Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Kamola"

DYNAMIKA TRIAD W SERWISIE INSTAGRAM DOI:10.15199/59.2016.8-9.81


  Ewidencja triad jest uznanym sposobem opisu sieci złożonych. W pracy przedstawiono analizę dynamiki transformacji tzw. triady zakazanej w sieci społecznej użytkowników serwisu Instagram. Uzyskane wyniki wskazują, że szansa domknięcia takich triad do pełnych trójkątów maleje z czasem, i że ogólnie jest ona tym większa im wyższy jest stopień węzłów wchodzących w jej skład. Ponadto, triady mało powiązane z resztą sieci pozostają mniej wrażliwe na trendy i anomalie o zasięgu globalnym. Abstract: Triad census remains a recognized approach to describe complex network structures. Dynamics of transition of a so-called forbidden triad into a full triangle, is analyzed and presented. The dataset used is a newly downloaded section of Polish Instagram network. The results indicate that the triad transition probability decreases with time, while it is generally higher for triads that remain better connected with the rest of the network. On the contrary, transition of triads with small-degree nodes remains unaffected by network-wide trends and anomalies. Słowa kluczowe: analiza sieci społecznych, ewidencja triad, zakazana triada. Keywords: social network analysis, triad census, forbidden triad. 1. WSTĘP Systemy o strukturze sieci złożonych, pierwotnie obecne naturalnie w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, w miarę rozwoju społeczeństw powstawały również w wyniku planowej lub spontanicznej aktywności człowieka - technologicznej bądź społecznej. Obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom, rozmaite sieci społeczne oplotły jednostkę, wpływając bardziej niż kiedykolwiek na jej decyzje. Siłę i charakter wzajemnych oddziaływań w takich sieciach próbuje się przedstawiać w sposób syntetyczny, w odniesieniu do systemu jako całości, poprzez zestaw parametrów charakterystycznych: średnicy, współczynnika gronowania, współczynnika rozkładu potęgowego stopnia węzłów, asortatywności i paru innych. Natomiast w odniesieniu do poszczególn[...]

Świadczenie usług przesyłowych z gwarancjami jakości w sieci IP - idea i prototyp systemu

Czytaj za darmo! »

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na przepływność w sieciach IP jest niekwestionowany. Wynika on w dużej mierze ze spadku cen sprzętu umożliwiającego odbiór, nadawanie i tworzenie przekazu audiowizualnego wysokiej rozdzielczości: wielkogabarytowych telewizorów, wysoko wydajnych komputerów służących jako konsole do gier, miniaturowych, ale w pełni funkcjonalnych aparatów fotograficznych wbudowanych w telefony komórkowe itp. Użytkownicy - tak indywidualni, jak i instytucjonalni - używając aplikacji, obciążają sieć przesyłową, przy czym można założyć, że korzystanie z usług zapewniających wysoką rozdzielczość przekazu, bardziej absorbującego odbiorcę, odbywa się w sposób planowany. Przykładami takich zachowań są wideokonferencja, oglądanie filmu pełnometrażowego, wspólna gra w si[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1