Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef Stanisław Szopa"

Przykłady instalacji odnowy wody ze ścieków miejskich

Czytaj za darmo! »

Ścieki miejskie uznawane są za jeden z rodzajów odpadów. Powszechnie podejmowanym działaniem, mającym na celu ich zagospodarowanie jest oczyszczanie, po którym ścieki te odprowadzane są do wód powierzchniowych lub gleby. Obecnie, w obliczu coraz bardziej zauważalnego na świecie problemu deficytu świeżej wody, ścieki miejskie postrzegane są jako alternatywne jej źródło. Polska jest w szczegól[...]

Wpływ H2O2 i H2O2 /Fe+2 na toksyczność anionowego środka powierzchniowo-czynnego

Czytaj za darmo! »

.rodki powierzchniowo-czynne (SPC) nale.. do grupy zanieczyszcze. zak.ocaj.cych przebieg biologicznego oczyszczania .ciekow. Zwi.zki te uznawane s. za inhibitory tlenowej biodegradacji .ciekow, przyczyniaj.ce si. do niskiej wydajno.ci procesu oczyszczania [1,2]. Mechanizm dzia.ania SPC polega na zmianie przepuszczalno.ci .ciany i b.ony komorkowej mikroorganizmow. Na przyk.ad kationowe SPC (KSPC) po pocz.tkowej fazie adsorpcji na powierzchni komorek przenikaj. do wn.trza struktur komorkowych, uszkadzaj. b.on. komorkow. i zlokalizowane w niej enzymy, pora.aj. czynno.ci oddechowe i przemiany w.glowodanow w komorkach, a w konsekwencji . przy odpowiednio wysokich st..eniach . prowadz. do .cinania si. bia.ek strukturalnych i enzymatycznych [2]. Anionowe SPC (ASPC) i KSPC, obni.aj.c napi.cie powierzchniowe cieczy, zaburzaj. te. procesy podzia.u komorek drobnoustrojow, co prowadzi do powstawania form wyd.u.onych lub rozga..zionych, a tak.e do hamowania ich wzrostu [3]. Wyra.ne hamowanie wzrostu bakterii osadu czynnego wyst.puje, gdy zawarto.. niektorych ASPC wynosi oko.o 750 mg dm-3 [4]. W przypadku KSPC antybakteryjne dzia.anie mo.e wyst.pi. ju. przy st..eniu 1 mg dm-3 [2,4]. Niejonowe .rodki powierzchniowo-czynne (NSPC) nie s. zasadniczo uznawane za inhibitory wzrostu bakterii [3,5]. Oko.o 80% zawartych w .ciekach SPC zostaje z nich usuni.ta w biologicznych systemach oczyszczania [6]. Uwa.a si., .e podstawowym mechanizmem usuwania .rodkow powierzchniowo-czynnych ze .ciekow w oczyszczalniach biologicznych jest adsorpcja na biomasie [7]. W wi.kszo.ci przypadkow SPC nie ulegaj. biodegradacji w ogole lub s. rozk.adane cz..ciowo. Podatno.. SPC na rozk.ad enzymatyczny jest zale.na od budowy chemicznej. St..enie substancji powierzchniowo-czynnych w .ciekach dop.ywaj.cych do oczyszczalni biologicznej powinno wynosi. < 20 mg dm-3, dlatego zaleca si. przed procesem biologicznym zwi.zki te usuwa. innymi metodami, g.ownie fizyczno-chemicznymi, [...]

 Strona 1