Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard KACPRZYK"

Pomiary natężeń stałych i wolnozmiennych pól elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy zwrócono uwagę na przyczyny wzrostu zainteresowania pomiarami wielkości charakteryzujących pola elektryczne, na specyfikę pomiarów natężenia pola oraz wielkości związanych (potencjału, efektywnej gęstości ładunku) w obszarze pól stałych i wolno-zmiennych. Podkreślono praktyczne znaczenie układów z tzw. stałym ładunkiem i stałym prądem ładowania. Przedstawiono krótko zasadę działania oraz[...]

Wyładowania niezupełne w zastosowaniu do piezo-aktywacji struktur dielektrycznych

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy badań zjawiska piezoelektrycznego w niejednorodnych strukturach dielektrycznych z wbudowanym ładunkiem. Przedstawiono w niej wyniki badań wpływu napięcia formowania na właściwości piezoelektryczne struktury modelowej, wykonanej na bazie warstw spienionego polietylenu (PE) oraz zaproponowano mechanizm fizyczny odpowiedzialny za obserwowane prawidłowości. Opis mechanizmu opartego na wyładowaniach niezupełnych wsparto badaniami na modelach szczelin gazowych. Abstract. Piezoelectric phenomena in non-uniform dielectric structures with built-in charge is considered. Results of investigation of polarizing voltage on piezoelectric properties of a model structure made of foamed polyethylene is describe and a physical model responsible for the observed phenomenon was proposed. Description of the mechanism related to partial discharges was supplemented with results of investigations carried out on gas void model. (Partial discharges in application to piezo-activation of dielectric structures). Słowa kluczowe: elektrostatyka, efekt piezoelektryczny, dielektryki spienione, wyładowania niezupełne. Keywords: electrostatics, piezo-effect, foamed layers, foamed dielectrics, partial discharges. Wstęp Jednym z mechanizmów prowadzących do ujawnienia sie efektu piezoelektrycznego jest niejednorodność właściwości mechanicznych struktury dielektrycznej w warunkach obecności wbudowanego ładunku przestrzennego [1,2]. Efekt piezoelektryczny można opisać za pomocą współczynnika piezoelektrycznego d (ogólnie - tensora). W przypadku struktury płasko-równoległej, jak na rysunku 1, z jednowymiarową niejednorodnością właściwości mechanicznych oraz naprężeniem ściskającym wywołanym w kierunku normalnym do powierzchni struktury, element tensora - współczynnik d33 będzie określony zależnością [3]: (1) p d qse   33  ’ gdzie: qse - zmiana efektywnej gęstości ładunku na elektrodzie wywołana wzrostem ciśnienia &#[...]

Elektryzacja cząstek aerozoli cieczy przewodzących

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono procesy technologiczne wykorzystujące elektryzację cząstek aerozolu w silnym polu elektrycznym. Opisano jedną z metod nanoszenia ładunku na cząstki przewodzące - elektryzację indukcyjną. Przedstawiono układ pomiarowy oraz wyniki pomiarów skuteczności procesu rozpylania elektrostatycznego. Poddano również dyskusji sprawność wychwytu chmury aerozolu przez zastosowane w uk[...]

Efekt ekranowania podczas elektryzacji cząstek aerozoli w głowicach z naddźwiękowym przepływem gazu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model opisujący efekt ekranowania powierzchni cieczy elektryzowanej metodą indukcji elektrycznej, przez krople aerozolu. W przyjętym modelu stożek rozpraszanej cieczy jest ekranowany przez "parasol" utworzony z cząstek aerozolu. Model wskazuje na możliwość wystąpienia hiperbolicznej zależności parametru (Q/m) od wydatku cieczy rozpraszanej. Przydatność modelu zweryfikowano doświadczalnie. Abstract. A model of electrostatic shielding of the surface of atomized liquid, when electrified by induction, is described. The atomized liquid cone shielded by an “umbrella" of droplets was assumed in the proposed model. The model suggest hyperbolic type of the dependence between (Q/m) parameter and the atomized liquid flow rate. Applicability of the model was demonstrated and confirmed experimentally. (Shielding effect accompanying electrification of aerosol droplets produced by atomizing heads with supersonic gas flow) Słowa kluczowe: elektryzacja indukcyjna, elektro - aerozole, ekranowanie elektrostatyczne Keywords: induction charging, electro-spraying, aerosol, electrostatic shielding, Wstęp Dotychczasowe badania skuteczności elektryzacji kropel aerozolu, wykonane na różnych typach głowic z rozpylaniem pneumatycznym pokazują, że zastosowanie do ich elektryzacji znanej metody indukcyjnej [1, 2] pozwala uzyskać wartość parametru (Q/m) na poziomie 0,1 - 2,3 mC/kg, w zależności od wymiarów głowicy i warunków podawania mediów (ciśnienie powietrza, cieczy). Wymienione wartości parametru (Q/m) uzyskuje się dla pól w obszarze elektrody indukcyjnej o natężeniu bliskim wytrzymałości powietrza. Analiza czynników wpływających na skuteczność elektryzacji cząstek aerozoli pokazuje [3], że większość z nich (np. makswellowska stała czasu, efekt Rayleigh’a i inne), w przypadku głowic z rozpraszaniem pneumatycznym i naddźwiękowym przepływem gazu, nie mogą być przyczyną ograniczenia parametru (Q/m). Efekt ekranowania Podczas proces[...]

