Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ ŻÓŁCIAK"

Wpływ obróbki wstępnej i koncentracji propanu w mieszaninie z amoniakiem na wyniki węgloazotowania fluidalnego niskowęglowych stali typu C25 i S355 DOI:10.15199/28.2015.4.7


  The effect of pretreatment and propane concentration in the mixture with ammonia on the results of the fluidized bed nitrocarburizing of low carbon C25 and S355 steels The subject of this study was to investigate the effect of pretreatment before fluidized bed nitrocarburizing process and the amount of the carbon carrier addition in the form of propane on the hardness, microstructure and compounds layer and diffusion zone thicknesse in the case of low-carbon structural steel type C25 and S355. Constant process time 4 h and temperature 580°C were assumed. Pretreatments consisted of samples oxidation at temperature 350°C for 30 minutes or short-lasting nitriding in the ammonia at temperature 480°C for 25 minutes and removing the samples from the fluidized bed to the air in order to oxidize them. Both variants were compared with samples without pretreatment. The hardness measurements on the surface of nitrocarburized samples were made at three loads 0.1, 0.5 and 1 kG in order to capture the differences in the microstructure and thickness of the hardened layers. The results of measurements with load of 0.1 kG show the characteristic of the thin subsurface zone 2÷3 μm, in which major changes take place, caused by the nitrocarburizing environment, core diffusion of alloying elements and impurities, as well as geometric surface conditions and pre-machining treatment. The results of measurements with load of 0.5 and 1 kG are dependent mainly on the nitrocarburized layer thickness and substrate hardness. In the assumed process conditions there was not found, with certain exceptions, significant effect of studied factors on layer thickness, however they have significant impact on the hardness HV0.1, HV0.5 and HV1 measured on the surface of nitrocarburized samples. In order to obtain the highest possible hardness and layers uniformity - lower porosity, a 2% propane addition to the ammonia was favourable. In studies it was found, that due to th[...]

Próba zastosowania sondy Lambda z regulatorem Protherm 50 do kontroli potencjału węglowego podczas nawęglania w piecu wgłębnym


  Sonda Lambda została opracowana w celu kontroli poprawności spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach samochodowych. Sonda umieszczana jest w strefie wylotu gazów z silnika, a jej żywotność zależy od temperatury strefy zainstalowania - im niższa temperatura nagrzanej sondy, tym dłuższa jej żywotność, niemniej jednak jej prawidłowe wskazania uzyskuje się, jeżeli stały elektrolit sondy jest nagrzany przynajmniej do temperatury 350°C w przypadku sondy LSM 11. Schemat sondy Lambda typu LSM 11 według pracy [1] przedstawiono na rysunku 1, a zasadę jej działania zgodnie z pracą [2] na rysunku 2. Ceramiczna część sondy Lambda (elektrolit stały) ma kształt rury zamkniętej na jednym końcu. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie czujnika ceramicznego mają mikroporowatą warstwę platyny (elektrodę), która ma decydujący wpływ na charakterystykę czujnika. Powłoka platyny na tej części czujnika ceramicznego, która jest w kontakcie z gazem wylotowym, jest pokryta dobrze przylegającą, wysoce porowatą powłoką ceramiczną, która chroni go przed pozostałościami gazu wylotowego mogącymi erodować katalityczną powłokę platynową. Czujnik jest wprowadzony w strefę przepływu gazów odlotowych, przepływających wokół jednej jego elektrody, podczas gdy druga elektroda pozostaje w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Czujnik mierzy zawartość resztkowego tlenu w gazach odlotowych. Odnośnie do zastosowania sondy Lambda w obróbce cieplnej dostępne są tylko nieliczne prace [3, 4]. Może to wynikać z ograniczeń zastosowania sondy Lambda do procesów obróbki cieplnej atmosferowej o stałym potencjale węglowym Cp nieprzekraczającym 1% C. W praktyce napotkano przykład zainstalowania sondy Lambda w strefie chłodnicy atmosfery generatora endotermicznego w celu regulacji potencjału węglowego atmosfery endotermicznej wytwarzanej w tym generatorze. Z własnego doświadczenia wynika, że po dwóch latach eksploatacji takiego generatora przy codziennym jego uruchamian[...]

Wytwarzanie i badanie anodowych warstw tlenkowych na aluminium do zastosowań w nanotechnologii


