Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Sowińska"

Elastyczne wyroby wodochronne do dachów - oznakowanie CE

Czytaj za darmo! »

W Polsce obrót i stosowanie wyrobów budowlanych reguluje ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z tą ustawą, aby wprowadzić wyrób budowlany do obrotu, producent powinien: - dokonać wyboru dokumentu odniesienia; - przeprowadzić ocenę zgodności; - wystawić deklarację zgodności; - oznakować wyrób. Wybór[...]

Badania barier geosyntetycznych do znakowania CE na podstawie PN-EN 13493

Czytaj za darmo! »

Geosyntetyki, zgodnie z normą PN-EN 10318:2007 Geosyntetyki. Terminy i definicje, dzielą się na trzy grupy (tabela 1): geosyntetyki; geotekstylne wyroby pokrewne; bariery geosyntetyczne. Działający w Polsce Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 142 ds. Geosyntetyków opracował do maja 2010 r. 16 norm zharmonizowanych na geosyntetyki, w tym 5 norm dotyczących wymaganych właściwości barier geosyntetycznych: ● PN-EN:13493:2007 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych; ● PN-EN:13361:2006+A1:2006 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór ;● PN-EN:13491:2006+A1:2007 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych; ● PN-EN:13492:2006+A1:2007 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej; ● PN-EN:13362:2007 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów. Zgodnie z PN-EN ISO 10318:2007 bariera geosyntetyczna to wyrób o małej przepuszczalności stosowany w ge[...]

Trwałość folii paroprzepuszczalnych pod nieciągłe pokrycia dachowe na podstawie PN-EN 13859-1

Czytaj za darmo! »

Folie podkładowe z tworzyw sztucznych, tzw. folie paroprzepuszczalne, stosowane są pod nieciągłe pokrycia dachowe jako warstwa przekrycia dachowego bezpośrednio ułożona na krokwiach lub deskowaniu (rysunek). O ile pierwsze trzy kierunki zastosowania nie budzą większych zastrzeżeń, o tyle czwarty jest bardzo kontrowersyjny. Coraz więcej jest bowiem notowanych przypadków, że wyroby po 2 - 3 latach eksploatacji ulegają degradacji widocznej w formie ich sukcesywnego kruszenia. Można przypuszczać, że norma PN-EN 13859-1 nie przewidziała tego typ[...]

Problemy związane z interpretacją norm europejskich dotyczących wyrobów do pokryć dachowych i izolacji części podziemnych budynków

Czytaj za darmo! »

Wokresie ostatnich lat Komitet Techniczny CEN/TC 254 opracował dużą grupę norm europejskich dotyczących wyrobów do izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych. Na dzień dzisiejszy w dziedzinie tej zostały wydane następujące normy wyrobu zawierające załączniki harmonizacyjne: ● PN-EN 13707:2006+A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości; ● PN-EN13859-1+A1:2008Elastycznewyrobywodochronne -Definicje iwłaściwościwyrobówpodkładowych -Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; ● PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych - Definicje i właściwości; ● PN-EN 13967:2006+A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - [...]

 Strona 1