Wyniki 1-10 spośród 95 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Wójcik"

Control set prediction concept using Data Mining for industrial process control

Czytaj za darmo! »

This work is intended to present business intelligence (BI) solution based on SQL Server 2005. Some data mining tasks and techniques are discussed as well as some uncommon fields of presented IT technologies are characterized. The work contains prediction example using Microsoft Decision Trees. The usage of discussed techniques for industrial process advisory system is considered in the second p[...]

Wybrane zastosowania czujników optoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Prace badawcze realizowane w Katedrze ElektronikiWydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dotyczą następujących obszarów: - diagnostyki procesów spalania w warunkach przemysłowych, - aktywnych i pasywnych analizatorów gazów, - pasywnych sieci telekomunikacyjnych PON (ang. Passive Optical Network), - cyfrowej analizy danych i przetwarzania obrazów, - multimedialnych systemów i usług sieciowych, - układów i czujników optoelektronicznych do zastosowań przemysłowych. Opracowane w Katedrze optoelektroniczne urządzenia kontrolno- pomiarowe, które uzyskały certyfikat laboratoriumUrzędu Dozoru Technicznego, są wykorzystywane do monitorowania i diagnostyki procesów spalania w przemysłowych kotłach energetycznych. Sygnały wyjściowe z tych urządzeń oraz z analizat[...]

Rozwój techniki światłowodowej w kraju

Czytaj za darmo! »

Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki oraz gospodarki. Razem z pokrewnymi obszarami techniki współtworzy takie dyscypliny jak optoelektronika i fotonika. W połączeniu z techniką laserową, elektroniką i mechatroniką, dziedziny te stanowią fundament wielu obszarów gospodarczych współczesnego społeczeństwa m.in. takich jak: automatyka przemysłowa, robotyka, inżynieria biomedyczna, monitoring i ochrona środowiska naturalnego, rozległe sieci telemetryczne, telekomunikacja, teleinformatyka, globalna sieć Internet, hurtownie danych, bezpieczeństwo narodowe. Dopiero uzupełniające się, i jak się okazało silnie synergiczne, połączenie telekomunikacji światłowodowej, optoelektroniki półprzewodnikowej, techniki komputerowej oraz łączności bezprzewodowej jest powodem prawdziwej rewolucji telekomunikacyjnej i ogólniej informacyjnej, której każdy z nas jest aktywnym uczestnikiem. Nagroda Nobla z dziedziny fizyki za 2009 r. została przyznana twórcy techniki światłowodowej dr Charlesowi K. Kao (wspólnie z twórcami matryc CCD), który w 1966 roku pierwszy przewidział, potwierdzając to obliczeniami [1], możliwość niskostratnej transmisji światłowodowej. W tym okresie czasu teoria propagacji światła we włóknie optycznym była już dobrze znana, opisana przez N.S.Kapanyego i potem E.Snitzera [2]. Podana została wówczas przez C.K.Kao wartość 20 dB/km jako możliwa do otrzymania w szklanych światłowodach i jako progowa dla potencjalnego rozwoju telekomunikacji światłowodowej. Po raz pierwszy dokładniej zlokalizowano źródło strat jako zanieczyszczenie szkła SiO2, a nie rozpraszanie i problemy technologiczne, jak sądzono wcześniej. Dosłownie od tego mementu rozpoczął się intensywny światowy wyścig o obniżenie strat włókien optycznych. Od tego momentu posiadał on silne i wyraźne podłoże gospodarcze. Już w roku 1970, kosztem znacznych inwestycji w badania materiałowe i technologiczne w dziesiątkach laboratoriów na świecie, pokonano barierę 1 d[...]

