Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Staszewski"

Zarysowanie belek żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych


  Badania nad efektywnościąwzmocnieniamateriałami kompozytowymi CFRP belek żelbetowych na zginanie są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych [1, 2, 3]. Prace koncentrują się głównie na stanach granicznych nośności, natomiast w mniejszym stopniu odnoszą się do stanów granicznych użytkowalności konstrukcji. Badania przeprowadzone w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej [4, 5, 6] wskazują, że przekroczenie wartości granicznej szerokości rozwarcia rys prostopadłych do osi elementu występuje przy obciążeniu znacznie mniejszym niż obciążenie niszczące wzmocnione belki żelbetowe.Wynika stąd konieczność przyjęcia takiego sposobu prognozowania szerokości rys i ich rozstawu, aby z dużą dokładnością określić ich wartości. W artykule przedstawiono sposób obliczania szerokości i rozstawu rys wg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Obliczenia statyczne i projektowanie, który zweryfikowano doświadczalnie, wykorzystując wyniki badań własnych [4, 6] i innych autorów [2, 7, 8]. Zachowano oryginalne oznaczenia elementów, tj. BF-2 ÷ BF-9 wg [2], W-I i W-II wg [5], SA6÷SD6 wg [7], B2 ÷ B10 wg [8]. Zbadano dwanaście belek żelbetowych o przekroju 120 × 220 i długości 3300mm, w tym sześć wzmocnionych taśmami CFRP i sześć bez wzmocnienia (belki kontrolne). Trzy belki wzmocniono taśmami o przekroju 1,2 × 50 mm (belki W-I) i 1,2 × 80 mm (belki W-II). Opis elementówpróbnych, badaniamateriałów użytych do ich wykonania orazmetodykę badań zawierają publikacje [4, 5]. Wpływ wzmocnienia taśmami CFRP belek żelbetowych na wartość momentu rysującego Wpływwzmocnienia taśmami CFRPbelek żelbetowych nawartośćmomentu rysującego określono, analizując własne wyniki badań [5, 4] oraz dostępne w literaturze [2, 7].Wszystkie belki żelbetowe objęte badaniami własnymi, niezależnie od stopnia zewnętrznego wzmocnienia taśmami CFRP, zarysowały się przy zbliżonej wartości obciążenia [5, 6]. War[...]

Wpływ wykorzystania technologii modelowania informacji o budynku na jego trwałość DOI:10.15199/33.2016.11.46


  Wartykule dokonano oceny wykorzystania technologii modelowania informacji o budynku na trwałość konstrukcji betonowych.Omówiono ideeBIM, przedstawiono podstawowe informacje na temat tej technologii. Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy czynnikami wpływającymi na trwałość obiektu budowlanego a korzyściami z technologii BIM. Uzyskane rezultaty odniesiono do doświadczeń praktycznych zdobytych na etapie przygotowywania wybranych projektów. Słowa kluczowe: BIM, trwałość konstrukcji, konstrukcje betonowe, projektowanie, projekt.Proces projektowywymagawymiany danych pomiędzy specjalistamiwielu branż, przedewszystkimarchitektem, konstruktorem, projektantem instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologiem oraz kosztorysantem. Mogą w nim uczestniczyć również inni specjaliściwzależności od stopnia złożoności i skomplikowania projektu [1, 6].Wpolskiej praktyce liderem projektu na ogół jest architekt, który przygotowuje koncepcję budynku, a następnie przekazuje ją osobom współpracującym przy realizacji projektu. Rolą architekta jest zebranie wszystkich informacji i skoordynowanie projektu.Zadanie to jest niezmiernie trudnewprzypadku posługiwania się dokumentacją dwuwymiarową (2D) czę[...]

Badania doświadczalne i numeryczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP

Czytaj za darmo! »

Problem wzmocnień i napraw konstrukcji z betonu nabiera coraz większego znaczenia ze względu na wiek budowli i stale zwiększającą się agresywność chemiczną środowiska zewnętrznego. Obniżenie nośności konstrukcji następuje w wyniku długotrwałej jej eksploatacji w niekorzystnych warunkach bądź uszkodzeń losowych. Przekroczenie stanu granicznego nośności może być również następstwemzwiększenia obciążeń użytkowych, błędów popełnionych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektu. Efektywność wzmacniania konstrukcji z betonu taśmami kompozytowymi jest badana w wielu ośrodkach naukowych. Dużo uwagi poświęca się analizie nośności zginanych elementów żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP.Analizowane są stany graniczne użytkowalności: ugięć i zarysowania. Własne, wstępne ba[...]

