Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Vitomir Djaja -Jośko"

WYKORZYSTANIE FILTRU KALMANA DO WYZNACZANIA POZYCJI WĘZŁÓW W ULTRASZEROKOPASMOWYM SYSTEMIE LOKALIZACYJNYM DOI:10.15199/59.2017.6.63


  W dzisiejszych czasach wzrasta zapotrzebowanie na usługi wykorzystujące informację o położeniu wewnątrz pomieszczeń. Można wyróżnić takie zastosowania jak monitorowanie sprzętu oraz personelu w halach, nawigowanie wewnątrz centrów handlowych, czy wspomaganie osób starszych. Każde z tych zastosowań cechuje się różnymi wymaganiami dotyczącymi dokładności wyznaczania pozycji, częstości jej aktualizowania czy liczby lokalizowanych obiektów. Istnieje wiele systemów pozwalających na realizację powyższych zadań - systemy optyczne, ultradźwiękowe, inercyjne oraz radiowe. Cechują się one różnymi właściwościami i obszarami, w których znajdują zastosowanie. Istotną grupą systemów do lokalizacji wewnątrz pomieszczeń są systemy radiowe. Ze względu na wykorzystywane sygnały, można wśród nich wyróżnić trzy podstawowe rozwiązania: wykorzystujące technikę WiFi [4], Bluetooth [5] oraz UWB (Ultrawideband) [6]. Rozwiązania działające zgodnie ze standardami WiFi oraz Bluetooth są popularne ze względu na duże rozprzestrzenienie tych technologii oraz ich łatwą dostępność. Najczęściej, do wyznaczania pozycji wykorzystywana jest informacja o poziomie odbieranego sygnału przez etykiety bądź węzły systemu. Uzyskiwane są dokładności rzędu kilku metrów, co w zupełności wystarczy do zgrubnego szacowania pozycji lokalizowanych obiektów w dużych obszarach. Niestety, w większości przypadków, kiedy konieczne jest wyznaczanie pozycji obiektów wewnątrz mieszkań, systemy te nie są wystarczające. Istotnym faktem jest, że ze względu na niskie dokładności wyznaczania pozycji, położenia węzłów tych systemów nie muszą być bardzo dokładnie znane. W ostatnim czasie, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii oraz pojawianiu się nowych urządzeń, technika ultraszerokopasmowa staje się coraz bardziej popularna. Czerpie ona korzyści z bardzo szerokiego pasma transmitowanych sygnałów (sięgającego nawet 500 MHz według norm amerykańskich oraz 50 MHz według norm europejs[...]

METODA SEKWENCYJNEJ SYNCHRONIZACJI WĘZŁÓW I KOREKCJI WYNIKÓW POMIARÓW TDOA W ULTRASZEROKOPASMOWYM SYSTEMIE LOKALIZACYJNYM DOI:10.15199/59.2019.6.26


  Ostatnimi czasy można zaobserwować rosnący popyt na usługi wykorzystujące informacje o lokalizacji osób i obiektów wewnątrz pomieszczeń. Wiążę się to z rosnącym zapotrzebowaniem na systemy dostarczające takie dane. Szczęśliwie, istnieje wiele technik umożliwiających wyznaczanie położenia obiektów i osób w budynkach. Jednym z możliwych sposobów kategoryzacji systemów lokalizacyjnych jest podział ze względu na obecność infrastruktury. Można wyróżnić systemy, które wymagają złożonej infrastruktury oraz takie, które są ograniczone tylko do jednego urządzenia (np. noszonego przez lokalizowaną osobę lub przymocowanego do lokalizowanego obiektu). Rozwiązania należące do drugiej kategorii są oczywiście prostsze w instalacji i utrzymaniu, natomiast ze względu na wykorzystanie w nich inercyjnych czujników MEMS, takich jak akcelerometry czy żyroskopy, dokładność wyznaczanych przez nie lokalizacji znacząco spada z czasem [2]. Wśród systemów należących do pierwszej kategorii, czyli takich które najczęściej składają się z pewnego zestawu węzłów oraz sterownika systemu, do najbardziej obiecujących można zaliczyć te, które wykorzystują transmisję fal radiowych. Ze względu na specyfikę środowiska wewnątrzbudynkowego, tj. dużą liczbę ścian i innych obiektów przysłaniających widoczność między lokalizowanymi obiektami lub osobami, a infrastrukturą systemu, systemy wizyjne oraz ultradźwiękowe nie zapewniają wystarczającej dokładności, tudzież wymagają bardzo dużej liczby węzłów do pokrycia całego obszaru objętego działaniem systemu [6][9]. Z kolei, fale radiowe propagują się przez ściany i inne obiekty, co pozwala na ich efektywne wykorzystanie w systemach lokalizacyjnych. Oczywiście, w wyniku takiej propagacji dochodzi do zniekształceń transmitowanych sygnałów, w tym zmiany ich kształtu, tłumienia oraz opóźnienia, natomiast nie odbywa się to w stopniu uniemożliwiającym wyznaczanie lokalizacji. Wśród radiowych systemów lokalizacyjnych, któ[...]

