Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LECHOSŁAW TRĘBACZ"

ODKSZTAŁCENIOWE ZACHOWANIE MONOKRYSZTAŁÓW STOPU ALUMINIUM Al-1%Mn

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ pasmowych niejednorodności odkształcenia na umocnieniowe zachowanie się monokryształów stopu Al-1%Mn odkształcanego w próbie nieswobodnego ściskania. Wybrano orientacje niestabilne: sześcienną-{100}<001>, ścinania-{100}<011> oraz C-{112}<111>. Odkształcenie przeprowadzono w temperaturze pokojowej w matrycy kanaliko-wej, w kilku etapach, do sumarycznego zgniotu wynoszącego ok. 85 %. Zm[...]

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO MODELOWANIA INICJACJI I PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W WYNIKU ZMĘCZENIA CIEPLNEGO


  W artykule przedstawiono ogólną koncepcję modelu automatów komórkowych (CA) dla zjawiska zmęczenia cieplnego i opisano reguły przejścia. Wstępne symulacje wykonano dla próby zmęczenia cieplnego przeprowadzonej na stanowisku badawczym w Politechnice Wrocławskiej. Przedstawione zostały wyniki jakościowe otrzymane z symulacji MES w skali makro i automatów komórkowych w skali mikro. Słowa kluczowe: narzędzia kuźnicze, zmęczenie cieplne, numeryczne modelowanie, automaty komórkowe PROPOSITION OF APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA TO MODELING CRACK INITIATION AND PROPAGATION DUE TO THERMAL FATIGUE General idea of the cellular automata (CA) model for the thermal fatigue is presented in the paper. Transition rules are described. Primary simulations were performed for thermal fatigue test installed at the Wrocław University of Technology. Results of qualitative analysis using finite element code in macro scale and cellular automata in micro scale are presented. Keywords: forging dies, thermal fatigue, numerical modelling, cellular automata Wstęp Zagadnienie modelowania zniszczenia materiału poddawanego cyklicznym obciążeniom mechanicznym i cieplnym jest w centrum zainteresowania naukowców od wielu lat. Opracowanych zostało wiele modeli o różnym stopniu skomplikowania i o różnych możliwościach obliczeniowych. Spośród licznych rozwiązań dostępnych w literaturze naukowej wyróżnić należy mechaniczne modele zniszczenia dla materiałów ciągliwych [1, 2]. Obecnie w modelowaniu zjawisk zachodzących w materiałach coraz częściej wykorzystuje się metody dyskretne, w których mikrostruktura jest uwzględniana w sposób jawny. Przykładem są automaty komórkowe (CA), które w niniejszej pracy wykorzystane zostały do opisu inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego. Wykorzystano koncepcję dla pełzania przedstawioną w publikacji [3]. Badanie zmęczenia cieplnego stali narzędziowej Schemat stanowiska zainstalowanego w Politechnice Wrocławskiej, w[...]

 Strona 1