Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Giergiczny"

Dodatki do betonu w świetle wymagań normowych

Czytaj za darmo! »

Wskładzie współczesnego betonu, obok cementu, kruszywa i wody, obecne są także domieszki chemiczne i dodatki. Są to pełnowartościowe składniki betonu, które mogą w istotny sposób modyfikować właściwości mieszanki betonowej w stanie plastycznym oraz stwardniałego betonu. Norma PN-206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wyróżnia dwa typy dodatków nieorgan[...]

Dodatki mineralne - niezastąpione składniki współczesnego cementu i betonu

Czytaj za darmo! »

Norma PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku pozwala na stosowanie dodatkówmineralnych do cementu, zarówno jako składnika głównego (> 5,0%masy), jak i drugorzędnego (< 5,0%masy). Z kolei normaPN-EN206-1: 2003Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność w swoich zapisach zawiera definicję dodatków do betonu oraz określa zasady ich stosowania w składzie betonu. Nasuwają się pytania: co jest bardziej właściwe - stosowanie cementu z dodatkami (CEM II-CEM V) czy dodatku w składzie betonu? Jakie rodzaje cementumożna stosować w określonych normą PN-EN 206-1:2003 klasach ekspozycji? Czy wszystkie dodatki mineralne będące składnikami cementu mogą być składnikami betonu? Jakie są zasady sto[...]

Dobór cementów do klas ekspozycji wg PN-EN 206-1


  Znajomość podstawowych właściwości cementu pozwala na jego odpowiedni dobór do określonego zastosowania oraz prowadzenie prac i robót budowlanych na odpowiednim poziomie. Jest istotna nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale także ekonomicznego (szersze stosowanie cementów z dodatkami mineralnymi CEM II i CEM III, większa trwałość obiektów budowlanych, mniejsza wadliwość produkowanych elementów itp). Do podstawowych właściwości cementu, których znajomość jest bardzo ważna w praktycznym stosowaniu, można zaliczyć: wodożądność i początek czasu wiązania; stałość objętości; ciepło twardnienia; wytrzymałość na ściskanie i szybkość jej narastania; odporność na agresję chemiczną. Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, dobierając cement do określonego rodzaju betonu należy wziąć pod uwagę realizację robót, przeznaczenie betonu, warunki pielęgnowania (np. obróbka cieplna), wymiary konstrukcji (ilość ciepła wydzielana w trakcie procesu twardnienia), warunki środowiska, na które będzie narażona konstrukcja oraz potencjalną reaktywność kruszywa z alkaliami zawartymi w składnikach betonu. Norma PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność podaje wymagania dotyczące zakresu stosowania cementów spełniających wymagania PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku oraz krajowej normy na cementy specjalne PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności, w poszczególnych klasach ekspozycji.Wtabeli 1 przedstawiono wymagania stawiane betonom w poszczególnych klasach ekspozycji. Zgodnie z PN-EN 206-1 należy oczekiwać, że beton wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 1 będzie trwały w środowisku, na które został zaprojektowany, pod warunkiemwłaściwego ułożenia, zagęszczenia, pielęgnacji, zapewnienia otulenia zbrojenia, z[...]

Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R w prefabrykacji

Czytaj za darmo! »

Dobierając składniki mieszanki betonowej stosowanej w produkcji elementów prefabrykowanych, należy mieć na względzie możliwości technologiczne zakładu produkcyjnego oraz projektowane parametry użytkowe i walory estetyczne wytwarzanych elementów. Producenci prefabrykatów szczególną wagę przywiązują do szybkiego przyrostu wczesnej wytrzymałości betonu. Spowodowane to jest cyklem produkcyjnym[...]

Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych

Czytaj za darmo! »

W krajowej praktyce budowla- nej coraz szersze zastoso- wanie znajdują cementy z dodatkami mineralnymi. Wynika to z efektywnego obniżenia kosztów produkcji przez zastąpienie części klinkieru portlandzkiego dodat- kami mineralnymi i prowadzi do uzyska- nia spoiw bardzo dobrej jakości, cha- rakteryzujących się dużą odpornością na korozyjne działanie mediów agre- sywnych. W artykule przedstawiono właściwości wybranych cementów z dodatkami mi- neralnymi, ze szczególnym uwzględ- nieniem właściwości cementów wielo- składnikowych CEM II/B-M i CEM V/A, B, zawierających co najmniej dwa dodat- ki mineralne: granulowany żużel wielko- piecowy (S), popiół lotny krzemionkowy (V) i/lub kamień wapienny (L; LL). Po- równano podstawowe właściwości nor- mowe cementów. Analizując efekt współdziałania dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładniko- wych, uwzględniono wybrane wyniki z obszernych badań cech użytkowych betonów wykonanych z tych cementów. Potwierdzono, że właściwości mecha- niczne i fizyczne cementów wieloskład- nikowych zawierających dwa składniki nieklinkierowe są korzystniejsze niż za- wierających jeden składnik nieklinkie- rowy. Rodzaje cementów portlandzkich wieloskładnikowych W ostatnim dziesięcioleciu obserwu- je się gwałtowny wzrost produkcji ce- mentów wieloskładnikowych zawiera- jących jeden lub więcej dodatków mine- ralnych. W krajach Unii Europejskiej wielkość produkcji takich cementów osiąga poziom ok. 70%. Dynamikę roz- woju produkcji cementów z dodatkami mineralnymi kształtuje w znacznym stopniu wprowadzanie opłat za emisję CO 2 z procesów produkcyjnych do at- mosfery. Wielkość produkcji cementu musi być realizowana z uwzględnie- niem przyznanych limitów emisji CO 2 . Zwiększenie udziału dodatków mineral- nych w składzie cementu, a co za tym idzie ograniczanie udziału klinkieru, umożliwia znaczne obniżenie emisji dwutlenku węgla przez przemysł ce- mentowy. Podstawowy[...]

Nowe cementy żużlowe CEM II, CEM III klasy wytrzymałościowej 52,5N

Czytaj za darmo! »

Granulowany żużel wielkopiecowy jest jednym z głównych składników cementów powszechnego użytku spełniających wymagania PN-EN 197-1. Cementy z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego, w porównaniu z cementem portlandzkim CEM I charakteryzują się niższymciepłemhydratacji i skurczem, dużym przyrostem wytrzymałości w długim okresie twardnienia, wysoką odpornością na oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie oraz jaśni[...]

Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny


  W artykule przedstawiono wyniki badań korozji alkalicznej betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny. Przedmiotem badań objęto cementy zawierające w swoim składzie zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego, również w kompozycji z popiołem lotnym krzemionkowym, granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz zmielonym wapieniem. Przebieg procesu korozyjnego oceniano w oparciu o pomiary zmian liniowych betonów zawierających kruszywo reaktywne. Autorzy wykazali, że dodatek popiołu lotnego wapiennego do składu cementu (betonu) ogranicza negatywne skutki korozji alkalicznej betonu. Słowa kluczowe: beton, reakcja alkalia-krzemionka, popiół lotny wapienny. Alkaline corrosion of concretes made of cements containing calcareous fl y ash The results of alkaline corrosion examination of concretes made of cements containing calcareous fl y ash were presented in the paper. Cements containing different quantities of calcareous fl y ash, also in composition with siliceous fl y ash, ground granulated blastfurnace slag and ground limestone were the objectives of the investigation. The evaluation of course of the corrosion process was based on the expansion measurements of concretes containing reactive aggregate. The authors indicated that calcareous fl y ash addition to cement (concrete) composition mitigate the negative effects of alkaline corrosion of concrete. Keywords: concrete, alkali-silica reaction, calcareous fl y ash 1. Wprowadzenie Reakcja alkalia-krzemionka przebiegająca w betonie może prowadzić do znaczącego obniżenia trwałości konstrukcji betonowych. Wyeliminowanie negatywnych skutków zainicjowanej korozji alkalicznej w obiektach budowlanych jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Zatem świadome oraz właściwe projektowanie i wykonawstwo konstrukcji betonowych ma fundamentalne znaczenie w zapobieganiu tego rodzaju wewnętrznej korozji betonu. Jednym ze sposobów ograniczania negatywnych skutków reakcji alkaliakrzemionka [...]