BADANIA DOKŁADNOŚCI WYZNACZANIA TDOA W ULTRASZEROKOPASMOWYM SYSTEMIE LOKALIZACYJNYM DOI:10.15199/59.2015.4.57


  W referacie zamieszczono opis infrastruktury ultraszerokopasmowego unilateralnego systemu lokalizacyjnego. W zrealizowanym systemie łącze ultraszerokopasmowe zaprojektowano z wykorzystaniem układów DW1000 firmy Decawave. W artykule zamieszczono opis konstrukcji węzła oraz wyniki badań TDOA infrastruktury złożonej z czterech węzłów. 1. WSTĘP Ultraszerokopasmowe systemy lokalizacyjne umożliwiają lokalizacje osób i obiektów z dokładnością przewyższającą dokładności osiągane w radiowych systemach lokalizacyjnych wykorzystujących emisje wąskopasmowe. Istotną wadą ograniczającą powszechne zastosowanie tych rozwiązań jest ich wysoki koszt. Szansą na zwiększenie liczby implementacji systemów UWB jest pojawienie się na rynku pierwszych układów scalonych działających zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4a. Standard ten oprócz transmisji danych z przepływnościami sięgającymi 6.8 MHz umożliwia określenie odległości pomiędzy węzłami. W Instytucie Radioelektroniki w ramach projektu EIGER (FP7) opracowano system lokalizacyjny, w którym łącze radiowe oparto na układach DW1000 oraz modułach DWM1000 firmy Decawave. System działa w paśmie przypisanym systemom lokalizacyjnym typu 1 (LT1). Częstotliwość środkowa emisji jest równa 6.5 GHz, pasmo emisji wynosi ok. 500 MHz. Dokładność i precyzja lokalizacji zależą w dużym stopniu od właściwości układów obsługujących ultraszerokopasmowe łącze radiowe. W referacie opisano infrastrukturę sytemu, przedstawiono budowę węzłów oraz zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych infrastruktury złożonej z czterech węzłów. 2. SYSTEM LOKALIZACYJNY 2.1. Architektura systemu W unilateralnym systemie lokalizacyjnym [9] położenie jest obliczane w etykiecie na podstawie sygnałów odebranych z węzłów tworzących infrastrukturę systemu. Na rys. 1 przedstawiono schemat infrastruktury systemu lokalizacyjnego. Rys. 1 Architektura syste[...]

METODA BEZPRZEWODOWEJ SYNCHRONIZACJIWĘZŁÓW I KOREKCJI WYNIKÓW POMIARÓW TDOA W ULTRASZEROKOPASMOWYM SYSTEMIE LOKALIZACYJNYM DOI:10.15199/59.2016.6.9


