Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Liwarska-Bizukojć"

Adsorpcja wybranych anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych na osadzie czynnym

Czytaj za darmo! »

Opisano proces adsorpcji wybranych anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (SPC) na nieaktywnym biologicznie (martwym) osadzie czynnym. Przedstawiono kinetykę adsorpcji wybranych SPC oraz wyznaczono izotermy adsorpcji SPC. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że adsorpcję dodecylosiarczanu sodu (SDS) można opisać izotermą Langmuira, natomiast izotermy adsorpcji drugiego[...]

Wyznaczanie frakcji chzt ścieków


  Matematyczne modele osadu czynnego (ASM) wymagają bardziej szczegółowego opisu składu ścieków niż tylko oznaczenie ChZT ogólnego i BZT5 w odniesieniu do związków węgla. Wprowadzona w modelach ASM charakterystyka ścieków odbiega od charakterystyki stosowanej w rutynowej analizie laboratoryjnej stosowanej w oczyszczalniach ścieków. Dotyczy to w szczególności związków organicznych, których stężenie wyrażane jest najczęściej jako ChZT ogólne (całkowite). Wyznaczenie poszczególnych frakcji dopływających do konkretnej oczyszczalni ścieków w celu zastosowania do danego modelu osadu czynnego wymaga od eksploatatora wiedzy i doświadczenia analitycznego. W przypadku trudności wyznaczenia poszczególnych frakcji organicznych można zastosować frakcjonowanie opisane w literaturze jednak z zachowaniem inżynierskiej rozwagi [3,9]. Frakcjonowanie polega na wykonaniu zarówno analiz fizykochemicznych (filtracyjne), jak również biochemicznych (respirometrycznych i miareczkowych). Przed przystąpieniem do frakcjonowania należy określić, do jakiego modelu zastosowane będą uzyskane wyniki i jakimi metodami będą wyznaczane poszczególne frakcje uwzględniając przy tym możliwości analityczne, biegłość osób wykonujących analizy oraz czas potrzebny do wykonania oznaczeń [4]. Celem tego artykułu jest wyznaczenie udziału frakcji ChZT w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Wyznaczenie przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać podział ChZT na frakcje zgodny z tym, jaki znajduje się w modelu osadu czynnego ASM2d. Frakcje ChZT w modelu ASM2d Twórcy modelu ASM2d wyróżnili następujące składniki parametru ChZT: SF - rozpuszczone łatwo fermentujące, SA - rozpuszczone produkty fermentacji (łatwo rozkładalne), SI - rozpuszczone niebiodegradowalne (inaczej inertne), XS - zawiesina wolno rozkładalna, XI - zawiesina niebiodegradowalna, XH - bakterie heterotroficzne, XA - bakterie nitryfikacyjne, XPAO - bakterie akumulujące fosforany, XPHA - związk[...]

Biopolimery zewnątrzkomórkowe w osadzie czynnym


  Budowa i rodzaje biopolimerów zewnątrzkomórkowych oraz mikroorganizmy je wytwarzające. Czynniki wpływające na syntezę biopolimerów.Polimery to substancje powstałe w wyniku połączenia wielu prostych cząsteczek chemicznych (monomerów), różniące się od nich chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi właściwościami. Połączone monomery mogą utworzyć polimery liniowe, rozgałęzione i usieciowane przestrzennie. Wyróżnia się polimery syntetyczne, określane często jako tworzywa sztuczne (m.in. polietylen, polipropylen, poliakrylamid) oraz polimery naturalne (biopolimery), do których należą m.in. kwasy nukleinowe, białka i polisacharydy. Niektóre biopolimery należą do homopolimerów - zbudowane są z jednakowych cząsteczek prostych. Większość biopolimerów jest kopolimerami, czyli polimerami zbudowanymi z różnych cząsteczek prostych, choć zazwyczaj należących do jednej klasy związków chemicznych. Przykładowo kwasy nukleinowe są kopolimerami nukleotydów, a białka są kopolimerami aminokwasów. Szczególnie ważną rolę pełnią biopolimery, które mają wiele grup funkcyjnych. Biopolimery wchodzą w skład komórek, są też materiałem budulcowym w obszarach międzykomórkowych. Kłaczek osadu czynnego określany jako "nośnik oczyszczania" składa się z bakterii, zewnątrzkomórkowych biopolimerów, organizmów wyższych (tzw. mikrofauny) oraz cząstek organicznych i nieorganicznych. Organizmy stanowią od 5 do 20% masy kłaczka, przy czym, od 5 do 80% z nich to osobniki żywe i aktywne [1,2]. Liczba bakterii w osadzie konwencjonalnym wynosi około 5,9 109/cm3, natomiast w osadzie wysoko obciążonym jest wyższa i kształtuje się na poziomie 1,4 1010/cm3 [2,3]. W przeliczeniu na jednostkę suchej masy osadu odpowiada to wartościom 1,3 1012/g s.m. oraz 3,0 1012/g s.m. Zawartość zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych w kłaczku wynosi około 40-60% jego masy [1,2]. 2. Budowa i rodzaje biopolmerów zewnątrzkomórkowych Biopolimery zewnątrzkomórkowe (egzobiopolimery, zewnątrzkom[...]

