Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz GĄBKA"

W pełni bezczujnikowe sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody Bezpośredniej Regulacji Momentu

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje sposób sterowania silnikiem indukcyjnym bez użycia jakichkolwiek sygnałów z silnika w postaci sprzężeń zwrotnych. Sygnały sterujące dla falownika wypracowywane są na podstawie modelu komputerowego układu. Zamodelowany układ zawiera implementację sterowania DTC oraz model matematyczny silnika indukcyjnego z falownikiem. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych. Opisany został również wpływ momentu obciążenia na zachowanie układu. Abstract. This article describes a kind of control of induction motor that do not use any signals from motor as a feedbacks. The control’s signals for inverter are provided by computer’s model of setup. This model includes DTC scheme and mathematical model of motor and inverter. This paper includes the results of computer’s simulations and experiments. Also describes the setup’s behavior under load (Sensorless control of AC induction motor based on Direct Torque Control). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie bezczujnikowe, Bezpośrednia Regulacja Momentu. Keywords: AC induction motor, sensorless control, Direct Torque Control. Wstęp Zagadnienia bezczujnikowego sterowania silnikiem asynchronicznym klatkowym są przedmiotem wielu prac badawczych, a ich wyniki są zawarte w licznych publikacjach np. [2], [12], [13]. Powszechnie używane określenie "napęd bezczujnikowy" dotyczy rozwiązań, w których nie korzysta się z czujników pomiarowych prędkości kątowej i strumienia stojana lub wirnika. Realizacja sterowania wykorzystującego metodę orientacji wektora pola (FOC) lub też metodę bezpośredniego sterowania momentem (DTC) wymaga jednak wiedzy o aktualnej prędkości a także informacji o wektorze strumienia wirnika lub stojana. Prędkość kątowa oraz wybrany strumień są wyznaczane na podstawie znajomości prądów i napięć stojana. Wykorzystywane są przy tym algorytmiczne metody estymacji bazujące na znajomości modelu matematycznego silnika[...]

Neuronowy regulator DTC dla silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje układ sterowania DTC dla silnika indukcyjnego, w którym tradycyjne regulatory zostały zastąpione regulatorem neuronowym. Opisano proces projektowania i uczenia sieci neuronowej. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz badań eksperymentalnych. Abstract. This article describes a DTC control strategy of induction motor. The traditional controllers have been replaced by neural controller. The way from initialization to learning neural network are described. This paper includes the test results of computer’s simulations and experiments. (Neural network controller of AC induction motor based on Direct Torque Control). Słowa kluczowe: Bezpośrednia Regulacja Momentu, sieci neuronowe, silnik indukcyjny. Keywords: Direct Torque Control, neural networks, AC induction motor. Wstęp Silnik indukcyjny klatkowy, charakteryzujący się prostą budową, niezawodnością oraz niskimi kosztami utrzymania, to jeden z najczęściej stosowanych typów silników w przemyśle. Jedną z metod sterowania silnikiem indukcyjnym jest metoda bezpośredniej regulacji momentu [1], która dzięki m.in. prostej strukturze regulacji, dużej dynamice kształtowania momentu elektromagnetycznego oraz braku bloków modulacji PWM stosowana jest w wielu aplikacjach. Mimo, iż od czasu jej zaprezentowania minęło blisko ćwierć wieku, metoda bezpośredniej regulacji momentu nadal pozostaje obiektem zainteresowań naukowców [2-8]. Autorzy prac skupiają się na modyfikacjach tej metody sterowania. Proponowane rozwiązania obejmują również zastosowanie sieci neuronowych. W pracach naukowych podejmujących zagadnienia związane z zastosowaniem sieci neuronowych w układzie DTC wyróżnić można dwie grupy regulatorów. Pierwsza grupa obejmuje sieci neuronowe realizujące tablicę łączeń [9-14]. Są to proste neuronowe realizacje tej części układu DTC, która przechowuje w sobie informacje o optymalnych załączeniach tranzystorów falownika. Z kolei w pracach [15], [16][...]

