Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Justyna adamczyk "

Badanie wpływu temperatury wyżarzania i odkształcenia na własności mechaniczne i plastyczne drutów ze stopu CuAg15P5


  W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i plastycznych drutu ze stopu CuAg15P5 po wyżarzaniu i ciągnieniu. Wyżarzanie prasówki o średnicy 3,0 mm w zakresie temperatur 500’550°C pozwala na otrzymanie materiału, który można odkształcać na zimno na drodze ciągnienia z maksymalnym gniotem sumarycznym 75 %. Wyżarzanie prasówki w tym zakresie temperatur powoduje homogenizację struktury, która korzystnie wpływa na plastyczność stopu. The results of the investigations of the mechanical and plastic properties of the wire from the alloy CuAg15P5 after annealing and drawing were introduced in the paper. Annealing of extruded wire with diameter 3.0 mm in the range of temperatures 500÷550°C allows to receive the material, which can be deformed by means of the cold drawing with maximum total reduction 75 %. Annealing of the extruded wire in this range of temperatures results in the homogenization of the structure which influences the plasticity of the alloy profitably. Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 147 1. Wstęp. Stop CuAg15P5 należy do grupy spoiw miedziowo-fosforowych z dodatkiem srebra trudnoodkształcalnych na zimno [1’3]. Spoiwa miedziowo - srebro - fosforowe już od lat uznawane są jako [...]

Analiza numeryczna wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na parametry procesu ciągnienia, takie jak: temperatura, odkształcenie, siła ciągnienia jest kształt ciągadła roboczego. Istotnym elementem konstrukcji ciągadła jest stożek roboczy zwany zgniatającym. Kształt stożka zgniatającego tej części wywiera decydujący wpływ na przebieg odkształcenia, rozkład nacisków, siły ciągnienia oraz stan wyrobów ciągnionych. Część kalibrująca stożka nadaje kształt i końcowy wymiar ciągnionemu materiałowi. Kształt tej części ciągadła wyznacza obrys ciągnionego materiału oraz jej długość. Charakteryzowana jest ona przez średnicę, kąt pochylenia części kalibrującej φ i jej długość Lk [1, 2]. Modelowanie procesu ciągnienia za pomocą programów komputerowych umożliwia takie dobranie parametrów procesu ciągnienia, aby usprawnić proces i jak najbardziej zminimalizować zużywanie się ciągadeł. Programem wykorzystywanym w ciągarstwie, który pozwala na przeprowadzenie symulacji procesu ciągnienia drutu okrągłego w ciągadłach o dowolnym kształcie części zgniatającej (α), kalibrującej (φ) i długości części kalibrującej (Lk) jest program Drawing 2D autorstwa prof. Andrieya Milenina [3]. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Zakres badań obejmował przeprowadzenie analizy numerycznej wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę, intensywność i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej. Materiałem wyjściowym użytym do symulacji numerycznych w programie Drawing 2D był przeznaczony do wyrobu lin drut ze stali C56D o średnicy 5,5 mm o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. W pracy wytypowano 6 wariantów ciągadeł (tab. 2) różnią[...]

Wpływ parametrów wyciskania profili aluminiowych na ich wybrane własności mechaniczne

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu prędkości i temperatury procesu wyciskania oraz parametrów starzenia na wybrane własności profili aluminiowych. Określono następujące własności profili: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, mikrotwardość. Założono, że na ich podstawie możliwe będzie określenie wpływu parametrów wyciskania, takich jak: temperatura i prędkość wyciskania, kształt matrycy oraz parametry starzenia na wyżej wymienione własności. In this work the results of investigations of the effect of the speed and temperature of the extrusion process and aging parameters on selected mechanical properties of the aluminum profiles were presented. Mechanical properties were determined as follows: hardness, tensile strength elongation, micro- hardness It has been assumed that on the base of obtained results it will be possible to determine the effect of such parameters of the extrusion as: temperature and extrusion speed, die shape and parameters of the aging process on above mentioned properties. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminum profiles, mechanical properties.1. Zakres i metodyka badań. Materiałem badawczym były profile ze stopów 6060 (AlMgSi0,5) i 6005 (AlMgSi1) wyciskane w warunkach przemysłowych. Stopy te różnią się zawartością Mg i Si. Próbki przygotowane zostały z profili aluminiowych otwartych (O) i zamkniętych (Z). Pod względem masy te, które nie przekraczają 1kg/mb uznano za lekkie, pozostałe za ciężkie. Istotnym punktem w klasyfikacji był sposób starzenia W - starzenie wymuszone w temp 180 °C w ciągu 6 godzin oraz N - starzenie naturalne. Profile zostały również sklasyfikowane ze względu na materiał na AlMgSi0,5 i [...]

