Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Albert GAWRON"

Metody stabilizacji napięcia wyjściowego w prądnicach z magnesami trwałymi DOI:10.12915/pe.2014.12.76

Czytaj za darmo! »

Prądnice wzbudzane magnesami trwałymi mają prostą budowę i najwyższą sprawność ze wszystkich maszyn elektrycznych. Zalety te zadecydowały o szerokim ich zastosowanie w szeregu aplikacjach, głównie w odnawialnych źródłach energii, np. elektrownie wiatrowe. Wadą tych prądnic jest brak regulacji napięcia, co dyskredytuje je do zastosowań na szeroką skalę energetyczną, gdyż nie ma możliwości regulacji współczynnika mocy cosφ. W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd konstrukcji prądnic z magnesami trwałymi oraz podstawowe zagadnienia teoretyczne prądnic z magnesami trwałymi. W dalszej części publikacji zaprezentowano szereg sposobów umożliwiających regulację napięcia wyjściowego w prądnicy. Wg autora, najkorzystniejszym rozwiązaniem stabilizacji napięcia wyjściowego w tego typu maszynach jest rozwiązanie prądnicy hybrydowej. Ponieważ już na etapie projektowym można tak konstruować prądnicę, aby jej zakres regulacji wzbudzenia ograniczyć do potrzeb danej aplikacji. Abstract. Generators excited with permanent magnets are characterized by simple construction and highest efficiency of all electric machines. These features have determined their wide use in different appliances such as renewable energy sources, e.g. wind power plants. The drawback of these generators is due to the fact that it is not possible to control the output voltage; this prevents their extensive use in power engineering, since power coefficient cosφ is unmanageable. A summarised review of PM generators' designs is presented in the paper as well as basic theoretical issues of these generators. Next, different ways of making it possible to control the output voltage in these machines have been shown. In author's opinion, the most advantageous method of stabilising output voltage in such machines is to use a hybrid-type generator. At the design stage, the PM generator may be constructed so that the excitation control range should be limited in accordance with the dem[...]

Nowa generacja urządzeń pokładowych, zwiększających przeżywalność wojskowych pojazdów lądowych

Czytaj za darmo! »

Przeżywalność pojazdów lądowych na polu walki może zostać zwiększona zarówno poprzez wzmocnienie pancerza z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, a także w sposób pośredni poprzez utrudnienie wykrywalności pojazdu (zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenia emisji ciepła i hałasu), poprawę jego dynamiki, zwiększenie niezawodności oraz ergonomii i komfortu obsługi przez załogę, co jest celem projektu. W artykule przedstawiono wyniki projektu rozwojowego, którego celem było uzyskanie zwiększonej przeżywalności pojazdów lądowych na polu walki. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych “KOMEL" oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A., WASKO S.A. i Politechnikę Śląską. Abstract. The survival of land vehicles on the battlefield can be increased either by enhancing the armour plates, using new materials and technologies, as well as indirectly by lessening the vehicle detection (reduction of electromagnetic radiation, heat emissions and noise), improving its dynamics, increasing the reliability and ergonomics, and ease of use by the crew, which is the aim of the project. The article presents the results of a development project, whose aim was to obtain increased survival of land vehicles on the battlefield. The project was implemented in the Consortium: Research and Development Center of Electric Machines "KOMEL" and Mechanical Works "BUMAR ŁABĘDY" S.A., "WASKO" S.A. and the Silesian University of Technology.(A new generation of on-board devices, increasing the survivability of military land vehicles). Słowa kluczowe: urządzenia pokładowe pojazdów opancerzonych, przeżywalność pojazdów lądowych, ochrona i przetrwanie na polu walki, czołg, EMC (kompatybilność elektromagnetyczna), silnik bezszczotkowy, silnik elektryczny, emisja hałasu, emisja cieplna,. Keywords: on-board equipment of armored vehicles, the survival of land vehicles, protection and survival on the [...]

