Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ GAMBAL"

PIERWOTNE I WTÓRNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA RENU DOI:10.15199/67.2016.2.2


  Przedstawiono analizę pierwotnego i wtórnego źródła pozyskiwania pierwiastka ren. Zaprezentowano przegląd rozwiązań technologicznych krajowych i zagranicznych otrzymywania renu ze źródeł naturalnych i odpadowych. Podjęto także próbę oszacowania teoretycznej ilości wtórnego renu (Re), pochodzącego ze zużytych katalizatorów, która może pojawić się na światowym rynku metali w latach 2015-2017. Słowa kluczowe: ren, wtórne źródła, odzysk PRIMARY AND SECONDARY SOURCES OF RHENIUM Analysis of primary and secondary rhenium sources was presented as well as review of technical solutions for rhenium recovery from natural and waste materials. Amount of rhenium coming from secondary sources, especially from catalyst, was estimated. Calculations were made for years 2015-2017. Keywords: rhenium, secondary sources, recovery Ren elementarny, jako jeden z metali wysokotopliwych, w ostatnim czasie zyskał na popularności ze względu na unikatowy zestaw właściwości fizykochemicznych. Charakteryzuje się on bowiem drugim, najwyższym punktem topnienia spośród wszystkich metali - po wolframie, trzecim, najwyższym modułem Younga - po irydzie i osmie, oraz czwartym pod względem wielkości gęstości - po osmie, irydzie i platynie. Dodatkowo metal ten charakteryzuje się jedną z najwyższych wytrzymałości liniowych, niskim współczynnikiem tarcia oraz dużą twardością. Wszystkie te cechy powodują, że ren jest pierwiastkiem o bardzo dużej odporności na "zużycie". Jednocześnie w szerokim zakresie temperatur, bo aż do ok. 2000°C w odniesieniu do pozostałych metali wysokotopliwych ma nieporównanie lepsze właściwości pod względem wytrzymałości na rozciąganie oraz "pełzanie". W zakresie od temperatury pokojowej do 1200°C wytrzymałość tego metalu jest około dwukrotnie większa od wolframu, a w temperaturze 2500°C wytrzymałość renu jest porównywalna z wytrzymałością włókien węglowych. Wszystkie te cechy sprawiają, że konstrukcje wykonane z zastosowaniem [...]

ŻUŻEL Z PIECA ELEKTRYCZNEGO HUTY MIEDZI GŁOGÓW JAKO MATERIAŁ DO KONSTRUKCJI OSŁON PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM


  Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania żużla z pieca elektrycznego Huty Miedzi GŁOGÓW jako materiału do budowy osłon przed promieniowaniem. Na wstępie przedstawiono sposób powstawania żużla, jego skład oraz aktualne sposoby zagospodarowania. Następnie omówiono pomiary pochłaniania promieniowania jonizującego przez próbki żużla. Pomiary wykonano dla trzech różnych rodzajów promieniowania: promieniowania X o energii 6 MV z medycznego liniowego akceleratora elektronów, neutronów termicznych i promieniowania γ z reaktora jądrowego. W wyniku porównania zmierzonych efektywnych współczynników pochłaniania z analogicznymi współczynnikami dla materiałów standardowo stosowanych do budowy osłon przed tymi rodzajami promieniowania (beton, beton barytowy, ołów, kadm) stwierdzono, że żużel z pieca elektrycznego Huty Miedzi GŁOGÓW może być wykorzystany jako tani i bardzo skuteczny materiał do konstrukcji osłon przed promieniowaniem. Słowa kluczowe: żużel, pochłanianie promieniowania, osłonność, promieniowanie X 6 MV, neutrony termiczne, reaktorowe promieniowanie gamma Mgr inż. Paweł Gambal, mgr inż. Artur Starowicz, mgr inż. Piotr Matijczak — KGHM Ecoren S.A., Dział Rozwoju, Lubin, dr Przemysław Adrich, mgr inż. Konrad Kosiński, Sławomir Wronka, dr Anna Wysocka‐Rabin — Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek, Otwock, Świerk, dr Jacek J. Milczarek — Instytut Energii Atomowej POLATOM. Obecnie: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, Otwock, Świerk. SLAG FROM THE ELECTRIC FURNACE OF THE GŁOGÓW COPPER SMELTER (HUTA MIEDZI GŁOGÓW) AS A MATERIAL FOR CONSTRUCTION OF SHIELDING AGAINST IONIZING RADIATION In this work attenuation of ionizing radiation by samples of waste slag from electric furnace of the GŁOGÓW Copper Smelter was measured. Three types of radiation were used in the study: 6 MV X‐rays generated by a linear electron accelerator, [...]

SFERYCZNE PROSZKI ZE STOPÓW RENU Z KOBALTEM I NIKLEM


  W nowoczesnych dziedzinach techniki duże znaczenie mają metale wysokotopliwe, w tym ren i jego stopy. Obecnie ren najczęściej wykorzystywany jest do produkcji nadstopów na bazie niklu, które charakteryzuje duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję i pełzanie w wysokich temperaturach. Ponadto powłoki z renu i jego stopów wykazują znaczną odporność chemiczną. W przypadku wytwarzania powłok technikami natrysku z proszków istotne znacznie ma morfologia proszku. Proszki sferyczne w porównaniu do proszków o nieregularnym kształcie ziaren charakteryzują się większą gęstością względną, lepszą sypkością i większą czystością chemiczną. Sferyczne proszki renu z dodatkiem niklu i kobaltu wytworzono techniką rozpylania plazmowego. Materiałem wyjściowym były stopowe proszki na bazie renu otrzymane na drodze redukcji renianu(VII) kobaltu(II) i renianu(VII) niklu(II). Obydwa reniany(VII) otrzymywano, poprzez sorpcję niklu/kobaltu Dr Adriana Wrona, dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, mgr inż. Marcin Lis, dr inż. Grzegorz Benke, mgr inż. Marian Czepelak, mgr inż. Krystyna Anyszkiewicz, dr Jacek Mazur, mgr Katarzyna Bilewska, dr inż. Andrzej Chmielarz, prof. IMN, dr inż. Mieczysław Woch, prof. IMN, dr Mariusz Staszewski, mgr inż. Małgorzata Osadnik, mgr inż. Łucja Orłowska-Buzek - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr inż. Kamil Kozub, mgr inż. Paweł Gambal, mgr inż. Wojciech Satora —-e-mail: adrianaw@imn.gliwice.pl Rudy Metale R58 2013 nr 12 s. 828÷834 829 z kwaśnych roztworów siarczanowych lub azotanowych i kolejno elucję zasorbowanych metali (Ni lub Co) wodnym roztworem kwasu renowego(VII), uzyskiwanym również przy użyciu metody jonowymiennej. Powstałe w wyniku elucji roztwory zawierające ren i nikiel/kobalt kierowano do zatężania. W wyniku zatężania powstały osady renianu(VII) niklu(II) lub kobaltu( II). Po ich wysuszeniu otrzymywano bezwodne reniany(VII) wybranych metali zawierające w przypadku renianu(V[...]

 Strona 1