  A METHOD FOR WIRELESS ANCHORS SYNCHRONIZATION AND CORRECTION OF TDOAS IN THE UWB LOCALIZATION SYSTEM Streszczenie: W ultraszerokopasmowym systemie lokaliz cyjnym wykorzystującym technikę TDOA niezbędna jest synchronizacja węzłów. W artykule przedstawiono metodę zapewniającą bezprzewodową synchronizację a także korekcję błędów pomiarów TDOA wynikających z różnic częstotliwości nominalnych i ograniczon ści wykorzystywanych w węzłach oscylatorów. Referat zawiera opis schematu transmisji, analizę wpływu jakości wzorca oraz wyniki badań eksperymentalnych dzonych z użyciem zbudowanego systemu lokalizacyjnego. Abstract: TDOA based UWB positioning system requires anchors synchronization. The paper describes providing wireless synchronization and reduction of TDOA measurement errors in anchors with low quality oscillators. The paper contains description of the transmission analysis of oscillator quality impact. The results of test carried out with developed UWB system are also included. Słowa kluczowe: bezprzewodowa synchronizacja, lokal zacja w pomieszczeniach, UWB. Keywords: indoor positioning, UWB, wireless tion. 1. WSTĘP Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na lokalizowanie osób oraz przedmiotów wewnątrz budy ków i pomieszczeń, ultraszerokopasmowe systemy lok lizacyjne zyskują na popularności. Znajdują one zast sowanie przy wspomaganiu osób starszych, monitor waniu personelu bądź sprzętu lub towarów w halach. Krótkie czasy trwania nadawanych impulsów du pojedynczych nanosekund) zapewniają odporność na wielodrogowość oraz pozwalają na bardzo dokładny pomiar czasu nadejścia sygnału, a co za t uzyskiwanie wysokiej dokładności oraz precyzji przy określaniu pozycji. Większość systemów lokalizacyjnych składa się ze stałej infrastruktury, ruchomych etykiet oraz ośrodka sterująco-kontrolnego. Można wyróżnić architekturę multilateralną, w której węzły pełnią rolę zaś etykiety nadajników oraz unilateralną, gdzie sytuacja je[...]

BADANIE WPŁYWU POZIOMU ODBIERANEGO SYGNAŁU NA WYNIK POMIARU TDOA W UKŁADZIE DW1000 DOI:10.15199/59.2018.6.23


  1. WSTĘP Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi wykorzystujące znajomość dokładnego położenia obiektów oraz osób wewnątrz budynków, ostatnimi czasy nastąpił dynamiczny rozwój systemów dostarczających informacje lokalizacyjne. Mogą one znaleźć zastosowanie w wielu obszarach, zaczynając od przemysłu, przez usługi oraz rozrywkę, na wspomaganiu osób w życiu codziennym kończąc. Znane są rozwiązania służące do lokalizacji wózków widłowych oraz narzędzi w fabrykach [7, 1]. Istnieją również systemy ułatwiające poruszanie się np. po lotniskach czy muzeach [3, 6]. Istotną grupę stanowią systemy do wspomagania osób starszych w miejscu ich zamieszkania [13]. W zależności od zastosowania, systemom lokalizacyjnym stawiane są różne wymagania dotyczące liczby lokalizowanych obiektów/osób, poboru prądu w wykorzystywanych urządzeniach, częstości wyznaczania lokalizacji obiektów/osób, czy też dokładności i precyzji wyznaczanych położeń. W systemach do lokalizacji wewnątrz pomieszczeń do wyznaczania położeń wykorzystywane są różne techniki radiowe. Najczęściej spotykane są rozwiązania oparte na technikach takich jak BLE (Bluetooth Low Energy), WiFi czy ostatnio UWB (Ultrawideband). W referacie skupiono się na technice ultraszerokopasmowej, która ostatnio zyskuje coraz większa popularność. Celem badań przedstawionych w referacie było sprawdzenie wpływu poziomu odbieranego sygnału na pomiary różnicy czasu przybycia sygnałów w modułach radiowych DW1000. Struktura referatu jest następująca. W rozdziale drugim pokrótce opisano aktualny stan wiedzy w kwestii systemów lokalizacyjnych, w rozdziale trzecim omówiono układ DW1000. W rozdziale czwartym przedstawiono testy laboratoryjne z użyciem tłumików, natomiast w rozdziale piątym umieszczono wyniki badań wpływu polaryzacji anten. Referat został podsumowany w rozdziale szóstym. 2. SYSTEMY LOKALIZACYJNE Zarówno techniki BLE, jak i WiFi cieszą się dużą popularnością ze względu na ich po[...]

