Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Nowak"

Wpływ smukłości przekrojów zginanych elementów z drewna klejonego warstwowo na nośność w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2015.01.15


  Wpracy przedstawiono algorytm obliczeń nośności zginanych przekrojów z drewna klejonego o stałej wysokości wg Eurokodu 5. Podano różnice w wartościach efektu oddziaływań w warunkach pożaru w zależności od przyjętej metody jego obliczania. Ponadto przedstawiona została analiza wpływu smukłości przekroju na jego nośność z uwzględnieniemutraty stateczności przy zginaniu. Porównano dwiemetody szacowania nośności w warunkach pożaru - zredukowanego przekroju oraz zredukowanych właściwości. Słowa kluczowe: konstrukcje drewniane, odporność ogniowa, stateczność giętna.Pomimo obiegowych opinii dotyczących małej odporności ogniowej konstrukcyjnych elementówdrewnianych niezabezpieczone masywne elementy z drewna klejonego warstwowo, stanowiące nośną konstrukcję dachu, na ogół spełniają warunek R30, a przy odpowiednich wymiarach przekroju poprzecznego można uzyskać odporność ogniową nawet powyżej 60 min [1]. W artykule przedstawiono analizę wpływu smukłości na nośność zginanego przekroju z drewna klejonego warstwowo w warunkach pożaru oraz wpływ wyboru metody obliczania nośności i wyznaczania obliczeniowych efektów oddziaływań w warunkach pożarowych na uzyskane rezultaty. Wpływ smukłości na nośność przekroju zginanego jest często pomijany w obliczeniach sprawdzających odporność ogniową. Ocena samych naprężeń przy zginaniu jest niewystarczająca, w obliczeniach należy uwzględnić współczynnik zwichrzenia: σm,d ≤ kcritfm,d (1) gdzie: σm,d - obliczeniowe naprężenie przy zginaniu; fm,d - obliczeniowa wytrzymałość na zginanie; kcrit - współczynnik uwzględniający redukcję wytrzymałości ze względu na zwichrowanie elementu (współczynnik stateczności giętnej). Tylko w przypadku belek zabezpieczonych na całej swej długościwstrefie ściskanej przed przemieszczeniami bocznymi inapodporachprzedskręcaniemmożnabezwykonywaniaobliczeń uznać, że przekrój jest zabezpieczony przed zwichrzeniemi przyjąć, że współczynnik kcrit = 1[...]

MATEMATYCZNY MODEL IZOLACJI USŁUG W SIECIACH PLASTROWYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.50


  Nowoczesne sieci telekomunikacyjne muszą sprostać wielu wymaganiom QoS, które nierzadko przy założonych parametrach i architekturze sieci są ze sobą wzajemnie sprzeczne [1, 8]. W przypadku sieci rozpatrywanych na poziomie operatora (np. sieci 4G, 5G) usługi realizowane za pośrednictwem tej sieci mają różne wymagania QoS, QoE [1, 8]. W niniejszym artykule przedstawiona została koncepcja podejścia do tego problemu, która pozwala realizować usługi z szerokim spektrum wymagań jakościowych, przy jednoczesnym maksymalizowaniu zysku z realizacji usług przy pomocy takiej sieci. 2. SIECI PLASTROWE W klasycznej sieci, należy wymagania na poziom QoS, QoE zbiorczo zaspokoić, co prowadzi do konieczności stworzenia i utrzymania sieci z dużym kosztem CAPEX i OPEX. Sieci plastrowe (ang. Slicing Network) wykorzystują inną koncepcję podejścia do realizacji tych wymagań [7]; obecnie sieci 5G są rozwijane pod kątem implementacji podziału na plastry [9]. Sieć dzielona jest na plastry (ang. slice), które pozwalają realizować wyszczególnione usługi. Przydział usług do konkretnych plastrów możliwy jest na podstawie kilku kryteriów: - kryterium osiągalności - w ramach danej instancji plastra możliwe jest zrealizowanie danej instancji usługi (odpowiednie węzły sieci wymagane do realizacji usługi do niej należą), - kryterium zasobów - w ramach danej instancji plastra istnieją zasoby, które można wykorzystać w celu realizacji usługi, - kryterium jakościowe - w ramach danej instancji plastra realizujemy usługi, które mają zbliżone do siebie wymagania QoS i/lub QoE, aby możliwe było efektywniejsze alokowanie zasobów dla tych usług, - kryterium izolacji - w ramach danej instancji plastra realizujemy instancje usług na jakie zezwalają polityki biznesowe i polityki bezpieczeństwa (klienta usługi, serwera usług, operatora, itd.). Koncepcja, ramowo przedstawiona w [7] zakłada, że plaster w sieci jest pewną abstrakcją, która jest konkretyzowana przy pom[...]

