Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna BARANIECKA"

Zastosowanie bezpośredniego testu ELISA do amperometrycznego oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W immunoczujniku do oznaczania CRP zastosowano procedurę opartą na bezpośrednim teście ELISA, z użyciem przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną oraz monofosforanu kwasu askorbinowego - substratu reakcji enzymatycznej. Badania woltamperometryczne przeprowadzono w zminiaturyzowanej celce na sitodrukowanych trójelektrodowych czujnikach węglowych z chlorosrebrową elektrodą referencyjną. Czułość opracowanych czujników w zakresie stężeń CRP do 12 mg/L (norma dla mężczyzn polskich laboratoriów analitycznych) wynosiła 0,57 μA/mg/L (r2 = 0,998). Abstract. C-reactive protein (CRP) is acute phase serum protein and serves as a very sensitive, nonspecific marker and predictor of cardiovascular events. The amperometric immunosensor for human CRP is based on a direct ELISA test with anti-CRP antibodies labeled with alkaline phosphatase and ascorbic acid phosphate as an substrate for the enzyme. Voltamperometric measurements were performed with screen-printed 3-electrode amperometric sensors, where counter and working electrodes were made of carbon pastes, and a reference electrode was electrochemically chlorinated silver/silver chloride one. The obtained sensor sensitivity calculated for the CRP concentration range up 12 mg/L (cut-off value for men used in Polish analytical laboratories) was 0,57 μA/mg/L and linear correlation coefficient of 0,998. (Application of direct ELISA test for amperometric determination of C-reactive protein). Słowa kluczowe: immunoczujnik, woltamperometria cykliczna, białko C-reaktywne, bezpośredni test ELISA. Keywords: immunosensor, cyclic voltamperometry, C-reactive protein, direct ELISA test, alkaline phosphatase. Wstęp Choroba niedokrwienna serca jest jedną z głównych przyczyn nagły[...]

Miniaturyzacja cytometru przepływowego

Czytaj za darmo! »

Jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce klinicznej jest cytometria, która jest oparta na pomiarach fi zycznych i/lub chemicznych właściwości pojedynczych komórek, a także cząsteczek biologicznych o podobnych rozmiarach. W przypadku cytometrii przepływowej, pomiary wykonuje się podczas przepływu przez mikrokanał cząsteczek zawieszonych w strumieniu płynu [1]. Zawiesina komórek lub cząsteczek jest zasysana do kuwety przepływowej, otoczonej przez zwężający się kanał wypełniony szybciej płynącą cieczą osłaniającą. Płyn zewnętrzny zawęża zawiesinę z centralnego kanału, przekształca ją w strumień szeregowo ułożonych komórek. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich kolejnego przesyłania do o[...]

Elektrochemiczne oznaczanie kwasu askorbinowego za pomocą elektrod Au/PANI

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy została przedstawiona technologia elektrochemicznego nakładania warstw polianiliny (PANI) na elektrody złote oraz pomiary analityczne stężenia kwasu askorbinowego (AA) w buforowanym roztworze wodnym wykonane metodą woltamperometrii cyklicznej i chronoamperometrii z wykorzystaniem elektrod złotych i Au/PANI. W przypadku czujników z elektrodami pracującymi - Au/PANI, sygnał analityczny był znacznie wyższy od sygnału analitycznego uzyskanego za pomocą elektrod złotych, a potencjał prądu piku utleniania znacznie niższy. Abstract. This paper describes the technology of electrochemical deposition of polyaniline (PANI) layer on gold electrode, and the analytical determination of ascorbic acid (AA) in buffer solution by cyclic voltammetry and chronoamperommetry with fabricated gold and Au/PANI electrodes. In the case of sensors with Au/PANI electrodes, analytical signal was much higher then for the bare Au electrodes, while the oxidation potential peak was much lower. (Electrochemical measurements of ascorbic acid with Au/PANI electrodes.). Słowa kluczowe: polianilina, kwas askorbinowy, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria, czujniki elektrochemiczne. Keywords: polyaniline, ascorbic acid, cyclic voltammetry, chronoamperometry, electrochemical sensors. Wstęp W ostatnich latach prace nad czujnikami chemicznymi oraz bioczujnikami z wykorzystaniem polimerów przewodzących - w tym polianiliny (PANI), jako warstwy elektroaktywnej, jest szeroko eksploatowanym obszarem działań na pograniczu chemii, elektroniki i bioinżynierii [1-5]. Polianilina może być wytwarzana na szereg sposobów wykorzystujących zarówno chemiczne utlenianie monomeru jak i w procesach elektrochemicznych [6]. Jedną z często wykorzystywanych metod jest woltamperometria cykliczna (CV ang.: cyclic voltammetry) pozwalająca na wytwarzanie warstw PANI na elektrodach metalowych w sposób dobrze kontrolowany i precyzyjny. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskiwa[...]