Wirtualna kalibracja spektrometru do diagnostyki procesów spalania biomasy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nieliniową metodę regresji w zastosowaniu do kalibracji. Ze względu na brak metody wytworzenia odpowiednich danych pomiarowych zastosowano modelowanie matematyczne. Składają się na nie: model cech spektralnych gazów oraz model spektralnych urządzenia pomiarowego. Jako procedurę regresji wybrano nieliniową regresję cząstkową opartą o radialne funkcje bazowe. Abstract. These article is shown nonlinear regression method for calibration. There is no practical method to obtain suitable measurements data so the mathematical modeling method is used instead. Modeling consist of spectral gas feature model and measurement instrument spectral model. As a regression procedure nonlinear radial basis function partial least square RBF-PLS method is used (OP-FTIR spectrometer virtual calibration for biomass combustion processes diagnostics). Słowa kluczowe: kalibracja, diagnostyka spalania, pomiary optyczne, regresja cząstkowa. Keywords: calibration, combustion diagnostics, optical measurement, partial least square. Wstęp Ze względu na malejące zasoby naturalne, jak również w związku z dbałością o środowisko, dużym zainteresowaniem cieszy się pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie biomasy. Wykonywane są aktualnie próby równoczesnego spalania tego materiału z węglem. Inna możliwość to zgazowywanie biomasy i następnie spalanie samych gazów. W obydwu przypadkach wiąże się to z dodatkowymi problemami takimi jak szlakowanie, szybsza korozja elementów kotłów czy też pogorszenie jakości spalania. Proces spalania opisać można wieloma parametrami, z których część można wyznaczyć online a część tylko offline. Wiele z tych informacji uzyskać można pośrednio na podstawie pomiarów zawartości gazów docierających do palnika lub też spalin bezpośrednio za płomieniem. Do celów diagnostyki oraz sterowania procesem wymagany jest ciągły monitoring określonych parametrów (składu gazów, spali[...]

Metoda wyznaczania funkcji apodyzacji światłowodowych siatek Bragga na podstawie ich charakterystyk widmowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania funkcji apodyzacji światłowodowych siatek Bragga dla dwóch przypadków - pierwszego, w którym znana jest ogólna postać funkcji wykorzystanej do apodyzacji siatki, a dobrać należy tylko charakterystyczne parametry tej funkcji oraz drugiego, w którym nie znana jest funkcja apodyzacji siatki. W drugim przypadku wyznaczyć należy rodzaj funkcji oraz jej parametry charakterystyczne. Abstract. A new method for the recovery of apodization function of fiber Bragg gratings (FBG) was presented in this paper. There were two considered cases. First case concerns the situation in which the apodization function equation is known. In this case we have to select only apodization function parameters. The second case concerns the situation in which apodization function equation isn’t known. In this case we have to recover the equation of apodization function and also we have to find parameters of this function. In the first part of the article the hypothetical function, which were generated for different parameters, were presented. Then we analyzed the influence of the function and its parameters change on the grating spectra. In the next part of the article results of the cluster analysis by the use of k-means method were presented. The use of k-means method were based on a Euclidean, Manhattan and Czebyszew measure between the objects for the aim of apodization function classification on the base of its spectra. The estimation of apodization function parameters was possible by the use of Gauss-Newton algorithm. In the article exploitation results of apodization function classification were presented with and without the testing set and training set. (The method for the recovery of the apodization function of the fiber Bragg gratings on the basis of its spectra). Słowa kluczowe: wielowymiarowa klasyfikacja wielokryterialna, światłowodowe siatki Bragga, apodyzacja, czujniki optoelektroniczne. Keywords: multidime[...]

Search of optimal size of data sample for the problem of diabetes treatment monitoring