Analiza stanu konstrukcji słupowo-ryglowej w budynku gospodarczym adaptowanym na cele mieszkalne


  System s.upowo-ryglowy nazywany rownie. . w zale.no.ci od rodzaju materia.u wype.niaj.cego pola mi.dzyryglowe (tzw. fachy) . ryglowym, szachulcowymlubmurempruskimwykszta.ci. si. i rozwin.. g.ownie w krajach niemieckoj.zycznych, Anglii i Francji. W Polsce drewniane budownictwo szkieletowe by.o popularne przede wszystkim na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na .l.sku [12]. Na .ciany s.upowo-ryglowe zu.ywa si. znacznie mniej drewna ni. na rozpowszechnione w Polsce .ciany wie.cowe, poniewa. pola mi.dzy s.upami i ryglami wype.niano m.in. nieregularnymi bry.ami z mieszaniny gliny z sieczk. oraz poziomymi dr..kami owini.tymi zaglinion. s.om. (mur pruski) [3, 9, 12]. Konstrukcja s.upowo-ryglowa jest ustrojem szkieletowym z.o.onym z rytmicznie rozmieszczonych s.upow osadzonych do.em w podwalinie, gor. spi.tych oczepem, po..czonych jednym lub dwoma poziomami rygli, z przynaro.nymi zastrza.ami [13]. W .cianach o du.ej d.ugo.ci zastrza.y umieszcza si. rownie. mniej wi.cej w po.owie ich d.ugo.ci [5]. Zastrza. nale.y ustawia. z pochyleniem na zewn.trz, poniewa. przejmuje on parcie wiatru i jest .ciskany. Ustawiony w kierunku przeciwnym by.by rozci.gany, co utrudnia.oby wykonanie po..cze. [8], a ponadto wtedy si.y poziome od wiatru obci..a.yby ca.. .cian. [7]. Na rysunku 1 przedstawiono schematy przekazywania si. poziomych od wiatru na .cian. (zaszarzone powierzchnie) w zale.no.ci od usytuowania zastrza.ow [7]. W przypadku pochylenia ich na zewn.trz, w kierunku s.upa naro.nego, belki oczepu nie s. nara.one na dzia.anie si. osiowych. Jest to istotne w przypadku d.u.szych .cian, w ktorych oczep sk.ada si. z belek ..czonych za pomoc. z..czy wzd.u.nych, w ktorych wskutek zsychania si. drewna i niedok.adnego ich spasowania mog. powsta. przemieszczenia [5]. Przy konstruowaniu tego typu .cian nie ma potrzeby uwzgl.dniania, jak w przypadku konstrukcji wie.cowych, tzw. zlegu [5]. Ponadto konstrukcja ryglowa pozwala na umieszczenie, [...]

