Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kowalski"

Czy sieć wodociągowa to fraktal?

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych cech sieci wodociągowych jest ich niepowtarzalność. Praktycznie nie istnieją dwie identyczne sieci. Wynika to z licznych czynników wpływających zarówno na strukturę, jak i zdolność przesyłową sieci dystrybucji wody. Ta niepowtarzalność prowadzi do konieczności stosowania indywidualnego podejścia do sieci wodociągowych, zarówno na etapie ich projektowania jak i eksploatacji. Od początku istnienia nowożytnych sieci wodociągowych poszukiwane są metody ich uniwersalnego opisu. Większość prób ukierunkowana była na strukturę geometryczną sieci. Na tej bazie powstał podział na sieci rozgałęzieniowe, pierścieniowe i mieszane. Taki opis wymagał uzupełnienia uwzględniającego wielkość i funkcję sieci; stąd podział na wodociągi lokalne, gminne, grupowe, regionalne itd.[...]

Poprawna analiza ryzyka kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn DOI:


  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Mówi o tym Kodeks pracy, który w art. 226 nakłada także obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Można więc powiedzieć, że każda firma, która poważnie podchodzi do swoich obowiązków, wykonuje analizy ryzyka. Dlaczego zatem w dalszym ciągu w polskich zakładach pracuje tak wiele maszyn i linii produkcyjnych, których obsługa wiąże się z dużymi zagrożeniami dla zdrowia i życia obsługujących je pracowników? Mam nadzieję, że niniejszy artykuł choć w części odpowie na tak postawione pytanie.Wymagania dotyczące zasad oceny ryzyka maszyn przemysłowych zostały zawarte w normie PN‑EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Patrząc na jej wymagania, a także na pojedynczą maszynę, proces zapewnienia bezpieczeństwa możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszy krok zawsze należy do projektanta. To on dokonuje pierwszej analizy ryzyka, zakładając zgodne z przeznaczeniem użytkowanie maszyny, a potem na tej podstawie przewiduje środki redukcji ryzyka. Niezwykle ważna jest tutaj sekwencja podejmowanych przez projektanta działań, która zgodnie z wymogami normy jest zawsze następująca: - Projekt zawierający rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie. - Techniczne i uzupełniające środki redukcji ryzyka. - Informacje dotyczące użytkowania (znaki ostrzegawcze, sygnały, urządzenia ostrzegawcze). Na tym rola projektanta się kończy, a gdy maszyna trafia do zakładu pracy, odpowiedzialność za nią przejmuje użytkownik, do którego podstawowych obowiązków należy: - Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy na maszynie. - Zapewnienie odpowiedniego nadzoru i systemu pozwoleń na pracę. - Zapewnienie i stosowanie dodatkowych technicznych środków ochronnych. - Zapewnienie i stosowanie [...]

Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne? DOI:10.15199/33.2016.05.37


  Wymagana prawem ocena przydatności obiektów i konstrukcji budowlanych do dalszej eksploatacji wykonywana w ramach przeglądów budowlanych niejednokrotnie ujawnia przypadki wymagające interwencji konstruktora.Wartykule zaprezentowano przypadek nadmiernego wyboczenia prętów wykratowania w kratownicach przestrzennych. Słowa kluczowe:wyboczenie, dźwigar kratowy, eksploatacja, redystrybucja sił, wzmocnienie.Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane wszelkie konstrukcje budowlane w trakcie użytkowania podlegają przeglądom okresowym w celu oceny ich bieżącego stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji. Prace takie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w interpretacji obserwowanych zjawisk wskazujących na ewentualne negatywne procesy destrukcyjne zachodzące w obiekcie lub jego konstrukcji nośnej [1, 2]. Przeglądom podlegają również wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne i kubaturowe budowlanej infrastruktury energetycznej. W przypadku oceny obiektów o stalowym szkielecie nośnym należy zwrócić uwagę na stan ugięć poszczególnych elementów i odkształceń prętów wykratowania. Kontrola powinna obejmować również połączenia spawane oraz śrubo[...]

Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych DOI:10.15199/41.2017.3.3


  Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok malarskich, niezależny od rodzaju zastosowanych wyrobów lakierniczych oraz znacznego rozwoju korozji na odsłanianym podłożu cynkowym. Zwrócono również uwagę na przypadki nieprawidłowości dotyczące tych samych elementów, ale związane z brakiem właściwego nadzoru w czasie realizacji robót antykorozyjnych. Słowa kluczowe: farba proszkowa, farba proszkowa poliestrowa, obiekt mostowy, bariera ochronna na mostach, powłoka malarska na stali ocynkowanej, zabezpieczenie typu duplex, wady powłok malarskich, błędy realizacji The problem of defective corrosion protection concerning paint, protective and decorative coatings of steel barriers elements, made on hot dip galvanized coating, is presented in the paper. Examples taken from various objects represent a recurring problem of the coating system delamination, regardless of the nature of the paint products and resulting with significant growth of corrosion on the zinc surface. Attention was also drawn to other cases of irregularities concerning the same elements, but occurring due to lack of proper supervision during the execution of corrosion protection works. Keywords: powder paint, polyester powder coating, bridge building, safety barrier for bridges, paint coating on galvanized steel, duplex coating, coating defects, execution errors 1. Bariery ochronne na obiektach mostowych Nieodzownym elementem większości obiektów mostowych są różnego rodzaju bariery ochronne. Bariery zlokalizowane na poboczach mostów zabezpieczają osoby korzystające z chodników przed upadkiem z wysokości, a w innych lokalizacjach zapewniają dostęp obsługi do elementów [...]

Identyfikacja gatunku stali zastosowanej w obiektach budowlanych DOI:10.15199/33.2017.09.35


  Badania i diagnostyka elementów metalowych występują na każdym etapie procesu wznoszenia obiektów budowlanych zawierających w swej strukturze elementymetalowe. Przystępując do realizacji określonego projektu, wykonawca powinien otrzymać od projektanta wytyczne dotyczące rodzaju badań i kontroli, jakie powinny być wykonane podczas prefabrykacji i prac prefabrykacyjnych montażowych, związanych z realizacją niezawodnych i bezpiecznych konstrukcji nośnych. Informacje takie zawarte są w normach przedmiotowych określającychwarunkiwykonania i odbioru konstrukcji metalowych, np. PN-B-06200 [3], PN-B-03200 [2] lub zestawie norm serii PN-EN 1090 [7] związanych z normami projektowania serii PN-EN1993 [8] (EC3). Normy te określają jedynie podstawowy zakres badań, jaki powinny przejść konstrukcje przed oddaniem do eksploatacji, natomiast nie odpowiadają na wszystkie potrzeby związane z realizacją konkretnych konstrukcji. Dokumentem precyzującym specyficzne wymagania, często zaostrzającym te określone w [3, 7], są wytyczne opracowane przez projektantów w projektach zarówno budowlanych [12], jak i wykonawczych lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych [11]. Projekty konkretnego obiektu powinny w sposób szczegółowy określać wymagania techniczne dotyczące konstrukcji [13 ÷ 16], tj. zastosowanych materiałów, procesów technologicznych i ich kontroli oraz wskazywać sposób ich przeprowadzenia i określać wymagania. Podczas realizacji inwestycji można przeprowadzić wiele badań kontrolnych w bardzo dobrych warunkach warsztatowych czy laboratoryjnych, a jedynie część z nich realizowana jest podczas lub po zakończeniu prac budowlanych. Wykonywane są nie tylko badania nieniszczące, np. wizualne (VT), magnetyczne (MT), penetracyjne (PT), radiograficzne (RT) czy też ultradźwiękowe (UT), ale łatwo można też dokonać prób i sprawdzeń w ramach badań niszczących, np. badania wytrzymałości stali w próbie jednoo[...]