ULTRASZEROKOPASMOWY PODSYSTEM LOKALIZACYJNY W SYSTEMIE NAWIGACYJNYM DOI:10.15199/59.2016.6.12


  ULTRA-WIDEBAND LOCALIZATION SUBSYSTEM IN EIGER NAVIGATION Streszczenie: W artykule przedstawiono smowy podsystem lokalizacyjny stanowią mu EIGER zapewniającego lokalizację zarówno na z wnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Referat zawiera opi architektury systemu, jego elementów, interfejsu radiowego a także wykorzystanych w systemie technik pomiarow W referacie zamieszczono także przykładowe wyniki bada laboratoryjnych. Abstract: The paper presents UWB positioning system embedded in EIGER navigation system. tains description of the system architecture, nents, radio interface as well as measurement techniques. Results of positioning system laboratory cluded. Słowa kluczowe: UWB, systemy lokalizac nawigacyjne Keywords: UWB, localization systems, navigation systems 1. WSTĘP Celem projektu EIGER, w ramach którego powstał opisywany system lokalizacyjny, było opracowanie rozwiązania umożliwiającego ciągłą lokalizacj podczas przemieszczania się w terenie otwartym i w budynkach. O ile informacja o lokalizacji na zewn pomieszczeń jest z powodzeniem zapewniana przez systemy satelitarne, to na skutek problemów propag cyjnych systemy te nie nadają się do wyznaczania lok lizacji w pomieszczeniach. Potrzeba zapewnienia lokalizacji na zewn i wewnątrz pomieszczeń jest powodem pro wielu ośrodkach prac nad systemami hybrydowymi łączącymi różne techniki w celu zapewnienia ci lokalizacji. Przykładem takich rozwią oparte na układach retransmitujących sygnały nadajn ków GPS w pomieszczeniach [5][8]. Innym sposobem zapewnienia lokalizacji w tych warunkach jest integracji systemów satelitarnych temami wykorzystującymi czujniki i prędkości kątowej w celu predykcji trasy ruchu. Otrzymane wyniki mogą zapewnić wyznaczenie lokal zacji obiektu mimo braku sygnałów systemu satelitarn pl, @Kraków ultraszerokopastanowiący element systecego ze- . opisy pomiarowych. e badań The paper contains system compoas te[...]

PODSYSTEM LOKALIZACYJNY W PLATFORMIE IONIS DOI:10.15199/59.2017.6.78


  Projekt IONIS realizowany w ramach programu AAL (Ambient Assisted Living) ma na celu opracowanie modułowej platformy, która zapewni wsparcie osobom z demencją i ich opiekunom. Ludzie z demencją, w każdym stadium choroby doświadczają problemów związanych z utratą pamięci, zakłopotaniem, dezorientacją. Okresowe powtarzanie czynności, trudności ze znalezieniem przedmiotów, nocne spacery oraz ucieczki z miejsca zamieszkania należą do typowych objawów choroby [5]. Platforma IONIS, w której skład wejdą zarówno rozwiązania sprzętowe jak i programowe, będzie wyposażona w funkcjonalności umożliwiające tworzenie różnorodnych usług. Pozwoli ona na lokalizację osób i przedmiotów w pomieszczeniach, lokalizację osób na zewnątrz budynków, monitorowanie stanu zdrowia. Komunikacja z platformą będzie się odbywać za pomocą prostych, adaptacyjnych interfejsów. Modułowa struktura platformy umożliwi jej przystosowanie do potrzeb konkretnego użytkownika, a w przyszłości poszerzenie oferowanych przez nią usług. Platforma IONIS oprócz wspierania osób podczas codziennych aktywności (np. poprzez lokalizację przedmiotów, przypominanie o zaplanowanych czynnościach) umożliwi gromadzenie danych pozwalających na wykrycie i ocenę zmian zachowań osób monitorowanych (np. ocenę ich aktywności fizycznej), a także detekcję sytuacji zagrażających zdrowiu użytkownika (np. upadku, czy też niemożności powrotu do miejsca zamieszkania). Platforma zapewni też wsparcie dla opiekunów osób chorych poprzez udostępnianie informacji o zachowaniach osób monitorowanych oraz zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich zdrowie. Zakres projektu IONIS obejmuje badania pilotażowe z udziałem osób dotkniętych demencją. Będą one polegały na instalacji i testowaniu działania platformy w mieszkaniach osób chorych. Badana będzie efektywność działania platformy oraz poziom akceptacji wdrożonych rozwiązań. Kluczowym dla osiągnięcia celów projektu jest system lokalizacji osób i przedmiotó[...]

