Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Paweł DRZYMAŁA"

Trójwymiarowa analiza pola i sił działających na uzwojenia transformatora blokowego

Czytaj za darmo! »

The paper presents the three-dimensional analysis of the field distribution and methodology for calculating the forces acting on the winding in the construction of a 426MVA power transformer in selected states of work. Field distributions were calculated for the voltage model. The calculations take into account the real values of winding resistance for the given load. Resistance wire winding was adopted on the unit length. A resistive load status for the selected work conditions have been adopted: nominal state and short-circuit. Transformer model was developed using finite elements and edge elements (of the additional degrees of freedom) merge together for the winding areas. In the analysis was used: the magnetic vector potential, the total magnetic scalar potential and reduced scalar potential. In transient states (for example faults states) there may be significant values of radial and axial forces in the windings of the transformer. The calculations allowed us to assess the impact of components of radial and axial forces applied to the winding structure. (Three-dimensional field analysis and forces acting on the High Power Transformer Windings) Streszczenie. W pracy przedstawiona została trójwymiarowa analiza pola i metodologia obliczenia sił działających na uzwojenia w konstrukcji transformatora blokowego o mocy 426MVA w wybranych stanach pracy. Rozkłady pola obliczone zostały dla modelu z wymuszeniem napięciowym. W obliczeniach uwzględniono rzeczywiste wartościami rezystancji uzwojenia dla zadanych wartościach obciążenia. Rezystancja drutów uzwojenia przyjęta została na zadaną jednostkę długości. Przyjęto rezystancyjny stan obciążenia zakładając wartości odpowiadające wybranym stanom pracy - znamionowym i zwarcia. Model transformatora opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia. W analizie wykorzystany został: wektorowy potencjał magnetyczny, całkow[...]

Numeryczne metody modelowania uzwojeń transformatorów dużych mocy

Czytaj za darmo! »

The paper presents the modern methods of construction of three-dimensional computational models of large power transformer windings based on a 426MVA transformer design. It presents both methods for building models current and voltage of excitation. Current models were developed using finite elements based on the total magnetic potential in the active areas of magnetic and reduced potential in the areas of magnetic coils. Field-circuit models were developed using finite elements and edge elements with additional degrees of freedom for the winding areas. (Numerical methods in modeling of large power transformer windings) Streszczenie. W pracy przedstawione zostały nowoczesne metody budowy trójwymiarowych modeli obliczeniowych uzwojeń transformatorów dużych mocy w oparciu o konstrukcję transformatora 426MVA. Zaprezentowano zarówno metody budowy modeli o wymuszeniu prądowym jak i napięciowym. Modele prądowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych z całkowitym potencjałem magnetycznym w aktywnych obszarach magnetycznych i zredukowanym potencjałem magnetycznym w obszarach uzwojeń. Modele polowo - obwodowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia. Keywords: Current Modelling, Field - Circuit Modelling, Transformer winding, Electromagnetic forces. Słowa kluczowe: Modelowanie prądowe, Modelowanie polowo-obwodowe Uzwojenia transformatorów, Siły elektromagnetyczne. Wstęp W przypadku większości konstrukcji transformatorów czas produkcji i remontowania jednostek jest obecnie stosunkowo krótki (od zamówienia jednostki przez zleceniodawcę przez proces projektowania do wykonania i wdrożenia). Dlatego stosowane metody obliczania pola elektromagnetycznego są z konieczności przybliżone z różnym stopniem dokładności. Niedokładność metod wynika zarówno z uproszczeń geometrycznych (co do budowy uzwojeń, rdzenia, kadzi, elementów konstrukcyjnych) opracow[...]

Metody polowe w obliczaniu ekranów magnetycznych transformatorów dużych mocy

Czytaj za darmo! »

Konsekwencje ekonomiczne stały się w ostatnich latach widocznym trendem w przemyśle transformatorowym w projektowaniu i planowaniu eksploatacji transformatorów. W pracy zaprezentowano metodologię (w oparciu o metody polowe) obliczania ekranów oraz strefy kadzi transformatorów dużej mocy. Przekłada się to na obniżenie strat całkowitych w układzie ekran - kadź oraz niezawodność transformatora. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pola rozproszenia działające na elementy konstrukcyjne w tym kadź przenoszą się na problemy powstawania lokalnych miejsc zagrożonych podwyższoną temperaturą. W pracy przedstawiono metodologię obliczania strat, identyfikację punktów zagrożonych podwyższoną temperaturą oraz podano sposób ich eliminacji przez zastosowanie prawidłowego ekranowania. Zaprezentowano sposób budowy modelu polowego (dyskretyzacji elementów kadzi i ekranów) w oparciu o zjawiska falowe i równoważną głębokość wnikania pola elektromagnetycznego do litej stali (kadź). Abstract. The paper presents a methodology (based on field methods) for magnetic screens calculation and tank area of high power transformer. This results a reduction of total losses in the configuration screen - tank and the reliability of the transformer . The paper presents the calculation of losses, the identification of hot points and how to design screen by using proper screening. It presents how to build a field model (discretization of tank and screen) based on wave phenomena and the equivalent skin depth of the solid steel (tank). Field methods for calculating the magnetic screen of large power transformers. Słowa kluczowe: Transformatory dużych mocy, ekrany magnetyczne, straty mocy, Modelowanie 3D. Keywords: High power transformer, magnetic screen, power losses, 3D modelling. Wprowadzenie W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się efektywnemu i kompleksowemu projektowaniu ekranów w celu obniżenia strat całkowitych w układzie ekran - kadź. Autorzy proponują podejś[...]