Fiasko projektu inwestycyjnego spowodowane błędami rozpoznania stanu technicznego obiektu i wykonanej dokumentacji projektowej DOI:10.15199/33.2017.11.18


  Stare, niewykorzystywane obecnie obiekty budowlane znajdują się w sercu miejskiej tkanki urbanistycznej, przez co stają się szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia ich lokalizacji. Inwestor, przygotowując się do działań inwestycyjnych, pozyskał istniejący budynek trzykondygnacyjny, o układzie korytarzowym(fotografia 1).Wchwili przystąpienia do sporządzenia planu przebudowy obiektwykorzystywany był jako budynek zamieszkania zbiorowego. Zewzględu na sąsiadujące z nimusługi inwestor zaplanował w nim funkcję mieszkalną w formie małych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub na wynajem. Pierwotne oględziny starego, eksploatowanego wiele lat obiektu potwierdzały możliwość realizacji takiego zamierzenia bez większych kłopotów zarówno od strony technicznej, jak i formalnej. Projektowanie i ocena stanu technicznego Wcelu wykonania wszystkich czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy oraz uzyskania wymaganych formalnie uzgodnień i decyzji administracyjnych zatrudniono biuro architektoniczne [4]. Do jego zadań należała również ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej obiektu poddawanego przebudowie. Wykonano ją dość powierzchownie, zarówno pod względem identyfikacji rodzaju zastosowanego materiału [1], jak i rozwiązań konstrukcyjnych.Wprawdzie projektant dokonał kilku odkrywek, lecz nie wyciągnął z nich żadnych wniosków z powodu zbyt małej liczby pozyskanych informacji tech[...]

Przygotowanie przemysłowego obiektu o stalowej konstrukcji nośnej do remontu po pożarze DOI:10.15199/33.2017.11.23


  Pomimo konieczności spełnienia podczas projektowania, a następnie realizacji obiektów wielu wymagań prawnych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego, zawartych w krajowych przepisach prawnych [7], cały czas dochodzi do pożarów. Przyczyny ich powstawania oraz skutki, jakie wywołują ogień i wysoka temperatura w istniejących obiektach, są różne [1, 2, 3]. Skutki pożarów, w odniesieniu do substancji budowlanej, zależną od rodzaju zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz materiałów, zarówno konstrukcyjnych, wypełniających, jak i okładzinowych. Ogień powodujący efekt spalania (utleniania) i towarzysząca temu procesowi wysoka temperatura mają różny wpływ na elementy budowlane. Stalowe konstrukcje nośne są przykładem zastosowania w obiektach budowlanych materiału, który nie uczestniczy w procesach pożarowych. Nie są bowiemźródłempaliwa, emiterem gazów pożarowych, czy też płonących kropel, ale są podatne na wpływy wysokiej temperatury wywołanej procesami spalania innych substancji i materiałów. Powszechnie znana jest zależność wpływu temperatury na wytrzymałość materiału. Największym zagrożeniem jest w tym przypadku utrata sztywności stali, a co za tym idzie jej wytrzymałości, co skutkuje często załamaniemsię konstrukcji nośnej obiektów prowadzącym do katastrofy budowlanej. Oprócz powszechniewidocznych efektów destrukcyjnych materiału metalowego, zmianie ulega również jego wewnętrzna struktura krystalograficzna oraz twardość i ewentualne zahartowanie.Metal staje się twardszy i bardziej kruchy, do czego dochodzi na etapie akcji gaśniczej i tuż po niej w czasie ochładzania nagrzanych elementów konstrukcyjnych. Na rozprzestrzenienie się ognia, a tym samym oddzia[...]

Ryzyko realizacji prac projektowych i prowadzenia przebudowy obiektów prywatnych DOI:10.15199/33.2017.11.36


