Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"VINCENT VIGNAL"

Progress in understanding the relationships between surface mechanics, microstructure and pitting corrosion of multiphase alloys

Czytaj za darmo! »

In the present paper, three approaches (point grids in mechanics, the electrochemical microcell technique in electrochemistry and Auger electron spectroscopy in surface analysis) were conducted on the same duplex stainless steel microstructure to propose mechanical-electrochemical criteria leading to signifi cant changes in the chemical composition of oxide fi lms and enhancement of pitting s[...]

Wpływ deformacji mechanicznej na zachowanie elektrochemiczne w mikroobszarach stopu AlMg2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego stopu AlMg2 (5052) przed i po deformacji plastycznej. Badania odporności korozyjnej stopu aluminium wykonano w 0,1M roztworze chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Znajdujące się w stopie AlMg2 wydzielenia wykazują katodowy charakter oraz mniejszą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do osnowy. Dużo wyższą aktywność elektrochemiczną stopu poddanego odkształceniu ujawniono zarówno w osnowie jak i w mikroobszarach zawierających wydzielenia. Ponadto aktywność ta jest zmienna w zależności od charakteru zniekształceń lub uszkodzeń. Przyczyną większej podatności stopu AlMg2 poddanego deformacji plastycznej na korozję w 0,1M [...]

Korozja wżerowa w mikroobszarach odlewu na bazie stopu AlMg2 w roztworze chlorku sodu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlMg2. Pomiary dotyczyły także wpływu starzenia warstwy pasywnej na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana technika tzw. lokalnego mikroogniwa pozwoliła na zbadanie odporności korozyjnej materiału w mikroobszarach. Mikroobszary zawierające wydzielenia wykazują katodowy charakter, co potwierdziły pomiary potencjału korozyjnego, oraz wyższą aktywność elektrochemiczną w porównaniu do mikroobszarów gdzie znajdowała się sama osnowa. Gęstość prądu dla reakcji anodowych w osnowie nie zmieniała się wraz z wydłużaniem okresu starzenia warstwy tlenkowej, natomiast potencjał przebicia przesuwał się w kieru[...]

Influence of processing parameters on the microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour in Ringer's solution of Co-Mo coatings electrodeposited on pure Co DOI:10.15199/40.2016.5.9


  The microstructure and the corrosion behaviour in the Ringer's solution of Co-Mo coatings electrodeposited on pure Co is investigated using a microcapillary with a diameter of 300 μm. The presence of defects (cracks and pores) and the oxygen content are important parameters affecting the electrochemical behaviour of coatings. Keywords: corrosion, microstructure, Co-Mo coatings Wpływ parametrów osadzania na mikrostrukturę, mechaniczne właściwości i korozyjne zachowanie się w roztworze Ringera powłok Co-Mo elektrochemicznie osadzonych na kobalcie Mikrostruktura i korozyjne zachowanie się elektrochemicznie osadzonych powłok Co-Mo na powierzchni kobaltu było badane w roztworze Ringera przy użyciu mikrokapilary o średnicy 300 μm. Badania wykazały, że parametrami mającymi istotny wpływ na elektrochemiczne osadzanie się powłok Co-Mo są obecność defektów takich jak (szczeliny i pory), a także obecność tlenu. Słowa kluczowe: korozja, mikrostruktura, powłoki Co-M.1. Introduction Electrodeposition is a versatile route to produce nanocrystalline alloys. Numerous studies [2,10] have shown that these alloys have excellent mechanical properties. They can undergo severe plastic deformation and they have high hardness and good resistance to wear. Other studies have shown that these alloys also have specific physicalchemical properties (such as magnetic, electronic, catalytic and optical properties). Therefore, they can find applications in many industrial sectors: biology, energy, nanotechnologies, aerospace… [6]. A review of the literature indicates that Co-Mo coatings are characterized by high hardness and high thermal resistance. They have good magnetic properties and are good catalytic electrodes for hydrogen evolution reaction [3-5, 7-9, 11, 12]. These properties make these coatings promising materials for various applications. To our knowledge, only a few papers have been devoted to the corrosion behaviour of Co-Mo coati[...]