Analiza zjawisk elektromagnetycznych i strat w konstrukcji łączników belek transformatorów dużych mocy

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano analizę zjawisk elektromagnetycznych i obliczenia strat w konstrukcjach elementów łączników spinających belki jarzm górnych i dolnych w zależności od użytych parametrów materiałowych i wymiarów geometrycznych. Autorzy w tym celu opracowali szereg modeli numerycznych uwzględniających wpływ zjawisk falowych na podział dyskretyzacyjny tego elementu. Założono, że opracowane modele numeryczne z użyciem MES pozwolą na uzyskanie dużej dokładności obliczeń. W artykule podano wytyczne dotyczące dokonania sposobu podziału łącznika na ograniczenie wydzielania strat. Skutki cieplne powstałe od dużej koncentracji pól rozproszenia w łączniku zwłaszcza w obszarach uzwojeń przenoszą się na problemy starzenia izolacji uzwojenia, problemów odprowadzania z nich ciepła i parametrów mechanicznych łącznika. W pracy przedstawiono metodologię obliczania strat w łączniku oraz sposób ich ograniczania przez odpowiednią budowę samego łącznika. Abstract. The paper presents an analysis of electromagnetic phenomena and calculation of loss in the structure of clamping-rod between the upper and lower yoke beams, as a function of the material parameters and geometric dimensions. Several digital models were developed with different mesh-resolution to simulate penetration of electromagnetic field into the clamping-rod. Finally, the digital model developed with use of FEM provided a sufficient accuracy of calculations.The paper presents guidelines how to design the clamping-rod with longitudinal cuts to reduce the losses. Local temperature rise caused by concentration of loss-power dissipated in the clamping-rod, especially at the in the winding edge areas, may result in an accelerated ageing of winding insulation, and degradation of the clamping-bar mechanical properties. The paper presents a method of loss calculation in the clamping-rod and loss reduction by its appropriate design. Analysis of electromagnetic phenomena and losses in the power transforme[...]

Metoda zwiększenia wartości średniej momentu elektromagnetycznego w silnikach tarczowych prądu stałego przez modyfikację konstrukcji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono sposoby zwiększenia wartości średniej momentu elektromagnetycznego w silnikach tarczowych prądu stałego. Autorzy zaproponowali modyfikację konstrukcji silnika tarczowego w celu poprawienia jego parametrów. Wykorzystując metodę elementów skończonych opracowano trójwymiarowy model obiektu i obliczono szacunkowe wartości momentu elektromagnetycznego w badanym obiekcie. Abstract. The paper presents how to improve the average electromagnetic torque in the DC disc-type motors. The authors proposed a modification of the disc motor design to improve its performance. Using a finite element methods three-dimensional model of the motor was developed and electromagnetic torque in the considered object was calculated. The method of increasing the average electromagnetic torque in DC disc-type motors by modifying the structure. Słowa kluczowe: Silniki tarczowe prądu stałego, Modelowanie 3D. Keywords: DC Disc-type motors, 3D modelling. Wprowadzenie Stosowanie w konstrukcjach silników tarczowych uzwojeń stojana typu Gramma powoduje, iż znaczna część cewki (połączenia czołowe zewnętrzne) nie jest wykorzystana do generowania momentu własnego silnika. Strumień wytworzony przez ten fragment [...]