  Nanomateriały i nanotechnologie wyznaczają obecnie niezwykle dynamicznie rozwijający się kierunek badań, którego celem jest uzyskiwanie różnych struktur i obiektów o rozmiarach nanometrycznych. Zwykle podaje się przedział 1,5÷100 nm, poczynając od rozmiarów pojedynczych atomów i cząsteczek. Jednakże przedział ten nie wyznacza jednoznacznie wymiarów materiałów "nano". Zalicza się do nich również materiały makroskopowe, ale o rozdrobnionej strukturze ziaren. Z jednej strony wytwarza się nanorurki, nanokropki kwantowe, nanodruty, a z drugiej metale drobnokrystaliczne o wielkości ziaren poniżej 100 nm, Nanomateriałami są również objętościowe materiały nanoporowate. Kryterium podziału to nie tylko wymiary, ale właściwości i zjawiska, które są inne niż w materiałach dających się opisywać w typowych układach [1]. Materiały nanometryczne wytwarza się różnymi technikami. Zwykle są to techniki, za pomocą których na podłożu odpowiednio przygotowanym, często z zastosowaniem katalizatorów, powoduje się wzrost struktur nanowymiarowych. Są to techniki wyrafinowane, wymagające precyzyjnej zaawansowanej technicznie aparatury. Innym podejściem jest wykorzystywanie w tym celu materiałów - matryc z nanostrukturą, do wnętrza której można wprowadzać inne substancje i syntetyzować w ten sposób nanomateriały [1÷2]. Istotną cechą materiału - szablonu jest jego uporządkowana struktura, tak by otrzymywany materiał docelowy miał określone powtarzalne parametry. Jednym z tego typu materiałów jest tlenek glinu otrzymywany w procesie anodowego utleniania aluminium (AAO - Anodic Aluminium Oxide). Charakteryzuje się uporządkowaną strukturą cylindrycznych prostopadłych do podłoża porów, które tworzą heksagonalną siatkę gęsto upakowaną. Struktura ta jest zależna od parametrów prowadzenia procesu, rodzaju stopu, przygotowania podłoża, składu roztworów i parametrów prądowych procesu. Można zatem wytwarzać różnego rodzaju szablony o określonych kontrolowanych [...]

Badania przydatności materiałów na retorty do niskotemperaturowego nawęglania stali austenitycznych DOI:10.15199/28.2015.4.6


  In the article the usefulness of H17, 0H18N9, H25N20S2 steel and 75Ni-25Cr alloy in use on furnace retorts designed for low-temperature carburizing of austenitic steels in synthetic or endothermic atmospheres was investigated. As evaluation criterion was considered ability of the material to catalyse gaseous reactions and soot deposition and the possibility of carburizing process conducting for austenitic steel 0H18N9. The studies were conducted in furnace with stationary retort closed with a furnace cover with a sand seal, as well as in portable retort installed in a separate furnace in the case of studies of suitability of retort made of 0H18N9 steel. In the case of a stationary retort made of 0H18N9 steel were studied: a) effect of endogas dilution with nitrogen or hydrogen on soot deposition in retort and Armco foil state after retort heating at temperature 440°C; small amounts of soot in retort and clean Armco foil were obtained in a mixture of 42% endogas with nitrogen or 33% endogas with hydrogen, b) effect of the retort oxidation at temperature 570°C on changes of dew point and soot deposition after heating of oxidized retort to temperature in the range 300÷470; in the case of endogas, dew point increased with increasing temperature and soot appeared in the oxidized zone above 400°C; dilution of endogas with hydrogen shifted the boundary of soot deposition to a higher temperature, c) effect of preliminary oxidation of Armco iron foil on ability for soot deposition on its surface; during heating in endogas at temperature 500°C for 4 hours it was found that soot appeared on the foils oxidized at temperature 450°C and 530°C, while heating in mixture of H2-N2 in endogas led to the appearance of soot only on foil oxidized at temperature 520°C; on the foils oxidized at temperature below 450°C or not-oxidized soot didn't occurred. In addition, attempts of heating and carburizing in portable retort made of 0H18N9 steel were conducted. Whe[...]

Metody obróbki cieplno-chemicznej przewodów luf broni strzeleckiej

Czytaj za darmo! »

Badania dotyczące możliwości i celowości zastąpienia dotychczas stosowanej stali 30HN2MFA i obróbki powierzchniowej stosowanej w produkcji luf broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm stanowi przedmiot badań IMP od kilku lat. Dotychczas lufy broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm i podobne są w większości produkowane z niskostopowych stali konstrukcyjnych, podobnych do używanej do tego celu krajowej stali 30HN2MFA. Po wstępnej obróbce mechanicznej elementy na lufy z takich stali są ulepszane cieplnie do twardości przeważnie w zakresie 25÷35 HRC, po czym są poddawane obróbce plastycznej mechanicznej wykańczającej. Rozpowszechnione elektrolityczne chromowanie przewodów tak wykonanych luf ma na celu ich zabezpieczenie przed korozją podczas długotrwałego, często wieloletniego składowania, a także w pewnym stopniu chroni wnętrze lufy przed niszczeniem od gazów prochowych. Chemiczne czernienie lub także następne lakierowanie zewnętrznej powierzchni luf o przewodach chromowanych elektrolitycznie służy jako środek ich zabezpieczenia przeciwkorozyjnego i przeciwodblaskowego. Poszukiwania nowych technologii m.in. cieplnych i cieplno-chemicznych, połączonych z głębokim wymrażaniem może zagwarantować wzrost trwałości finalnego wyrobu przy mniejszej uciążliwości technologii dla środowiska naturalnego [6]. Me toda chromowania elek trolityczneg o Badaniom poddano lufy broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm wykonane ze stali konstrukcyjnej 30HN2MFA chromowanej elektrolitycznie [4]. W badaniach stosowano przyspieszoną metodę oceny trwałości lufy, polegającą na wystrzeleniu w krótkim czasie 1000 szt. amunicji. Pomiędzy wystrzeliwaniem kolejnych partii amunicji lufę ochładzano w powietrzu i obserwowano stopień zużycia przewodu za pomocą boroskopu. Lufy chromowane elektrolitycznie, uległy zniszczeniu głównie przez cykliczne zmiany objętości podłoża stalowego, powodujące pękanie i wykruszanie leżącej na nim warstwy chromu. Taki charakter zużycia występuj[...]

 Strona 1