Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Henryk MADURA"

Z półki księgarskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Bogusław Więcek, Krzysztof Pacholski, Robert Olbrycht, Robert Strąkowski, Marcin Kałuża, Mariusz Borecki, Wacław Wittchen TERMOGRAFIA I SPEKTROMETRIA W PODCZERWIENI. ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ISBN 978-83-01-19187-0, 348 stron, cena 89 zł.Termowizja (termografia) to dziedzina techniki zajmująca się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją niewidzialnego promieniowania podczerwonego emitowanego (lub odbitego) przez obiekty, przy czym otrzymany obraz (kolorowy lub czarno- biały) jest odwzorowaniem rozkładów temperatury na powierzchni obserwowanego (rejestrowanego) obiektu. Obraz ten jest nazywany [...]

Termowizyjne kamery obserwacyjne - budowa, zastosowania i krajowe możliwości realizacji DOI:10.12915/pe.2014.09.02

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe zespoły obserwacyjnych kamer termowizyjnych z chłodzonymi i niechłodzonymi matrycami detektorów podczerwieni oraz podano przykłady zastosowań tych kamer. Opisano parametry najnowszych zespołów matrycowych detektorów podczerwieni oraz zaprezentowano budowę obiektywów i zespołów elektronicznego przetwarzania danych kamery. Oszacowano krajowe możliwości seryjnej produkcji obserwacyjnych kamer termowizyjnych. Opisano i scharakteryzowano posiadaną w kraju bazę technologiczną. Abstract. The article discuses essential modules of observation thermal cameras with cooled and uncooled focal plane arrays. In the article a brief description of the state of the art detector arrays parameters is present. There is also a description of optical system design and principal tasks of image processing units in thermal cameras. The article also describes characteristics of national technological infrastructure. (Observation thermovision cameras - construction, application and national implementation capabilities). Słowa kluczowe: termowizja, obserwacyjne kamery termowizyjne, systemy ochrony, technologie termowizyjne. Keywords: thermovision, survilance systems, remote detection, thermovision technology. doi:10.12915/pe.2014.09.02 Wstęp Kamera termowizyjna działa na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny a następnie na obraz oglądany na monitorze. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej Kamera składa się z układu optycznego (obiektywu), detektora promieniowania podczerwonego (przy czym może to być detektor pojedynczy, linijka lub matryca detektorów wraz z układem chłodzenia), elektronicznego toru wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji. Zależnie od spektralnego za[...]

Metoda wyznaczania czułości mikrobolometrycznych detektorów podczerwieni z zastosowaniem wymiennych


  Współczesne kamery termowizyjne służą do zobrazowania rozkładu promieniowania podczerwonego na obserwowanej scenie [1-4] i wyposażone są w matrycowe detektory podczerwieni. Zastosowanie matryc detektorów umożliwia wyeliminowanie skomplikowanego skanującego układu mechaniczno-optycznego. Powstały obraz termowizyjny uzyskany tą techniką ma rozdzielczość termiczną równą, bądź niewiele mniejszą od rozdzielczości zastosowanej matrycy. Detektory promieniowania podczerwonego w matrycy zwracają informację w postaci sygnału elektrycznego (napięcia) proporcjonalnego do strumienia promieniowania padającego na ich powierzchnię [1, 5]. Jednym z najistotniejszych parametrów detektorów podczerwieni jest ich czułość napięciowa na strumień padającego na nie promieniowania podczerwonego [6, 7]. Wyznaczanie czułości detektorów w matrycy jest istotnym etapem w projektowaniu oraz produkcji kamer termowizyjnych, gdyż determinuje parametry układów elektronicznych do konwersji i przetwarzania sygnału z matrycy [7-9]. Metoda wyznaczania czułości jest niezbędna na przykład do przeprowadzenia procedury NUC [10], czyli procedury korekcji niejednorodności odpowiedzi detektorów w matrycy. W artykule opisano opracowaną metodę wyznaczania czułości detektorów, którą zastosowano do badania parametrów mikrobolometrycznych detektorów podczerwieni firmy ULIS (Francja) [11]. Matrycowe detektory mikrobolometryczne są obecnie coraz częściej stosowane ze względu na stosunkowo niski koszt produkcji, przy zachowaniu wystarczająco dobrych parametrów do większości zastosowań. Działanie detektora bolometrycznego polega na przemianie energii promieniowania podczerwonego padającego na absorber w ciepło, które z kolei powoduje zmianę rezystancji materiału użytego do budowy bolometru. Odpowiedni układ ROIC (ReadOut Integrated Circuit) odczytuje zmianę rezystancji detektora i generuje na wyjściu odpowiadający jej sygnał napięciowy [12, 13]. W kamerze na detektor matrycowy sk[...]