  The methods of the optimal sample size selection The nucleus of data sample is the result of appropriate reduction of the number and composition of the rows and columns of data samples [4]. Nucleus self-organization is carried out by means of two-dimensional optimization on the plane of two determined coordinates - number of rows and number of columns, unlike models’ self-organization properties. In this paper combinatorial GMDH algorithm with model selection after-determination by criterion of error bias is used for data sample nucleus search. The problem of two-dimensional exhaustive search is too large for practical application. It is replaced by a one-dimensional problem solution for enumeration of data samples which contain an equal number of rows and columns (square sampling). Combinatorial GMDH algorithm is used for a nucleus search on a square data sample [5]. Tabl. 1. Input data sample of home monitoring. T ab. 1. Dane wejściowe z pomiarów w domu Data x22k+1 x6k X12k X17k X22k i6k i12k i17k i22k 17.08.1993 6,8 10,5 10,6 5,5 7 20 12 14 12 18.08.1993 9,8 13,5 24,6 4,4 13,6 20 12 14 12 19.08.1993 15,3 14,9 16,4 5,8 13,65 20 10 14 12 20.08.1993 10,2 22,5 11 ,4 6,1 13,7 20 12 14 12 21.08.1993 9,6 10 18,5 18,1 19,1 20 12 12 12 22.08.1993 16,7 17,2 14 5,8 6,4 19 12 12 12 23.08.1993 7,2 16,3 8,5 7,9 11 ,3 19 11 14 12 24.08.1993 10,9 15,2 11 ,5 8 6,8 19 9 12 12 25.08.1993 13 14 21,7 24,4 9,8 19 11 14 12 26.08.1993 20,6 21,1 10,4 11 15,3 17 11 14 12 27.08.1993 14,4 14,2 24,7 20,7 10,2 19 11 14 12 28.08.1993 20 14,3 19,6 16 9,6 18 11 14 12 29.08.1993 12,1 26,9 28,1 20,9 16,7 18 11 13 12 30.08.1993 14,9 26,9 24,5 16,5 7,2 18 11 13 12 31.08.1993 23,6 16,5 16,8 19,6 10,9 18 10 13 12 01.09.1993 20,7 16,3 21,4 16,7 13 18 10 13 12 02.09.1993 21,7 15,4 20,5 20,4 20,6 17 10 13 12 03.09.1993 15,7 13,7 15,8 17,4 14,4 17 10 13 12 04.09.1993 14,8 17 14,6 17,7 20 15 10 13 12 05.09.1993 21 9,6 12,1 16,4 12,1 17 10 13 12 06.09.1[...]

Stress dependence on the band thickness in a continuous hot zinc-plating line

Czytaj za darmo! »

The article describes the dependence of stress on the thickness of a metal band during heat treatment. As a result of simulation the directly proportional dependence of the stress force on the band thickness was established. Streszczenie: Artykuł opisuje zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej. W wyniku analizy modelowania symulacyjnego ustalono wprost proporcjonalną zależność siły napięcia od grubości taśmy. Zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki cieplnej Keywords: band pulling force, coefficient of rigidity, the input collector, simulation model Słowa kluczowe: siła ciągnienia taśmy, współczynnik sztywności, magazynek wejściowy, model symulacyjny Introduction To improve the corrosion resistance of cold rolled metal band it has to be galvanized on a continuous hot zincplating line. Electromechanical system of a continuous hot zincplating line (HZPL) presents a multimotor actuator which is interconnected with the use of a band [10]. The central technological part of the unit consists of the mechanisms for transporting the band: pulling station number 1, a vertical input collector, pulling station number 2, and rollers of thermo-chemical oven (TCO). In the thermo-chemical oven the band undergoes thermo chemical treatment in protective atmosphere. Fig.1. Central technological part of HZPL Before [...]

The process of simulation system modeling of automatic band tension stabilization in a permanent hot zinc-plating line in dynamic modes DOI:10.12915/pe.2014.10.50

Czytaj za darmo! »

The article describes the peculiarities of the simulation system modeling process of band tension control in a permanent hot zinc-plating line. There is also described the results of simulation modeling. Streszczenie. W artykule zostały rozpatrzone szczególne przypadki symulacji modelu systemu regulacji natężenia taśmy w linii do ciągłego cynkowania na gorąco. Przedstawiono wyniki symulacji. (Symulacja modelu systemu automatycznej stabilizacji natężenia taśmy w warunkach dynamicznych w linii do ciągłego cynkowania na gorąco). Keywords: hot zinc-plating line, thermo-chemical treatment oven, band pulling force, active roller, resistance moment, electric drives, simulation model. Słowa kluczowe: linia to cynkowania na gorąco, piec do obróbki termochemicznej, pasmo siły, aktywna rolka, moment oporu, napęd elektryczny, model symulacyjny. doi:10.12915/pe.2014.10.50 Introduction A permanent hot-zinc plating line (HZPL) is a complex electromechanical system whose functioning reliability and quality depends on the physico-mechanical properties of a treated metal band and on the modes of operation of the multi-motor drive interconnected through a band. When the head part of the line is stopped to replace a roll of metal band, the technological part of the unit continues to move at a working speed during the welding of the ends of the band, which is due to the band extraction from the vertical loop device. After the start of the head part the metal band begins to fill the loop device, which causes the dynamic processes that lead to lo[...]

