Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata OLAWA"

Modelowanie fizyczne procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym


  Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowa- dzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi. The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, krzywa czasu przebywania (RTD), wdmuchiwanie gazu obojętnego, kadź główna Key words: physical modelling, residence time distribution (RTD), inert gas blowing, ladle.Wprowadzenie. Metoda modelowania fizycznego stanowi jedną z ważniejszych metod opisu zjawisk za- chodzących w obiektach tzw. metalurgii drugorzędowej. Pozwala to m.in. na badanie mechanizmu przepływu ciekłej stali, przedmuchiwanej argonem w kadzi głów- nej i określenie podstawowych charakterystyk jej prze- pływu. Argon dostarczany do układu przez porowatą kształtkę zlokalizowaną w dnie kadzi zapewnia homo- genizację składu chemicznego, wyrównanie temperatu- ry ciekłej stali oraz usuwanie wtrąceń niemetalicznych do fazy żużlowej [1]. W artykule przedstawiono wyniki w postaci krzywych retencji RTD charakteryzujących warunki hydrodynamiczne procesu przedmuchiwania ciekłej stali gazami obojętnymi dla dwóch rodzajów kształtek gazoprzepuszczalnych. Ilustrują one zmianę bezwymiarowego stężenia znacznika w funkcji czasu. Na ich podstawie określono skuteczność działania ba- danych kształtek. Wyniki porównania przedstawiono w sposób graficzny na [...]

Badania modelowe przepływu stali w wielowylewowej kadzi pośredniej


  Ciągłe odlewania stali warunkuje dzisiaj dobrą jakość stali gotowej oraz ilość odpadów przy dalszej obróbce plastycznej. Poprzez dobór odpowiednich parametrów odlewania ciągłego możliwe jest uzyskanie półwyrobów o wysokiej jakości. Dlatego, od kadzi pośredniej ocze- kuje się optymalnych warunków przepływu stali. W celu identyfikacji zjawisk hydrodynamicznych panujących w badanej kadzi pośredniej przeprowadzono badania modelowe. Today continuous steel casting determines the quality of the steel in the finished product and the amount of waste in the further processing of a semi-finished product. By selecting suitable parameters of the continuous casting, high quality billets can be achieved. Therefore, the tundish has to bring optimal conditions for the casting. In order to identify hydrodynamic phenomena prevailing in the investigated tundish, water model tests were carried out. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, kadź pośrednia, podstrumieniowy regulator turbulencji Key words: physical modeling, tundish, turbulence inhibiting device.1. Wstęp. Nowoczesne technologie produkcji stali odznaczają się wysokim zaawansowaniem. Jednakże w dalszym ciągu istnieje potrzeba ich ciągłego do- skonalenia. Obecnie technologia ciągłego odlewania stali (COS) stanowi bardzo ważny etap procesu sta- lowniczego. Warunkuje bowiem jakość stali gotowej oraz ilość odpadów przy dalszej obróbce plastycznej, gwarantując tym samym wysoką wydajność procesu oraz niskie koszty. Poprzez dobór odpowiednich pa- rametrów odlewania ciągłego możliwe jest uzyskanie półwyrobów nieposiadających wad wewnętrznych oraz powierzchniowych [1, 2]. Duży wpływ na przebieg ciągłego odlewania stali ma urządzenie zwane kadzią pośrednią. Kadź ta po- winna posiadać takie parametry konstrukcyjne, aby zapewnić płynny przepływ stali między kadzią główną a krystalizatorem COS. Od kadzi pośredniej oczekuje się optymalnych warunków przepływu stali (wyrówna- nie temperatury, wzrost i wypływ[...]

 Strona 1