Zastosowanie technik immunoenzymatycznych i mikrofluidycznych do amperometrycznego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

Od czasu odkrycia (1930 r.) i wykrystalizowania (1947 r.) białka C-reaktywnego (CRP) stale wzrasta jego rola w diagnostyce medycznej, jako czynnika pozwalającego prognozować możliwość wystąpienia zawału serca, wykryć stan zapalny i nekrozę oraz ocenić ryzyko i dynamikę rozwoju choroby. Białko CRP jest niespecyficznym białkiem ostrej fazy i jednym z najlepszych niespecyficznych markerów wielu stanów zapalnych. Jak wskazują wytyczne European Society of Cardiology z 2005 roku, pożądane są dokładne i szybkie testy do oznaczeń tego białka. Cząsteczki CRP mają masę ~120 kDa i są pentametrami, składają się z 5 identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej ~21 kDa (rys. 1). Są one syntetyzowane w hepatocytach w odpowiedzi na podwyższony poziom interleukiny-6 (IL-6) i są obecne w wą[...]

Microfluidic devices for biomedical applications

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono zastosowania dwóch układów mikrofluidycznych w diagnostyce biomedycznej. Pierwszy lab-ona- chip (LOC) przeznaczony jest do elektrochemicznego oznaczania leków psychotropowych w ślinie, natomiast drugi do optycznego wykrywania oraz rozpoznawania bakterii. Abstract. Two types of microfluidic devices demonstrators designed for biomedical applications are presented. The first one is modular lab-on-achip (LOC) system, intended for the electrochemical detection of psychotropic drug presence and content in the human saliva. The second device was an optical and microfluidic system for bacteria detection and recognition. (Zastosowanie układów mikrofluidycznych w diagnostyce biomedycznej). Słowa kluczowe: lab-on-a-chip, mikrofluidyka, cystometria przepływowa, technologia krzemowa. Keywords: lab-on-a-chip, microfluidics, flow cytometry, silicon technology. Introduction Microfluidic devices have been widely applied for the analytical systems due to their fast response capabilities, low cost and small amounts of necessary, very expensive chemical bioreceptors, such as: antibodies, aptamers or enzymes [1]. Microfluidic systems may be fabricated using: polymers, glass or silicon. Chemical and plasma etching steps, photolithography and mold techniques were applied in technological process sequence to form microchannels, pillars, chambers and other microfluidic elements. Electrodes for the electrochemical detection may be formed from the deposited metal layers (for instance Au, Pt, Ag, Ti, Cr), metal oxides and chlorides, non-metals (e.g. carbon, diamond like layers) and electroconductive polymers. Computer modeling and simulation were applied as a very useful tool for improvements of the design of device geometry, as well as for the optimization of the technological and functional parameters [2]. Design and technology Our research was focused on design and manufacturing technology of the lab-on-a-chip (LOC) [...]