Wpływ obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń na morfologię kłaczków osadu czynnego


  W pracy przedstawiono badania obejmujące wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń na parametry morfologiczne kłaczków osadu czynnego, takie jak pole powierzchni rzutu, średnica, obwód, kolistość oraz wypukłość kłaczków osadu czynnego jak również na udział bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. W celu analizy osadu czynnego wykorzystano techniki cyfrowej analizy obrazu. W badanym osadzie stwierdzono obecność bakterii nitkowatych, których udział określano przy pomocy takich parametrów jak sumaryczna długość nitek na obraz, sumaryczna długość nitek na objętość oraz stosunek sumarycznego pola powierzchni nitek do sumarycznego pola powierzchni agregatów na obraz. Nie stwierdzono jednoznacznej zależności pomiędzy ilością bakterii nitkowatych a indeksem objętościowym w badanym zakresie obciążeń.Wstęp Metoda osadu czynnego należy do najpopularniejszych obecnie biologicznych sposobów oczyszczania ścieków [1, 2]. Osad czynny stanowi złożony układ biologiczny, którego podstawową jednostką strukturalną i fizjologiczną jest kłaczek osadu czynnego. Zachodzące w nim procesy fizyczne oraz reakcje biochemiczne prowadzą do oczyszczania ścieków [3]. Kłaczki osadu czynnego różnią się między sobą kształtem- bardziej bądź mniej kulistym lub nieregularnym, strukturą (zwartą lub luźną), trwałością (słabe lub stabilne) oraz wielkością [4]. Biorąc pod uwagę ostatni z wymienionych parametrów, wyróżnić można kłaczki małe, o średnicy poniżej 100 μm, średnie oraz duże, których średnica przekracza 500 μm [5]. Wielkość kłaczków zależeć może od szeregu czynników. Należą do nich m. in. wiek oraz obciążenie osadu, czas zatrzymania ścieków w komorze napowietrzania, zawartość związków azotowych w ściekach oraz obecność i aktywność organizmów, które odżywiają się bakteriami- są to przede wszystkim pierwotniaki [4]. W zależności od właściwości sedymentacyjnych osadu, wyróżnić możemy osad typowy, zdyspergowany oraz spuchnięty [4]. Zaburzeniem natu[...]

Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia DOI:10.15199/17.2017.8.5

Czytaj za darmo! »

Mikrozanieczyszczenia to substancje występujące w ściekach w niewielkiej ilości rzędu mikro- lub nawet nanogramów w litrze. W ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych ich stężenie mieści się zazwyczaj w szerokich granicach 1-100 mg/l [10]. Istotną grupę mikrozanieczyszczeń stanowią farmaceutyki, którym w głównej mierze poświęcona został niniejszy artykuł. Farmaceutyki to grupa aktywnych biologicznie związków chemicznych o zróżnicowanej budowie, do której należą m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne (naproksen, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen), antybiotyki (erytromycyna, trimetoprim, sulfametoxazol), środki hormonalne (estron (E1), estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2)), leki regulujące przemianę lipidową (kwas klofi browy, bezafi brat), leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fl uoksetyna) oraz β-blokery (metoprolol, atenolol, propanolol) [15]. Z uwagi na ich wciąż wzrastające spożycie wzrasta również ich obecność w środowisku, liczne badania potwierdzają powszechność występowania farmaceutyków oraz ich metabolitów w dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków, w wodach powierzchniowych, wodzie podziemnej, wodzie pitnej, a nawet morskiej [3, 5, 10, 13]. Stanowią one niebezpieczne zanieczyszczenie dla środowiska, ponieważ nie tylko przechodzą do niego w formie prawie niezmienionej, ale również ulegają procesowi rozkładu (na ogół częściowemu), w wyniku którego mogą powstawać niepożądane metabolity. Ich usuwanie w procesie oczyszczania ścieków komunalnych wciąż jest na niezadowalającym poziomie [3, 4]. W przypadku estrogenów zauważono również, że pomimo ich przekształcania w procesach biotransformacji w formy nieaktywne hormonalnie, ale o większej rozpuszczalności w wodzie, procesy mikrobiologiczne zachodzące w oczyszczalniach ścieków przywracają im aktywną pierwotną formę [1, 4]. Skuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków zależy w głównej mierze o[...]

 Strona 1