Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KAWECKI"

PRZEWODY JEZDNE Z MIEDZI SREBROWEJ DO WYSOKOOBCIĄŻALNYCH MECHANICZNIE I PRĄDOWO

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest badaniom odporności cieplnej przewoów jezdnych przeznaczonych do zastosowania w nowoczesnych sieciach trakcyjnych o wysokiej obciążalności mechanznej oraz pricądowej. Eksploatowany obecnie system sieci trakcyjnych w Polsce wykorzystuje elementy nośne i przewodzące wykonane z miedzi elektrolitycznej. Chociaż posiada to swoje uzasadnienie z uwagi na własności elektryczne m[...]

WŁASNOŚCI PRZEWODÓW JEZDNYCH JAKO EFEKT STANU CIEPLNEGO PROCESU CIĄGNIENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań określających wpływ warunków ciągnienia przewodów jezdnych na ich własności mechanicz-ne. Badania wykonano dla dwóch gatunków miedzi: elektrolitycznej gat. ETP oraz srebrowej gat. CuAg0,10. Uzyskane wy-niki badań mogą być użyteczne przy projektowaniu technologii produkcji przewodów jezdnych, w szczególności dopusz-czalnych prędkości ciągnienia przy zadanym schemacie wydł[...]

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNE PRZEWODÓW JEZDNYCH TYPU Ri65 Z MIEDZI ELEKTROLITYCZNEJ W GATUNKU ETP

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych przez naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH we współpracy z technologami Krakowskich Zakładów Kablowych TELE-FONIKA S.A. Oddział Rybitwy, dotyczących opracowania technologii produkcji przewodów jezdnych typu Ri65 o przekroju 65 mm2 z miedzi elektrolitycznej gat. ETP. W szczególności, przybliżono koncepcję przetwarzania materiału w[...]

Badania procesu ciągnienia miedzi beztlenowej gatunku cuago,10 na przewody jezdne typu ac-150

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesem ciągnienia miedzi beztlenowej z linii uPcaSt ®, z dodatkiem srebra w ilości 1000 ppm, na przewody jezdne typu trolej. W szczególności badania dotyczyły określenia wpływu struktury odlewniczej materiału oraz prędkości ciągnienia na kształtowanie się własności mechanicznych i elektrycznych przewodów jezdnych typu ac-150, przeznaczonych do sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości jazdy. W pracy zamieszczono również wyniki badań odporności cieplnej przewodów oraz ścieralności prowadzonych dla różnych parametrów testów. In this article, the research results of the oxygen free cooper trolley drawing process have been presented. Oxygen free copper with the silver 1000 ppm addition, came from the UPCAST ® production line. Particularl[...]

Niskostopowe gatunki miedzi w kolejowych sieciach trakcyjnych różnych systemów zasilania

Czytaj za darmo! »

tradycyjnym materiałem bazowym na elementy nośno-przewodzące trakcji elektrycznej od początków jej powstania jest miedź elektrolityczna. ze względu na mnogość systemów zasilania kolei, rozwiązań konstrukcyjnych sieci trakcyjnej, projektowanej prędkości jazdy i obciążalności prądowej linii, wykorzystuje się wiele stopów miedzi, zawierających różne dodatki stopowe, m.in. ag, mg, zr, cr, Sn, cd, zapewniających uzyskanie pożądanych własności mechanicznych i elektrycznych elementów sieci. W artykule zamieszczono przegląd niskostopowych gatunków miedzi stosowanych na przewody jezdne oraz ich charakterystykę pod kątem możliwości kształtowania ich własności mechanicznych w procesie ciągnienia. Traditional basic material for carrying-conductive elements of electrical traction from the beginni[...]

Projektowanie kształtu ciągadeł do przewodów jezdnych typu troley

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie. Podstawowe kryteria poprawnego projektowania kształtu i geometrii części roboczej oraz paska kalibrującego ciągadła musi uwzględniać nie tylko cechy odkształcanego materiału (plastyczność, charakterystyka umocnienia), ale także narzucone przez urządzenia ograniczenia, wynikające z dopuszczalnych sił, jakie mogą przenosić poszczególne jego elementy oraz zakładanej wydajności[...]

BADANIA NAD NOWYMI MATERIAŁAMI NA BAZIE MIEDZI PRZEZNACZONYMI NA PRZEWODY JEZDNE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI JAZDY


  Polska infrastruktura kolejowa umo.liwia transport pasa.erski i towarowy z pr.dko.ciami nieprzekraczaj.cymi 160 km/h. Rz.dowy plan modernizacji g.ownych szlakow kolejowych zak.ada, .e transport b.dzie odbywa. si. z pr.dko.ciami do 250 km/h. Przyczyni si. to w du.ym stopniu do rozwoju nie tylko polskich kolei, ale wp.ynie rownie. na wzrost gospodarczy ca.ego kraju. Jednym z g.ownych ogranicze. pr.dko.ci jazdy poci.gow jest gorna sie. trakcyjna. Tradycyjne krajowe rozwi.zania materia.owe w obszarze gornej sieci trakcyjnej oparte na miedzi s. niewystarczaj.ce z uwagi na jej zbyt nisk. zarowno wytrzyma.o.. mechaniczn., jak i odporno.. ciepln., co uniemo.liwia podniesienie obci..alno.ci mechanicznej i pr.dowej sieci, a w .lad za tym pr.dko.ci jazdy. W artykule przedstawiono wyniki bada. i ich analiz. nad wykorzystaniem niskostopowych gatunkow miedzi oraz miedzi beztlenowej z linii UPCAST do wytwarzania g.ownego elementu gornej sieci trakcyjnej, jakim jest przewod jezdny. Badania obejmuj. w.asno.ci wytrzyma.o.ciowe oraz odporno.. ciepln. przewodow jezdnych. Wykazano, .e przewody z miedzi beztlenowej jak rownie. z dodatkiem srebra w ilo.ci 1000 ppm uzyskuj. wystarczaj.cy poziom w.asno.ci i s. konkurencyjne wzgl.dem przewodow z miedzi gat. ETP. S.owa kluczowe: mied., UpcastR, ETP, przewod jezdny, trolej, kolej RESEARCH RESULTS OF NEW COPPER BASED MATERIALS, INTENDED FOR HIGH SPEED RAILWAYS TROLLEY WIRES Polish railway infrastructure allows to travel and carry the cargo with the highest speed of 160 km/h. Government main railways tracks modernization project puts on that the transport will take place with the highest speed of 250 km/h. This will contribute substantially to the development of not only Polish railways but it will also come in the economic growth of the all the country. One of the main speed limits of the trains is the upper contact line. Traditional polish copper based material solutions, in the field of upper contact line, are insu[...]

Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń modelowych procesu ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej o oznaczeniu AC-150. W szczególności skoncentrowano się na analizie uzyskanych charakterystyk intensywności naprężenia oraz nacisków normalnych w oczku ciągadła. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego programu DEFORM-3D, zakładając dla materiału ciągnionego własności materiałowe miedzi ETP oraz sprężysto-plastyczny stan odkształcenia. Dla oczka ciągadła przyjęto natomiast własności materiałowe węglika wolframu G40 oraz sztywno sprężysty stan odkształcenia. In this article, the research results of AC-150 trolley wire drawing process numerical analysis were presented. Particularly the research program concerns defining characteristics of stress intensity and normal pressure in the die insert. Simulation were performed using DEFORM-3D system. Boundary conditions for drawing material were based on Cu-ETP material properties and elasto-plastic [...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA METALU W PROCESIE CIĄGNIENIA PRZEWODÓW JEZDNYCH TYPU TROLEJ


  Technologia wytwarzania przewodów jezdnych oparta na procesie ciągnienia pozwala na uzyskiwanie wyrobów o dużej dokładności wymiarowej i wysokich własnościach wytrzymałościowych. Przekształcenie materiału z profilu okrągłego do profilu trolejowego, realizowane w trakcie trwania procesu, powoduje dużą niejednorodność odkształcenia i naprężeń własnych na przekroju poprzecznym ciągnionego materiału. Przekłada się to w konsekwencji na zróżnicowanie własności użytkowych uzyskiwanych przewodów. Dlatego też podjęte zostały prace badawcze nad optymalizacją procesu ciągnienia przewodów jezdnych. Prowadzone badania pozwolą na podniesienie własności wytrzymałościowych przewodów jezdnych i ich aplikację do nowo powstających w Polsce kolei dużych prędkości jazdy. W artykule zaprezentowano wyniki badań numerycznych odkształcenia materiału w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej. Przedstawiono również ich weryfikację doświadczalną opartą na pomiarach twardości sposobem Brinella. Analiza MES przeprowadzona została przy wykorzystaniu rzeczywistych parametrów przemysłowego procesu ciągnienia przewodów jezdnych, uwzględniając sprężysto plastyczny model materiału wsadowego, oparty na rzeczywistej krzywej umocnienia miedzi ETP oraz przemysłową prędkość ciągnienia 80 mm/s. Słowa kluczowe: przewód jezdny, trolej, ciągnienie, miedź, MES NUMERICAL SIMULATION OF PLASTIC FLOW, DURING THE TROLLEY WIRE DRAWING PROCESS Trolley wires production technology is based on the drawing process. This kind of plastic working, allows to obtain a product with high dimensional accuracy and good mechanical properties. Transformation from symmetrical circular profile to asymmetrical trolley wire profile causes a relatively large strain and internal stress heterogeneity in the trolley wire crosssection. This heterogeneity takes effect in trolley wires mechanical and electrical properties diversification. Therefore the research works were taken to optimize the trolley wi[...]

Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego


  W artykule przedstawione zostały wyniki obliczeń numerycznych pełnego procesu ciągnienia (5 ciągów) przewodu jezdnego AC-150. Obliczenia prowadzone były dla dwóch rodzajów materiałów oczka ciągadła: węglika wolframu (TC) oraz polikrystalicznego diamentu syntetycznego (PCD). Analiza FEM pozwoliła na uzyskanie charakterystyk rozkładów temperatury występujących na powierzchni ciągnionego materiału. In this article research results of numerical analysis of AC-150 trolley wire drawing (full production cycle - 5 draws) were presented. Analysis was performed for two different die insert materials: tungsten carbide (TC) and polycrystalline diamond (PCD). FEM simulation allowed to obtain temperature distribution characteristics for drawn wire surface. Słowa kluczowe: MES, ciągnienie, przewód jezdny AC-150, kolej. Key words: FEM, drawing, AC-150 trolley wire, railway.Wprowadzenie. Przewody jezdne produkuje się na świecie przy wykorzystaniu metody ciągnienia lub walcowania. Obie metody pozwalają na otrzymanie przewodów trolejowych o wysokich własnościach wytrzymałościowych i określonej tolerancji wymiarowej. Przekształcenie materiału wsadowego, o kołowym przekroju poprzecznym, na profil przewodu trolejowego skutkuje wysokimi siłami ciągnienia oraz wysoką temperaturą materiału. Rozkład temperatury dla przykładowego procesu ciąg[...]

 Strona 1  Następna strona »