Effect of laser shock processing (LSP) on the corrosion resistance of aluminum alloy 2050-T8

Czytaj za darmo! »

Aluminium alloys are very important category of materials due to their high mechanical properties and wide range of industrial applications. It is well known that aluminum alloys are prone to microstructural corrosion (pitting corrosion, intergranular corrosion, etc.). Laser shock processing (LSP) is a serious candidate versus conventional surface treatments to preserve their integrity and to protect them from pitting corrosion damages. In the present paper, the infl uence of LSP on the resistance to localized corrosion of AA2050-T8 is investigated in chloride media. After polishing, sites containing precipitates show lower pitting potentials (around 0 mV vs Ag/AgCl) than the pure matrix (of about 300 mV). Surface observations indicate that pits initiated at Al-Cu-Fe-Mn precipitates.[...]

Infl uence of the passive fi lm chemical composition and residual stresses on the microelectrochemical behaviour of duplex stainless steels in sodium chloride media

Czytaj za darmo! »

Duplex stainless steels are highly important engineering materials, due to their generally high corrosion resistance combined with high strength and moderate alloy cost (lower nickel and molybdenum content). They have a complex microstructure with comparable volume of austenite and ferrite. Both phases have different chemical composition and mechanical properties. In the present paper, the chemical composition of the passive fi lm formed on both phases of two types of duplex stainless steels (UNS S31803 and UNS S32304) is determined at the microscale using Auger electron spectroscopy (AES). Samples were either mechanically polished (down to diamond pastes) or electrochemically etched in nitric acid. The micro-electrochemical behaviour of the two sets of samples was then determined in[...]

Passive properties of duplex stainless steels after long-time ageing in air

Czytaj za darmo! »

The infl uence of long-term ageing in air on the chemical composition of passive fi lms and the electrochemical behaviour of samples was investigated. After mechanical polishing, there is no signifi cant infl uence of the grain orientation. The passive fi lm thickness is around 1.8 and 2.3 nm the ferrite and the austenite, respectively. The ratio Cr/Fe in the passive fi lm is 0.48 and 0.37 in the ferrite and the austenite, respectively. The behaviour of both phases behave can be described by the CPE. After long-term ageing, the passive fi lm thickness and the ratio Cr/Fe was not signifi cantly affected. By contrast, LEIS diagrams were signifi cantly different than after mechanical polishing. Two capacitive loops were detected in the ferrite phase associated with the passive fi lm and interface. The grain orientation had signifi cant infl uence on the electrochemical behaviour of the ferrite phase after long-term ageing. On the other hand, the austenite behaves like a blocking electrode represented by the Randles circuit. Keywords: duplex stainless steel, EBSD, LEIS, microstructure, passivity Charakterystyka właściwości pasywnych stali duplex starzonych w powietrzu W pracy przedstawiono wpływ starzenia w powietrzu stali duplex UNS S32304 na jej elektrochemiczne zachowanie się i skład chemiczny warstwy pasywnej. Wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren nie miała istotnego wpływu na elektrochemiczne zachowanie się stali niestarzonej. Grubość warstwy pasywnej utworzonej na ferrycie była 1,8 nm, natomiast na austenicie 2,3 nm. Z kolei stosunek Cr/Fe dla ferrytu wynosił 0,48, a dla austenitu 0,37. Starzenie próbek stali duplex w powietrzu przez 1 rok nie wpłynęło istotnie na grubość warstwy pasywnej ani na stosunek Cr/Fe. Lokalne badania impedancyjne wykonane dla ferrytu wykazywały obecność dwu pojemnościowych półokręgów, których nie obserwowano dla próbek niestarzonych. Ponadto wykazano, że orientacja krystalografi czna ziaren ma wpływ[...]