Praktyczne aspekty wykorzystania BIM w projektowaniu konstrukcji żelbetowych DOI:10.15199/33.2017.05.23


  Wartykule przedstawiono ideę modelowania informacji o obiekcie budowlanym w ujęciu "open BIM". Dokonano oceny wpływu wykorzystania technologii BIM na proces projektowania konstrukcji żelbetowych. Wskazano główne zalety modelowania BIM na poszczególnych etapach projektu. Oceny dokonano, bazując na doświadczeniach własnych zdobytych przy sporządzaniu wybranych projektów w technologii monolitycznej żelbetowej. Słowa kluczowe:BIM, konstrukcje żelbetowe, projekt, format IFC.Współczesne projektowanie obiektu budowlanego wymaga wymiany informacji pomiędzy specjalistamiwielu branż [2, 4]. W procesie projektowym uczestniczą przede wszystkim architekt, konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, elektrycznych, technolog oraz kosztorysant. W przypadku projektowania obiektów o złożonej funkcji w proces włączani są również specjaliści innych branż. Idea modelowania informacji o obiekcie budowlanym (BIM) Koordynacjamultidyscyplinarnego projektu budowlanego, to ciągły proces, począwszy od etapu wstępnej koncepcji architektonicznej do powstania projektu wykonawczego. Poprawne skoordynowanie dokumentacji projektowej obiektu o dużej złożoności wymaga przetworzenia bardzo wielu informacji pochodzących od projektantów branżowych. Tradycyjna dokumentacja projektowa przygotowana w postaci dwuwymiarowych rysunków (2D[...]

Zależność modułu sprężystości drobnokruszywowego fibrokompozytu od zawartości włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.05.36


  W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną przez ACI 318-11funkcją, sformułowaną dla betonów wysokiej wytrzymałości. Słowa kluczowe: moduł sprężystości, fibrokompozyt drobnokruszywowy, włókna stalowe.Beton jest powszechnie stosowany m.in. dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie, dużej sztywności, trwałości, możliwości wykonywania elementów o różnorodnym kształcie, ogólnej dostępności i stosunkowo niewielkimkosztomprodukcji. Jest jednak kruchy, a jego zniszczenie następuje przy niewielkich wartościach odkształcenia przy rozciąganiu. Jednymze sposobów polepszenia właściwości betonu jest stosowanie dodatku w postaci włókien, które znacznie zwiększają wytrzymałość na rozciąganie, w mniejszym stopniu na ściskanie, poprawiają odporność na ścieranie, a przede wszystkim ograniczają powstawanie i propagację rys. Nie ma jednak jednoznacznej opinii co do wpływu zawartości włókien na moduł sprężystości przy ściskaniu (Ec). Wskazuje się zarówno na zwiększeniewartościmodułu Ec wraz ze zwiększeniem zawartości włókien [9], jak i na obn[...]

Zastosowanie stereoskopowego systemu pomiarowego do badań elementów i modeli konstrukcji DOI:10.15199/33.2017.05.38


