego wymaganiom komunikacyjnym. Radiostacja inteligentna powinna zdecydować o wyborze najlepszego podpasma w celu zapewnienia jakości usług ze wszystkich dostępnych podpasm oraz zapewnić zgodność z istniejącymi systemami.[4][5] 2. MONITOROWANIE WIDMA W radiostacji inteligentnej blok monitorowania widma (ang. Sensning Block - SB) może detekować dostępne pasmo korzystając z metody poza- lub współpasmowej. W metodzie pozapasmowej radio kognitywne (ang. Cognitive Radio - CR) monitoruje kanały częstotliwościowe, które nie są aktualnie wykorzystywane do pracy. Celem takiego podejścia jest zagwarantowanie sobie alternatywnych kanałów pracy, które mogą zostać wykorzystane w przypadku zakłóceń, interferencji bądź innych czynników uniemożliwiających transmisję na własnym kanale. W przypadku utraty łączności lub pogorszenia się jakości transmisji gwarantującej realizację żądanej usługi (rozpoznane poprzez wzrost FER) radiostacja ma możliwość przejścia na alternatywny kanał pracy. Proces monitorowania pasma może być wykonywa[...]

BUDOWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM DETEKTORA WIELOKANAŁOWEGO Z ED-ENP W SIECIACH CRN DOI:10.15199/59.2017.8-9.23


  Monitorowanie środowiska elektromagnetycznego można prowadzić z wykorzystaniem różnego typu detektorów. Detekcja jednokanałowa umożliwia uzyskanie informacji czy dany kanał częstotliwościowy jest wolny czy zajęty, podczas gdy detekcja wielokanałowa pozwala określić zajętość podkanałów i ewentualnie umożliwić współdzielenie kanału z innymi użytkownikami. Detektory jednokanałowe, oparte o wybrany algorytm działają z założenia w całym paśmie sygnału odbieranego przez urządzenie odbiorcze i umożliwiają uzyskanie odpowiedzi, czy w paśmie pracy odbiornika występuje sygnał o zadanych parametrach. Taka informacja wykorzystywana jest przez odbiornik do podjęcia decyzji, czy dany kanał transmisyjny jest wolny czy zajęty i czy można go wykorzystać do własnej transmisji.[1][2] W przypadku systemów szerokopasmowych, występuje jednak możliwość częściowego zajmowania pasma przez systemy wąskopasmowe, co powoduje konieczność stosowania detektorów umożliwiających ocenę zajętości poszczególnych podzakresów częstotliwości. Detektory tego typu stosowane są najczęściej w dwóch przypadkach:  gdy odbiornik radiowy wykorzystuje 2 tunery radiowe: jeden do odbioru transmisji, a drugi, o szerszym paśmie, do monitorowania widma i szybkiego wyszukiwania wolnych kanałów;  gdy w systemie radiowym wykorzystywane jest adaptacyjne kształtowanie charakterystyki widmowej sygnału, umożliwiające współistnienie z systemami wąskopasmowymi poprzez wykorzystywanie jedynie wolnych fragmentów pasma. 2. PROJEKTOWANIE DETEKTORÓW Kluczowym zagadnieniem związanym z projektowaniem detektorów parametrycznych jest wyznaczenie kryteriów decyzyjnych modułu detekcji - np. progu decyzyjnego dla detektora binarnego. Detekcja parametryczna dotyczy z definicji przypadku, kiedy znamy prawdopodobieństwa warunkowe sygnału z przestrzeni obserwacji. Posługując się mechanizmami statystyki matematycznej oraz rachunkiem prawdopodobieństwa można wyznaczyć poszukiwane[...]

 Strona 1