Passivity of duplex stainless steels after long-term ageing in 0.5 M NaCl at 50°C


  The infl uence of long-term ageing in NaCl on the passivity and the electrochemical behaviour of UNS S32304 is studied. The passive fi lm thickness, the Cr/Fe ratio and the chloride content were signifi cantly increased after ageing. The chloride distribution depends on residual stresses, sample microstructure and surface preparation. Keywords: duplex stainless steel, residual stress, passive fi lm Pasywacja stali duplex po długim czasie starzenia w 0,5 M NaCl w 50oC W pracy badano wpływ długiego czasu starzenia w roztworze NaCl na pasywację i elektrochemiczne zachowanie się stali UNS S32304. Wykazano, że po długim czasie starzenia znacząco wzrasta grubość warstwy pasywnej, stosunek Cr/Fe i zawartość chlorków. Rozkład zawartości chlorków zależy od rozkładu narężeń szczątkowych, mikrostruktury i przygotowania powierzchni. Słowa kluczowe: stale duplex, naprężenia szczątkowe, warstwa pasywna ochrona przed korozja 7/2011 1. Introduction Duplex stainless steels (DSS) are highly important engineering materials, due to their generally high corrosion resistance combined with high strength and moderate alloy cost (lower nickel and molybdenum content). They are widely used in various industrial sectors, such as oil & gas (pipelines and storage tanks), desalination (evaporators and pumps), pulp and paper (digester and bleaching reactors) industries. DSS have a complex microstructure with comparable volume of austenite and ferrite. Due to differences in chemical composition between austenite and ferrite, a heterogeneous passive fi lm is formed on both phases [1-3]. In addition, due to differences in mechanical properties, a heterogeneous stress fi eld may be generated in metallic grains [4-6]. Under certain conditions, these differences may also yield formation of a heterogeneous passive fi lm. Microstructural and mechanical changes and fracture behavior of stainless steels have widely been studied after long-term ageing at high [...]

Wpływ geometrii kapilary na widma otrzymane techniką lokalnej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej


  W pracy przedstawiono wpływ geometrii kapilary (średnicy, długości) na kształt lokalnych widm impedancyjnych zarejestrowanych dla czystej platyny w 0,1 M roztworze siarczanu VI sodu. Lokalne widma impedancyjne wykonane za pomocą Techniki Elektrochemicznego Mikro-ogniwa zostały porównane z widmami zarejestrowanymi w klasycznym trójelektrodowym układzie. Słowa kluczowe: lokalna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, techniki mikro-kapilarne, elektrochemia na granicy faz Infl uence of the capillary geometry on the local electrochemical impedance spectroscopy measurements In the present paper, the infl uence of the capillary geometry (diameter and length) on EIS measurements was investigated on pure platinum immersed in 0.1M Na2SO4 solution. In addition, impedance data obtained using capillaries and the electrochemical microcell technique were compared to those obtained with a classical three-electrode cell. Keywords: local electrochemical impedance spectroscopy, capillary techniques, interfacial electrochemistry ochrona przed korozja 7/2011 1. Introduction Conventional electrochemical impedance spectroscopy (EIS) has been used for more than 40 years for studying electrochemical mechanisms occurring at the electrode/electrolyte interface. However, this technique is limited to surface-averaged measurements which account for the behaviour of the whole electrode surface. In corrosion problems, such as in localized corrosion, the response associated with local phenomena (pitting, crevice corrosion, breakdown of the passive fi lm, etc.) cannot be extracted from the global impedance diagrams. To overcome these diffi culties, several scanning techniques using microelectrodes have been developed. Among them, the local electrochemical impedance spectroscopy (LEIS) performed on restricted active areas was pioneered by Isaacs et al. [1-3]. The local [...]

The use of micro-capillary techniques to study the corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy at the micro-scale

Czytaj za darmo! »

In the present paper, the corrosion behavior of as-cast AZ91 magnesium alloy is investigated in 0.1 M NaClO4 at 25°C. The specimen microstructure was fi rst investigated using FE-SEM/EDS and AFM. It is composed of Mg17Al12 precipitates, eutectic around precipitates and a-Mg matrix. Electrochemical measurements were then carried out after mechanical polishing, on individual phases using the electrochemical microcell technique and extremely small capillaries (diameters between 5 and 10 nm). A large passive domain was observed in the anodic region in sites containing precipitates. Stable pits were detected between -700 and -200 mV vs. Ag/AgCl. By contrast, the passive domain obtained in the matrix was narrow and stable pitting was observed at -1200!200 mV vs. Ag/AgCl. Eutectic was reve[...]

 Strona 1  Następna strona »