Badania wpływu temperatury wyciskania i wyżarzania na strukturę drutów ze stopu CuAg15P5


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury wyżarzania i stopnia odkształcenia stopu CuAg15P5 na strukturę. Zaprezentowano również wyniki badań rentgenostrukturalnych stopu CuAg15P5 po odlewaniu i wyciskaniu oraz wyniki badań mikrostrukturalnych po odlewaniu, wyciskaniu, wyżarzaniu prasówki i ciągnieniu. In the work results of investigations of the influence of the temperature of annealing and the degree of the deformation of the CuAg15P5 alloy on the structure have been presented. The results of the X-ray investigations of the CuAg15P5 alloy after casting and extrusion and the results of microstructure investigations after casting, extrusion, the annealing of the extruded wire and drawing have also been shown Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing Wstęp. Lutowia CuP i CuAgP stosowane głównie do spajania miedzi i jej stopów, już od lat uznawane są jako najlepsze materiały lutownicze do łączenia tych metali, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Lutowanie stali jest o tyle utrudnione [1], że na styku lutowia ze stalą tworzą się kruche fosforki żelaza, co niekorzystnie wpływa na własności mechaniczne spoiny. Dodatkowo lutowia te źle zwilżają powierzchnie stali. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom miedziuje się powierzchnie stali w miejscu łączonych powierzchni. Spoiwami miedziowo-srebro-fosforowymi [2] można[...]

Wpływ kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej na naprężenia własne w drutach na liny


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej ciągadła na wzdłużne naprężenia własne po ciągnieniu w drutach na liny. Stwierdzono, że zmiana pochylenia części kalibrującej ciągadła, jej długości i kąta ciągadła α umożliwia istotne obniżenie wartości tych naprężeń w warstwie wierzchniej drutów. In the work results of the effect of die angle, slope and the length of the bearing part on longitudinal residual stresses after drawing in rope wires were presented. It has been found that a change of the slope of the bearing part its length and die angle α significantly lowers values of those stresses in the wires surface layer. Słowa kluczowe: druty na liny, kąt ciągadła, część kalibrująca ciągadła, własności drutu Key words: rope wires, die angle, die bearing part, wire properties Wprowadzenie. W pracy [1] wykazano, że długość części kalibrującej odniesiona do średnicy drutu przy wyjściu z ciągadła posiada znaczny wpływ na naprężenia własne. Wzdłużne naprężenia własne wpływają istotnie na wytrzymałość zmęczeniową drutów, jak również na ich odporność na próbę skręcania. W przedstawionym artykule zbadano wpływ 3 zmiennych: kąta ciągadła α, pochylenia części kalibrującej φ, długości części kalibrującej Lk na naprężenia[...]

Wpływ kształtu ciągadła na chropowatość powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływu geometrii ciągadła na chropowatość powierzchni drutów wysokowęglowych ze stali C62D. Do badań zastosowano ciągadła stożkowe różniące się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. Wykazano, że zastosowanie w procesie ciągnienia ciągadeł o odpowiedniej geometrii umożliwia znaczące wygładzenie powierzchni ciągnionych drutów. In the work the influence of geometry of die on the roughness of wires surface of the high carbon steel wires from C62D steel was shown. For investigation the conical dies with different shape of approach zone and bearing part of die have been conducted. It was stated that the application in wire drawing process of dies with proper geometry makes possible to smooth the surface of drawn wire. Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, druty, geometria ciągadła Key words: surface roughness, wires, die geometryWprowadzenie. Wzrastające wymagania odbiorców drutu i wyrobów z drutu wymuszają na producentach ciągłą poprawę technologii ich wytwarzania. Od producenta wymaga się wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ich wytwarzania. W procesie ciągnienia narzędziem mającym decydujący wpływ na efekt końcowy procesu jest ciągadło. Kształt ciągadła wpływa istotnie na parametry procesu, takie jak: temperatura, odkształcenie, naprężenia, siła ciągnienia oraz jakość końcową ciągnionych wyrobów [1]. W produkcji drutów przeznaczonych na igły wymaga się idealnie gładkiej powierzchni stąd podjęto się zbadania wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na chropowatość powierzchni. Zastosowano trójwymiarowe pomiary chropowatości, które wnoszą nową jakość przy analizowaniu stanu topografii powierzchni. Pomia[...]