Nowelizacja normy EN 197-1 - trójskładnikowe cementy powszechnego użytku o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego


  Artykuł zawiera przyszłościowy zakres nowelizacji normy EN 197-1. Znacznemu rozszerzeniu ulegnie ilość cementów wieloskładnikowych zawierających inne niż klinkier portlandzki składniki główne. Pozwoli to na obniżenie emisjiCO2 z produkcji cementu i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych. Słowa kluczowe: normalizacja, cementy wieloskładnikowe, emisja CO2, odpady. Abstract. The paper presents the scope of proposed amendments to the standard EN 197-1. The aim is to increase the share of components in cement composition other than Portland clinker, as it will reduce CO2 emissions by cement industry and intensify the use of industrial by-products. Keywords: standarization, composite (ternary) cements, CO2 emission, by-products.Norma PN-EN 197-1:2012 [1] pozwala na produkcję bogatego asortymentu cementów różniących się właściwościami, a w konsekwencji możliwościami zastosowania w budownictwie. Szczególnie dotyczy to cementów zawierających dodatki mineralne: CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V (tabela 1). Powszechnie stosowanymi głównymi składnikami cementu, poza klinkierem portlandzkim, są: granulowany żużel wielkopiecowy; popiół lotny krzemionkowy i kamień wapienny. Skład chemiczny głównych składników cementu w porównaniu ze składem cementu pokazano na rysunku 1. Zmiany normalizacyjne WEuropejskimKomitecieNormalizacyjnym(CENTC51WG6) od kilku lat trwają prace nad rozszerzeniemrodzajów i odmian cementów powszechnego użytku w normie EN[...]

Cementy z dodatkiem kamienia wapiennego

Czytaj za darmo! »

Dodatki mineralne to pełnowartościowe składniki cementów powszechnego użytku spełniających wymagania normy PN-EN 197-1. Są one głównymi składnikami cementów CEM II ÷ CEM V. Najczęściej stosowanymi dodatkami są popioły lotne krzemionkowe (V) i granulowany żużelwielkopiecowy (S).Trudnościwich pozyskiwaniu powodują, że producenci cementu coraz częściej zaczynają stosować kamień wapienny (wapień L, LL). Jest to niedoceniony składnik cementu dostępny praktycznie u każdego producenta cementu.Kamieńwapiennymoże być głównym składnikiem cementów portlandzkich wapiennych CEM II/A, B-LL (L) i cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A, B-M oraz stanowić dodatek drugorzędny praktycznie wszystkich rodzajów cementów powszechnego użytku. W artykule przeanalizowano właściwości cemen[...]

Migracja jonów chlorkowych w betonie z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W)


  292 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 migracji jonów Cl- w głąb i transporcie jonów OH- do powierzchni betonu. Jony Cl- są najszybciej dyfundującymi jonami przez zaczyn cementowy [6, 7].Właściwie wykonane betony z dodat kami mineralnymi (żużel, popiół lotny) zazwyczaj wykazują wyższą odporność korozyjną na agresję chlorkową niż betony bez dodatków. Współczynniki dyfuzji chlorków w zaczynach na cemencie hutniczym CEM III są 10-krotnie mniejsze, natomiast w zaczynach na cemencie z dodatkiem 30% popiołu krzemionkowego - 3-krotnie mniejsze niż w zaczynie na cemencie portlandzkim CEM I [8]. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań odporności na przenikanie jonów chlorkowych przez beton z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego o składzie chemicznym spełniającym wymagania dla popiołu W według PN-EN 197-1 [3]. 2. Skład i właściwości badanych betonów Do wykonania mieszanek betonowych wykorzystano cement CEM I 42,5 R, popiół lotny wapienny z elektrowni (W) i popiół aktywowany przemiałowo (W+), piasek oraz naturalne kruszywo otoczakowe (żwiry). Skład chemiczny i właściwości fi zyczne cementu i popiołu stosowanego w badaniach zamieszczono w tablicy 1. Badaniu penetracji chlorków poddano 3 serie betonów. Wprowadzono popiół w ilości 20 i 33% w stosunku do masy cementu. Betony charakteryzowały się stałym stosunkiem w/s i stałą ilością spoiwa [spoiwo (s) = cement (c) + k · popiół; k = 0, 4]. Seria A i B to beto[...]

 Strona 1  Następna strona »