Polowa analiza sił działających na uzwojenie dławika bocznikowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiona została trójwymiarowa analiza pola i sił działających na uzwojenia dławika bocznikowego w funkcji liczby szczelin międzyplasterkowych. Model dławika opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia. W analizie wykorzystywany został: wektorowy potencjał magnetyczny, całkowity magnetyczny potencjał skalarny i zredukowany potencjał skalarny. Abstract. The paper presents three-dimensional analysis of the field and the forces acting on a shunt reactor windings as a function of the number of inter slices gaps. The model of reactor was developed using finite element method combined with edge element formulation (EEM) using the electric vector potential with additional degrees of freedom for the winding area. In the analysis has been used: magnetic vector potential, the total magnetic scalar potential and reduced scalar potential. Field analysis of the forces acting on a shunt reactor winding. Słowa kluczowe: Dławik bocznikowy, Siły elektromagnetyczne, Modelowanie 3D. Keywords: Shunt reactor, electromagnetic forces, 3D modelling. Wprowadzenie Przedmiotem analizy jest 1 fazowy dławik bocznikowy płaszczowy o mocy 16 MVAr, napięciu znamionowym 420/ 3 kV, znamionowym prądzie skutecznym 68,7 A. Dławik przeznaczony jest do pracy w zespole 3 fazowym jako kompensator mocy biernej pojemnościowej, pojawiającej się w liniach przesyłowych najwyższych napięć podczas nieobciążonego lub słabo obciążonego systemu energetycznego. Nowoczesny dławik bocznikowy zbudowany jest z kolumny (dławiki płaszczowe) o konstrukcji plasterkowej w których występują naprzemiennie rozłożone "plastry" wykonane z materiału magnetycznego (blachy elektrotechnicznej) i przekładek międzyplasterkowych wykonanych z materiału niemagnetycznego. Dławiki p[...]

Optymalizacja dławika bocznikowego z funkcją celu uwarunkowaną na minimum skapitalizowanych kosztów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono optymalizację dławika bocznikowego z funkcją celu uwarunkowaną na minimum skapitalizowanych kosztów urządzenia. Analizie poddana została płaszczowa konstrukcja rdzenia dławika 1 fazowego bocznikowego mocy 16 MVAr, przeznaczona do pracy w zespole 3 fazowym. W optymalizacji zastosowano aproksymację charakterystyk: magnesowania rdzenia Bm=f(H), stratności jednostkowej blachy w funkcji indukcji P=f(Bm) oraz jednostkowej mocy biernej w funkcji indukcji Pb=f(Bm) z zastosowaniem wielomianowej funkcji sklejanej. Abstract. The paper presents the optimization of a shunt reactor with the objective function conditioned on a minimum capitalized cost of the device. Shell type of core of the one phase shunt reactor by rating power 16 MVAr, designed to work in a 3 phase connection was analyzed. In order to optimize the device the characteristics of magnetization Bm=f(H), unit of loss versus flux density for sheet P=f(Bm), the reactive power unit as a function of flux density Pb=f(Bm) were approximated by polynomial spline functions. (Shunt reactor optimization with objective function conditioned for the minimum capitalized cost). Słowa kluczowe: dławik bocznikowy, transformator, optymalizacja, kompensacja mocy biernej. Keywords: shunt reactor, transformer, optimization, reactive power compensation. Wprowadzenie Dławik bocznikowy zbudowany jest z kolumn konstrukcji plasterkowej z nawiniętymi na nich uzwojeniami. W pracy przedstawiono metodę optymalizacji konstrukcji dławika 1 fazowego bocznikowego, przeznaczonego do pracy w zespole 3 fazowym. W optymalizacji wykorzystany został algorytm minimalizacji kierunkowej wykorzystujący aproksymację charakterystyk materiałowych z użyciem funkcji sklejanych, które wykorzystano do aproksymacji nieliniowych charakterystyk: stratności, mocy biernej i magnesowania blachy elektrotechnicznej. W funkcji celu przyjmuje się różne kryteria w zależności od wykonywanej optymalizacji konstrukcji dławik[...]

Obliczanie momentu elektromagnetycznego silnika klatkowego przy zwarciu dwufazowym

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano analizę momentu w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Autorzy przeprowadzili modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu dla podanego typu zwarcia uwzględniając zjawiska nasycania się obwodu magnetycznego. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-, 0- związanego ze stojanem. Abstract. Paper presents an analysis of torque in the dynamic states during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Mathematical modeling of the induction machine based on the method of state variables was carried out for a given type of short circuit (having phenomenon saturation of the magnetic circuit). Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-, 0- type of coordinate associated with the stator. (The electromagnetic torque calculation of squirrel-cage motor during twophase short-circuit). Słowa kluczowe: zwarcie dwufazowe, silnik indukcyjny, moment elektromagnetyczny. Keywords: two-phase short-circuit, squirrel-cage motor, electromagnetic torque. Wprowadzenie Stan zwarcia dwufazowego w maszynie asynchronicznej klatkowej występuje zazwyczaj w sytuacji uszkodzenia izolacji uzwojenia stojana przez przebicie do fazy sąsiedniej. Zwarcie między fazami (zwarcie dwufazowe) jest co do miejsca występowania losowe i nie można określić, w którym miejscu ono wystąpi. Losowość występowania tego zjawiska zależy od wielu czynników między innymi: - od anomalii (wtrąceń, zadr, naprężeń mechanicznych) występujących w izolacji uzwojenia silnika, - warunków eksploatacji (częstość stanów nieustalonych, temperatury pracy izolacji), itp. Dlatego też w opracowywanym modelu maszyny zwarcia między uzwojeniami sprowadza się do stanu zwarcia d[...]