Algorytm syntezy obrazu termowizyjnego z obrazem z kamery wideo

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano algorytm dopasowania dwóch obrazów przedstawiających tę samą scenę, rejestrowaną jednocześnie w zakresie podczerwieni i zakresie widzialnym. Dopasowanie obrazów wykonywane jest na podstawie detekcji poruszających się obiektów. Prezentowany algorytm syntezy obrazów cechuje się małą złożonością obliczeniową i względnie krótkim czasem realizacji. Dzięki temu opracowana metoda może być z powodzeniem stosowana w urządzeniach przenośnych do syntezy sekwencji obrazów. Abstract. In this paper we propose an image registration algorithm. Proposed algorithm allows for aligning two images of the same scene captured simultaneously by sensors operating in different wavebands (Infrared and Vision). The transformation coefficients for aligning images are calculated on basis on moving objects in both images. Presented method is characterized by low computational complexity and short time of calculation. (Infrared and visible image registration algorithm). Słowa kluczowe: synteza obrazów, termowizja, przekształcenia geometryczne obrazu. Keywords: image registration, infrared, image aligning. Wstęp Synteza obrazów jest procesem przestrzennego dopasowania dwóch lub więcej obrazów tej samej sceny [1]. Synteza (dopasowanie) obrazów stosowana jest w systemach wieloczujnikowych w celu dopasowania obrazów rejestrowanych pod różnym kątem lub w różnych zakresach widmowych. Takie działanie pozwala na uzyskanie pełniejszej informacji o obserwowanej scenie. Przykładem stosowania syntezy obrazów są między innymi systemy medyczne (wspomaganie zabiegów, zobrazowanie narządów w kilku widmach lub pod różnym kątem obserwacji) i systemy militarne [11, 12] (np. systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznawcze). W artykule prezentowana jest metoda syntezy obrazu rejestrowanego w zakresie widzialnym z obrazem rejestrowanym w zakresie podczerwieni. W tym przypadku informacja z obrazu dziennego tj. kształt i barwa obiektów, uzupełniana jest o rozkład te[...]

Stanowisko do pomiaru jasności monitora z wyświetlaczem OLED DOI:10.12915/pe.2014.09.16

Czytaj za darmo! »

W wielu urządzeniach np. kamerach wideo, obraz jest wyświetlany na miniaturowym monitorze, o ściśle zdefiniowanym zakresie regulacji jasności. Wymaga to kontroli czy wyświetlacz umożliwia regulację jasności obrazu w wymaganym zakresie. W artykule omówiono budowę stanowiska pomiarowego i metodę pomiaru jasności obrazu miniaturowych monitorów z wyświetlaczem OLED, które jest używane na etapie produkcji oraz badań zakładowych monitorów w PCO S.A. w Warszawie. Abstract. In many imaging devices like cameras, the image is displayed in miniature monitor with capability of brightness regulation in a well-defined range. This brings the need to measure and control the brightness regulation range of such a device. The article discusses the construction of a measurement stand and method for measuring the brightness of miniature monitors with OLED displays. Elaborated laboratory setup is used in development and production process of displays in PCO S.A. (Luminance measurement test bench for miniature monitor with OLED display). Słowa kluczowe: monitor, wyświetlacz, OLED, jasność, luminancja. Keywords: monitor, display, OLED, brightness. doi:10.12915/pe.2014.09.16 Wstęp W wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak kamera wideo, kamera termowizyjna, celownik elektroniczny, lornetka obserwacyjno-pomiarowa, niezbędne jest wyświetlanie obrazu za pomocą miniaturowych monitorów. Urządzenia te są najczęściej przenośne i są zasilane z baterii. Jednocześnie w zastosowaniach jak np. w systemach policyjnych, w systemie ochrony, w wojsku, straży pożarnej, urządzenia takie muszą działać w szerokim zakresie temperatury począwszy od temperatury poniżej -30°C do temperatury ponad 60°C. W miniaturowych monitorach stosuje się moduły LCD (ang. Liquid Crystal Display) i OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode). Jednak wyświetlacze LCD charakteryzują się wieloma niekorzystnymi właściwościami dla urządzeń przenośnych działających w szerokim zakresie temperatury[...]

Analysis possibility of detection hidden object based on hyperspectral and multispectral data DOI:10.12915/pe.2014.09.12

Czytaj za darmo! »

Risks to the safety of public zones (generally available for people) are related mainly to the presence of hidden dangerous objects (such as knives, guns, etc.) and their usage. Modern system for the monitoring of such zones attempt to detect dangerous tools using multispectral cameras working in different spectral ranges: the visible radiation, near, medium and long range infrared and recently also in terahertz range. In order to develop methods and algorithms to detect hidden objects it is necessary to determine the thermal signatures of such objects of interest. Cameras used for measurements were working in spectral range 0.7-12.5 [mikro]m. An infrared imaging Fourier transform spectroradiometer was also used, working in spectral range 7.7-11.7 μm. Analysis of registered thermograms and hyperspectral datacubes has yielded the thermal signatures for: two types of guns, two types of knives and home-made explosive bombs. The determined thermal signatures will be used in the development of method and algorithms of image analysis implemented in proposed monitoring systems. Streszczenie. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w strefach publicznych (ogólnie dostępnych dla ludzi) są przede wszystkim związane z wykryciem ukrytych niebezpiecznych obiektów (takich jak noże, pistolety, itp.) oraz ich użyciem. Nowoczesne systemy monitorowania tych stref posiadające wielowidmowe kamery, pracujące w różnych zakresach spektralnych: promieniowaniu widzialnym, krótkim, średnim i dalekim zakresie podczerwieni i ostatnio również w falach terahercowych pozwalają na wykrywanie niebezpiecznych narzędzi. W celu opracowania metod i algorytmów, które umożliwiają wykrywanie ukrytych niebezpiecznych obiektów konieczne jest określenie parametrów sygnatur takich obiektów. Podczas pomiarów zastosowano pomiarowe kamery pracujące w zakresie spektralnym 0,7-12,5 [mikro]m oraz dodatkowo obrazowy Fourierowski spektroradiometr podczerwieni, pracujący w zakresie spektraln[...]

 Strona 1