Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Olszowiec"

Pomiary stanu izolacji baterii ogniw – teoria i praktyka

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono powszechnie stosowane oraz proponowane metody okresowego pomiaru zastępczej rezystancji izolacji doziemnej baterii ogniw. Prezentację poprzedzono omówieniem schematów zastępczych baterii oraz zależności określających ich parametry. Wybrane metody pomiarowe przebadano na modelowej baterii ogniw. Podano wnioski i zalecenia odnośnie przydatności poszczególnych procedur pomiarowych. Abstract. In the paper there are presented some commonly applied and suggested methods of periodical measurement of batteries insulation resistance. Equivalent circuits of batteries are described as well as formulas for their parameters. Several selected methods were tested on a battery model. Conclusions and recommendations for application of the respective methods are given. (Common[...]

Wybrane sposoby pomiaru rezystancji izolacji sieci prądu stałego pod napięciem

Czytaj za darmo! »

Kontrola stanu izolacji obwodów prądu stałego pod napięciem jest ważnym elementem właściwej eksploatacji tych układów. Z literatury technicznej i praktyki inżynierskiej znanych jest wiele sposobów pomiaru zastępczej rezystancji izolacji doziemnej sieci prądu stałego. Parametr ten oznacza wypadkową rezystancję wszystkich elementów instalacji między galwanicznie połączonymi punktami tego obwodu elektrycznego a ziemią. Znaczenie tej wielkości fizycznej można objaśnić w oparciu o zasadę Thevenina. Zastępczą rezystancją izolacji doziemnej obwodu izolowanego względem ziemi jest tzw. rezystancja zwierna, widziana z zacisków ewentualnego zwarcia punktu tego obwodu z ziemią. Oblicza się ją jako rezystancję wszystkich równolegle połączonych elementów występujących między tym obwodem i ziemią po zwarciu źródeł napięcia i rozwarciu źródeł prądu. Znajomość tego parametru umożliwia proste obliczanie prądu zwarcia doziemnego. Stosowane w praktyce metody pomiaru rezystancji izolacji doziemnej można ogólnie podzielić na dwie odrębne grupy:  komutacyjne, czyli oparte na przyłączaniu i odłączaniu elementów,  wykorzystujące pomocnicze sygnały napięcia zmiennego nałożone na kontrolowaną sieć. Metody komutacyjne pozwalają na wyznaczanie[...]

O ograniczaniu uchybów metod technicznych pomiaru parametrów dwójników


  Techniczna metoda pomiaru rezystancji polega na zmierzeniu wartości napięcia i prądu badanego elementu oraz obliczeniu poszukiwanego parametru jako ilorazu wymienionych wielkości.Tradycyjna i nowa metoda techniczna pomiaru rezystancji Pomiar rezystancji odbywa się w jednym z dwóch alternatywnych obwodów prądu stałego pokazanych na rys. 1 (a, b). Zaproponowane w [1] usprawnienie tej najprostszej metody technicznego pomiaru rezystancji pozwala na eliminację błędu wywołanego niezerową wartością oporności wewnętrznej amperomierza i skończoną wartością oporności woltomierza. Ideą wynalazku jest spostrzeżenie, że prąd IA płynący przez badany rezystor R podczas pomiaru napięcia UV (rys. 1b) jest równy prądowi wskazywanemu przez amperomierz po włączeniu woltomierza na jego zaciski (rys. 1c).Wyznaczenie w powyższy sposób modułu impedancji Z nie jest zatem obarczone błędem metody wynikającym z istnienia wewnętrznych rezystancji mierników. Zaprezentowane usprawnienie może okazać się przydatne w celu wyeliminowania powyższej wady również i[...]

O wzajemnie równoważnym przekształcaniu źródeł energii elektrycznej


  Jednym z istotnych zagadnień elektrotechniki jest właściwe przedstawienie źródeł energii elektrycznej za pomocą schematu zastępczego zawierającego źródło napięcia lub prądu. Z problemem tym wiąże się zadanie przekształcania poszczególnych rodzajów źródeł na wzajemnie równoważną postać dwójnika aktywnego zawierającego idealne źródło napięcia lub prądu oraz impedancję wewnętrzną. Równoważność (ekwiwalentność) dwóch źródeł oznacza spełnienie koniecznych warunków, które muszą być dotrzymane przy dowolnym obciążeniu ich zacisków: - równość napięć (wartości chwilowych) na zaciskach obu źródeł, - równość mocy odpowiadających sobie elementów źródeł (tj. mocy wydawanych przez idealne źródła oraz osobno mocy wydzielanych w ich impedancjach wewnętrznych). Wymaganie pierwsze można określić jako tzw. ograniczoną równoważność, zaś pierwsze i drugie łącznie - jako pełną równoważność. Przekształcanie źródeł DC Znany z teorii obwodów sposób przekształcania źródeł rzeczywistych (tzn. nieid[...]