Pola magnetyczne magnesów trwałych jako efektywne źródło produkcji ekologicznej energii cieplnej DOI:10.15199/13.2015.9.24


  W obecnym czasie na całym świecie poszukiwane są nowe metody i rozwiązania w dziedzinie pozyskiwania energii w tym głównie energii cieplnej. Jednym z kierunków i źródeł takich poszukiwań była i nadal jest energia zmagazynowana w magnesach trwałych. Magnesy trwałe po raz pierwszy wprowadzono do produkcji masowej na początku ubiegłego stulecia. W ówczesnym podejściu do metody wytwarzania magnesów bazowano głównie na stalach, jako podstawowych materiałach do ich produkcji. Brak osiągnięcia zadowalających rezultatów związanych z ilością zmagazynowanej energii w pojedynczym magnesie był powodem intensyfikacji prac związanych z poszukiwaniem nowych stopów, które można by było wykorzystać w takiej roli [1-3]. Obecnie produkowane magnesy posiadają zróżnicowany skład chemiczny, a wśród można wyróżnić na cztery ich kategorie: - magnesy AlNiCo, - magnesy ferrytowe, - magnesy samarowo-kobaltowe, - magnesy neodymowe - najsilniejsze z obecnie znan[...]

Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych DOI:10.15199/33.2019.03.06


  Istota stosowania wzmocnień drewnianych elementów konstrukcyjnych dotyczy: konieczności wzmocnienia istniejących konstrukcji, które wymagają podjęcia takiego działania z uwagi na różne przyczyny, w tym m.in.: uszkodzenia, zmiana sposobu użytkowania, działanie czynników środowiskowych, błędy popełnione przy projektowaniu i wykonawstwie, nieodpowiedzialne działanie człowieka; chęć poprawienia parametrów materiałowych drewna na etapie projektowania i produkcji; poszukiwania nowatorskich zabiegów ograniczania i przeciwdziałania naturalnym wadom drewna. Jakość konstrukcji drewnianych poprawiła się wraz z pojawieniem się drewna klejonego warstwowo pozbawionego wielu ograniczeń drewna litego. Głównymi argumentami przemawiającymi na korzyść drewna klejonego warstwowo w stosunku do drewna litego są m.in.: swoboda geometryczna w kształtowaniu formy, duża jednorodność materiałowa i odporność na wilgoć. Nierozwiązanym problemem pozostały ograniczone parametry wytrzymałości i sztywności w równejmierze dotykające drewno klejone warstwowo, jak i drewno lite. Podejmowane próby wzmacniania istniejących konstrukcji i poprawienia cech materiałowych drewna na etapie projektowania skłaniają do wykorzystania materiałów o dużych parametrach wytrzymałościowych, w tym kompozytów, najchętniej włóknistych o osnowach polimerowych - FRP. Materiały FRP Najczęściej stosowanymi kompozytami do wzmacniania konstrukcji inżynierskich są kompozyty polimerowe zbrojone włóknami, które dzieli się głównie na: ● CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami węglowymi; ● GFRP (ang. Glass Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami szklanymi; ● AFRP (ang. Aramid Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami aramidowymi; ● BFRP (ang. Basalt Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami bazaltowymi. Rolę matrycy w kompozytach FRP pełnią zwykle żywice epoksydowe. Przykładowe parametry kompozytów przedstawiono w tabeli. [...]

Fast algorithm for numerical analysis of electro-mechanical behaviour of busbar systems

Czytaj za darmo! »

