Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA DYTKOWICZ"

Wykorzystanie powłok tlenkowych SiO2 oraz SiOxNy do zwiększenia odporności korozyjnej stopów magnezu


  W pracy przedstawiono zmiany odporności korozyjnej powłok SiO2 wytworzonych w procesie plazmowym PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition), z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz), pod wpływem wprowadzenia do ich objętości azotu. Badaniom poddane zostały dwa stopy magnezu AZ32 i AZ91. Na każdym ze stopów Mg wykonano powłokę SiO2 o grubości 1000 nm, oraz powłoki SiOxNy (tlenkoazotek) o grubościach 60 nm i 500 nm. Uzyskane wyniki zestawione zostały z próbkami referencyjnymi wymienionych stopów. Właściwości korozyjne badanych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. Uzyskane wyniki pokazują, że wprowadzenie azotu do objętości cienkiej warstwy plazmowo wytworzonej SiO2, czyli wytworzenie warstwy SiOxNy poprawia odporność korozyjną obu badanych stopów magnezu. Przy znacznie mniejszej grubości powłoki SiOxNy w stosunku do grubości powłoki tlenkowej SiO2 uzyskano zbliżone spadki gęstości prądu korozyjnego. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, procesie plazmowym, metody elektrochemiczne, stopy magnezu An application of oxide coatings SiO2 and SiOxNy to increase corrosion resistance of magnesium alloys In this work, the effect of nitrogen introduction into the bulk of SiO2 coatings produced in the radio frequency plasma PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) on the corrosion properties of magnesium alloys AZ32 and AZ91, has been reported. At each Mg alloys the SiO2 coating with thicknesses 1000 nm and the SiOxNy coatings with thicknesses 60 nm and 500 nm, was performed. Corrosion properties of investigated coatings was based on analysis of the voltammetric curves. The results show that the introduction of nitrogen into the bulk of plasma produced a thin layer of SiO2, which produce SiOxNy layer with thickness it improves the corrosion resistance of both studies Mg alloys. A similar decrease in corrosion current density was observed for SiOxNy fi lm thickness of 500 nm an[...]

Zastosowanie powłok tlenkowych typu SiO2 w celu zwiększenia odporności korozyjnej stopu magnezu AZ91


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 265 Ca. Przed nałożeniem powłok w procesie osadzania plazmowego powierzchnia każdej z próbek została zeszlifowana i wypolerowana, a następnie oczyszczona przy użyciu standardowej procedury mikroelektronicznej RCA (SC1 + SC2 + buforowy HF). Proces osadzania plazmowego wykonano metodą PECVD (Oxford Plasmalab 80 Plus) z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz). Warstwę SiO2 osadzono o grubości odpowiednio 12, 44 i 1100 nm. Wszystkie parametry wykonanych procesów osadzania plazmowego PECVD przedstawione zostały w tablicy 1. Grubość osadzonych warstw SiO2 zmierzona została za pomocą elipsometru jednofalowego (λ = 632,8 nm). Pomiary elipsometryczne przeprowadzane były bezpośrednio po procesach osadzania plazmowego PECVD. Otrzymane wyniki zamieszczone zostały w tablicy 1. Powlokę SiO2 również osadzono z zastosowaniem procesu chemicznego typu zol-żel zgodnie z procedurą [5]. W tym celu wypolerowane próbki wykonane ze stopu AZ91 poddano procesowi odtłuszczania w roztworze składającym się z Na3PO4·12H2O w ilości 10 g/l oraz 50 g/l NaOH w czasie 10 minut o temp 60oC. Zabieg ten również spowodował powstanie na powierzchni stopu warstwy tlenkowo- fosforanowej która obniżyła chemiczną reakty[...]

Wytwarzanie powłok SiO2 metodą PECVD na stopach magnezu w celu zwiększenia odporności korozyjnej


  276 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 stopów magnezu AZ31, AZ32 oraz AZ91. Na każdym ze stopów Mg wykonano powłoki SiO2 o różnych grubościach. Właściwości korozyjne badanych powłok określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych. 2. Opis eksperymentu Do eksperymentu przygotowane zostały cztery próbki dla każdego z poddanych badaniom stopów magnezu AZ31, AZ32 i AZ91. Przed procesem osadzania plazmowego powierzchnia każdej z próbek została zeszlifowana i wypolerowana, a następnie oczyszczona przy użyciu standardowej procedury mikroelektronicznej RCA (SC1+SC2+buforowy HF). Na próbkach oznaczonych numerami od 1 do 3 osadzono, na stanowisku plazmowym Oxford Plasmalab 80 Plus, metodą PECVD z wykorzystaniem plazmy wysokiej częstotliwości (13,56 MHz), warstwę SiO2 o grubości odpowiednio 12 nm, 22 nm i 44 nm. Wszystkie parametry wykonanych procesów osadzania plazmowego PECVD przedstawione zostały w tablicy 1. Grubość osadzonych warstw SiO2 zmierzona została za pomocą elipsometru jednofalowego (λ = 632,8 nm). Pomiary elipsometryczne przeprowadzane były bezpośrednio po procesach osadzania plazmowego PECVD. Otrzymane wyniki zamieszczone zostały w tabeli 1. Próbki oznaczone numerem 4 nie zostały zabezpieczone powłoką SiO2, [...]

Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań niszczenia korozyjnego elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika spalinowego pod wpływem działania płynu chłodzącego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu płynów niskokrzepnących dostępnych na polskim rynku. Charakterystykę produktów korozji przeprowadzona na podstawie badań makroskopowych elementów stanowiska badawczego symulującego pracę układu chłodzenia. Symulację pacy układu chłodzenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/C-40008/09 ze zmianą Az1:2000. Praca badawcza jest fragmentem projektu N R10 0017 06, którego celem jest opracowanie systemu badań i oceny części, podzespołów i płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania. Słowa kluczowe: płyn niskokrzepnący do układu chłodzenia, układ chłodzenia silników spalinowych, inhibitory korozji, kawitacja Corrosion degradation of structural components of cooling systems for internal combustion engines in an environment of coolant The preliminary results of corrosion degradation of structural elements of the internal combustion engine cooling under the infl uence of the coolant was compared in this article. The tests were carry out using the coolants available for purchase on the Polish market. The corrosion products were characterized by macroscopic elements of simulation station of the cooling system. Simulation of the cooling system was carry out in accordance with the requirements of PN-92/C-40008/09 with alteration Az1: 2000. The research work is a part of the project N R10 0017 06, witch aims to developing a system of testing and evaluation of components, subassemblies and fl uids used in vehicles for safety of their use. Keywords: liquid coolant to the engine cooling system, cooling system for internal combustion engines, corrosion inhibitors, cavitation ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników s[...]

Wpływ dodatku gliceryny do płynu niskokrzepnącego na odporność korozyjną stopu AK-64 stosowanego do konstrukcji elementów układów chłodzenia silników spalinowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopu aluminium AK64 w warunkach przenikania ciepła. W celu określenia wpływu dodatku gliceryny do płynu niskokrzepnącego na odporność korozyjną badanego stopu, badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym, wykorzystano roztwór glikolu monoetylenowego z wodą destylowaną w stosunku 1:1. Natomiast w drugim wariancie, badania przeprowadzono w roztworze glikolu monoetylenowego, gliceryny i wody destylowanej w stosunku 1:1:2. Badania przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ASTM D4340. Metodami mikroskopii skaningowej określono strukturę produktów korozji oraz ich skład chemiczny. Określono również zmianę masy badanego stopu podczas badań korozyjnych. Wykazano najlepszą odporność korozyjną stopu AK64 w roztworze glikolu monoetylenowego, gliceryny i wody destylowanej. Słowa kluczowe: gliceryna, stop aluminium AK 64, korozja w warunkach przenikania ciepła, płyn niskokrzepnący, SEM The impact of glycerol addition to the coolant on the corrosion behaviour of alloy AK-64 used for the construction of the cooling system of internal combustion engines The results of corrosion tests of AK64 aluminum alloy under heat-rejecting condition was compared in this article. In order to determine the effect of addition of glycerol to the coolant, on the corrosion resistance of alloy, tests were carried out in two variants. In the fi rst, the corrosion solution was glycol - distilled water. In the second variant, the tests were carried out in a solution of glycol, glycerol and distilled water in a 1:1:2 ratio. Tests was carried out in accordance with the requirements of ASTM D4340 standard. The corrosion products were characterized by scanning electron microscopy and energy-dispersive x-ray spectroscopy. The impact of glycerol addition was studied also by the investigation of mass changes upon the corrosion test. Authors proved the best corrosion resistance of AK64 alloy in the glycol-[...]

Odporność korozyjna niskotarciowych, nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti, MoS2(Ti,W) wytworzonych na stopie tytanu Ti6Al4V metodą rozpylania magnetronowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti oraz MoS2(Ti, W) otrzymywanych metodą rozpylania magnetronowego. Powłoki zostały wytworzone na stopie tytanu Ti-6Al-4V, utwardzonym dyfuzyjnie międzywęzłowymi atomami tlenu do twardości powierzchniowej ok. 33 HRC. Właściwości korozyjne badanych materiałów oszacowano na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych, które zarejestrowano w środowisku 0,5 M NaCl oraz w 0,5 M Na2SO4. W pracy również przedstawiono wyniki badań wykonanych techniką elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Określono średni współczynnik tarcia oraz współczynnik odporności na zużycie oraz klasę adhezji metodą Daimler- Benz. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, nanokompozyty, metody elektrochemiczne, właściwości tribologiczne, rozpylanie magnetronowe Corrosion resistance of low friction, nanocomposite Mos2Ti and MoS2(Ti, W) coatings deposited by magnetron sputtering method on Ti6Al4V alloy The paper presents the study of corrosion properties of nanocomposite coatings MoS2Ti and MoS2(Ti, W) produced by magnetron sputtering method on titanium alloy Ti6Al4V. Corrosion resistances of the coatings were performed by means of voltametric measurements (polarization curves) carried out in the sodium sulfate and sodium chlorate solutions. Surfaces of the coatings were characterized using scanning electron microscopy (SEM). The paper presents the results of tribological tests. Average coeffi cient of friction and wear resistance were determined. Class of adhesion by Daimler-Benz method were identifi ed. Keywords: corrosion resistance, nanocomposite, electrochemical methods, tribological tests, magnetron sputtering XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Metody osadzania magnetronowego umożliwiają wytwarzanie kompozytowych nanopowłok na różnorodnych materiach takich jak stale oraz stopy metali lekkich [1, [...]

 Strona 1