Platynowe i grafitowe immunoczujniki amperometryczne do oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi platynowych i grafitowych immunoczujników amperometrycznych na niskie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), w zakresie użytecznym diagnostycznie: 0,1÷3 mg/L. Oznaczenia przeprowadzono w oparciu o bezpośredni typ testu ELISA, metodą zanurzeniową. Zastosowano znakowanie przeciwciał anty-CRP fosfatazą alkaliczną oraz monofosforan kwasu askorbinowego, jako substrat reakcji enzymatycznej. Abstract. In this paper, the developed platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein (CRP) are described, in the lowest CRP concentration range valuable for clinical diagnosis: 0.1÷3 m/L. These immunosensors are based on direct enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and immersion method. Phosphatase alkaline labeling of anti-CRP antibodies was performed. Ascorbic acid monophosphate as enzymatic reaction substrate was used. (Platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein) Słowa kluczowe: amperometria, test ELISA, oznaczanie CRP. Keywords: amperometry, ELISA test, CRP determination. Wstęp Immunoczujniki są bioczujnikami charakteryzującymi się specyficznością wobec badanego analitu. W medycynie, przemyśle spożywczym czy ochronie środowiska często oznaczany analit znajduje się w nieprzejrzystym ośrodku (krew, osocze, soki, ścieki) - w tych przypadkach immunoczujniki enzymatyczne są bioczujnikami z wyboru, w szczególności te z detekcją amperometryczną, charakteryzującą się niskim sygnałem tła i prostotą[...]

Mikrocytometr przepływowy wykonany z PDMS z układem detekcji optycznej

Czytaj za darmo! »

Proces analityczny w cieczowym cytometrze przepływowym zaczyna się od wprowadzenia zawiesiny komórek lub cząsteczek do kuwety przepływowej otoczonej przez zwężający się kanał. Podczas tego procesu, zwanego ogniskowaniem hydrodynamicznym, wymuszony zostaje liniowy przepływ pojedynczych komórek w celu ich przesyłania do obszaru detekcji optycznej. Najczęściej stosowanym źródłem światła jest laser (np. laser argonowy, o monochromatycznej wiązce światła o długości 458, 488 lub 514 nm, o mocy 5…75 mW). Światło laserowe ulega częściowo rozproszeniu na analizowanych cząsteczkach, a częściowo jest przez nie pochłaniane. Jeżeli komórka jest znakowana fluorochromem, to staje się ona źródłem światła fluorescencyjnego o określonej długości fali, zależnej od użytego fluorochromu. Obie wiązki, światło rozproszone i fluorescencyjne, są analizowane przez fotodetektor. Rozpraszanie światła jest zależne od wewnętrznej struktury komórki, jej rozmiaru i kształtu [1, 2]. Na rys. 1 przedstawiono schemat działania cieczowego cytometru przepływowego. Od kilku lat wiele ośrodków naukowo-badawczych intensywnie pracuje nad miniaturyzacją cytometrów przepływowych [5-9]. Opracowywane urządzenia stają się bardziej mobilne, a koszt ich wytwarzania i eksploatacji znacznie się zmniejsza (niewielkie objętości płynów, reagentów i materiałów, krótki czas pojedynczego testu oraz małe zużycie energii). Istnieje możliwość równoległej pracy kilku mikrourządzeń obok siebie lub zestawiania ich w bardziej skomplikowane układy wielozadaniowe [10]. Materiałem służącym do budowy tego typu mikroukładów analitycznych jest poli(dimetylosiloksan) - PDMS. Wspomniany elastomer posiada bardzo dobrą biozgodność, jest transparentny, tani oraz bardzo dobrze odwzorowuje kształty o minimalnym wymiarze rzędu 0,1 μm. Proces wytwarzania struktury mikrofluidycznej obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich polega na wylaniu odpowietrzonego prepolimeru PDMS (czynnik sieciujący z[...]

