Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Skliński"

Rozpowszechnione obecnie metody i zakres badania układów uziomowych stacji elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody badania układów uziomowych o nieskomplikowanych konfiguracjach do złożonych (zespolonych), w których występują naturalne uziomy długie wnoszące reaktancję uziemienia oraz sprzężenia magnetyczne pomiędzy przewodem roboczym uszkodzonym a przewodem odgromowym, w liniach zasilających zwarcie jednofazowe w stacjach elektroenergetycznych.Parametry układów uziomowych pod[...]

Wpływ zapadów napięcia na parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy w wybranym układzie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ zapadów napięcia w układzie elektroenergetycznym 15 kV, powodujących znaczące przestoje linii produkcyjnych wrażliwych na te zapady. Przedstawiono przebiegi wartości chwilowych oraz skutecznych napięć fazowych w czasie zapadów, a także ustalono ich wpływ na parametry jakości energii elektrycznej. Przedstawiono środki techniczne umożliwiające wyeliminowanie występowania zapadów w układzie 15 kV. Zapad napięcia zasilającego, według normy [2], jest to nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90 do 1% napięcia deklarowanego Uc , po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości. Umownie czas trwania zapadu napięcia wynosi od 10 ms do 1 minuty. Głębokość zapadu napięcia definiowana j[...]

Zagrożenie porażeniowe w stacjach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest ocena zagrożenia porażeniowego przy urządzeniach średniego napięcia podczas zwarć jednofazowych w układzie elektroenergetycznym 15 kV z rezystorami uziemiającymi w punktach neutralnych SN oraz przedstawienie parametrów technicznych tych rezystorów w dwóch wybranych stacjach 110/15 kV - S1 i S2 aglomeracji miejskiej [5]. Badania wykonano metodą zwarciową w wybranych stacjach 15/0,4 kV: w 4 stacjach zasilanych z S1 oraz w 4 stacjach zasilanych z S2 [5]. W trakcie badań punkty neutralne SN transformatorów 15/0,4 kV pracowały jak podczas pracy normalnej z rezystorami uziemiającymi. Celem badań było ustalenie wartości prądu jednofazowego zwarcia, czasu jego przepływu oraz wartości napięć dotykowych rażeniowych UT spodziewanych podczas zwarć jednofazowych w układach szyn zbiorczych 15 kV w stacjach elektroenergetycznych 15/0,4 kV. Badania metodą zwarciową poprzedzone były badaniami metodą małoprądową, aby ustalić poziom zagrożenia w trakcie badań z wykorzystaniem rzeczywistego prądu zwarcia jednofazowego oraz w celu dostosowania aparatury rejestrującej do warunków w metodzie wielkoprądowej (zwarciowej) [5]. Warunki pracy sieci SN uziemionej przez rezystor Przepięcia ziemnozwarciowe - ze względu na częstość ich występowania i osiągane wartości - są istotnym zagrożeniem dla izolacji urządzeń. Poddawanie urządzeń wielokrotnemu działaniu przepięć ziemnozwarciowych, jak i utrzymywanie się podwyższonych napięć spowodowanych niewyłączonymi zwarciami doziemnymi, powoduje obniżenie wytrzymałości izolacji. Zjawisko to można zaobserwować szczególnie w odniesieniu do kabli elektroenergetycznych. Przepięcia takie występują szczególnie wyraźnie (do wartości 2,7 n.j.) w przypadku sieci kompensowanych średnich napięć. Sieci SN można - dla celów eksploatacji - "uspokoić", tzn. zmniejszyć przepięcia do wartości nie przekraczających 1,2 n.j. [5] poprzez uziemienie punktu neutralnego transformatora 110/SN, po stronie SN, p[...]

Jakość energii elektrycznej w wybranej elektrowni wiatrowej na podstawie wyników badań jej parametrów i standardów DOI:10.15199/74.2016.4.3