The article is focused on numerical analysis of electro-mechanical forces in busbar systems, used especially in MV applications. The theoretical background for fast derivation of magnetic induction values, respective Lorentz forces, as well as mechanical response (deformations, and stresses) has been presented. The paper provides implementation remarks, describes verification examples, and compares them with real measurement data. Streszczenie. W artykule przedstawiono sposób numerycznej analizy przewodów prądowych, stosowanych zwłaszcza w szynoprzewodach instalacji SN. Podano teoretyczne podstawy wyznaczania indukcji magnetycznej oraz sił Lorentza występujących w przewodnikach prądowych w stanie zwarcia, oraz podano metodykę określania odkształceń i naprężeń mechanicznych. Przedstawiono informacje na temat praktycznej implementacji zaproponowanego algorytmu, a także podano przykłady obliczeniowe i eksperymentalne, które pozytywnie weryfikowały zaprezentowaną metodę analizy. (Szybki algorytm analizy numerycznej wspomagający obliczenia elektro-mechaniczne szynoprzewodów). Keywords: Lorentz forces, mechanical displacements and stresses, busbar systems. Słowa kluczowe: siły Lorentza, przemieszczenia i naprężenia, szynoprzewody. Introduction Three-phase busbar systems are commonly used in power distribution network as vital components of substations or MV switchgears. To achieve a reliable mechanical behaviour of phase buses, their design must consider magnetic, thermal and material aspects, with respect to the most severe loads. Since very high current strengths, that may occur during a short-circuit event, can drive to permanent deformation of the current conductor, the proper determination of maximal electro-mechanical forces is an important design problem. The investigation of conductor withstand is not a new engineering topic, therefore over last decades several analysis methods have been proposed. Some of them utilize simplified a[...]

Struktura i efekt TRIP w stalach AISI300 odkształconych przez rozciąganie DOI:10.15199/28.2015.6.12


  Structure and TRIP effect in AISI300 steels after tensile deformation The paper presents the results of chrome-nickel steel 304L, 316L and 310S with different additive content of Cr to Ni. Steels was subjected to a tensile deformation at ambient temperature. It was showing that the strengthening of steel and the elongation increases with the ratio Cr/Ni. The microstructure investigation using microscopic and XRD methods demonstrated that the strongest increase in strengthening steels 304L, and 316L (while increasing elongation) was due to the complete conversion γ → αʹ with relation of planes orientation {111γ}||{110α}. The amount of martensite formed in 304L steel was 49%, which resulted in an increase in hardness to 347 HV30, while in the 316L steel 5% of martensite caused an increase in hardness to 304 HV30. In 310S steel the transformation has not occurred, and hardness increased only to 273 HV30. Key words: AISI300 steels, martensitic transformation, effect TRIP. W pracy przedstawiono wyniki badań stali chromowo-niklowych 304L, 316Li 310S o różnym stężeniu dodatków Cr i Ni. Stale poddano odkształceniu przez rozciąganie w temperaturze pokojowej. Wykazano, że umocnienie i wydłużenie stali zwiększa się wraz z ilorazem Cr/Ni. Za pomocą badań mikroskopowych mikrostruktury i metody XRD wykazano, że największe umocnienie stali 304L, a także 316L (przy jednoczesnym wzroście wydłużenia) było spowodowane przemianą γ → αʹ z relacją orientacji płaszczyzn {111γ}||{110α}. Ilość martenzytu powstałego w stali 304L wyniosła 49%, co spowodowało zwiększenie twardości do 347 HV30, natomiast w 316L 5% martenzytu zwiększyło twardość do 304 HV30. W stali 310S przemiana nie wystąpiła, a twardość zwiększyła się tylko do 273 HV30. Słowa kluczowe: stale AISI300, przemiana martenzytyczna, efekt TRIP.1. WPROWADZENIE Stale austenityczne, nierdzewne, z tzw. serii 300 według ASTM, stanowią szeroką grupę st[...]

Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na szybkość procesu stabilizacji nitrocelulozy

Czytaj za darmo! »

Badano proces stabilizacji nitrocelulozy (założono, że wiąże się on ze zjawiskami kapilarnymi). Stwierdzono, że obecność substancji powierzchniowo czynnych przyspiesza przebieg stabilizacji. Wytypowane substancje powierzchniowo czynne nie są wrażliwe na działanie kwasów, a ich śladowe ilości pozostające w produkcie nie wpływają na stabilność nitrocelulozy. Jeżeli zawartość tych substancji w [...]

 Strona 1