Modelowanie i wytwarzanie mikrosystemów dla zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono procesy technologiczne mikroinżynierii krzemowej wykorzystane do wytwarzania przyrządów opracowywanych w ramach projektu MNS-DIAG. Kluczowymi procesami dla wytwarzania opracowywanych w ramach tego projektu demonstratorów są: głębokie plazmowe trawienie podłoża krzemowego, procesy łączenia płytek podłożowych z innymi płytkami krzemowymi, ceramicznymi lub szklanymi, procesy elektrochemicznego osadzania metali szlachetnych oraz procesy nakładania i kształtowania warstw polimerowych. Abstract. The development of silicon technology over the last few decades has enabled production of complex integrated circuits and has also contributed to the development of microsystems containing sensors, actuators, and signal processing circuits. Currently, microsystems based on silicon technology, complemented by processes specific to MEMS technology, are widely used in both automotive as well as in chemistry, biology or medicine. The paper presents processes used to manufacture silicon microsystems developed in the fame of the project “Microsystems for biology, chemistry and medical applications". The project goal is to develop a range of biomedical devices and chemical sensors: lab on a chip for determination of psychotropic drugs in saliva samples, diagnostic instruments for analysis of body secretion for fertility and pathological states monitoring, diagnostic instruments for evaluation of bovine embryos, microreactors for cell culture, arrays of chemical sensors for detection of Gramnegative bacteria and MEMS for medical diagnostic equipment. Key manufacturing processes used for fabrication of these devices are: deep plasma etching of silicon substrate, bonding of silicon, ceramic or glass substrates, electrochemical deposition and patterning of noble metals and coating and patterning of polymer layers on silicon and glass substrates. (Preparation Modeling and manufacturing of microsystems for applications in chemistry and bio[...]

Oznaczenie fibrynogenu metodą immunoenzymatyczną w czujniku mikroprzepływowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące oznaczania fibrynogenu za pomocą mikroprzepływowego immunoczujnika amperometrycznego, wykonanego ze szkła, elastomeru PDMS oraz platyny. W czujniku wykorzystano trzy reakcje: immunologiczną, enzymatyczną oraz reakcję redoks. W próbkach oznaczano stężenie ludzkiego fibrynogenu (340 kDa), otrzymując liniową odpowiedź czujnika w zakresie 1÷4 g/L. Abstract. In this paper, a microfluidic immunosensor with amperometric detection is presented. Electrochemical measurements of fibrinogen (340kDa) in range of medical diagnostics important concentration were performed (1÷4g/L). (Fibrinogen measurement by immunoenzymatic method in microfluidic chip). Słowa kluczowe: fibrynogen, czujnik immunologiczny, czujnik mikroprzepływowy, detekcja amperometryczna. Keywords: fibrinogen, immunosensor, microfluidic sensor, amperometric detection. Wstęp Fibrynogen jest glikoproteiną osocza krwi o 100- godzinnym czasie półtrwania, prekursorem włóknika, który uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi [1]. Jest syntezowany w wątrobie przez hepatocyty oraz w megakariocytach i uwalniany do krwi, gdzie stanowi 2% białek. Cząsteczka fibrynogenu jest dimerem o cechach fibrylarnych i globularnych. Jednostka składa się z łańcuchów polipeptydowych α, β i γ połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Przy niskim stężeniu fibrynogenu we krwi (poniżej 1 g/L) występują problemy z krzepliwością krwi, natomiast pacjenci, u których stwierdzono prawidłowe, bliskie górnej normy stężenia fibrynogenu (3÷4 g/L), powinni być zakwalifikowani do grupy podwyższonego ryzyka udaru niedokrwiennego [2]. Badania wykazały podwyższone stężenie fibrynogenu u chorych w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego chorobą dużych naczyń (ChDN) [3]. Wysokie stężenie fibrynogenu we krwi stanowi również ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz zakrzepicy. Fibrynogen w szybki sposób może być oznaczany z [...]

Mikroprzepływowe immunoczujniki z detekcją amperometryczną

Czytaj za darmo! »

W przypadku nowoczesnych urządzeń analitycznych, takich jak bioczujniki bardzo istotnymi cechami są: niski koszt pojedynczego testu, jak najkrótszy czas w którym można uzyskać wyniki, wielofunkcyjność, duża czułość oraz możliwość analizowania złożonych próbek. Można to uzyskać poprzez zastosowanie układu mikroprzepływowego, amperometrycznego systemu detekcji oraz analitycznych technik immunoenzymatycznych, takich jak ELISA (Enzyme-Linked Immunoassay), czy ELISPOT (Enzyme-Linked Immuno-Spot Assay) [1]. W przypadku detekcji amperometrycznej najczęściej używane są immunoglobuliny z klasy G (IgG) znakowane enzymami, takimi jak: fosfataza alkaliczna, peroksydaza, katalaza, laktaza i galaktozydaza. Istnieje szeroki wybór testów ELISA nadający się do aplikacji w czujnikach do oznacz[...]

 Strona 1  Następna strona »