  Energię elektryczną rozpatruje się głównie jako towar i jako produkt. Przedmiotem sprzedaży i zakupu powinna być ilość towaru jak również parametry jakościowe produktu, sprawdzane na podstawie zdefiniowanych prawnie standardów. Jakość energii elektrycznej dostarczanej do zakładów przemysłowych oraz innych odbiorców sieciami dystrybucyjnymi jest jednym z najważniejszych problemów w elektroenergetyce zawodowej i rozproszonej. Energia elektryczna produkowana, przesyłana i dostarczana powstaje w wyniku procesu wytwórczego i jako produkt tego procesu podlega standaryzacji i ocenie. Obecny rozwój elektroenergetyki zmusza użytkowników energii elektrycznej do przeprowadzenia badań, w celu ustalenia czy dostarczona energia spełnia wymagania w zakresie parametrów i standardów aktualnych norm i przepisów. Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów, opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, charakteryzujących napięcie zasilające (wartość, asymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego) oraz określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu). Parametry jakości energii elektrycznej podlegające normalizacji to m.in.: - częstotliwość sieci zasilającej, - odchylenia napięcia (wolne zmiany napięcia), - wahania napięcia (szybkie zmiany napięcia), - wskaźnik migotania światła, - asymetria napięcia, - harmoniczne i interharmoniczne, - zapady napięcia i przerwy w zasilaniu, Wpływ na jakość energii elektrycznej mają zarówno dostawcy jak i odbiorcy energii elektrycznej [2-5]: - dostawcy - z racji eksploatowanych sieci elektroenergetycznych o odpowiedniej przepustowości obciążenia i sztywności napięcia zasilającego odpowiadają za napięcie zasilające wymagając od odbiorców, aby eksploatowane przez nich odbiorniki nie wprowadzały do sieci zaburzeń, - odbiorcy - z powodu eksploatowanych odbiorników elektrycznych, które mogą pogarszać jakość energii elektryczne[...]

Analiza porównawcza oddziaływania trakcyjnego prostownika 6- i 12-pulsowego na jakość energii elektrycznej w sieci rozdzielczej 15 kV

Czytaj za darmo! »

Obecnie w zelektryfikowanych sieciach PKP występują podstacje elektryczne, w których przekształcanie napięcia przemiennego na stałe odbywa się z udziałem dwóch typów prostowników: 6- oraz 12-pulsowych. Zarówno te pierwsze, jak i drugie są elementami nieliniowymi, co jest przyczyną poboru zniekształconego prądu z sieci zasilającej. ilościowy charakter tego zjawiska opisuje szereg fouriera Po[...]

Obliczanie odkształcenia prądu i napięcia na szynach zbiorczych SN podstacji trakcyjnej z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono metodę obliczania odkształcenia prądu i napięcia w sieci zasilającej podstacje trakcyjne z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi. Zaprezentowane zostały wyniki obliczeń odkształcenia prądu i napięcia na podstawie wartości średnich 15-minutowych mocy czynnej, które porównano z wynikami rejestracji w 10-minutowym okresie uśredniania. Wskazano również na możliwości aplikacyjne metody. Ocena warunków pracy eksploatowanych podstacji trakcyjnych (PT) wymaga przeprowadzenia analizy pracy układu zasilania z systemu elektroenergetycznego (SEE) oraz obciążeń zespołów prostownikowych. Od parametrów systemu elektroenergetycznego, takich jak: moce zwarciowe, rodzaje, długości, przekroje i napięcia linii zasilających oraz wyposażenia podstacji trakcyjnych w zakresie zainstalowanej aparatury (w tym przede wszystkim rodzaj i liczba zespołów prostownikowych) zależy wpływ pracy podstacji trakcyjnej na jakość energii elektrycznej w SEE. System trakcji elektrycznej prądu stałego jako odbiornik dużej mocy nie tylko jest uzależniony od pracy SEE, ale również ma znaczący wpływ na pracę tego SEE. Zespoły prostownikowe opisane są nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową i powodują generację wyższych harmonicznych do SEE. Wyższe harmoniczne prądu odbiornika powodują powstawanie na impedancji linii spadków napięć o częstotliwości danej harmonicznej, które odkształcają napięcie systemu elektroenergetycznego [1, 17, 21]. W związku z tym składowe harmoniczne rozprzestrzeniają się dalej jako harmoniczne napięcia. Do oceny jakości napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych SN mają zastosowanie: rozporządzenie [17] oraz nieobligatoryjna noma 50160:2002 [12]. Podstacja trakcyjna jako źródło wyższych harmonicznych prądu i napięcia W stacjach elektroenergetycznych typu GPZ, RPZ moc zwarciowa na szynach SN nie przekracza z reguły 300 MV∙A. Dla podstacji trakcyjnej wartość ta jest jeszcze niższa i jest warunkowan[...]

Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN


  W artykule przedstawiono wyniki badań mocy biernej w sieci kablowej średniego napięcia. Wykonana została analiza przepływów mocy biernej, w wyniku której zaproponowano zastosowanie dławików kompensacyjnych w celu ograniczenia poziomu oddawanej mocy biernej pojemnościowej. Większość odbiorników podczas normalnej pracy pobiera z sieci moc bierną indukcyjną [5], należy ją zatem dostarczyć do odbiorników. Skutkiem przepływu mocy biernej jest głównie zwiększenie się prądu w stosunku do prądu wynikającego z mocy czynnej, który jest użyteczny. Większa wartość prądu niekorzystnie wpływa na parametry sieci a w konsekwencji również na wynik ekonomiczny [6]. Dlatego operator systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie rozporządzenia [3] żąda, aby współczynnik mocy tgφ zawierał się w przedziale 0,00÷0,40. W przypadku, kiedy z układu elektroenergetycznego zasilane są maszyny synchroniczne oraz występuje rozległa sieć elektroenergetycznych linii kablowych może wystąpić oddawanie mocy biernej pojemnościowej - tgφ < 0. Przekompensowanie sieci, oprócz skutków ekonomicznych, może również powodować podwyższenie napięcia. Badania sieci kablowej Przyczyną przeprowadzonych badań i analiz jest występowanie znacznych opłat za energię bierną pojemnościową oddawaną do sieci SN. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki badań przepływów mocy czynnej i biernej oraz rozwiązania umożliwiające skompensowanie mocy biernej pojemnościowej. Przeanalizowany zostanie przypadek przyłączenia nowych, stosunkowo długich linii kablowych L2 i L3, pracujących z obciążeniem i bez obciążenia. Schemat układu linii kablowych SN przedstawiono rysunku 1. Stacja transformatorowo-rozdzielcza ST-1 zasilana jest z sieci SN. Z tej stacji wyprowadzone są dwie linie kablowe SN: L1 i L2 (rys. 1). Linia L1 wykonana jest kablem o przekroju 120 mm2, a jej zakładane obciążenie wynosi 300 kW. Natomiast przekrój kabli linii L2 i L3 wynosi 70 mm2 i przewiduje się, że będą one o[...]

Obliczanie odkształcenia prądu i napięcia na szynach zbiorczych SN podstacji trakcyjnej z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia odkształcenia prądu i napięcia na szynach zbiorczych SN podstacji trakcyjnej z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi. Wykonano obliczania odkształcenia prądu i napięcia w na podstawie wartości średnich 15-minutowych mocy czynnej. Wykazano możliwość ich porównania z wynikami rejestracji w okresie uśredniania 10-minutowym. Wyniki obliczeń odkształcenia prądu i napięcia odniesiono do wymagań IEEE Std 519-1992 oraz krajowych przepisów. Wskazano również na możliwości aplikacyjne obliczeń z użyciem wskazań mocy czynnej 15-minutowej rejestrowanej przez układy pomiarowo - rozliczeniowe w PT. Abstract: The paper presents calculating current and voltage distortion on the MV bus-bars at the traction substations with 12-pulse rectifiers. The performed calculation of current and voltage distortion were based on the mean 15-minute active power. It has been shown the possibility of their comparison with the result registered period the 10-minute averaging. The results of calculations of current and voltage distortion are related to the requirements of IEEE Std 519-1992 and national legislation. Also points to the possibility of using the application as indicated for the 15-minute active power registered by the watt-hour meters in traction substations. (Calculating current and voltage distortion at the MV bus-bar traction substation with 12-pulse rectifiers of using 15-minute active power). Słowa kluczowe: podstacja trakcyjna, zespół prostownikowy 12-pulsowy, harmoniczne prądu i napięcia, moc czynna 15-minutowa. Keywords: traction substation, 12-pulse rectifier, harmonics current and voltage, power active 15-minute. Wstęp Ocena warunków pracy eksploatowanych podstacji trakcyjnych (PT) wymaga przeprowadzenia analizy pracy układu zasilania z systemu elektroenergetycznego (SEE) oraz obciążeń zespołów prostownikowych. Od parametrów elementów:  system elektroenergetyczny: moce zwarciowe, rodzaje, długości, przekr[...]

