Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Chodorek"

OCENA JAKO´SCI DZIAŁANIA SYSTEMU VoIP ZREALIZOWANEGO Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK QUALITY ASSESSMENT FOR VoIP SYSTEM BASED ON ASTERISK SOFTWARE PBX DOI:10.15199/59.2016.8-9.35


  Technika transmisji głosu z zastosowaniem sieci pakietowej IP (VoIP) i realizacji usługi zaste˛puja˛cej tradycyjna˛ telefonie˛ rozwija sie˛ intensywnie i w znacznym stopniu zmieniła rynek telekomunikacyjny. Artykuł przedstawia architektur˛e, funkcje oraz aspekty jako´sciowe i wydajno ´sciowe implementacji centrali programowej Asterisk z otwartym kodem be˛da˛cej przykładem cze˛sto stosowanego rozwia˛zania dla realizacji usługi VoIP. Zaprezentowane wyniki wskazuja˛na poprawne działanie oprogramowania Asterisk w warunkach jego zastosowania w ´srodowiskach małych i ´srednich przedsi˛ebiorstw. Abstract: IP network has proven its usefulness as a reasonable solution for voice transmission technology and solution replacing traditional telephone service and has changed significantly telecommunication market. The paper describes quality and efficiency aspects when employing Asterisk — popular VoIP open source PBX software. Presented measurement results show reasonable applicability of Asterisk software PBX for small and medium size enterprizes. Słowa kluczowe: Asterisk, VoIP, SIP, QoS Keywords: Asterisk, VoIP, SIP, QoS 1. WSTE˛P System VoIP (Voice over Internet Protocol) jest forma˛ komunikacji, która pozwala na realizacje˛ poła˛- cze´n telefonicznych z zastosowaniem sieci Internet. Do usług VoIP zalicza sie˛ równiez˙ poła˛czenia z uz˙ytkownikami tradycyjnej sieci telefonicznej, analogowej lub cyfrowej (PSTN, POTS) oraz komórkowej, ale wia˛z˙e sie˛ to z koniecznos´cia˛ uiszczania opłat za poła˛czenia. Realizacja niektórych usług wymaga zastosowania komputera lub specjalnego telefonu VoIP, ale sa˛ równiez˙ takie usługi, z których mo˙zna korzysta´c przy pomocy zwykłego telefonu i odpowiedniego adaptera (bramy). Transmisja głosu w pakietowej sieci IP pozwala nie tylko na redukcje˛ kosztów zwia˛zanych z wykorzystanym sprz˛etem. Istnieje tak˙ze wiele darmowych i otwartych rozwia ˛zan´ pozwalaja˛cych na stworzenie własnych central[...]

TESTY WSPÓŁPRACY PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK Z TECHNIKA˛WEBRTC TESTS OF INTERWORKING BETWEEN ASTERISK SOFTWARE PBX AND WEBRTC TECHNOLOGY DOI:10.15199/59.2016.8-9.36


  Technika WebRTC jest obecnie intensywnie rozwijana i umoz˙liwia bezpos´rednia˛ transmisje˛ strumieni multimedialnych pomie˛dzy przegla˛darkami internetowymi, zatem mo˙ze by´c równie˙z stosowana w realizacji systemów VoIP. Artykuł opisuje motywacj˛e oraz wyniki testów współpracy techniki WebRTC z programowa˛ centrala˛ Asterisk z otwartym kodem. Przedstawione wyniki wskazuja ˛ na poprawne funkcjonowanie oprogramowania Asterisk jako bramki multimedialnej współpracuja˛cej z technika ˛ Web RTC. Artykuł ilustruje róz˙ne podejs´cia do realizacji usług multimedialnych, bowiem Asterisk reprezentuje podej´scie scentralizowane a WebRTC - zdecentralizowane, peer-to-peer. Abstract: WebRTC technology is currently intensively developed and it enables direct transmission of multimedia streams between web browsers. The paper describes motivation and results of cooperation tests when WebRTC technology interworks with Asterisk, an open source software PBX. Presented results show correct functioning of Asterisk software as multimedia gateway cooperating with WebRTC technology. The paper illustrates different concepts for multimedia services since Asterisk is centralized solution whileWebRTC represents decentralized approach. Słowa kluczowe: WebRTC, SIP, VoIP, współpraca protokołów, Asterisk Keywords: WebRTC, SIP, VoIP, protocol interworking, Asterisk 1. WSTE˛P Sygnalizacja stosowana podczas transmisji multimedialnej ewoluowała wraz z rozwijaja˛cymi sie˛ rozwia˛zaniami stosowanymi do transmisji tych strumieni. Sygnalizacja rozwijała sie˛ od rozwia˛zan´ wywodza˛cych sie˛ z klasycznych sieci telefonicznych z komutacja˛ ła˛czy, poprzez rozwia˛zania oparte na protokole H.323 do rozwia˛zan´ wykorzystuja ˛cych protokół SIP (Session Initiation Protocol). Stosowane pocza˛tkowo protokoły sygnalizacyjne przekazywały komunikaty w postaci binarnej. Obecnie komunikaty takie sa˛ przesyłanie w postaci tekstowej, łatwej do interpretacji przez ró˙zne j˛ezy[...]

 Strona 1