Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mustafa Abdulsahib"

ANALIZA WYDAJNOŚCI PÓL KOMUTACYJNYCH W ARCHITEKTURZE WSW2 DLA OPTYCZNYCH SIECI ELASTYCZNYCH Z OGRANICZONĄ LICZBĄ KONWERTERÓW DŁUGOŚCI FALI DOI:10.15199/59.2019.7.41


  1. WPROWADZENIE Zapotrzebowanie na pasmo we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych jest ogromne. Odpowiedzią na to są optyczne systemy transmisyjne. W ślad za nimi idą optyczne systemy komutacyjne. Wiąże się to z nowymi wymaganiami na sposoby obsługi ruchu w łączach i węzłach takich sieci [1]. Powstają nowe standardy, nowe mechanizmy [2] organizacji kanałów optycznych. Na bazie dotychczasowej siatki kanałów optycznych (bazującej na kanałach 50GHz) powstała siatka dla sieci elastycznych sieci optycznych[3,4]. Do ich budowy wykorzystywane są nowe elementy komutacyjne, które mogą dokonywać konwersji długości fali, na której przenoszone są poszczególne kanały [5]. Architektury pól dla sieci elastycznych zostały szerzej omówione w pracach [6-9]. Na rysunku 1 przedstawiono architekturę pola komutacyjnego dla elastycznych sieci optycznych w konwencji WSW2, gdzie w sekcji pierwszej i trzeciej umieszczono elementy z możliwością konwersji długości fali, natomiast elementy w sekcji środkowej mogą dokonywać przełączania jedynie w przestrzeni. Do każdego z r elementów pierwszej i ostatniej sekcji dołączonych jest q światłowodów, w każdym z nich dostępnych jest n pasm optycznych (zwanych dalej szczelinami), które mogą być wykorzystywane do realizacji kanałów o paśmie równym od 1 do m szczelin. Z uwagi na założony sposób realizacji połączeń, w sekcji środkowej umieszczono p elementów komutacyjnych. Rys. 1. Architektura p[...]

ALGORYTM ZESTAWIANIA POŁ ˛ ACZE´N W POLU KOMUTACYJNYM DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH THE ALGORITHM FOR SETTING UP CONNECTIONS IN SWITCHING FABRIC FOR ELASTIC OPTICAL NETWORKS DOI:10.15199/59.2016.8-9.16


  W niniejszym artykule przedstawimy algorytm do obsługi poła˛czen´ w polu komytacyjnym w we˛z´le dla elastycznych sieci optycznych. Takie pole mo˙ze by´c zbudowane z elementów konwertuja˛cych długos´ci fal sygnału optycznego w pierwszej i trzeciej sekcji oraz selektywnego wzgle˛dem długos´ci fali przeła˛cznika przestrzennego w drugiej sekcji. Przedstawione sa˛ równiez˙ wymagania na nieblokowalno ´s´c takiego pola w szerokim sensie. Abstract: In this paper we present an algorithm for setting up connections in switching fabric of a network node for elastic optical networks. Such a fabric can be composed of elements with waveband conversion in the first and the third stages and the waveband selective space switch in the middle stage.We also present conditions for wide sense nonblocking operations. Słowa kluczowe: Elastyczne Sieci Optyczne, algorytmy sterowania poła˛czeniami dla we˛zła sieci EON, EON, przeła˛czanie w sieci EON Keywords: Elastic Optical Networks, connection control algorithms for node of EON, EON, Switching in EON 1. WPROWDZENIE Sieci optycznie sa˛ dzis´ bardzo popularne, włas´ciwie to sa˛ jedynym racjonalnym sposobem realizacji transmisji danych na małe, ´srednie i du˙ze odległo´sci, szczególnie je- s´li chodzi o poła˛czenia o duz˙ych przepustowos´ciach. Poszczególne kanały moga˛byc´ realizowane w pasmach zefiniowanych jako stała siatka ITU [1], która przedstawiona jest na rysunku 1(a). Wada˛ takiego rozwia˛zania jest brak elastyczno´sci w przydziale pasma dla poszczególnych poła ˛czen´ - musza˛ one zaja˛c´ cały kanał. W przypadku siatki dla sieci elastycznej poszczególne kanały równiez˙ sa˛ s´cis´le podefiniowane (rysunek 1(b)), ale w tym przypadku pojedyncze poła˛czenie moz˙e by´c realizowane w kilku kanałach o stałym pa´smie i sumarycznie zajmuje wi˛eksze pasmo, które jest adekwatne do z˙a˛danej przepustowos´ci. Taki pojedynczy kanał nazywany jest szczelina˛ cze˛stotliwos´ciowa˛ (FSU - Frequency Slot Unit[...]

 Strona 1