An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images DOI:10.15199/48.2016.11.04

Czytaj za darmo! »

The paper presents a method which supports the choice of the clustering procedure and makes it possible to select parameters for most important steps in this process. This method was presented on the example of thyroid ultrasound images belonging to healthy individuals and patients suffering from Hashimoto's thyroiditis. 11 360 variants of clustering procedure were analyzed and optimal parameters for 4 different forms of data set have been chosen. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodę, która wspomaga wybór procedury grupowania obiektów i pozwala określić parametry dla najważniejszych etapów tego procesu. Działanie tej metody pokazano na przykładzie obrazów USG tarczycy należących do osób zdrowych i chorych na chorobę Hashimoto. Metoda pozwoliła przeanalizować 11 360 wariantów procedury grupowania i wybrać optymalne parametry dla czterech różnych postaci zbioru danych. (Wydajna metoda analizy wyników pomiarów na przykładzie badań USG). Keywords: cluster analysis, clustering procedure, clustering validation, clusterSim. Słowa kluczowe: analiza skupień, procedura grupowania, ocena grupowania, clusterSim. Introduction In many areas of science and technology, measurement results are subsequently used to build a computer recognition system. Depending on the response of such a system for the given input object, we can talk that the system executes a supervised classification, regression or clustering task. We can distinguish 7 steps in a typical grouping procedure: selection of objects and variables, decisions concerning variable normalization formula, selection of a distance measure, selection of clustering method, determining the number of clusters, clustering validation, groups description and profiling. Critical stages are decisions concerning variables normalization formula, selection of a distance measure, selection of clustering method, and determining the number of clusters. These steps are largely arbitrary [1]. Depending o[...]

Światłowody i ich Zastosowania 2012


  Krajowe Konferencje "Światłowody i ich Zastosowania" odbywają się cyklicznie od 1976 r., obecnie co półtora roku, naprzemiennie w Białymstoku i Białowieży oraz w Lublinie i Krasnobrodzie, a od obecnej edycji (październik 2012) w Nałęczowie. Dominującą tematyką białowieskich naukowych spotkań światłowodowych są bardzo obszerne zastosowania tego dynamicznie rozwijającego się obszaru fotoniki, podczas gdy nałęczowskie spotkania dotyczą bardziej problemów materiałowych, technologicznych, konstrukcyjnych i teoretycznych. Konferencja jest organizowana przez Politechnikę Białostocką (w Białowieży) oraz UMCS - Pracownia Technologii Światłowodów i Politechnikę Lubelską - Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych (w Nałęczowie) pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego. Materiały Konferencji są tradycyjnie wydawane w serii Proc. SPIE, a także w Elektronice [1-72]. Literatura tego cyklu konferencji jest bardzo bogata i świadczy o znacznym dorobku środowiska krajowego w dziedzinie fotoniki światłowodowej. Konferencja Światłowody i ich Zastosowania połączona ze Szkołą Technologii Światłowodów, Lublin-Nałęczów 2012, zgromadziła prawie 100 uczestników. Przedstawiono łącznie 60 prac z ok. 20 ośrodków naukowych i kilku firm obejmujących cały kraj. W konferencji uczestniczyło liczne grono młodzieży, adeptów fotoniki światłowodowej. Organizatorami konferencji był prof. Waldemar Wójcik z Politechniki Lubelskiej (Przewodniczący Komitetu Naukowego) i dr Paweł Mergo z UMCS (Sekretarz Komitetu Naukowego i Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii). Artykuł dokonuje przeglądu wybranych głównych nurtów tematycznych konferencji Światłowody i ich Zastosowania, Nałęczów 2012. Cykl konferencji Światłowody i Ich Zastosowania łącznie z takimi spotkaniami naukowymi krajowego środowiska fotoniki i optoelektroniki jak: Sympozjum Techniki [...]

 Strona 1  Następna strona »