Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KĘDZIORA"

Ocena przydatności komercyjnych symulatorów procesowych dla przeprowadzania obliczeń procesu destylacji z reakcją chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości przeprowadzania symulacji procesu destylacji reaktywnej (RD) przy wykorzystaniu obecnie dostępnych symulatorów procesowych. Omówiona została metodyka obliczeń RD z wykorzystaniem oprogramowania Aspen Plus, Hysys, Chemcad oraz Pro/II. Com. Aspen Plus, Hysys and Chemcad programs were used for process simulation of reactive distn. of AcOEt in a column with 20[...]

Zagrożenia związane z niedoborem wody


  Rozważono czasowe i przestrzenne charakterystyki suszy w Polsce. Przedstawiono przyczyny niekorzystnych zmian, związane z procesami naturalnymi, a także wynikające z działań człowieka. Problemy niedoboru wody należy rozwiązywać przez wdrażanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zwiększanie czasu pobytu wody w krajobrazie i efektywności wykorzystania wody. Głównymi przyczynami powstawania susz są niekorzystne dla bilansu wodnego zakłócenia procesów meteorologicznych i hydrologicznych oraz zmiany strukturalne szaty roślinnej i pokrywy glebowej. W naturalnych warunkach struktura bilansu cieplnego i wodnego jest bardzo mało zmienna w czasie, a czynnikiem decydującym o niej jest charakter powierzchni ziemi, w tym szczególnie bogactwo szaty roślinnej i jej przestrzenna struktura [Kędziora, Olejnik 2002]. Szybki rozwój cywilizacji i wzrost demograficzny doprowadziły jednak do tak znacznej, niekorzystnej zmiany charakteru powierzchni ziemi, że nastąpiło silne zakłócenie dwóch podstawowych dla kształtowania tych bilansów procesów - przepływu energii i obiegu wody w krajobrazie, co spowodowało pogorszenie warunków wodnych we wszystkich skalach przestrzennych. Od wielu dekad obserwuje się pogorszenie bilansu wodnego w krajobrazie rolniczym wielu krajów europejskich. Surowy bilans wodny (różnica opadów i parowania potencjalnego) zależy głównie od warunków klimatycznych. Jego struktura w skali krajobrazu zależy natomiast od wielu czynników, w tym szczególnie od właściwości wodnych gleby i struktury krajobrazu. Intensywna działalność rolnicza doprowadziła do uproszczenia struktury krajobrazu (monokultury) i degradacji gleby. Intensyfikacja rolnictwa doprowadziła do zubożenia krajobrazu w elementy kontrolujące obieg wody w krajobrazie i do obniżenia zdolności retencyjnych gleby. W skali całego kraju wskutek odwodnień utracono znaczną cześć obszarów wodno-błotnych, które efektywnie regulo[...]

 Strona 1