Indukcyjne ładowanie cząstek aerozolu wytwarzanego w naddźwiękowej głowicy rozpylającej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności indukcyjnego ładowania cząstek aerozolu wodnego wytwarzanego w atomizerze gazodynamicznym z naddźwiękowym przepływem dwufazowym. Otrzymane charakterystyki U-I jak i wielkości parametru (Q/m) wykazują silną zależność od przepływu atomizowanej cieczy. Dla małego przepływu (0,06 l/min) uzyskano wartości Q/m>20 mC/kg, dla przepływu nominalnego (0,75 l/min) osiągnięto bardzo niski poziom elektryzacji (0,5-1 mC/kg), znacznie niższy niż wynikający z ograniczenia Relaigha, krzywej Paschena i wystąpienia wyładowań koronowych a związany z intensywnym efektem ekranowania obszaru atomizacji cieczy. Abstract. Experimental results of induction electrification effectiveness assessment for water aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Recorded U-I characteristics as well as Q/m parameter values are strongly dependant on water feed rate. In case of low feed rates (0,06 dm3/min) high Q/m values exceeding 20 mC/kg have been registered while for the case of nominal flow (0,75 dm3/min) very low electrification level has been attained (0,5-1 mC/kg), which is much lower than given by Raleigh limit, Paschen’s curve or corona inception and it is resulting from a strong shielding effect (Electrification of aerosol particles by induction method using supersonic atomizing heads). Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, atomizacja, ciecz, elektrostatyka, ładunek. Keywords: two-phase flow, atomization, liquid, electrostatics, charge. Wstęp Procesy aerozolowego oprysku wspomaganego elektrostatycznie są obecnie szeroko wykorzystywane nie tylko w agrotechnice i przetwórstwie spożywczym do chemicznej ochrony upraw rolnych i płodów [1, 2] ale mogą być również z powodzeniem stosowane do odkażania i dekontaminacji pomieszczeń (szpitale, obory), urządzeń (wyposażenie wojskowe, pojazdy) jak również ludzi [3]. Oddziaływania elektrostatyczne kropli obdarzonych ładunkiem el[...]

Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano układ wyładowczy z jonizacją wsteczną do wytwarzania zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano charakterystyki prądowo-napięciowe układów z klasycznym ulotem oraz z wyładowaniami wstecznymi. Ponadto omówiono wpływ szczeliny powietrznej między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną na uzyskiwane gęstości prądu na podstawie badań doświadczalnych i symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów skończonych. Abstract. Application of back corona discharge phenomenon in cold plasma generation process under atmospheric pressure was described in this paper. The comparison of current-voltage characteristics of classic corona and back corona discharge systems was made. Influence of the air gap between the dielectric layer and the grounded electrode was presented as the results of the experiment and computer simulation using a finiteelement method. (Back ionization discharge system). Słowa kluczowe: wyładowanie wsteczne, zimna plazma, perforowana warstwa dielektryczna. Keywords: back corona discharge, cold plasma, perforated dielectric layer. Wstęp Wyładowania elektryczne w gazach, obok akceleratorów cząstek, są obecnie najczęściej wykorzystywane do wytwarzania zimnej plazmy [1,2]. Rosnące zainteresowanie pierwszą metodą powiązane jest z relatywnie prostą realizacją, dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami. Plazma niskotemperaturowa (zimna) jest zjonizowanym gazem, zawierającym w swym składzie elektrony, jony, cząstki neutralne i wolne rodniki. W odróżnieniu do plazmy wysokotemperaturowej charakteryzuje się ona mniejszą gęstością zjonizowanych cząstek (<1019 m-3) oraz nierównowagą termodynamiczną między elektronami a tzw. ciężkimi cząstkami (np. jony, atomy). Większość energii wyładowania przekazywana jest głównie elektronom, umożliwiając im uzyskanie temperatury rzędu 105 K. Gaz, w którym wytwarzana jest plazma, pozostaje w temperaturze pokojowej. Urządzeniami do wytwarzania zimnej plazmy z wyk[...]