Wpływ zmiany geometrii ciągadła w ostatnim ciągu na naprężenia własne w drutach przeznaczonych na igły DOI:10.15199/24.2017.1.1


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany geometrii ciągadła w ostatnim ciągu na wzdłużne naprężenia własne po ciągnieniu w drutach przeznaczonych na igły. Stwierdzono, że zmiana pochylenia części kalibrującej φ ciągadła, jej długości Lk i kąta ciągnienia α umożliwia istotne obniżenie naprężeń własnych w warstwie wierzchniej drutów.Wprowadzenie. Do podstawowych parametrów procesu ciągnienia mających istotny wpływ na własności drutów po procesie ciągnienia zalicza się między innymi rozkład gniotów pojedynczych i wartość gniotu całkowitego, warunki tarcia, prędkość ciągnienia oraz kształt i geometrie ciągadła [1, 2]. Proces ciągnienia kojarzony jest zawsze z wysokimi wartościami naprężeń, które przy wysokich obciążeniach kontaktowych mogą spowodować plastyczną deformację, nie tylko materiału odkształcanego, ale także warstwy wierzchniej oczka narzędzia. W drutach stalowych po procesie ciągnienia powstają naprężenia własne, które wywierają negatywny wpływ na własności drutów wysokowęglowych [3, 7]. Naprężenia powstałe w warstwie wierzchniej wywołane m.in. przez nagrzewanie lub nadmierne naprężenia resztkowe w powierzchni mogą spowodować wyginanie i odchyłki kształtu, co jest niepowołanym zjawiskiem w produkcji drutów przeznaczonych na igły [6]. Metodyka badawcza. W oparciu o badania eksperymentalne w pracy określono wpływ geometrii ciągadła na rozkład naprężeń własnych w drutach ze stali C62D. Badania wpływu geometrii ciągadła na naprężenia własne zrealizowano, stosując metody mechaniczne, tj. metodę wzdłużnego szlifowania drutu, zwaną metodą Sacha- Linicusa, oraz metodę wzdłużnego rozcinania drutu Schopera-Peitera. Metoda Sach[...]

Wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysoko węglowej. Do badań zastosowano 4 typy ciągadeł stożkowych różniących się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. Dla drutów finalnych o średnicy 1,98 mm prze- prowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz badania chropowatości powierzchni. Zastosowanie w procesie ciągnienia ciągadeł o zmodyfikowanej geometrii przyczyniło się do poprawy wytrzymałości zmęczeniowej oraz zmniejszania chropowatości powierzchni w drutach ze stali wysokowęglowej. In the work the influence of geometry of die on fatigue strength of the high carbon steel wires has been established. For investigation 4 type of conical dies with different shape of approach zone and bearing part of die were used. For f 1.98 mm final wires temporary fatigue strength and wire roughness was determined. The application in the drawing process of the modified conical die causes increase of fatigue strength of drawn wires and the decrease of the surfice roughness of high carbon steel wires. Słowa kluczowe: wytrzymałość zmęczeniowa, druty wysokowęglowe, geometria ciągadła Key words: fatigue strength, high carbon wires, die geometry.Wprowadzenie. Ciągły postęp techniczny stawia przed konstruktorem, technologiem i użytkownikiem zadanie zapewnienia coraz wyższych własności użyt- kowych i eksploatacyjnych drutów [1]. Jedną z podsta- wowych własności drutów decydujących o ich przydat- ności jest wytrzymałość zmęczeniowa, która zależy od stanu warstwy wierzchniej drutu. Ważną rolę w kształ- towaniu własności mechaniczno-technologicznych i wytrzymałości zmęczeniowej drutów wysokowęglo- wych odgrywa technologia ciągnienia, a w szczegól- ności kształt strefy zgniatającej i kalibrującej ciągadła [2÷5]. Dlatego też, w pracy określono wpływ części zgnia[...]

 Strona 1