  Stereoskopowe systemy pomiarowe, bazujące na optycznej cyfrowej korelacji obrazu, są przeznaczone do bezdotykowych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów lub powierzchni analizowanych elementów. Zmiana przemieszczeń realizowana jest najczęściej przez przyrost obciążenia zewnętrznego. Wartykule przedstawiono przykłady wykorzystania systemu Aramis do analizy przemieszczeń, odkształceń oraz lokalizowania i obserwacji zarysowania wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Zaprezentowane wyniki badań stanowią fragmenty różnych programów badawczych realizowanych w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej. Słowa kluczowe: systemy optyczne, cyfrowa korelacja obrazu, Aramis.Pomiar przemieszczeń i odkształceń elementów badawczych może odbywać się w sposób tradycyjny przy użyciu czujników zegarowych, elektronicznych, np. indukcyjnych oraz tensometrówelektrooporowych. Obecnie coraz częściej stosowane są tzw. metody optyczne, takie jak: elastooptyczna, mory, plamkowej i siatkowej interferometrii hologra[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO NA WŁASNOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było wytworzenie techniką natryskiwania plazmowego materiałów kompozytowych na osnowie srebra, pokrytych warstwą spoiwa typu Cu-Ag-P, przeznaczonych do zastosowań głównie w układach elektronicznych i w elektrotechnice. Kompozyty takie najczęściej wytwarzane są techniką klasycznej metalurgii proszków lub poprzez platerowanie mechaniczne i zwykle wymagają zastosowania pośredniej warstwy srebra. Zastosowanie techniki plazmowej w odniesieniu do tych materiałów jest rozwiązaniem innowacyjnym. Natryskiwanie plazmowe jest obecnie szeroko stosowane głównie w przemyśle lotniczym, kosmicznym, zbrojeniowym, motoryzacji, do nakładania warstw metalicznych i ceramicznych na elementy konstrukcyjne pracujące w ekstremalnych warunkach obciążeń mechanicznych i temperaturowych. Zaletą proce[...]

WYTWARZANIE MATERIAŁÓW TERMOELEKTRYCZNYCH NA OSNOWIE ZWIĄZKU Bi2Te3 TECHNIKĄ SPIEKANIA PLAZMOWEGO


  Analizowano możliwość otrzymywania związków międzymetalicznych Bi2Te3, Bi0,4Sb1,6Te3 i Bi2Te2,95Se0,05 za pomocą metody łączącej mechaniczną syntezę i iskrowe spiekanie plazmowe. Stwierdzono, że już samo mechaniczne stopowanie umożliwia otrzymanie związków Bi2Te3 i Bi2Te2,95Se0,05 w czystej postaci. W stopie o składzie Bi0,4Sb1,6Te3 dopiero spiekanie plazmowe powoduje pełne przereagowanie stopowanych metali. Konsolidacja otrzymanych proszków, metodą spiekania plazmowego w określonych warunkach, umożliwia zachowanie ich struktury nanokrystalicznej, uzyskanej podczas mechanicznego stopowania. Słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, związek Bi2Te3, stopowanie mechaniczne, spiekanie plazmowe, analiza rentgenowska Dr Adriana Wrona, dr Mariusz Staszewski, dr inż. Jacek Mazur, dr Małgorzata Kamińska, mgr inż. Marcin Lis, mgr inż. Małgorzata Osadnik, mgr Katarzyna Bilewska — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 765 MANUFACTURING OF THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON Bi2Te3 COMPOUND BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD A possibility of synthesis of Bi2Te3, Bi0.4Sb1.6Te3 and Bi2Te2.95Se0.05 intermetallic compounds through a method that combines mechanical alloying with spark plasma sintering was analyzed. It has been found that mechanical alloying already enables obtaining pure Bi2Te3 and Bi2Te2.95Se0.05 compounds. However, for Bi0.4Sb1.6Te3 alloy spark plasma sintering is necessary to complete reaction between mechanically alloyed metals. Additionally consolidation of mechanically alloyed powders under specific conditions using spark plasma sintering preserves their nanocrystalline structure obtained during mechanical alloying. Keywords: thermoelectric materials, Bi2Te3 compound, mechanical alloying, spark plasma sintering, X‐ray analysis Wstęp Związek międzymetaliczny Bi2Te3 oraz związki należące do układów pseudopodwójnych Bi2Te3‐Sb2Te3 i Bi2Te3‐Bi2Se3 odznaczają się dobrymi własnościami termoelektrycznymi, szczególni[...]