Wykorzystanie sieci neuronowych w aproksymacji charakterystyk materiałowych na przykładzie optymalizacji dławika bocznikowego

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wykorzystanie sieci neuronowych w aproksymacji nieliniowych charakterystyk: stratności, mocy biernej i magnesowania blachy elektrotechnicznej na przykładzie optymalizacji dławika bocznikowego. W funkcji celu przyjmuje się różne kryteria w zależności od wykonywanej optymalizacji konstrukcji. W artykule zaprezentowano opis funkcji celu uwarunkowanej na minimalizację wagi urządzenia oraz funkcję celu uwarunkowaną ma minimalizację kosztów części aktywnych. Abstract. The paper presents use of neural networks for approximation of nonlinear characteristics: losses, reactive power and magnetizing electrical sheet on the example of a shunt reactor optimization. In order to adopt the function of various criteria depending on their design optimization. The objective function is conditioned to minimize the weight of the unit and to minimize the cost of the active part of the unit. (The use of neural networks in the approximation of material characteristics on the example of a shunt reactor optimization). Słowa kluczowe: optymalizacja, sieci neuronowe, dławik bocznikowy, transformator. Keywords: optimization, neural networks, shunt reactor, transformer. Wprowadzenie Dławik bocznikowy zbudowany jest z kolumn konstrukcji plasterkowej z nawiniętymi na nich uzwojeniami. W pracy przedstawiono metodę optymalizacji konstrukcji dławika 1 fazowego bocznikowego, przeznaczonego do pracy w zespole 3 fazowym. W optymalizacji wykorzystany został algorytm minimalizacji kierunkowej wykorzystujący aproksymację charakterystyk materiałowych z użyciem sieci neuronowych. Sieci neuronowe wykorzystano do aproksymacji nieliniowych charakterystyk: stratności, mocy biernej i magnesowania blachy elektrotechnicznej. W funkcji celu przyjmuje się różne kryteria w zależności od wykonywanej optymalizacji konstrukcji dławika. W artykule zaprezentowano opis funkcji celu uwarunkowanej na minimalizację kosztów części aktywnych urządzenia. Optymalizacja tego[...]

Analiza prądów w stanach dynamicznych silnika indukcyjnego przy zwarciu dwufazowym na zaciskach uzwojenia DOI:10.12915/pe.2014.08.05

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano modelowanie matematyczne oraz analizę prądów w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Otrzymane rezultaty na drodze obliczeń poddano następnie weryfikacji eksperymentalnej dla silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW. Model matematyczny silnika dla zwarcia dwufazowego opracowany został w środowisku MatLab przyjmując założenie wyprowadzenia równań dla nieruchomego układu współrzędnych 0-alfa, 0-beta związanego ze stojanem. Abstract. Paper presents mathematical modeling and analysis of currents during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Obtained by calculation results were then subjected to experimental verification for the induction motor of power 1.5 kW. Mathematical model of the motor for two-phase short circuit was developed in MatLab environment assuming equations for 0-alfa, 0-beta type of coordinate associated with the stator. (Analysis of currents squirrel-cage motor in dynamic states during two-phase short circuit at the terminals of windings). Słowa kluczowe: zwarcie dwufazowe, silnik indukcyjny, metoda zmiennych stanu. Keywords: two-phase short-circuit, squirrel-cage motor, state variables method. doi:10.12915/pe.2014.08.05 Wprowadzenie W pracy zaprezentowano metodologię obliczeń zwarć dwufazowych pod kątem prądów zwarciowych dla silnika klatkowego. Przeprowadzono modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu. W tego typu zwarciach istotne są udary prądów, które szczególnie są niebezpieczne dla uzwojenia maszyny oraz całego układu napędowego. Zwarcie dwufazowe wpływa również na stronę zasilania i musi być rozpatrywane ze względu bezpieczeństwa. Niewłaściwie dobrane zabezpieczenia mogą wpłynąć nie tylko na układ napędowy, który przy zwarciu dwufazowym i tak ulega uszkodzeniu, ale przede wszystkim przenieść się dalej na stronę zasilającą powodując zagrożenie. Stan zwarcia dwufazowego w maszynie indukcyjnej wys[...]

 Strona 1  Następna strona »