Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JACEK GRAMS"

Zastosowanie spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu do badania powierzchni pyłów powstających w procesach spalania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań próbek popiołu rusztowego pochodzącego ze spalarni odpadów medycznych oraz żużla i popiołu lotnego z kotłowni szpitalnej położonych w jednym z miast Centralnej Polski, wykonanych przy użyciu spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu. Widma mas jonów wtórnych pozwoliły na porównanie składu chemicznego analizowanych materiałów. Ponadto dzięki wykonaniu obrazów rozkładu jonów wtórnych możliwa była obserwacja rozmieszczenia poszczególnych substancji na powierzchni badanych próbek. Samples from the waste incineration plant contained mainly K, Ca, Mn, Co, Cu, Zn and Cl but also some amts. of As and Cd, while samples from the boiler plant contained mainly Li, Al, Si and Ni and also P and S on their surface. The fly ash from boiler pla[...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do badań depozytu węglowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykłady zastosowania metod temperaturowych do badań depozytu węglowego powstającego na powierzchni katalizatorów typu metal/nośnik. Wykorzystanie temperaturowo programowanego utlenienia (TPO) oraz temperaturowo programowanej reakcji powierzchniowej (TPSR) umożliwiło uzyskanie informacji dotyczących struktury, lokalizacji i reaktywności powstających indywiduów węglowych. Por[...]

Badania depozytu węglowego powstającego na katalizatorach typu Co/nośnik z wykorzystaniem technik temperaturowo programowanych

Czytaj za darmo! »

Za pomocą technik temperaturowo programowanego utleniania TPO (temperature-programmed oxidation) i uwodornienia TPSH (temperature-programmed surface hydrogenation) oraz metodą analizy ilościowej zbadano wpływ nośników na ilość i reaktywność depozytu węglowego powstającego na katalizatorach Co/Al2O3, Co/SiO2 i Co/ ZrO2 w reakcji krakingu acetylenu. Stwierdzono, że ilość depozytu węglowego o[...]

Wpływ rodzaju nośnika i warunków preparatyki na redukowalność katalizatorów kobaltowych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystując technikę temperaturowo programowanej redukcji (TPR) scharakteryzowano fazy katalizatorów kobaltowych naniesionych na Al2O3, SiO2 oraz ZrO2. Stwierdzono, że silne oddziaływania metal-nośnik występują jedynie w przypadku układów Co/Al2O3 oraz Co/SiO2, a skład faz znajdujących się na powierzchni tych katalizatorów zależy od temperatury kalcynacji. To prepare 2, 4, 10 and 15% Co [...]

Zawęglanie katalizatorów podczas katalitycznych procesów przemysłowych.Zapobieganie dezaktywacji i usuwanie depozytów.

Czytaj za darmo! »

Powstawanie depozytów węglowych na powierzchni katalizatorów, towarzyszące reakcjom węglowodorów, ma istotne znaczenie dla przebiegu wielu procesów przemysłowych. W pracy przedstawiono informacje dotyczące mechanizmu powstawania depozytu, jego wpływu na dezaktywację katalizatora, a także sposoby zapobiegania dezaktywacji oraz metod} regeneracji katalizatorów. ezaktywacja katalizatorów, któr[...]

 Strona 1