MATERIAŁY PIEZOELEKTRYCZNE WYTWARZANE W INSTYTUCIE METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH DOI:10.15199/67.2015.3.5


  Opracowano procedury wytwarzania materiałów piezoelektrycznych przeznaczone do zastosowania w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach opierając się na posiadanej bazie sprzętowej. Otrzymane materiały to seria spieków na osnowie perowskitu Pb(Zr,Ti)O3 (PZT), które po naniesieniu elektrod i spolaryzowaniu przetestowano w charakterze transformatorów w elektronicznym układzie pomiarowym. Stwierdzono, że materiały wykonane według proponowanych procedur cechują się zarówno właściwymi parametrami strukturalnymi i fizycznymi, jak też dobrymi właściwościami użytkowymi, w tym wysoką sprawnością. Mogą one zatem służyć do wytwarzania urządzeń elektronicznych, takich jak transformatory, przetwornice elektryczne, rezonatory itp. Słowa kluczowe: ceramiki piezoelektryczne; spiekanie; dyfrakcja rentgenowska; mikroanaliza rentgenowska; właściwości elektryczne; właściwości dielektryczne PIEZOELECTRIC MATERIALS MANUFACTURED IN INSTITUTE OF NON-FERROUS METALS IN GLIWICE Procedures for manufacturing of piezoelectric materials, applicable in the Institute of Non-ferrous Metals in Gliwice with the use of installed equipment, are elaborated. Manufactured materials are the series of sinters based on Pb(Zr,Ti)O3 perovskite (PZT), which after application of electrodes and after polarization are tested as transformers in the electronic measuring system. It has been found that the materials made according to the proposed procedures, have the appropriate structural and physical parameters as well as good utility properties, including their high efficiency. Therefore, they may be used for production of electronic devices such as transformers, electric converters, resonators etc. Keywords: piezoelectric ceramics; sintering; X-ray diffraction; X-ray microanalysis; electrical properties; dielectric properties Rozwój zastosowań materiałów piezoelektrycznych Zjawisko piezoelektryczności odkryli w 1880 r. Pierre i Jacques Curie. Badając właściwości kryształów, m.in. kwar[...]

KOMPOZYTOWY MATERIAŁ STYKOWY NA BAZIE SREBRA Z DODATKIEM AZOTKU CHROMU PRZEZNACZONY NA STYKI ELEKTRYCZNE DOI:10.15199/67.2015.8.2


  W artykule przedstawiono badania elektroerozyjne dwóch kompozytów Ag(Cr2N)10 i AgNi10 na przykładzie nakładek stykowych wykonanych klasyczną metodą metalurgii proszków na drodze prasowania i spiekania. Wykonano pomiary ubytku masy oraz rezystancji zestykowej każdego z kompozytów na poszczególnych etapach ich pracy po 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 i 50 000 łączeń. Przedstawiono także właściwości kompozytowych materiałów stykowych po procesie prasowania, spiekania i dogęszczania. Słowa kluczowe: srebro, azotek chromu, materiał stykowy, nakładka stykowa, metalurgia proszków, odporność na działanie łuku elektrycznego Mgr inż. Dariusz Kołacz, mgr inż. Marian Czepelak, mgr inż. Krzysztof Rudnicki, dr Adriana Wrona, dr inż. Stanisław Księżarek, dr Małgorzata Kamińska, dr Mariusz Staszewski, mgr inż. Katarzyna Bilewska - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: dariuszk@imn.gliwice.pl Rudy Metale R60 2015 nr 8 s. 361÷368 362 SILVER BASED COMPOSITE CONTACT MATERIALS WITH ADDITION OF CHROMIUM NITRIDE FOR THE ELECTRICAL CONTACTS The paper presents the electroerosion tests of composites of Ag(Cr2N)10 and AgNi10. The investigated samples were made based on classical powder metallurgy by pressing and sintering processes. The research included measurements of weight loss and contact resistance of each of composites selected moments after 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 and 50 000 switching cycles. The paper describes properties of the composites after pressing, sintering and re-pressing process as well. Keywords: silver, chromium nitride, contact material, contact tip, powder metallurgy, arc erosion resistance Wstęp Do niedawna najczęściej stosowanym materiałem stykowym na osnowie srebra był kompozyt Ag-CdO. Obecnie ze względu na szkodliwe działanie tlenku kadmu, wyroby, do których zaliczane są między innymi materiały stykowe, nie powinny zawierać kadmu i jego związków. Z tego powodu znani światowi producenci materiałów stykowych wp[...]

 Strona 1  Następna strona »