Układ wyładowczy z jonizacją wsteczną

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano układ wyładowczy z jonizacją wsteczną do wytwarzania zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano charakterystyki prądowo-napięciowe układów z klasycznym ulotem oraz z wyładowaniami wstecznymi. Ponadto omówiono wpływ szczeliny powietrznej między warstwą dielektryczną a elektrodą uziemioną na uzyskiwane gęstości prądu na podstawie badań doświadczalnych i symulacji komputerowej wykorzystującej metodę elementów skończonych. Abstract. Application of back corona discharge phenomenon in cold plasma generation process under atmospheric pressure was described in this paper. The comparison of current-voltage characteristics of classic corona and back corona discharge systems was made. Influence of the air gap between the dielectric layer and the grounded electrode was presented as the results of the experiment and computer simulation using a finiteelement method. (Back ionization discharge system). Słowa kluczowe: wyładowanie wsteczne, zimna plazma, perforowana warstwa dielektryczna. Keywords: back corona discharge, cold plasma, perforated dielectric layer. Wstęp Wyładowania elektryczne w gazach, obok akceleratorów cząstek, są obecnie najczęściej wykorzystywane do wytwarzania zimnej plazmy [1,2]. Rosnące zainteresowanie pierwszą metodą powiązane jest z relatywnie prostą realizacją, dużą niezawodnością oraz niskimi kosztami. Plazma niskotemperaturowa (zimna) jest zjonizowanym gazem, zawierającym w swym składzie elektrony, jony, cząstki neutralne i wolne rodniki. W odróżnieniu do plazmy wysokotemperaturowej charakteryzuje się ona mniejszą gęstością zjonizowanych cząstek (<1019 m-3) oraz nierównowagą termodynamiczną między elektronami a tzw. ciężkimi cząstkami (np. jony, atomy). Większość energii wyładowania przekazywana jest głównie elektronom, umożliwiając im uzyskanie temperatury rzędu 105 K. Gaz, w którym wytwarzana jest plazma, pozostaje w temperaturze pokojowej. Urządzeniami do wytwarzania zimnej plazmy z wyk[...]

Badanie skuteczności elektryzacji w naddźwiękowych głowicach elektro-aerozolowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problematykę pomiaru prądu strugi oraz wyznaczania skuteczności elektryzacji w odniesieniu do elektrycznie naładowanego aerozolu wodnego o dużej początkowej prędkości strumienia. Wodne aerozole typu "sucha mgła" wytwarzano w gazodynamicznych atomizerach typoszeregu Telesto EFEN z naddźwiękowym przepływem powietrza w dyszy de Lavala. Elektryzację kropli aerozolu prowadzono metodą indukcyjną przy użyciu elektrody pierścieniowej, wbudowanej w ujście gardzieli głowicy przy bipolarnym zasilaniu stałonapięciowym. Zaprezentowano skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do badań skuteczności elektryzacji głowic EFEN. Zagadnienia związane z pomiarem prądu strugi elektro-aerozolu o dużej prędkości zilustrowano wynikami prac doświadczalnych nad głowicami EFEN do zastosowań agrotechnicznych oraz dekontaminacyjnych. Abstract. The work discusses problems related to assessment of stream current and electrification effectiveness in case of water electro-aerosol with high initial droplet velocity. “Dry fog" water aerosol was generated using Telesto EFEN gasodynamic atomizers with supersonic air flow produced by de Laval nozzle. Droplet electrification was accomplished by electrostatic induction using dc-supplied HV ring electrode build in into the nozzle orifice. A computerized measurement set-up used for testing of EFEN atomizers is presented and problems related to assessment of highvelocity electro-aerosol stream current are illustrated by experimental results obtained for EFEN atomizers meant for agricultural and decontamination purposes. (Assessment of electrification effectiveness in supersonic electro-aerosol spraying heads). Słowa kluczowe: atomizacja naddźwiękowa, dysza de Lavala, aerozol, elektryzacja, indukcja elektryczna. Keywords: supersonic atomization, de Laval nozzle, aerosol, electrification, electrostatic induction. Wstęp Klasycznym obszarem stosowania aerozoli są systemy opryskiwania roślin. Obecny stan techniki [...]