  Wlatach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w czasach niedoboru i reglamentowaniamateriałów budowlanych i braku łatwo dostępnej wiedzy budowlanej, realizacja prywatnych obiektów mieszkalnych odbywała się często niezgodnie ze sztuką budowlaną. Obiekty powstałe w tamtym okresie są coraz częściej przedmiotem prac remontowych oraz różnego rodzaju przebudów. Obecne iwcześniejsze przepisy prawne zawarte w ustawie Prawo budowlane [3]wymagają odwłaścicieli obiektów, w tym jednorodzinnych domów mieszkalnych, uzyskania administracyjnej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku przystępowania do prac związanych z przebudową obiektów mieszkalnych, powodujących naruszenie lub zmianę istniejących elementów konstrukcyjnych w obiektach. Takie działanie ustawodawcyma na celu ograniczenie przypadków samodzielnego prowadzenia robót budowlanych przez użytkownikówlubwłaścicieli obiektów, którzy niemają odpowiedniejwiedzy i doświadczenia, a w efekcie ograniczenie ryzyka ewentualnych awarii i katastrof budowlanych. Innym aspektem takiego uregulowania prawnego jest kontrola pod kątem niewłaściwej rozbudowy lub przebudowy istniejących obiektów, któramogłaby być sprzeczna zwarunkami prawa miejscowego. Ustawowe wymagania opracowania [...]

Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Konieczność monitorowania systemu dystrybucji wody jest zapisana w kluczowych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie systemów wodociągowych, a także związaną z tym działalność eksploatujących je przedsiębiorstw (Ustawa, 2001; EN-PN805:2002, Rozp. Min. Zdrowia, 2007; Guidelines, 2004; CD 98/83/EC,1998]. W wymienionych aktach określa się bardzo wyraźnie potrzebę monitorowania zarówno parametrów hydraulicznych jak i jakości wody dostarczanej do odbiorców siecią wodociągową. Zgodnie np. z najważniejszą obecnie normą europejską, która została przyjęta w 2002 r. jako norma polska (EN-PN 805: 2002) cyt. "aby minimalizować zakłócenia w zaopatrzeniu w wodę oraz szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie publiczne, układy dystrybucji wody powinny być monitorowane i sprawdzane. Monitoro[...]

Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego


  W pracy przedstawiono wyniki badań zmian jakości wody, zrealizowanych z wykorzystaniem instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego (PEX). Podczas badań uwzględniono wpływ zmiany temperatury, różnej prędkości oraz wpływ chlorowania wody za pomocą podchlorynu sodu na ilość wymywanych związków organicznych. Analizy przeprowadzono za pomocą wielokanałowego chromatografu gazowego Thermo TRACE GC ULTRA sprzężonego ze spektrometrem mas Polaris Q. Jedenaście związków organicznych, w tym lotne związki organiczne, takie jak metylo-tert-butylo-eter MTBE, zostało zidentyfikowanych w badanych próbkach wody. *) Beata Kowalska, Dariusz Kowalski - Politechnika Lubelska, 20-612 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40B, e-mail B.Kowalska@pollub.pl. Wstęp Polietylen sieciowany (PEX), materiał stosowany często w ostatnich latach w instalacjach wody zimnej i ciepłej, charakteryzuje się korzystnymi właściwościami mechanicznymi i lepszą odpornością na podwyższoną temperaturę w porównaniu z innymi tworzywami termoplastycznymi [4, 9]. Jednak wszystkie materiały, w tym także tworzywa sztuczne stosowane w instalacjach wodociągowych, wpływają w sposób pośredni i bezpośredni na jakość wody, będącej z nimi w kontakcie. Związki migrujące z materiału rur mogą przedostawać się do wody bezpośrednio poprzez dyfuzję substancji do wody lub pośrednio np. jako metabolity biologicznego wzrostu biofilmu na wewnętrznej powierzchni rur. Tak więc woda opuszczająca stację uzdatniania, charakteryzująca się wysoką 370 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ WRZESIEŃ 2012 jakością, może zostać powtórnie zanieczyszczana przed dotarciem do konsumentów [1]. Składniki dodatkowe dodawane do polimeru podczas wytwarzania rur zostały dość szczegółowo przebadane pod względem ich wpływu na jakość uzyskiwanego tworzywa, jednak niewiele jest badań dotyczących substancji migrujących do wody pitnej oraz ich wpływu na jej jakość [1]. Jakość wody może być oceniana na podstawie wskaźni[...]

 Strona 1  Następna strona »