Uszkodzenia w obwodach wtórnych przekładników prądowych - wykrywanie i zapobieganie ich skutkom


  Prawidłowa transformacja prądów przez przekładniki pomiarowe jest koniecznym warunkiem poprawnej pracy zasilanych z nich układów pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych. Niesprawność obwodów wtórnych prądowych może wywoływać błędne wskazania aparatury pomiarowej oraz nieprawidłowe działanie układów zabezpieczeniowych, zarówno w stanie zakłóceniowym jak i podczas normalnej pracy sieci. Podstawowym wymaganiem bezpiecznej eksploatacji jest zatem niezawodne wykrywanie i lokalizacja ewentualnych usterek. W artykule omówiono typowe zakłócenia występujące w obwodach wtórnych prądowych, podano towarzyszące im objawy oraz przykładowe sposoby ich lokalizacji na obiekcie. Przedstawiono również wybrane metody analitycznego wyznaczania rozpływu prądów w tych nienormalnych stanach pracy. Spostrzeżenia te mogą być przydatne w ocenie pojawiających się błędów pomiaru prądów i ryzyka nieprawidłowego działania zabezpieczeń. Uszkodzenia obwodów wtórnych prądowych - objawy i skutki Najczęściej usterki w obwodach wtórnych prądowych nie wywołują błędnej transformacji poszczególnych przekładników, tj. nie zostają przekroczone dopuszczalne uchyby tych aparatów pomiarowych. Przykłady takich uszkodzeń obwodów wtórnych prądowych z ich objawami zestawiono w tabeli. Dodatkowo oszacowano ewentualne uchybowe prądy różnicowe w zabezpieczeniu różnicowym, wywołane zakłóceniem rozpływu prądów wtórnych przy normalnym, symetrycznym obciążeniu prądowym obwodów pierwotnych i prawidłowym działaniu pozostałych układów przekładników. Błędna transformacja przekładników prądowych przy normalnym obciążeniu strony pierwotnej Osobną grupę zagrożeń prawidłowej pracy układów zasilanych z przekładników prądowych stanowią przypadki, w których przekładnik dokonuje transformacji prądu w stosunku innym niż przekładnia znamionowa. Jest to znane zjawisko wpływu układu połączeń obwodów wtórnych prądowych na pracę samych przekładników pomiarowych. Takie niesprawności powodują błędy [...]

Muzea Lwowa zapraszają

Czytaj za darmo! »

W centrum Lwowa znajdują się dwie godne polecenia każdemu zainteresowanemu techniką placówki muzealne. W 1985 r. z inicjatywy Lwowskiego Centrum Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji utworzono pierwsze na obszarze ówczesnego ZSRR muzeum miernictwa. Przedsięwzięciu temu sprzyjała lokalizacja na terenie miasta kilku zakładów produkcji rozmaitych przyrządów i urządzeń automatyki i pomiarów. Drugim korzystnym czynnikiem były bogate tradycje kształcenia kadr w tej dziedzinie na miejscowej politechnice oraz w technikach zawodowych. Koniec lat 80. był okresem szybkiego postępu w technologiach pomiarowych - aparaturę elektromechaniczną zaczęły wypierać urządzenia elektroniczne, a następnie także mikroprocesorowe. Pierestrojka i otwarcie na zagranicę spowodowały zmianę spojrzenia zarówno na teraźniejszość, jak i historię, w tym również techniczną. Pojawiło się pragnienie ocalenia od zapomnienia osiągnięć w poszczególnych dziedzinach życia. Wymowna jest przy tym zbieżność dat: muzeum otwarto dokładnie 200 [...]

Stare - nowe koncepcje linii przesyłowych średniego napięcia DOI:10.15199/74.2015.9.14


  Niezawodność dostawy energii elektrycznej i jej jakość obecnie nabierają coraz większego znaczenia. Problemy te są szczególnie istotne w długich liniach zasilających oddalonych odbiorców, np. instalacje wydobycia i przesyłu ropy naftowej i gazu. Typowym przykładem są niewielkie skupiska ludności na bezkresnych obszarach północy Rosji, gdzie kilkudniowe przerwy w pracy linii 6-35 kV nie należą do rzadkości. Jedno- lub dwutorowe napowietrzne linie trójfazowe o długościach do 200 km wykazują tam oprócz wysokiej awaryjności także nadmierne spadki napięcia i straty mocy. Dla poprawy sytuacji w sieciach przesyłowych tych regionów opracowano i wdrożono kilka oryginalnych rozwiązań. Linie przesyłowe z fazą rezerwową W K azachstanie i T adżykistanie eksploatowano w przeszłości jednotorowe napowietrzne linie trójfazowe, w których podwieszano dodatkowo czwarty przewód. Najczęściej włączano go równolegle do przewodu roboczego jednej z faz. W czasie[...]