Ograniczanie oddawania mocy biernej pojemnościowej w liniach kablowych SN


  W liniach kablowych SN, szczególnie słabo obciążonych lub pracujących jałowo może występować oddawanie mocy biernej pojemnościowej do sieci OSD. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku znacznego przewymiarowania przekrojów poprzecznych żył roboczych linii kablowych z punktu widzenia obciążalności prądowej. Natomiast z punktu widzenia wytrzymałości cieplnej zwarciowej jest niezbędne. Równie często sytuacja może mieć miejsce w przypadku odbiorców sezonowych, np. kopalnie surowców mineralnych. W okresie zimowym zaprzestają wydobycia, a zapotrzebowanie na energię wynika jedynie z bieżącego utrzymania obiektu. Podobna sytuacja występuje w przypadku stacji rozdzielczych SN zasilanych dwiema liniami, gdzie linia rezerwowa pracuje jałowo. Wbrew wymaganiom rozporządzenia w zakresie współczynnika tgφ, takie źródła mocy biernej są pożądane w sieci dystrybucyjnej, ponieważ wspomagają one pracę baterii kondensatorów SN w rejonowych punktach rozdzielczych (RPZ). Powstaje tu swoisty konflikt pomiędzy wymaganiami rozporządzenia [3] a rzeczywistym zapotrzebowaniem na moc bierną w stacjach typu RPZ. Z jednej strony w tych stacjach instaluje się baterie kondensatorów [1], z drugiej natomiast żąda się, aby nie wprowadzać do sieci SN mocy biernej pojemnościowej. Dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. ndzw. PB - Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, dr inż. Wojciech Dzienis - PKP Energetyka SA Centrala, Warszawa L3 3xYHAKXS (1x120 mm2) d . 955 ł mb ST_A L2 3xYHAKXS (1x70 mm2) dł. 2850 mb SEE pomiar ST-3 L1 3xYHAKXS (1x70 mm2) dł. 1900 mb ST-1 ST-2 Rys. 1. Układ zasilania stacji ST_A: SEE - system elektroenergetyczny, ST_A, ST-1, ST-2, ST-3 - stacje transformatorowe, L1, L2, L3 - linie kablowe SN, pomiar - miejsce pomiarów ST_B L1 3xYHAKXS (1x240 mm2 ) d . 3000 mb ł SEE pomiar 1 pomiar 2 L2 3xYHAKXS (1x240 mm2 ) d . 3000 mb ł Rys. 2. Układ zasilania stacji ST_B: SEE - system elektroenergetyczny, ST_B - stacja rozdzielcz[...]

Pasywne filtry wyższych harmonicznych - wybrane metody projektowania


  Rosnąca liczba i moc odbiorników nieliniowych zasilanych z sieci prądu przemiennego negatywnie wpływają na jakość energii w punkcie ich przyłączenia. Poszczególne składowe odkształconego prądu wywołują spadki napięć na impedancji sieci. Napięcie zasilające - nie tylko odbiorniki nieliniowe, ale także pozostałych odbiorców staje się coraz bardziej niesinusoidalne. Zawiera oprócz podstawowej harmonicznej o częstotliwości sieciowej także inne składowe o częstotliwościach będących jej wielokrotnością - czyli wyższe harmoniczne. Odkształcenie (niesinusoidalność) napięcia zasilającego jest przyczyną dodatkowych strat energii czynnej a także wielu innych problemów, m.in. awarii urządzeń, błędnego działania zabezpieczeń oraz występowania pożarów [1].Maksymalne, dopuszczalne poziomy odkształcenia napięcia są od dawna określone m.in. w normie PN-EN 50160 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a dopuszczalne poziomy odkształcenia prądu m.in. w normach z grupy PN-EN 61000-3. Pojawia się zatem problem ograniczania wpływu odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą, który jest tym bardziej złożony, im większa jest liczba odbiorników oraz im bardziej rozgałęziona jest sieć zasilająca. Każdy odbiornik nieliniowy pobiera z sieci moc czynną, moc bierną przesunięcia fazowego i moc bierną odkształcenia. Każdej z tych składowych mocy odpowiadają składowe prądu. O ile składowa czynna prądu obciążenia jest niezbędna do wykonania określonej pracy przez urządzenie, o tyle pozostałe składowe - czyli składowa przesunięcia fazowego i składowa odkształcenia są niepożądane i jako takie powinny być eliminowane z przebiegu prądu odbiornika. Rok LXXXI 2013 nr 5 MATERIAŁY KONFERENCYJNE ELSEP - 2013 ności zerowej mogą różnić się od takich schematów dla wyższych harmonicznych, tworzących układy symetryczne kolejności zgodnej i przeciwnej i zwykle różnią się, bowi[...]

 Strona 1  Następna strona »