Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Biernacki"

Wyznaczanie frakcji chzt ścieków


  Matematyczne modele osadu czynnego (ASM) wymagają bardziej szczegółowego opisu składu ścieków niż tylko oznaczenie ChZT ogólnego i BZT5 w odniesieniu do związków węgla. Wprowadzona w modelach ASM charakterystyka ścieków odbiega od charakterystyki stosowanej w rutynowej analizie laboratoryjnej stosowanej w oczyszczalniach ścieków. Dotyczy to w szczególności związków organicznych, których stężenie wyrażane jest najczęściej jako ChZT ogólne (całkowite). Wyznaczenie poszczególnych frakcji dopływających do konkretnej oczyszczalni ścieków w celu zastosowania do danego modelu osadu czynnego wymaga od eksploatatora wiedzy i doświadczenia analitycznego. W przypadku trudności wyznaczenia poszczególnych frakcji organicznych można zastosować frakcjonowanie opisane w literaturze jednak z zachowaniem inżynierskiej rozwagi [3,9]. Frakcjonowanie polega na wykonaniu zarówno analiz fizykochemicznych (filtracyjne), jak również biochemicznych (respirometrycznych i miareczkowych). Przed przystąpieniem do frakcjonowania należy określić, do jakiego modelu zastosowane będą uzyskane wyniki i jakimi metodami będą wyznaczane poszczególne frakcje uwzględniając przy tym możliwości analityczne, biegłość osób wykonujących analizy oraz czas potrzebny do wykonania oznaczeń [4]. Celem tego artykułu jest wyznaczenie udziału frakcji ChZT w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Wyznaczenie przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać podział ChZT na frakcje zgodny z tym, jaki znajduje się w modelu osadu czynnego ASM2d. Frakcje ChZT w modelu ASM2d Twórcy modelu ASM2d wyróżnili następujące składniki parametru ChZT: SF - rozpuszczone łatwo fermentujące, SA - rozpuszczone produkty fermentacji (łatwo rozkładalne), SI - rozpuszczone niebiodegradowalne (inaczej inertne), XS - zawiesina wolno rozkładalna, XI - zawiesina niebiodegradowalna, XH - bakterie heterotroficzne, XA - bakterie nitryfikacyjne, XPAO - bakterie akumulujące fosforany, XPHA - związk[...]

Charakterytyka osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu DOI:10.15199/17.2018.8.5

Czytaj za darmo! »

Oczyszczalnię ścieków w Zgierzu zbudowano w 1998 roku na potrzeby miasta Zgierz i zakładów produkujących barwniki syntetyczne "Boruta" (aktualnie nieistniejących). Początkowo zaprojektowana w układzie 3-stopniowego Bardenpho została zmodernizowana w 2010 roku do 5-stopniowego Bardenpho, wzbogaconego w dwie dodatkowe komory [12]. Komorę tlenową podzielono w tym przypadku na dwie części, a pomiędzy nimi umiejscowiono dodatkową komorę denitryfikacji. Dzięki tej zmianie układ umożliwia większą redukcję azotu. Wpływ na to mają procesy zachodzące w dodatkowych komorach. W dodatkowej komorze anoksycznej odrywane są od kłaczków pęcherzyki azotu. Dzięki temu zabiegowi zwiększona została skuteczność denitryfikacji, a także ograniczeniu uległa niekorzystna ze względów technologicznych denitryfikacja w osadnikach wtórnych (niweluje się tutaj efekt podnoszenia kłaczków przez pęcherzyki azotu w osadnikach wtórnych). Bardzo ważna jest odpowiednia kontrola tej strefy, gdyż możliwe jest tutaj wtórne uwalnianie fosforanów z biomasy osadu czynnego. Częściowo zabezpiecza przed tym zjawiskiem druga strefa tlenowa umożliwiająca powtórne wbudowanie fosforanów w biomasę. W strefie tej także osad czynny jest natleniany przed wprowadzeniem do osadników wtórnych. Modernizacja oczyszczalni objęła także przepompownię odpowiedzialną za recyrkulację wewnętrzną. Umożliwiło to wzrost przepływu strumienia ścieków i osadu recyrkulowanego ze 160 do 650%. Aktualnie wielkość oczyszczalni w Zgierzu określana jest na ponad 100 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) [9]. Celem badań była ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zgierzu na podstawie analizy osadu czynnego i oczyszczanych ścieków. Materiały i metody Materiał badawczy stanowił osad czynny, który pobierano na wylocie z bioreaktora znajdującym się na końcu drugiej komory tlenowej (rys. 1). Obserwacje mikroskopowe przeprowadzano za pomocą mikroskopu optycznego Nikon H600L i oprogramowania komputero[...]

 Strona 1