Experimental Validation of Hybrid Excited Permanent Magnet Synchronous Generator

Czytaj za darmo! »

Prądnice wzbudzane magnesami trwałymi mają prostą budowę i najwyższą sprawnością ze wszystkich maszyn elektrycznych. Te zalety zadecydowały o szerokim ich zastosowanie np. w elektrowniach wiatrowych małej mocy. Wadą tych prądnic jest bark regulacji napięcia, co dyskredytuje je do zastosowań na skalę energetyczną, gdyż nie ma możliwości regulacji współczynnika mocy cosφ. W artykule przedstawiono wyniki badań modelu prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi o mocy 5.5 kW z podwójnym wzbudzeniem: magnesami trwałymi i elektromagnetycznym. Wyniki potwierdzają, że prądnica ze wzbudzeniem hybrydowym ma wysoką sprawność i ma pełne właściwości regulacyjne (Weryfikacja doświadczalna prądnicy z magnesami trwałymi ze wzbudzeniem hybrydowym). Abstract. Permanent magnet (PM) excited generators are characterised by simple design and highest efficiency of all electric machines. The greatest drawback of these generators is lack of voltage control. It disqualifies this type of generator for large-scale usage in power engineering industry. The paper presents investigating results of a model of PM synchronous generator rated at 5.5 kW, with double excitation: one made with permanent magnets, the other electromagnetic. Słowa kluczowe: prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi, generator synchroniczny, prądnice ze wzbudzeniem hybrydowym. Keywords: AC generator, permanent magnets generator, hybrid synchronous generator, electromagnetic excitation. Introduction Comparison of electric machines with PM excitation to other electric machines shows that they are characterized by [1, 2, 4, 7]:  highest efficiency,  highest power density (power per volume ratio). The simplest design is the PM generator with magnets surface-mounted on the rotor. This type of generator is widely used mostly in wind power plants [5]. The construction has proved itself to be reliable and is more and more commonly used. However, this particular design, i.e. ro[...]

Action of The Static Magnetic Fields on The Antioxidant Activity in The Fibroblasts' Culture

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę działania antyoksydacyjnego stałego pola magnetycznego (SMF) w hodowli fibroblastów. Do badań użyto komór testowych z indukcją 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, które wcześniej zaprezentowano na międzynarodowej konferencji BEMS w Halifax w 2011 roku. Oceniono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD, EC.1.15.1.1), peroksydazy glutationowej (GPx, EC. 1.11.1.9), reduktazy glutationowej (GR, EC. 1.5.4.2), całkowity potencjał antyoksydacyjny i stężenie dialdehydu malonowego, jako wskaźnika szybkości peroksydacji lipidów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w aktywności enzymów, całkowitego potencjał antyoksydacyjnego oraz stężenia dialdehydu malonowego. Podczas całego eksperymentu mierzono jednorodność stałego pola magnetycznego na badanej powierzchni wszystkich komór i nie stwierdzono różnic. Uzyskane z badań dane wskazują, że stałe pole magnetyczne o powyższych parametrach nie mają szkodliwego wpływu na procesy odnowy tkanek (Działanie stałego pola magnetycznego na aktywność hodowli fibroblastów). Abstract. Our goal was to evaluate the antioxidant activity of the static magnetic field (SMF) in the fibroblasts’ culture. We used the test chambers with the induction 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, previously presented in BEMS Meeting in Halifax. We evaluate the activity of superoxide dismutase (SOD, EC.1.15.1.1), glutathione peroxidase (GPx, EC. 1.11.1.9), glutathione reductase (GR, EC. 1.5.4.2), total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration, as an indicator of lipid peroxidation rate. No statistically significant differences in the enzymes activity, total antioxidant potential and malone dialdehyde concentration were revealed. During the experiment the homogeneity of SMF in all chambers was measured, no differences were detected. Our data suggest that SMF in above parameters have no harmful influence on the regenerating tissues. Słowa kluczowe: stałe pole magnetyczne, komora badawcza[...]

 Strona 1