Magistrala CAN w sprzężeniu zwrotnym układu regulacji prędkości dla pojazdu elektrycznego – badania techniką HIL

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN do układu regulacji prędkości silnika elektrycznego dla napędu pojazdu elektrycznego. Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie możliwości realizacji rozproszonego układu regulacji momentów i prędkości silników napędowych nowoprojektowanego pojazdu. Badania przeprowadzono metodą hardware-in-the-loop z użyciem dwóch docelowych mikrokontrolerów połączonych magistralą CAN. W artykule opisano również metodę doboru wartości nastaw regulatora PI prędkości w zależności od wartości opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN. Abstract. This article presents results of studies on influence of the delays introduced by a CAN bus in speed control loop for an electric vehicle. Our main objective was to systematically examine practicability of the distributed implementation of torque and speed controllers on two separate microcontrollers for an electric vehicle. Numerical findings have been verified using a hardware-in-the-loop approach. Two target microcontrollers with a CAN bus real-time connection have been used for this experiment. The article contains also recipe for the analytical tuning of a PI speed controller that takes into account the delays introduced by CAN bus. (CAN bus in speed feedback path for an electric vehicle - HIL simulation). Słowa kluczowe: magistrala CAN, technika HIL, regulacja prędkości, pojazd elektryczny. Keywords: CAN bus, HIL simulation, speed control, electric vehicle. Koncepcja elektrycznego pojazdu miejskiego Schemat blokowy układu sterowania i układu zasilania budowanego pojazdu elektrycznego przedstawiono na rysunku 1. W pojeździe zastosowano dwa silniki PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor) wbudowane bezpośrednio w tylne koła. Silniki wyposażono w enkodery absolutne oraz, w celach badawczych, w czujniki Halla. Każdy silnik zasilany jest z 3-poziomowego falownika napięcia. Pojazd został wyposażony w[...]

Series plug-in hybrid powertrain system - an experimental setup

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny do badania algorytmów sterowania w szeregowych hybrydowych układach napędowych dla pojazdów typu plug-in (ang. PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Motywacją do jego budowy było wciąż rosnące wśród producentów zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, w tym pojazdami typu szeregowy PHEV, w których problem ograniczonego zasięgu pojazdu o napędzie czysto elektrycznym (ang. BEV = Battery Electric Vehicle) rozwiązuje się dodając drugie źródło energii elektrycznej w postaci generatora napędzanego silnikiem spalinowym. (Szeregowy hybrydowy układ napędowy typu plug-in - laboratoryjne stanowisko badawcze). Abstract. This paper presents an experimental setup designed for testing control systems for plug-in hybrid electric vehicles (PHEV). Our primary motivation was to meet polish industry half-way with its continuously growing interest in the development of electric and hybrid electric vehicles, incl. series plug-in hybrids that solve problem of limited range of a battery electric vehicle (BEV) by including into a powertrain additional electric power generator driven by a combustion engine. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, hybrydowy układ napędowy typu plug-in, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, plug-in hybrid powertrain, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid drivetrain systems become more and more popular in concept passenger cars. An ongoing research focuses on delivering solutions that will replace traditional internal combustion engine based drivetrains. Almost every car manufacturer invests in developing hybrid or electric cars. Some of these cars are already available on the market. An electric car has its long history. Electric cars outsold combustion engine powered cars at the beginning of XX century. In those days, lack of effective speed controllers for electric motors combined with lack of reliable rechargeable batteries swung the balan[...]

Power management in series hybrid drive

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ laboratoryjny hybrydowego szeregowego zespołu napędowego dla pojazdu elektrycznego. Szczególną uwagę położono na metodę sterowania przekształtnikiem AC-DC współpracującym z zespołem silnik spalinowy-generator. Przedstawiono również dwie strategie sterowania silnikiem spalinowym oraz sposoby zarządzania rozdziałem mocy z dwóch źródeł energii w zależności od zapotrzebowania na moc przez silnik elektryczny. (Zarządzanie rozdziałem mocy w hybrydowym napędzie szeregowym). Abstract. This paper presents an experimental setup of a series hybrid drive for an electric vehicle. The control method of AC-DC converter operating with engine-generator set is presented in detail. There have been presented two control strategies for internal combustion engine (ICE) and power management for two energy sources aimed at covering power demand of an electric motor. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, prostownik aktywny, napęd z maszyną PMSM. Keywords: electric vehicle, active rectifier, PMSM motor drive. Introduction Hybrid electric vehicles (HEVs) are very promising alternatives to typical vehicles propelled by an internal combustion engine. There are many ways to create hybrid drives. Two major categories are parallel hybrids and series hybrids. In the parallel hybrid drive, electric motor and internal combustion engine are connected to mechanical transmission. In the series hybrid system, the ICE is not directly connected to the drivetrain, but propels generator. Energy produced by the engine-generator set and energy from the battery are summed in common DC circuit and passed to electric motor connected to the drivetrain. A generator output voltage is AC, thus an AC-DC converter must be applied to proper operation with electrochemical batteries. It is possible to reduce gases emission and fuel consumption in the hybrid drive by implementing control strategies that enable optimization of working point of the ICE. An electric m[...]

 Strona 1