O zakresach zmienności parametrów roboczych sieci trójfazowych DOI:10.15199/74.2015.9.15


  Wartości parametrów izolacji doziemnej sieci trójfazowych izolowanych względem ziemi, tj. oporności i pojemności poszczególnych faz decydują o bezpieczeństwie pracy układu. Określają one poziomy napięć fazowych i prądów upływu do ziemi oraz ewentualnych prądów rażenia i zwarć z ziemią. Przepięcia zagrażają wytrzymałości izolacji, zaś nadmierne prądy doziemne mogą spowodować porażenie osób, pożar lub wybuch. Znajomość maksymalnych możliwych wartości tych napięć i prądów jest niezbędna do oceny wspomnianych zagrożeń. Jednak w dostępnej literaturze nie określono zakresów możliwych zmian wymienionych wielkości roboczych w sieciach niskiego napięcia. Niniejszy artykuł jest opracowaniem tekstu [1], prezentującego wyniki poszukiwania maksimów tych parametrów roboczych sieci trójfazowych. Zakresy zmienności napięć fazowych Dla uproszczenia analizę ograniczono do najczęstszego przypadku symetrycznego źródła zasilania sieci (schemat zastępczy sieci na rys. 1a). Przy symetrii parametrów izolacji doziemnej czyli równych przewodnościach izolacji poszczególnych faz ga = gb = gc oraz pojemnościach doziemnych ba = bb = bc wartości skuteczne napięć fazowych są oczywiście jednakowe. Przy metalicznym zwarciu z ziemią dowolnej fazy, napięcia pozostałych dwóch faz wzrastają o 73%, zaś napięcie punktu neutralnego sieci UN względem ziemi osiąga wartość napięcia fazowego źródła E. Nie[...]

O wyznaczaniu napięć trójfazowych prostowników diodowych DOI:10.15199/74.2015.10.8


  Prostowniki diodowe (niesterowane) służą do zasilania napięciem wyprostowanym odbiorników i obwodów prądu stałego. Wskutek zastosowania nieliniowych elementów komutacyjnych w układach tych pojawiają się prądy i napięcia odkształcone. Interesujące i ważne dla praktycznych zastosowań własności wykazują zarówno napięcia wyjściowe na odbiorniku, jak i doziemne poszczególnych biegunów prostownika. Z uwagi na przeznaczenie układów prostowniczych zasadnicze znaczenie ma składowa stała w napięciu wyjściowym. Poniżej przybliżono niektóre zagadnienia wyznaczania napięć w obwodach trójfazowych prostowników diodowych. Napięcie wyjściowe prostownika Napięcie wyjściowe (wyprostowane) oprócz składowej stałej zawiera również składową zmienną. Ta ostatnia może składać się z pewnej liczby harmonicznych, których poziom wpływa na wartość skuteczną napięcia wyprostowanego.Dla odbiorów stałoprądowych zasilanych z mostka zasadnicze znaczenie ma wartość średnia jego napięcia wyjściowego. W normalnych warunkach, czyli przy symetrii napięć sieci trójfazowej Eab=Ebc=Eca=Ep (wartości skuteczne napięć międzyfazowych), wartość ta określona jest znanym wzorem (1) Natomiast przy asymetrii napięć źródła zasilania obowiązuje następująca ogólna zależność (2) Słuszność tego mało znanego wzoru można[...]

O zmienności napięć doziemnych w sieciach trójfazowych z prostownikami DOI:10.15199/74.2016.2.2


  Jedno- i trójfazowe sieci izolowane względem ziemi (IT) niskiego napięcia są wykorzystywane m.in. do zasilania układów prostownikowych. O bezpieczeństwie pracy tych sieci decydują w dużej mierze wartości parametrów izolacji doziemnej, tj. oporności i pojemności po stronie zmiennoprądowej oraz stałoprądowej. Określają one poziomy głównych parametrów roboczych, czyli napięć doziemnych oraz prądów upływu do ziemi i ewentualnych prądów zwarcia z ziemią. W porównaniu z sieciami AC IT, dla których zakresy zmienności wymienionych wielkości, przedstawiono w Wiadomościach Elektrotechnicznych 9/2015, obecność prostowników znacząco wpływa na możliwe maksymalne i minimalne wartości napięć i prądów doziemnych. Poniżej przybliżono to zjawisko na przykładzie sieci trójfazowych o pomijalnych pojemnościach doziemnych zasilających prostowniki diodowe. Wyznaczone wartości graniczne mogą być przydatne, np. do oceny: ustalonych przepięć, zagrożeń porażeniowych i pożarowych oraz do nastawiania przekaźników kontroli izolacji i sygnalizacji doziemień. Napięcie punktu neutralnego Napięcie punktu neutralnego sieci trójfazowej IT może służyć jako punkt wyjścia do wyznaczenia napięć względem ziemi poszczególnych faz (strona AC) i biegunów prostownika (strona DC). Należy zauważyć, że w obwodach o pomijalnych pojemnościach doziemnych w przebiegach napięć doziemnych nie występują stany Rys. 1. Schemat sieci 3-fazowej IT z prostownikiem diodowym Fig. 1. Diagram of three-phase IT network with diode rectifier nieustalone, a zatem są one kombinacjami liniowymi napięć źródłowych sieci. W rozważaniach założono symetryczne źródło o przebiegach czasowych napięć fazowych: e t E t a m ( ) =  sin ,     =   - ) 3 e (t) E sin (t T b m ,     =   - ) 3 e (t) E sin (t 2T c m . [...]

 Strona 1  Następna strona »