Wpływ struktury warstwy perforowanej na efekt wyładowań wstecznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu warstwy perforowanej na zjawisko wyładowań wstecznych. Jako warstwę perforowaną użyto kompozyt szklano-epoksydowy. Charakterystyki prądowo-napięciowe układu wyładowczego otrzymano w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym. Ponadto w pracy zamieszczono wyniki symulacji komputerowych opartych o metodę elementów skończonych badanego zjawiska jonizacji wstecznej. Abstract. The influence of the perforated layer on the back discharge phenomenon is presented in the paper. The glass-epoxide sheet was applied as perforated layer. The current-voltage characteristics of discharge system obtained in the air under atmospheric pressure are shown. The computer simulation of the investigated phenomenon using a finite-element method is also presented. (The influence of the perforated layer on the back discharge phenomenon). Słowa kluczowe: perforowany dielektryk, wyładowanie wsteczne, zimna plazma, . Keywords: perforated dielectric, back discharge, cold plasma. Wstęp Zjawisko jonizacji wstecznej zaobserwowano pierwotnie w elektrofiltrach [1, 2] jako niepożądane, powodujące poważne obniżenie ich efektywności w sytuacji, kiedy elektroda zbiorcza była pokryta pyłem o wysokiej rezystywności. Wyładowania wsteczne prowadziły do gwałtownego wzrostu prądu wyładowań, spowodowanego wstrzykiwaniem w obszar wyładowczy ładunku o znaku przeciwnym w stosunku do znaku elektrody ulotowej. Warunkiem koniecznym do rozwoju wyładowań wstecznych w warstwie dielektryka jest minimalna wartość jego rezystywności skrośnej, która musi spełniać nierówność ρv ≥5×105 Ωm [3]. W warunkach ulotu następuje ładowanie warstwy dielektrycznej do napięcia zależnego od wartości prądu wyładowania, jej rezystywności skrośnej i grubości. Po przekroczeniu krytycznej wartości natężenia pola w słabym punkcie warstwy, np. w szczelinach dielektryka, następuje w nich rozwój wyładowań i wytworzenie kanału zimnej plazmy. Badania nad wyko[...]

Wytwarzanie elektro-aerozoli w naddźwiękowych głowicach rozpylających

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów stopnia pokrycia "liści sztucznej rośliny" poddanej działaniu strumienia cząstek elektro-aerozolu wytwarzanego przy użyciu pneumatycznej głowicy rozpylającej z naddźwiękowym przepływem gazu. Badania stopnia pokrycia wykonano dla elektro-aerozolu dla którego parametr (Q/m) był na poziomie 2 oraz 12 mC/kg. Wyniki badań wykazały 1,5÷11-krotny wzrost stopnia pokrycia przy użyciu elektro-aerozolu w stosunku do otrzymanego dla aerozolu bez elektryzacji cząstek. Abstract. Results of aerosol droplets deposition on the leafs of artificial plant after spraying by a water-based aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Measurements of droplets deposition level were carried out for charged droplets with (Q/m) parameter equal to 2 and 12 mC/kg. Results of investigations showed 1.5-11 times increase in deposition level obtained for spraying by electroaerosol in comparison to the level obtained for spraying with not charged droplets. (Electro-aerosol formation using supersonic atomizing heads). Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, atomizacja, elektrostatyka, ładunek. Keywords: two-phase flow, atomization, liquid, electrostatics, charge. Wstęp Procesy aerozolowego oprysku wspomaganego elektrostatycznie są obecnie szeroko wykorzystywane nie tylko w agrotechnice i przetwórstwie spożywczym do chemicznej ochrony upraw rolnych i płodów [1, 2] ale mogą być również z powodzeniem stosowane do odkażania i dekontaminacji pomieszczeń (szpitale, obory), urządzeń (wyposażenie wojskowe, pojazdy) jak również ludzi [3]. Oddziaływania elektrostatyczne kropli obdarzonych ładunkiem elektrycznym z ładunkiem zwierciadlanym kierują krople elektroaerozolu w stronę uziemionych obiektów efektywnie zwiększając ich stopień pokrycia cieczą roboczą i wspomagają oprysk skomplikowanych obiektów. Zastosowania dekontaminacyjne, szczególnie w zakresie odkażania pomieszczeń, wymagają jednak urządzeń rozpyl[...]

 Strona 1  Następna strona »