SYSTEM LOKALIZACYJNY DO MONITOROWANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI DOI:10.15199/59.2019.6.72


  1. WSTĘP Tendencja starzenia się społeczeństw w Europie powoduje, że coraz większym problemem stają się choroby typowe dla osób starszych. Jeden z głównych problemów stanowią różne wersje zaburzeń poznawczych począwszy od lekkich form a skończywszy na ciężkim otępieniu. Osoby z zaburzeniami poznawczymi wymagają w początkowych stadiach choroby monitorowania, diagnostyki i wsparcia, a w bardziej zaawansowanych stadiach intensywnej opieki [1]. Istotną rolę w obszarze wsparcia osób z zaburzeniami poznawczymi i ich opiekunów pełnią systemy lokalizacyjne instalowane w domach osób chorych. Informacja o lokalizacji osób może być wykorzystywana do oceny ich aktywności a także do detekcji błądzenia, typowego dla zaawansowanych stadiów tej choroby. Literatura związana z tą tematyką jest bogata. Problem detekcji anomalii w codziennych czynnościach wykonywanych przez osobę monitorowaną opisano w [2]. Propozycję systemu lokalizacyjnego umożliwiającego detekcję błądzenia zamieszczono w [3]. Rozwiązanie umożliwiające ocenę stanu osoby z zaburzeniami poznawczymi opisano w [4]. Wśród proponowanych i badanych rozwiązań dominują radiowe systemy lokalizacyjne oferujące wystarczające zasięgi i dokładność lokalizacji, dające, dzięki propagacji sygnałów przez ściany, możliwość redukcji infrastruktury. Wykorzystywane są głównie systemy bazujące na wąskopasmowych interfejsach radiowych, zgodnych ze standardami BLE (Bluetooth Low Energy) [5] lub WiFi[6], w zaledwie kilku publikacjach opisano eksperymenty z użyciem systemów UWB (Ultra Wideband) [4]. Obecnie systemy lokalizacyjne wspierające osoby z zaburzeniami poznawczymi są głównie przedmiotem badań realizowanych w ramach różnych projektów, rozwiązania te nie znajdują się w ofercie rynkowej. W referacie przedstawiono system lokalizacyjny zrealizowany w ramach projektu AAL - IONIS, którego celem jest realizacja platformy wspierającej osoby z zaburzeniami poznawczymi i ich opiekunów. Wymagania[...]

System do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych DOI:10.15199/59.2015.6.3


  Aktywność człowieka w życiu codziennym jest terminem szeroko stosowanym w geriatrii [1-2]. W szczególności dotyczy on tych podstawowych czynności, które są wyznacznikiem samodzielności osoby starszej w codziennym życiu. Analiza aktywności powinna uwzględniać najbardziej typowe zachowania. Wszyscy ludzie mają takie same podstawowe potrzeby oraz podobne formy aktywności, np. spanie, mycie, jedzenie, picie, oglądanie TV, praca przy biurku, przy komputerze, telefonowanie. Niektóre z nich są dobrymi wskaźnikami kondycji starszych osób [3]. Zdolność starszych osób do regularnego wykonywania tych czynności jest również miarą możliwości samodzielnego życia (mieszkania) w domu. Rozpoznanie i analiza aktywności stają się zatem kluczowymi zadaniami do realizacji w przyszłych systemach monitorowania i oceny stanu ich zdrowia. Systemy monitorowania mogą się przyczynić do poprawy jakości życia osób starszych i ich rodzin oraz do poprawy ich sytuacji zawodowej. W odpowiedzi na te potrzeby wiele ośrodków naukowo-badawczych oraz firm komercyjnych [28-29] realizuje projekty dotyczące zdalnego monitorowania osób starszych. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się stały wzrost prac badawczych w tym zakresie. Realizowane są systemy, które potrafią nie tylko rozpoznawać oraz śledzić aktywności osób starszych w ich życiu codziennym, ale także zwracać uwagę na pominięcie jakiejś czynności [4],[5]. Do monitorowania aktywności osób starszych w ich domach są stosowane sensory stacjonarne oraz mobilne (noszone przez użytkownika). Sensory stacjonarne są montowane w określonych miejscach wewnątrz budynku. Sensory mobilne dobrze nadają się do zbierania danych obrazu aktywności w długim okresie czasu. Obecnie codzienne aktywności życiowe mogą być dobrze rozpoznane na podstawie danych zebranych za pomocą sensorów mobilnych (np. akcelerometru, żyroskopu i magnetometru) [6 - 8][30]. Sensory mobilne wykorzystuje się do pomiaru parametrów ruchu użytkownika, sygna[...]

 Strona 1